Odborník | Zdravotník

Informace pro zpracovatele studijních programů VŠ

INFORMACE PRO ZPRACOVATELE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VŠ

V souvislosti s povinností Ministerstva zdravotnictví vystavovat stanoviska ke studijním programům zdravotnických oborů si Vás dovolujeme informovat, že ke všem studijním programům zdravotnického zaměření, které budou předloženy k akreditaci AK MŠMT je nutné doložit souhlasné stanovisko vydané MZ dle § 79 odst. 1 písmeno e) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplňování dalších zákonů ( zákon o vysokých školách ). Citace: „V případě studijního programu zdravotnického zaměření též stanovisko Ministerstva zdravotnictví, zda absolventi budou oprávněni vykonávat zdravotnické povolání.“
 
Dále upozorňujeme na nejčastější nedostatky u předložených programů:
 
  • Započítávání hodin praxe
Dle § 3 odst. 5 vyhl.č. 39/2005 Sb., lze za praktické vyučování pro účely této vyhlášky považovat i výuku na pracovištích škol nebo školských zařízení určených pro praktické vyučování, pokud odpovídá náplni příslušného oboru.
V případě studijního programu pro Všeobecnou sestru dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací je v oddílu 3 článku 31 odst. 3 definována odborná příprava zdravotních sester a ošetřovatelů a z  odst. 5 vyplývá, že klinická výuka se uskutečňuje v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních a v přímém kontaktu se zdravými nebo nemocnými jednotlivci nebo skupinou.
 
  • Spojování více předmětů v jeden
Při spojování více předmětů do jednoho je nutné napsat hodinovou dotaci každého z nich. Musí být patrné, které předměty se sloučily a jak se jmenuje tento sloučený předmět.
 
  • Dodržení počtu hodin v oboru Všeobecná sestra
Dodržet počet hodin v teoretickém i praktickém vyučování dle § 4 odst. 3 a), b) vyhl. č. 39/2005 Sb. a metodického pokynu ve vztahu k praktickému lékařství,  péči o matku a novorozence, intenzivní péči.
 
  • Kombinovaná forma studia
U kombinované formy studia uvádějte počet kontatních a nekontaktních hodin.
 
  • Praktická výuka a BOZP
Při praktické výuce dostatečně upravit BOZP, na kterou se vztahuje ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.
 
  • Uplatnění absolventa
Vymezit instituce a profese, kde se absolvent může uplatnit.
 
  • Učební plán a srovnávací tabulka
Předměty uváděné ve srovnávací tabulce musí odpovídat předmětům v učebním plánu a přehledu jednotlivých modulů.
 
  • Literatura

U doporučené literatury dát pozor na zastaralé tituly.

 
  • Legislativa

Uvádět odkazy na platnou legislativu – např. vyhlášku č. 424/2004 Sb. nahradit vyhláškou č. 55/2011 Sb.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 13.09.2011

Poslední úprava: 13.09.2011, 16:02