Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Informace o započítávání odborné praxe

 

Od 1.10.2010 je možné podávat žádosti také přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (dále jen „EZP“). Bližší informace naleznete ZDE. Vzory jednotlivých žádostí naleznete na konci této stránky, příp. z odkazu na aplikaci EZP (EZP - přehled všech žádostí). 
 
Kroky pro podání žádosti přes aplikaci EZP:
1. vyplnit žádost v aplikaci a uložit ji
2. stáhnout žádost pro tisk
3. vytisknout žádost z formátu PDF a podepsat
4. nalepit kolek (je-li požadován) na vytištěnou žádost
5. zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh, na adresu uvedenou na žádosti
 
Do specializačního vzdělávání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta se na základě podané žádosti započítá odborná praxe, popř.  její část, absolvovaná v jiném oboru specializace (viz níže bod 1) nebo v zahraničí (viz níže bod 2) nebo doba výkonu zdravotnického povolání v průběhu studia v doktorském studijním programu (viz níže bod 3), pokud odpovídá obsahem a rozsahem příslušnému vzdělávacímu programu nebo jeho části a je doložena.
 
Platné vzdělávací programy uveřejněné ve Věstnících MZ naleznete ZDE.
 
 1. Započítání odborné praxe lékaře absolvované v jiném oboru specializace podle § 5 odst. 8 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb. provádí lékařské fakulty nebo IPVZ (info zde)

 

 1. Započítání odborné praxe lékaře absolvované v zahraničí podle § 5 odst.  8 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb. provádí MZ

Přílohy k žádosti:

 • kolek v hodnotě 500,- Kč
 • originál nebo úředně ověřenou kopii potvrzení o zahraniční praxi a provedených výkonech s úředním překladem do českého jazyka (tlumočníkem jmenovaným příslušným krajským soudem v ČR);

Upozornění! Všechny cizojazyčné doklady (s výjimkou slovenského jazyka) musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka!

Potvrzení o zahraniční praxi musí obsahovat: označení a specifikaci zahraničního pracoviště; náplň činnosti lékaře na zahraničním pracovišti; vymezení období, kdy lékař na zahraničním pracovišti působil. Potvrzení musí odpovídat období uváděnému v žádosti, které má být započítáno.

 • kopii průkazu totožnosti – neověřená kopie (pouze se souhlasem žadatele)
 • kopii oddacího listu nebo jiného dokladu prokazujícího změnu příjmení – pouze v případě, že v předkládaných listinách je jiné příjmení než Vaše současné příjmení - neověřená kopie
 • doklad o získání akademického titulu (MUDr., Ph.D., jiné) - neověřená kopie

V žádosti také uveďte, do které části vzdělávacího programu a v jakém rozsahu žádáte zahraniční praxi  započítat (podle náplně příslušného vzdělávacího programu).

Žádost zašlete na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor vědy a lékařských povolání
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

Kontaktní osoba:

Mgr. Zlata Kachtíková
telefon 224 972 504, e-mail: zlata.kachtikova@mzcr.cz

 

 1. Započítání doby výkonu zdravotnického povolání lékaře v průběhu studia v doktorském studijním programu podle § 5 odst. 7 zákona č. 95/2004 Sb. provádí MZ

Odborná praxe, absolvovaná v průběhu studia v doktorském studijním programu, musí být zaznamenána ve specializačním indexu a logbooku (včetně provedených výkonů) a potvrzena školitelem. Potvrzení musí odpovídat období uváděnému v žádosti, které má být započítáno.

V žádosti musí být absolvovaná odborná praxe, odpovídající stanovené týdenní pracovní době, obsahu a rozsahu příslušného vzdělávacího programu, potvrzena školitelem a statutárním orgánem akreditovaného zařízení, ve kterém byla uskutečněna. Zároveň uveďte, do které části vzdělávacího programu a v jakém rozsahu žádáte odbornou praxi započítat (podle náplně příslušného vzdělávacího programu).

Přílohy k žádosti:

 • kolek v hodnotě 500,- Kč
 • originál nebo úplnou neověřenou kopii specializačního indexu a logbooku
 • kopii průkazu totožnosti – neověřená kopie (pouze se souhlasem žadatele)
 • kopii oddacího listu nebo jiného dokladu prokazujícího změnu příjmení – pouze v případě, že v předkládaných listinách je jiné příjmení než Vaše současné příjmení - neověřená kopie
 • doklad o získání akademického titulu (MUDr., Ph.D., jiné) - neověřená kopie

Žádost zašlete na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor vědy a lékařských povolání
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

Kontaktní osoba:

Mgr. Zlata Kachtíková
telefon 224 972 504, e-mail: zlata.kachtikova@mzcr.cz

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 26.05.2014

Poslední úprava: 11.07.2017, 15:41