Odborník | Zdravotník

Aprobační zkoušky

aktuality

Ministerstvo zdravotnictví poskytuje následující pokyny pro podzimní termíny aprobační zkoušky 2018, a to v souvislosti s nabytím účinnosti vyhlášky č. 117/2018 Sb., o zkušebním řádu aprobační zkoušky

 

1.  Podávání přihlášek

Pro podzimní termíny aprobační zkoušky 2018 platí již na začátku tohoto kalendářního roku zveřejněný termín -  na aprobační zkoušku budou zařazeni ti, jejichž žádost o uznání způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání v ČR spolu s přihláškou  k písemné části aprobační zkoušky a všemi dalšími stanovenými náležitostmi, nebo ti, jejichž přihláška k písemné nebo ústní části aprobační zkoušky dojde Ministerstvu zdravotnictví nejpozději do dne 28.8.2018 (k tomuto dni je zařazování na podzimní termíny aprobační zkoušky 2018 ukončeno; uchazeči, jejichž výše uvedené podání, dojde k Ministerstvu zdravotnictví po tomto dni budou moci k příslušné části aprobační zkoušky přistoupit nejdříve v jarních termínech aprobační zkoušky 2019).

UPOZORNĚNÍ: Počínaje kalendářním rokem 2019 se však přihlašování k jednotlivým částem aprobační zkoušky řídí vyhláškou č. 117/2018 Sb. Přihlášky je tak nezbytné podávat nejméně 3 měsíce před prvním dnem vyhlášeného zkouškového období.  

 

2.  Praktická část aprobační zkoušky

Praktickou část aprobační zkoušky uchazeč vykoná v souladu se zněním rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, jímž byl povolen výkon odborné praxe nebo zdravotnického povolání na dobu určitou za účelem složení praktické části aprobační zkoušky. Uchazeči, jemuž bylo vydáno toto povolení na základě úspěšně vykonané písemné části aprobační zkoušky v podzimních termínech 2017 a v jarních termínech 2018 již musí praktickou část aprobační zkoušky vykonat v zařízení, které má akreditaci k uskutečňování praktické části aprobační zkoušky (nejedná se o akreditaci ke specializačnímu vzdělávání!) – blíže zde http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/akreditace-pro-odbornou-praxi-v-ramci-prakticke-casti-aprobacni-zkousky_3816_3.html

K ústní části aprobační zkoušky se uchazeč hlásí v momentě, kdy splní praktickou část aprobační zkoušky v požadovaném rozsahu (5 nebo 6 měsíců podle údaje uvedeného v rozhodnutí, jímž je uskutečnění praktické části aprobační zkoušky povoleno). Omluvy z praktické části aprobační zkoušky nejsou přípustné. Uchazeč přistupuje k praktické části aprobační zkoušky po vyřízení všech nezbytných záležitostí spojených s pobytovým a zaměstnaneckým oprávněním cizince v ČR. Bližší informace poskytne Ministerstvo vnitra.

 

3.  Platnost písemné části aprobační zkoušky

Pro podzimní termíny aprobační zkoušky 2018 Ministerstvo zdravotnictví nad rámec vyhlášky č. 117/2018 Sb. přistoupilo k akceptaci dříve stanovené platnosti písemné části aprobační zkoušky, a to i když byla absolvována v období po nabytí účinnosti zákona č. 67/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb. (1.7.2017) a před nabytím účinnosti vyhlášky č. 117/2018 Sb. (21.6.2018) /jde tak o první (jednu společnou) část aprobační zkoušky podle zákona č. 95/2004 Sb. a nikoliv o první a druhou část aprobační zkoušky podle vyhlášky č. 188/2009 Sb. a přechodné ustanovení § 10 odst. 2 a 3 by se tak na tyto případy nevztahovalo; nehledě na tuto skutečnost Ministerstvo zdravotnictví již ve smyslu uvedených přechodných ustanovení postupovalo u podzimních termínů aprobační zkoušky 2017 a jarních termínů aprobační zkoušky 2018/.

Platí však, že úspěšně složená písemná část aprobační zkoušky nesmí být starší 2 let, a to ke dni podání žádosti o uznání způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání v ČR spolu s přihláškou k ústní části aprobační zkoušky nebo přihlášky k ústní části aprobační zkoušky.

UPOZORNĚNÍ: toto opatření platí jen pro podzimní termíny aprobační zkoušky 2018; okamžikem přihlášení k ústní části aprobační zkoušky se na písemnou část aprobační zkoušky pohlíží jako na písemnou část aprobační zkoušky podle vyhlášky č. 117/2018 Sb., která již 2 letou platnost nestanoví – v těchto případech platí písemná část aprobační zkoušky po dobu vedení řízení o uznání způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání. V případě neúspěchu u ústní části aprobační zkoušky tak uchazeč v rámci nové žádosti o uznání způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání v ČR přistoupí vždy nejprve k písemné části aprobační zkoušky.

Obdobně toto platí i pro uchazeče, kteří ve smyslu přechodného ustanovení   § 10 odst. 3 vyhlášky č. 117/2018 Sb. mají ke dni podání přihlášky splněný pouze jeden z písemných testů, který není ke dni podání žádosti o uznání způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání v ČR spolu s přihláškou  k ústní části aprobační zkoušky nebo ke dni podání přihlášky k ústní části aprobační zkoušky starší 2 let. Tito uchazeči mohou vykonat pouze ten z písemných testů, který jim schází.

 

4.  Platnost obhájených případových studií

Obdobně jako u platnosti písemné části aprobační zkoušky i pro úspěšně obhájené případové studie platí, že pro podzimní zkouškové termíny 2018 nebude potřeba znovu obhajovat již úspěšně obhájené případové studie, a to pokud od jejich úspěšné obhajoby neuběhla doba delší než 2 roky.

Pokud od úspěšné obhajoby uběhla doba delší než 2 roky, a nebo uchazeč případové studie úspěšně neobhájil, ústní část aprobační zkoušky se zahájí obhajobou případové studie, kterou vybere zkušební komise.

 

5.  Průběh ústní části

V souladu s přechodným ustanovením § 10 odst. 1 vyhlášky č. 117/2018 Sb. platí, že ústní a písemná část aprobační zkoušky se již od podzimních termínů 2018 uskutečňuje podle vyhlášky č. 117/2018 Sb., a to i když žádost o uznání způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání v ČR spolu s přihláškou k písemné části aprobační zkoušky nebo přihláška k písemné nebo ústní části aprobační zkoušky došla k Ministerstvu zdravotnictví přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

 

6.  Omluvy

Rovněž pro režim omluv platí s účinností ke dni 21.6.2018 pravidla uvedená v ustanovení   § 9 vyhlášky č. 117/2018 Sb.:

Nemůže-li se uchazeč dostavit k písemné nebo ústní části aprobační zkoušky v termínu, který byl uchazeči sdělen, může svou neúčast omluvit ministerstvu. Omluvu, k níž připojí svůj podpis, zašle uchazeč ministerstvu; omluvu lze podat na formuláři uveřejněném na internetových stránkách ministerstva. Omluva je učiněna dnem, kdy byla doručena ministerstvu.

Uchazeč je omluven, pokud je omluva doručena ministerstvu nejpozději 15 pracovních dnů před termínem konání příslušné části aprobační zkoušky nebo v případě závažného důvodu omluva doručená ministerstvu do 5 pracovních dnů po termínu konání příslušné části aprobační zkoušky; ministerstvo promine neúčast uchazeče u příslušné části aprobační zkoušky, prokáže-li uchazeč, že překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění; o prominutí neúčasti uchazeče u příslušné části aprobační zkoušky ministerstvo uchazeče vyrozumí.

Pokud uchazeč odstoupí od písemné nebo ústní části aprobační zkoušky po jejím zahájení, je tato část aprobační zkoušky hodnocena výsledkem "neprospěl".

Nedostaví-li se uchazeč k písemné nebo ústní části aprobační zkoušky bez omluvy, je příslušná část aprobační zkoušky hodnocena výsledkem "neprospěl".

UPOZORNĚNÍ: omluva je možná pouze z již konkrétního termínu, který byl uchazeči přidělen IPVZ (pozvánka). Pokud uchazeči konkrétní termín přidělen nebyl, nezasílá k Ministerstvu zdravotnictví omluvu! V tomto případě je naopak jeho povinností se přihlásit k příslušné části aprobační zkoušky, a to k tomu zkouškovému období, kterého se hodlá zúčastnit (pro ústní část však platí podmínka, že ke dni přihlášení musí mít absolvovanou praktickou část ve stanoveném rozsahu).

 


V souladu s novelou zákona č. 95/2004 Sb., která je učinná od 1.7.2017, probíhá praktická část aprobační zkoušky pouze ve zdravotnických zařízeních, které mají akreditaci na praktickou část aprobační zkoušky. Tato podmínka se vztahuje na všechny uchazeče, kteří poprvé úspěšně splnili písemnou část na podzim 2017.

Každý lékař, zubní lékař a farmaceut, který získal vzdělání mimo Evropskou unii, musí vykonat tzv. aprobační zkoušku, aby mu byla uznána odborná způsobilost pro výkon zdravotnického povolání na území České republiky. Hlavními předpoklady pro uznání odborné způsobilosti je prokázání odborných znalostí, znalost českého jazyka, bezúhonnost a zdravotní způsobilost.

Pro výkon zdravotnického povolání na území České republiky musí mít vždy lékař, zubní lékař či farmaceut, který vystudoval mimo EU, platné rozhodnutí o povolení k výkonu zdravotnického povolání či uznání odborné způsobilosti vydané Ministerstvem zdravotnictví.

Přihlášky k aprobační zkoušce se uzavírají dvakrát ročně, 28. února a 28. srpna. V první řadě je ovšem třeba vyplnit žádost dle § 34 zákona č. 95/2004 Sb. a doložit patřičné doklady. Všechny doklady, které je nutné doložit, jsou uvedeny v žádosti.

Vyplněná žádost s veškerými doklady musí být doručena Ministerstvu zdravotnictví nejpozději do 28.února či 28.srpna daného roku. Na základě neúplných či opožděně podaných žádostí uchazeči nebudou zařazeni k vykonání aprobační zkoušky v aktuálních termínech. Uchazečům, kteří podali neúplnou žádost, bude zároveň přerušeno správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, za účelem doložení chybějících dokladů.

Doklady k aprobační zkoušce:

Jedním z dokladů je osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání (tzv. nostrifikace) podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, kterou je možné získat na lékařských fakultách univerzit České republiky. (Kontakt na Univerzitu Karlovu v Praze, Jana Kostrbelová, tel. 224 491 262).

Doklad o zdravotní způsobilosti je lékařský posudek vydaný na základě lékařské prohlídky registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a není-li, jiným praktickým lékařem. Je-li posuzovanou osobou lékař se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství, který je v základním pracovněprávním vztahu, zdravotní způsobilost posuzuje a lékařský posudek vydává jiný poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství než ten, ke kterému je posuzovaný lékař v základním pracovněprávním vztahu. Je-li posuzovanou osobou lékař se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství, který je ve služebním poměru, zdravotní způsobilost posuzuje a lékařský posudek vydává jiný poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství než ten, ke kterému je posuzovaný lékař zařazen nebo jmenován na služební místo. Lékařský posudek nesmí být vydán osobou blízkou. Doklad nesmí být starší tří měsíců při podání žádosti.

Doklad o bezúhonnosti se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, dokladem prokazujícím splnění podmínky bezúhonnosti vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, a doklady vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 6 měsíců. Nevydává-li stát uvedený ve větě první výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nebo nelze-li jej získat, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti, které učinila před notářem nebo příslušným orgánem tohoto státu. Cizinec, který je nebo byl státním občanem jiného členského státu Evropské unie nebo má nebo měl adresu bydliště v jiném členském státě Evropské unie, může místo výpisu z evidence obdobné Rejstříku trestů doložit bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie. Doklad nesmí být starší tří měsíců při podání žádosti.

Veškeré doklady je nutné úředně ověřit a přeložit do českého jazyka, vyjma kopie dokladu totožnosti. Pokud je k žádosti doložen originál dokladu,  je dle zákona č. 500/2004 Sb. součástí spisové dokumentace a není možné jej uchazeči vrátit zpět.

Aprobační zkouška má 3 části:

- první částí jsou písemné testy

Prvním testem se ověřují odborné znalosti, druhým testem znalosti systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice.

- druhou částí je absolvování praktické části

Absolvování praktického výkonu příslušného zdravotnického povolání pod odborným dohledem na kterémkoliv zdravotnickém pracovišti v délce trvání 5 měsíců v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. V průběhu praxe uchazeč vypracuje 5 případových studií, ze kterých si zkušební komise vybere 1 případovou studii, kterou uchazeč v rámci ústní zkoušky bude obhajovat.

- třetí částí je ústní zkouška

Ověření odborných znalostí a schopnosti vyjadřovat se v českém jazyce.

 Uchazeči, který již mají vydané rozhodnutí na praktickou část v rámci aprobační zkoušky

 1. Tuto praxi absolvují dle legislativy, která byla platná v době vydání rozhodnutí.
 2. Uchazeči, kteří již mají za poslední dva roky splněnou praktickou část v rámci aprobační zkoušky, podají pouze přihlášku na ústní zkoušku na následující zkouškové období. Nové rozhodnutí se v tomto případě nevydává.

 

Uchazeči, kteří ještě nemají vydané rozhodnutí na praktickou část v rámci aprobační zkoušky

 1. Praktická část aprobační zkoušky může být absolvována pouze na pracovištích akreditovaných pro uskutečňování vzdělávacího programu praktické části aprobační zkoušky. Veškeré informace o podmínkách akreditace zdravotnických zařízení a o rozsahu a obsahu praktické části aprobační zkoušky (dle vzdělávacího programu) jsou uveřejněny na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví (Odborník/zdravotník-> Věda a lékařská povolání

  ->akreditace->lékařská povolání -> Akreditace pro odbornou praxi v rámci praktické části aprobační zkoušky);

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/akreditace-pro-odbornou-praxi-v-ramci-prakticke-casti-aprobacni-zkousky_3816_3.html

 

 1. Zdravotnický pracovník vykonávající nad žadatelem přímé odborné vedení:
 • musí být fyzicky přítomen ve zdravotnickém zařízení, kde bude stáž realizována,
 • přímé odborné vedení může vykonávat pouze nad jedním uchazečem, kterému bylo vydáno povolení podle § 36 zákona č. 95/2004 Sb.,
 • nemůže být současně školitelem podle zákona č. 95/2004 Sb.
 • musí mít minimálně 3 letou odbornou praxi zubního lékaře po získání odborné způsobilosti nebo po získání specializované způsobilosti lékaře nebo farmaceuta

   

- třetí částí je ústní zkouška

Ověření odborných znalostí a schopnosti vyjadřovat se v českém jazyce.

 

Veškerou odbornou praxi získanou na území České republiky před uznáním odborné způsobilosti (úspěšné složení celé aprobační zkoušky) nelze následně do specializační přípravy započíst.

Další instrukce:

Pokud se uchazeč nemůže zúčastnit jakékoliv části aprobační zkoušky, na kterou byl pozván (písemných testů, ústní části), je povinen zaslat Ministerstvu zdravotnictví písemnou omluvu. Omluva musí být zaslána ihned, jakmile zjistíte, že se zkoušky nemůžete zúčastnit. Omluvy je možné přinést osobně, či zaslat na adresu Ministerstva zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 120 00 Praha 2. Omluvy doručené prostřednictvím e-mailu nebudou akceptovány!

Kompletně vyplněný formulář omluvy musí být vlastnoručně podepsán a zaslán pouze na adresu Ministerstva zdravotnictví ČR. Nesprávně, neúplně nebo nečitelně vyplněný formulář nebude akceptován a omluva nebude přijata. Formulář omluvy naleznete níže v přílohách.

Pokud uchazeč žádá o vydání nového rozhodnutí na praktickou část, může o tuto skutečnost požádat pouze písemnou formou. Požadavky na vydání nového rozhodnutí, které budou zaslány formou e-mailu, nebudou akceptovány. Požadavky na vydání nového rozhodnutí musí obsahovat minimálně celé jméno uchazeče, datum narození, adresu trvalého bydliště, kontaktní adresu, zdůvodnění, proč o nové rozhodnutí žádá, kopii pracovní smlouvy, kopii zaměstnanecké karty, vyjádření MV ČR o vydání zaměstnanecké karty, případně vyjádření příslušného konzulátu o nepřidělení víza a podpis uchazeče. Žádosti je možné přinést osobně či zaslat na adresu Ministerstva zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 120 00 Praha 2.

Každému uchazeči, který omluvil svou účast z některé části aprobační zkoušky, bude vydáno usnesení o přerušení správního řízení v délce trvání jednoho roku. V tomto ročním období se uchazeč musí písemně přihlásit ke složení příslušné části aprobační zkoušky vždy k 28.2., eventuálně 28.8. Po uplynutí výše uvedené roční lhůty bude uchazeči vydáno usnesení o zastavení správního řízení. Formulář přihlášky naleznete v přílohách.

Uchazeči, kteří úspěšně složili písemnou část, následně absolvovali praktickou část a chtějí se přihlásit k prvnímu pokusu o vykonání ústní části, musí písemně podat přihlášku k ústní zkoušce k 28.2. či 28.8. Formulář přihlášky naleznete v přílohách.

Uchazeč, který neuspěl u některé z částí aprobační zkoušky, musí pro opakování této části podat novou žádost, kolek 2 000,- Kč, aktuálně platný doklad o zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti a kopii pasu.

Praktickou část nelze vykonávat déle, než je stanoveno právním předpisem.
Po absolvování praktické části, může uchazeč vykonávat zdravotnické povolání výhradně ve zdravotnickém zařízení, kterému byla Ministerstvem zdravotnictví udělena akreditace v příslušném oboru.

Uchazeč, který neuspěl u některé z částí aprobační zkoušky, může podat novou žádost o uznání způsobilosti a vykonání aprobační zkoušky až poté co obdrží od Ministerstva zdravotnictví Rozhodnutí o neuznání způsobilosti. V opačném případě bude tato žádost zastavena z důvodu překážky řízení dle § 66 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Uhrazení správního poplatku v hodnotě 2 000,- Kč lze:

1) formou kolkové známky (lze zakoupit na pobočkách České pošty)
2) bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Na účet MZ ČR musí být připsána částka 2 000,- Kč nebo jakkoli vyšší. Pokud by byla připsána částka nižší, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky.

Nezbytné podklady k provedení převodu, podle kterého bude platba dohledána finančním oddělením:
Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001
Kod banky: 0710
Název banky: Česká národní banka, Praha 1
Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001
Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP
Variabilní symbol: ??? (libovolné)

Přípravné kurzy před aprobační zkouškou
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen “ IPVZ“) organizuje 2x ročně nepovinné přípravné kurzy před aprobačními zkouškami. Konkrétní termíny a místo konání přípravných kurzů jsou níže uvedeny a zájemci se mohou přihlásit přímo přes klientský systém IPVZ.

https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/aprobacni-zkousky/pripravne-kurzy-pred-aprobacni-zkouskou.

Kurzy probíhají v českém jazyce, proto je třeba mít alespoň základní znalost českého jazyka. Asistence tlumočníka není možná.

Účastnický poplatek je nutné zaplatit předem bankovním převodem nebo v pokladně Hotelu ILF před zahájením daného kurzu. Údaje pro platbu budou uvedeny v pozvánce na kurz, kterou obdržíte po přihlášení na kurz.

Kontaktní osoba: PhDr. Eva Morávková (tel.: 261 092 458, prihlasky@ipvz.cz )

 

Termíny jednotlivých částí aprobační zkoušky

Každému uchazeči bude přidělen termín zkoušky (písemné nebo ústní části) prostřednictvím pozvánky, která mu bude doporučeně zaslána na kontaktní adresu uvedenou v žádosti. Pozvánka také bude obsahovat údaje potřebné k platbě za danou část aprobační zkoušky. Při změně kontaktní adresy je třeba tuto skutečnost nahlásit Ministerstvu zdravotnictví! Platnost každé úspěšně vykonané části aprobační zkoušky je 24 měsíců.

Písemná část

Oba písemné testy (Test odborných znalostí a Test základů systému práva v ČR) probíhají v jednom dni. Minimální procentuální úspěšnost z každého testu je 70 %. Pro úspěšné splnění písemné části je nutné složit úspěšně oba testy.

Poplatek:

Každý test 1 500,- Kč (první pokus)
Každý test 2 000,- Kč (druhý pokus)
Každý test 3 000,- Kč (třetí a další pokus)

 

Termíny:

18.4.2018  – 22.5. 2018

22.10.2018  – 5.11.2018

 

Ústní část

Poplatek:

4 000,- Kč (první pokus)
6 000,- Kč (druhý pokus)
9 000,- Kč (třetí a další pokus)

 

Termíny:

3.4.2018 – 24.4.2018

28.5.2018 – 8.6.2018

 

1.10.2018 – 17.10. 2018

12.11.2018 – 30.11.2018

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 29.01.2015

Poslední úprava: 21.08.2018, 15:30