Odborník | Zdravotník

Jak lze získat akreditaci a co je nutné doložit?

Chcete-li žádat o akreditaci na základní kmen i vlastní specializovaný výcvik, je potřeba dle zákona č. 95/2004 Sb. podat zvlášť žádost na základní kmen a zvlášť žádost na vlastní specializovaný výcvik. Nelze podat jednu žádost na základní kmen i vlastní specializovaný výcvik.​


1 Vyplňte žádost přes interaktivní formulář

Otevřít aplikaci
2 Vyplňte dotazník o personálním zabezpečení a materiálně-technickém vybavení.

Zobrazit dotazníky na základní kmen

Zobrazit dotazníky na vlastní specializovaný výcvik

Zobrazit dotazníky na nástavbový obor

V případě, že uzavřete smlouvu s akreditovaným pracovištěm, nevyplňujete v dotazníku obsah týkajících se oborů, které jsou smluvně zajištěny (tj. informace o školitelích, lékařích oprávněných školit ve kmeni atd.)

Pokud máte více míst poskytování zdravotních služeb, ve kterých hodláte uskutečňovat vzdělávání, je nutné doložit pro každé toto místo dotazník.

3 Doložte plán plnění povinností stanovených vzdělávacím programem.

Vygenerovat plán
4 Doložte životopis školitelů a kopie dokladů o:
• odborné a specializované způsobilosti nebo
• zvláštní odborné způsobilosti nebo
• zvláštní specializované způsobilosti anebo
• jiné odborné kvalifikaci garanta oboru a školitele odpovědných za průběh vzdělávání

5 Doložte kopii "Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb".

Postačí neověřená kopie. Rozhodnutí je vydáváno krajskými úřady.
6 Právnické osoby: Doložte výpis z obchodního rejstříku a Zřizovací listinu (pokud vlastníte).

(výpis z OŘ postačí z justice.cz)
7 Doložte smlouvy o spolupráci s jiným zařízením k zajištění povinné praxe a vzdělávacích aktivit.

(pokud není povinná praxe zajišťována přímo žadatelem)
8 Přiložte k písemnému vyhotovení elektronickou podobou (sken) všech dokumentů na CD či flash disku.
9 Žádost opatřete kolkem v hodnotě 1 000 Kč.
Ukázka dobrého a špatného zpracování kolku Nápověda
10 V jednom písemném vyhotovení zašlete všechny dokumenty na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví
odbor vědy a lékařských povolání
Palackého náměstí 4
128 01 Praha 2Přílohy

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 05.06.2007

Poslední úprava: 15.02.2020, 16:02