Odborník | Zdravotník

Rychlé odkazy

Aprobační zkoušky

Každý lékař, zubní lékař a farmaceut, který získal vzdělání mimo Evropskou unii, musí vykonat tzv. aprobační zkoušku, aby mu byla uznána odborná způsobilost pro výkon zdravotnického povolání na území České republiky. Hlavními předpoklady pro uznání odborné způsobilosti je prokázání odborných znalostí, znalost českého jazyka, bezúhonnost a zdravotní způsobilost.

Pro výkon zdravotnického povolání na území České republiky musí mít vždy lékař, zubní lékař či farmaceut, který vystudoval mimo EU, platné rozhodnutí o povolení k výkonu zdravotnického povolání či uznání odborné způsobilosti vydané Ministerstvem zdravotnictví.

Přihlášky k aprobační zkoušce se uzavírají dvakrát ročně, 28. února a 28. srpna. V první řadě je ovšem třeba vyplnit žádost dle § 34 zákona č. 95/2004 Sb. a doložit patřičné doklady. Všechny doklady, které je nutné doložit, jsou uvedeny v žádosti.

Vyplněná žádost s veškerými doklady musí být doručena Ministerstvu zdravotnictví nejpozději do 28.února či 28.srpna daného roku. Na základě neúplných či opožděně podaných žádostí uchazeči nebudou zařazeni k vykonání aprobační zkoušky v aktuálních termínech. Uchazečům, kteří podali neúplnou žádost, bude zároveň přerušeno správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, za účelem doložení chybějících dokladů.

Doklady k aprobační zkoušce:

Jedním z dokladů je osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání (tzv. nostrifikace) podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, kterou je možné získat na lékařských fakultách univerzit České republiky. (Kontakt na Univerzitu Karlovu v Praze, Jana Kostrbelová, tel. 224 491 262).

Doklad o zdravotní způsobilosti musí být doložen od praktického lékaře buď ze země původu, nebo z České republiky. Doklad o bezúhonnosti musí být doložen buď ze země původu, nebo z České republiky, pokud již delší dobu uchazeč pobývá na území České republiky. Oba tyto doklady nesmí být starší tří měsíců při podání žádosti.

Veškeré doklady je nutné úředně ověřit a přeložit do českého jazyka, vyjma kopie dokladu totožnosti. Pokud je k žádosti doložen originál dokladu,  je dle zákona č. 500/2004 Sb. součástí spisové dokumentace a není možné jej uchazeči vrátit zpět.

 

Aprobační zkouška má 4 části:

- první a druhou částí jsou písemné testy

Prvním testem se ověřují odborné znalosti, druhým testem znalosti systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice. Testy je možné vykonat v jazyce českém, anglickém, francouzském, německém nebo ruském.

- třetí částí je absolvování praktické části

Absolvování praktického výkonu příslušného zdravotnického povolání pod odborným dohledem na kterémkoliv zdravotnickém pracovišti v délce trvání 5 měsíců v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. V průběhu praxe uchazeč vypracuje 5 případových studií, ze kterých si zkušební komise vybere 1 případovou studii, kterou uchazeč v rámci ústní zkoušky bude obhajovat.

- čtvrtou částí je ústní zkouška

Ověření odborných znalostí a schopnosti vyjadřovat se v českém jazyce.

 

Další instrukce:

Pokud uchazeč nenastoupí na praktickou část po úspěšném složení obou písemných testů do dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí o povolení na praktickou část, musí tuto skutečnost co nejdříve nahlásit Ministerstvu zdravotnictví.

Veškerou odbornou praxi získanou na území České republiky před uznáním odborné způsobilosti (úspěšné složení celé aprobační zkoušky) nelze následně do specializační přípravy započíst.

Pokud se uchazeč nemůže zúčastnit jakékoliv části aprobační zkoušky (písemných testů, praktické části, ústní části), je povinen zaslat Ministerstvu zdravotnictví písemnou omluvu. Omluva musí být zaslána ihned, jak zjistíte, že se zkoušky nemůžete zúčastnit (rodinné důvody, neabsolvování praxe - nemusíte čekat na doručení pozvánky, ale omluvte se co nejdříve). Omluvy je možné přinést osobně či zaslat na adresu Ministerstva zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 120 00 Praha 2. Omluvy doručené prostřednictvím e-mailu již nebudou akceptovány.

Kompletně vyplněný formulář omluvy musí být vlastnoručně podepsán a zaslán pouze na adresu Ministerstva zdravotnictví ČR k rukám Bc. Krafkové. Nesprávně, neúplně nebo nečitelně vyplněný formulář nebude akceptován a omluva nebude přijata. Formulář omluvy naleznete níže v přílohách.

Pokud uchazeč žádá o vydání nového rozhodnutí na praktickou část, může o tuto skutečnost požádat pouze písemnou formou. Požadavky na vydání nového rozhodnutí, které budou zaslány formou e-mailu, nebudou akceptovány. Požadavky na vydání nového rozhodnutí musí obsahovat minimálně celé jméno uchazeče, datum narození, adresu trvalého bydliště, kontaktní adresu, zdůvodnění, proč o nové rozhodnutí žádá a podpis. Žádosti je možné přinést osobně či zaslat na adresu Ministerstva zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 120 00 Praha 2.

Uhrazení správního poplatku v hodnotě 2 000,- Kč lze:

1) formou kolkové známky (lze zakoupit na pobočkách České pošty)
2) bankovním převodem na účet Ministerstva zdravotnictví:

Bankovní poplatky spojené s úhradou správního poplatku hradí vždy žadatel. Na účet MZ ČR musí být připsána částka 2 000,- Kč nebo jakkoli vyšší. Pokud by byla připsána částka nižší, bude žadatel vyzván k doplacení stanovené částky.

Nezbytné podklady k provedení převodu, podle kterého bude platba dohledána finančním oddělením:
Číslo účtu MZ pro správní poplatky: 3711-0002528001
Kod banky: 0710
Název banky: Česká národní banka, Praha 1
Mezinárodní kód účtu (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001
Mezinárodní kód banky (BIC): CNBACZPP
Variabilní symbol: ??? (libovolné)

Přípravné kurzy před aprobační zkouškou – jaro 2017


Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen “ IPVZ“) organizuje 2x ročně nepovinné přípravné kurzy před aprobačními zkouškami. Konkrétní termíny a místo konání přípravných kurzů jsou níže uvedeny a zájemci se mohou přihlásit přímo přes klientský systém IPVZ. https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/aprobacni-zkousky/pripravne-kurzy-pred-aprobacni-zkouskou.

Kurzy probíhají v českém jazyce, proto je třeba mít alespoň základní znalost českého jazyka. Asistence tlumočníka není možná.

Účastnický poplatek je nutné zaplatit předem bankovním převodem nebo v pokladně Hotelu ILF před zahájením daného kurzu. Údaje pro platbu budou uvedeny v pozvánce na kurz, kterou obdržíte po přihlášení na kurz.

Kontaktní osoba: PhDr. Eva Morávková (tel.: 261 092 458, prihlasky@ipvz.cz )

 

Základy znalostí zubního lékařství

Datum konání: 27.2.2017 – 3.3.2017
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena kurzu: 7 500,- Kč

Základy znalostí všeobecného lékařství

Datum konání: 20.2.2017 – 26.2.2017
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena kurzu: 10 500,- K

Kurz z veřejného zdravotnictví před aprobačními zkouškami

Datum konání: 15.3.2017 – 16.3.2017
Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF
Cena kurzu: 4 000,- Kč

 

Termíny jednotlivých částí aprobační zkoušky pro období jaro 2017

Každému uchazeči bude přidělen termín zkoušky (písemné nebo ústní části) prostřednictvím pozvánky, která mu bude doporučeně zaslána na kontaktní adresu uvedenou v žádosti. Pozvánka také bude obsahovat údaje potřebné k platbě za danou část aprobační zkoušky.
Při změně kontaktní adresy je třeba tuto skutečnost nahlásit Ministerstvu zdravotnictví! Platnost každé úspěšně vykonané části aprobační zkoušky je 24 měsíců.

Písemné testy – 1. a 2. část zkoušky

Oba písemné testy (Test odborných znalostí a Test základů systému práva v ČR) probíhají v jednom dni. Minimální procentuální úspěšnost z každého testu je 70 %.

Poplatek:

Každý test 1 500,- Kč (první pokus)
Každý test 2 000,- Kč (druhý pokus)
Každý test 3 000,- Kč (třetí a další pokus)

Termíny:

18.4.2017 – 16.5.2017 

 

Ústní zkouška – 4. část zkoušky

Poplatek:

4 000,- Kč (první pokus)
6 000,- Kč (druhý pokus)
9 000,- Kč (třetí a další pokus)

Termíny:

20.3.2017 – 7.4.2017

22.5.2017 – 14.6.2017

 

Kontaktní osoby:

Ministerstvo zdravotnictví

Tereza Krafková (tereza.krafkova@mzcr.cz, telefon: 224 972 401)

Eva Brychová (eva.brychova@mzcr.cz, telefon 224 972 420)

 

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)

Jitka Doleželová (akce@ipvz.cz, telefon: 271 019 251)

Tereza Šplíchalová (splichalova@ipvz.cz, telefon: 271 019 327)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 29.01.2015

Poslední úprava: 29.03.2017, 17:27