Informace k postupu certifikace metodik jako uznatelných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací


V souvislosti s platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platnou pro léta 2013 až 2016), kterou schválila vláda svým usnesením ze dne 19. června 2013, č. 475, ve smyslu usnesení vlády ze dne 16. dubna 2014 č. 250 a usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 605 vydává Ministerstvo zdravotnictví Příkaz ministra č. 11/2016 „Postup certifikace metodik jako uznatelných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a stanovení postupu ve věci vydání stanoviska Ministerstva zdravotnictví k využitelnosti výsledku výzkumu, experimentálního vývoje a inovací typu Nmet (certifikovaná metodika)“.

 

Postup certifikace se týká metodik navržených k využívání v rámci působnosti Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZ“), a to včetně metodik spadajících do oblasti bezpečnostního výzkumu v rámci působnosti MZ.

 

Podrobné pokyny k postupu certifikace metodik včetně instrukcí k podání žádosti viz sekce Přílohy.

 

Žádost o podrobení metodiky procesu certifikace se podává na stanoveném formuláři. Její nedílnou součástí je čestné prohlášení o podkladech poskytnutých MZ. Oba dokumenty se předkládají v listinné (dva výtisky) i elektronické podobě (e-mail: certifikacemetodik@mzcr.cz). 

 

Kontaktní osoba pro certifikaci metodik v oblasti bezpečnostního výzkumu navržených k využívání v rámci působnosti MZ: Ing. Jaroslava Hejdová (odbor bezpečnosti a krizového řízení, e-mail: Jaroslava.Hejdova@mzcr.cz, tel.: +420 224 972 947)

 

Pro certifikaci metodik jiných, než týkajících se bezpečnostního výzkumu, navržených k využívání v rámci působnosti MZ, kontaktujte oddělení vědy, výzkumu a dotací na vzdělávání odboru vědy a lékařských povolání (e-mail: veda@mzcr.cz, tel.: +420 224 972 637)

 

Podrobné informace k postupu podání žádosti o certifikaci metodiky viz Přílohy níže.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 09.11.2017

Poslední úprava: 09.11.2017, 14:41