Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Co je to akreditace?


Podle ustanovení § 13 odst. 1  zákona č.  95/2004 Sb., o podmínkách získávání a  uznávání  odborné způsobilosti a  specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání  lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (dále jen "zákon č. 95/2004 Sb."), se udělením akreditace získává oprávnění k uskutečňování vzdělávacího  programu, k doplňující odborné praxi a k certifikovánému kurzu.

Platný vzdělávací program je zveřejněn ve Věsníku MInisterstva zdravotnictví a na webových stránkách ministerstva.

Vzdělávací  program uskutečňuje  akreditované zařízení, kterým je  zdravotnické zařízení, jiná právnická nebo fyzická osoba, kterým ministerstvo udělilo akreditaci.

Ministerstvo zdravotnictví zřizuje jako svůj poradní orgán akreditační komise pro příslušné obory specializačního vzdělávání nebo zaměření doplňující odborné praxe farmaceutů k posouzení žádosti podle § 14 záklona č. 95/2004 Sb.

Členy akreditační komise jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví na návrh zákonem stanovených organizací s ohledem na obory, které mají být specializačním vzděláváním zabezpečeny, nebo s ohledem na zaměření doplňující odborné praxe.

Akreditační komisi tvoří lichý počet členů, nejméně však 5 členů, jejichž pracovní zařazení odpovídá oboru specializačního vzdělávání, který je předmětem akreditačního řízení. (podle ustanovení § 15 zákona č. 95/2004 Sb.)

Akreditační komise se při své činnosti řídí statutem a jednacím řádem, které vydá ministerstvo. (podle ustanovení § 16 zákona č. 95/2004 Sb.)

Ministerstvo předloží žádost o udělení, prodloužení nebo odejmutí akreditace k posouzení akreditační komisi.

Akreditační komise může požádat žadatele o doplnění informací, o dodatečné předložení požadovaných dokladů, může pozvat žadatele na jednání nebo si ověřit údaje uvedené v žádosti přímo u žadatele.

Po posouzení žádosti předloží akreditační komise závěrečné stanovisko ministerstvu, a to do 4 měsíců od obdržení žádosti Ministerstvo rozhodne o udělení, prodloužení nebo neudělení akreditace po obdržení stanoviska akreditační komise nejpozději do 60 dnů.

Akreditace se uděluje nebo prodlužuje na dobu určitou, odpovídající nejméně délce vzdělávacího programu, počítanou ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení nebo prodloužení akreditace. (podle ustanovení § 17 zákona č. 95/2004 Sb.)

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 28.01.2008

Poslední úprava: 02.08.2017, 9:45