Ročník 1999

 

_______________________________

V ě s t n í k

_______________

 

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

České republiky

 

_______________________________

 

Částka 8 Vydáno dne Kč

______________________________

 

O B S A H

ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ

 

 1. Oznámení, kterým se vyhlašuje rozhodnutí vlády České republiky č. 657 ze dne 23. června 1999 o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 3. a 4. čtvrtletí 1999 podle § 17, odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb.
 2. - Příloha č. 1 - Seznam ambulantních zdravotnických zařízení hemodialyzační péče.

  - Příloha č. 2 - Seznam lůžkových zdravotnických zařízení (LZZ) specializované a superspecializované péče

 3. Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 3. a 4. čtvrtletí 1999 mezi zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče.

 

 

 

 

 

ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ

 

 

1.

 

 

Rozhodnutí vlády České republiky

ze dne 23. června 1999

o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění podle § 17 odst. 5) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 2/1998 Sb.

 

 

Vláda České republiky rozhodla svým usnesením č. 657 ze dne 23. června 1999 o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 2/1998 Sb. pro 3. čtvrtletí 1999 a 4. čtvrtletí 1999 takto:

 

 Čl. 1

 

Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických zařízeních

 

Tato zdravotní péče bude ve 3. a 4. čtvrtletí 1999 hrazena podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle vyhlášky MZ č. 134/1998 Sb., takto:

 1. úhrada za poskytnuté zdravotní výkony je stanovena ve výši 1,00 Kč/bod do limitu času nositele výkonu 9 hod. na pracovní den, kdy celková výše úhrady bude činit maximálně 95 % porovnávacího objemu úhrady za příslušné kalendářní čtvrtletí roku 1998
 2. nebo

 3. úhrada za poskytnuté zdravotní výkony je stanovena ve výši 0,80 Kč/bod do limitu času nositele výkonu 12 hod. na kalendářní den, kdy celková výše úhrady bude činit maximálně 102 % porovnávacího objemu úhrady za příslušné kalendářní čtvrtletí roku 1998.

 

Podmínkou úhrady dle bodů a) i b) je, že celková úhrada za zdravotní péči (tj. úhrada za zdravotní výkony, za předepsaná léčiva a prostředky zdravotnické techniky a za vyžádanou péči v odbornostech 222, 801 - 805, 809, 812 - 823) nepřevýší o více než 10 % celostátní průměr na jednoho ošetřeného pojištěnce u lékařů dané odbornosti a druhu zdravotnického zařízení se zohledněním věkových skupin v příslušném kalendářním období. Údaje o celostátním průměru vztažené na jednoho ošetřeného pojištěnce oznámí zdravotní pojišťovny zástupcům poskytovatelů zdravotní péče účastnících se dohodovacího řízení do 100 dnů po skončení příslušného čtvrtletí. Pro výpočet průměrných hodnot úhrad za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech budou použity dosažené hodnoty bodu určené zpětně za hodnocené období. Při převýšení nad 10 % bude úhrada krácena způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny, nebo ve zdravotně pojistném plánu zdravotní pojišťovny. Na takto krácenou úhradu bude aplikován korekční koeficient týkající se příslušného časového omezení.

 

Předběžná úhrada je poskytnuta ve výši 95% pro variantu a) a 102 % pro variantu b) objemu úhrady porovnávacího období, kterým je odpovídající kalendářní čtvrtletí minulého kalendářního roku za předpokladu, že tato výše bude doložena vyúčtováním poskytnuté hrazené zdravotní péče; pokud zdravotnické zařízení vyúčtuje menší objem péče, je předběžná úhrada rovna vykázané a uznané péči. Po vyhodnocení regulačních mechanismů bude provedeno finanční vypořádání. Podmínkou je zachování dostupnosti a rozsahu péče stejně jako v porovnávacím období.

 

 

Čl. 2

 

Hemodialyzační péče poskytovaná ambulantními zdravotnickými zařízeními

 

Tato zdravotní péče bude ve 3. a 4. čtvrtletí 1999 hrazena podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a ambulantním zdravotnickým zařízením podle vyhlášky MZ č. 134/1998 Sb. úhradou za poskytnuté zdravotní výkony, kdy hodnota bodu je stanovena ve výši 1,00 Kč do limitu času nositele výkonu 12 hodin na kalendářní den.

 

Úhrada režijních nákladů zdravotních výkonů č. 18521, 18522, 18530, 18550,18560, 18570, 18580 a 18590 je stanovena ve výši 4 body/minutu výkonu.

Podmínkou úhrady je, že celková úhrada za zdravotní péči (tj. úhrada za zdravotní výkony, za předepsaná léčiva a prostředky zdravotnické techniky a za vyžádanou péči v odbornostech 222, 801 - 805, 809, 812 - 823) nepřevýší o více než 10 % celostátní průměr na jednoho ošetřeného pojištěnce u lékařů dané odbornosti a druhu zdravotnického zařízení se zohledněním věkových skupin v příslušném kalendářním období. Údaje o celostátním průměru vztažené na jednoho ošetřeného pojištěnce oznámí zdravotní pojišťovny zástupcům poskytovatelů zdravotní péče účastnících se dohodovacího řízení do 100 dnů po skončení příslušného čtvrtletí. Pro výpočet průměrných hodnot úhrad za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech budou použity dosažené hodnoty bodu určené zpětně za hodnocené období. Při převýšení nad 10 % bude úhrada krácena způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny, nebo ve zdravotně pojistném plánu zdravotní pojišťovny. Na takto krácenou úhradu bude aplikován korekční koeficient týkající se časového omezení.

Předběžná úhrada je poskytnuta ve výši 104 % objemu úhrady porovnávacího období, kterým je odpovídající kalendářní čtvrtletí minulého kalendářního roku za předpokladu, že tato výše bude doložena vyúčtováním poskytnuté hrazené zdravotní péče; pokud zdravotnické zařízení vyúčtuje menší objem péče, je předběžná úhrada rovna vykázané a uznané péči. Po vyhodnocení regulačních mechanismů bude provedeno finanční vypořádání. Podmínkou je zachování dostupnosti a rozsahu péče stejně jako v porovnávacím období.

 

 

Čl. 3

 

Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (LZZ) vyjma zdravotní péče v odborných léčebných ústavech (OLÚ), léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN) a zdravotnických zařízeních vykazujících výhradně kód ošetřovacího dne 00005

Tato zdravotní péče bude ve 2. pololetí 1999 hrazena podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením, takto:

Paušální sazba se vypočítá následujícím způsobem:

Součet poloviny počtu vykázaných bodů za zdravotní péči (B98) vynásobené výkonovou cenou bodu (VCB) a poloviny úhrady za poskytnuté a uznané zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál (Z98), to celé vynásobeno sezónním koeficientem (Kind),

 

 

 

kde:

B98 = body (body za zdravotní výkony, body za dopravní výkony a body za kategorii pacienta) za celý rok 1998 daného zařízení, vykázané za období od 1. 1. 1998 do 31. 12. 1998, předložené k 30. 4. 1999 a nerozporované k 31. 5. 1999

VCB = výkonová cena bodu

Z98 = zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál za celý rok 1998 daného zařízení, vykázané za období od 1. 1. 1998 do 31. 12. 1998, předložené k 30. 4. 1999 a nerozporované k 31. 5. 1999

Kind = sezónní koeficient daného zařízení.

Sezónní koeficient Kind je roven podílu dvojnásobku paušální úhrady za 2. pololetí 1998 a součtu paušálních úhrad za 1. a 2. pololetí 1998, přičemž paušální úhrada je součtem jak paušální platby, tak i jiných úhrad v daném období.

Výkonová cena bodu pro 2. pololetí 1999 je nejméně 0,83 Kč.

 

Koeficient zohledňující pohyb pojištěnců mezi zdravotními pojišťovnami je již promítnut do konstrukce úhrad za 2. pololetí 1999.

 

Spodní hranice risk koridoru platí jen za předpokladu výkonové ceny bodu do 1,00 Kč vycházející z výpočtu za celý rok 1998. V ostatních případech se může úměrně krátit až na úroveň výkonové ceny bodu 1,00 Kč.

 

Podmínkou takto stanovené úhrady je, že vykázaný počet bodů ve 2. pololetí 1999 (v ambulantní a lůžkové péči a zdravotní dopravě) musí činit alespoň 90 % počtu bodů za zdravotní péči poskytnutou a uznanou ve 2. pololetí 1998. V případě, že LZZ vykáže méně než 90 % počtu bodů v ambulantní a v lůžkové péči a ve zdravotní dopravě, bude paušální sazba krácena o procento, o které nebyl naplněn stanovený limit objemu výkonů.

 

V případě, že úhrada za předepsaná léčiva a PZT ve 2. pololetí 1999 překročí 103 % porovnávacího objemu úhrad za léky, který tvoří předepsaná léčiva a prostředky zdravotnické techniky ve 2. pololetí 1998, kromě léků schválených revizním lékařem, bude stanovena regulační srážka ve výši 50 % tohoto překročení.

 

Pokud úhrada za předepsaná léčiva a PZT ve 2. pololetí 1999 nedosáhne 100 % porovnávacího objemu úhrad za léky, který tvoří předepsaná léčiva a prostředky zdravotnické techniky ve 2. pololetí 1998, kromě léků schválených revizním lékařem, bude úhrada pro 2. pololetí 1999 navýšena o 50 % dosažené úspory.

 

Nad rámec paušální sazby bude provedena:

 

 

Předběžná úhrada je poskytnuta u LZZ specializované a superspecializované péče ve výši maximálně 105 % a u ostatních LZZ ve výši maximálně 100 % objemu úhrady porovnávacího období, kterým je odpovídající kalendářní čtvrtletí minulého kalendářního roku s tím, že po vyhodnocení regulačních mechanismů bude provedeno finanční vypořádání. Podmínkou je poskytnutí a vykázání odpovídajícího objemu hrazené zdravotní péče, zachování dostupnosti a rozsahu péče stejně jako v porovnávacím období.

 1. Pro LZZ specializované a superspecializované péče stanovená paušální sazba nesmí být nižší než 105 % a vyšší než 115 % (risk koridor) porovnávacího objemu úhrady. Porovnávacím objemem úhrady je úhrada za poskytnutou a uznanou zdravotní péči za 2. pololetí 1998.
 2. Pro ostatní LZZ stanovená paušální sazba nesmí být nižší než 100 % a vyšší než 115 % (risk koridor) porovnávacího objemu úhrady. Porovnávacím objemem úhrady je úhrada za poskytnutou a uznanou zdravotní péči za 2. pololetí 1998.

 

 

Celkový objem navýšení úhrad pro a) i b) činí za 2. pololetí 1999 ve srovnání s 2. pololetím 1998 v sektoru lůžkové péče nejméně 6,3 %.

 

 

Čl. 4

 

Zdravotní péče poskytovaná v odborných léčebných ústavech

 

Zdravotní péče poskytovaná v odborných léčebných ústavech bude v 3. a 4. čtvrtletí 1999 hrazena podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením takto:

 

a) Paušální sazbou za zdravotní péči, která činí 106,3 % porovnávacího objemu úhrady, který je roven objemu úhrady za poskytnutou a uznanou péči v odpovídajícím kalendářním čtvrtletí minulého kalendářního roku, přičemž do porovnávacího objemu se nezapočítává úhrada za poskytnutou zdravotní péči v porovnávacím období v případech, kdy tato péče již není ve zdravotnickém zařízení poskytována, či je hrazena jinak.

Při tomto způsobu úhrady se uplatňují následující regulační mechanismy:

 

 1. Vykázaný počet ošetřovacích dnů v 2. pololetí 1999 musí činit alespoň 80 % počtu ošetřovacích dní poskytnutých v 2. pololetí 1997. V případě, že odborný léčebný ústav vykáže méně než 80 % počtu ošetřovacích dnů, bude stanovená část paušální sazby za lůžkovou péči krácena o procento, o které nebyl naplněn stanovený limit počtu ošetřovacích dnů.
 2. Vykázaný počet bodů v ambulantní péči ve 2. pololetí 1999 musí činit alespoň 70 % přepočteného počtu bodů za vykázané zdravotní výkony v ambulantní péči ve 2. pololetí 1997. V případě, že odborný léčebný ústav vykáže méně než 70 % přepočteného počtu bodů, bude část paušální sazby za ambulantní péči krácena o procento, o které nebyl naplněn stanovený limit objemu výkonů.
 3. Vykázaný počet bodů ve zdravotní dopravě ve 2. pololetí 1999 musí činit alespoň 70 % přepočteného počtu bodů za vykázané výkony ve zdravotní dopravě vykázaných ve 2. pololetí 1997. V případě, že odborný léčebný ústav vykáže méně než 70 % přepočteného počtu bodů, bude část paušální sazby za zdravotní dopravu krácena o procento, o které nebyl naplněn stanovený limit objemu výkonů.

 

 

b) Nebo bude lůžková zdravotní péče v odborných léčebných ústavech hrazena platbou za ošetřovací den dle vyhlášky č. 134/1998 Sb. Hodnota bodu je 1,00 Kč.Tato varianta přichází v úvahu pouze pro OLÚ, které mají nasmlouvány pouze zdravotní výkony - ošetřovací den.

Maximální výše úhrady činí 106,3 % porovnávacího objemu úhrady za odpovídající kalendářní čtvrtletí minulého kalendářního roku.

Předběžná úhrada je poskytnuta ve výši 106,3 % objemu úhrady porovnávacího období, kterým je odpovídající kalendářní čtvrtletí minulého kalendářního roku za předpokladu, že tato výše bude doložena vyúčtováním poskytnuté hrazené zdravotní péče. Pokud zdravotnické zařízení vyúčtuje menší objem péče, je předběžná úhrada rovna vykázané a uznané péči. Po vyhodnocení regulačních mechanismů bude provedeno finanční vypořádání. Podmínkou je zachování dostupnosti a rozsahu péče stejně jako v porovnávacím období.

 

U obou variant úhrady je uplatňována objemová regulace na předepsaná léčiva a prostředky zdravotní techniky (dále PZT):

 

 

 

Čl. 5

 

Zdravotní péče poskytovaná v léčebnách dlouhodobě nemocných

 

Zdravotní péče poskytovaná v léčebnách dlouhodobě nemocných bude ve 3. a 4. čtvrtletí 1999 hrazena podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením takto:

 

a) Paušální sazbou za zdravotní péči ve výši 100 % porovnávacího objemu úhrady, kterým je odpovídající čtvrtletí minulého roku.

 

Podmínkou pro úhradu sazby za poskytnutou zdravotní péči je dodržení obložnosti ve výši nejméně 85 %, přičemž obložnost je pro tyto účely definována jako vyšší z následujících hodnot:

Při snížení obložnosti bude sazba poměrně krácena.

 

b) Nebo bude lůžková zdravotní péče hrazena dle vyhlášky č. 134/1998 Sb., kdy hodnota bodu je 1,00 Kč. Maximální výše úhrady zdravotní péče v léčebnách dlouhodobě nemocných je 106,3 % porovnávacího objemu úhrady, kterým je úhrada za odpovídající čtvrtletí minulého roku.

 

 

Čl. 6

 

Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních vykazujících výhradně kód OD 00005

 

Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních vykazujících výhradně kód OD 00005 bude ve 3. a 4. čtvrtletí 1999 hrazena podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením dle vyhlášky č. 134/1998 Sb., kdy hodnota bodu je 1,00 Kč. Celková úhrada za 3. a 4. čtvrtletí 1999 je limitována tzv. maximální úhradou stanovenou pro tato lůžková zdravotnická zařízení na základě nasmlouvaného počtu ošetřovatelských lůžek.

 

 

Čl. 7

 

Zdravotní péče komplementu poskytovaná ambulantními zdravotnickými zařízeními

 

Zdravotní péče poskytovaná odbornostmi komplementu bude ve 3. a 4. čtvrtletí 1999 hrazena podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle vyhlášky MZ č. 134/1998 Sb., na základě volby zdravotnického zařízení z následujících dvou variant takto:

 

 

 

Varianta I:

 

 1. laboratorní péče (odbornosti 222, 801 - 807, 812 - 823, 999) 0,55 Kč/bod do limitu času nositele výkonu 12 hodin na kalendářní den,
 2. radiodiagnostická péče (odbornost 809) 0,90 Kč/bod do limitu času nositele výkonu 12 hodin na kalendářní den.

 

 

 

Varianta II:

 

a) laboratorní péče (odbornosti 222, 801 - 807, 812 - 823, 999) výkonový způsob úhrady s degresní hodnotou bodu za podmínek:

  1. 0,80 Kč za bod do 85 % (včetně) počtu bodů vykázaných a uznaných v porovnávacím období (referenční počet bodů, dále RPB)
  2. 0,32 Kč za bod nad 85 % do 100 % (včetně) RPB
  3. 0,20 Kč za bod nad 100 % RPB

 

 

b) radiodiagnostická péče (odbornost 809) výkonový způsob úhrady s degresní hodnotou bodu za podmínek:

  1. 1,00 Kč za bod do 85 % (včetně) počtu bodů vykázaných a uznaných v porovnávacím období (RPB)
  2. 0,85 Kč za bod nad 85 % do 100 % (včetně) RPB
  3. 0,50 Kč za bod nad 100 % RPB

 

 

K variantě I a II:

Zdravotní pojišťovny budou poskytovat zdravotnickým zařízením po odevzdání měsíčního vyúčtování měsíční zálohovou platbu ve výši 1/3 ze 100 % úhrady za referenční období. Konečné vyúčtování a úhradu nedoplatků nebo zápočet přeplatků provedou zdravotní pojišťovny do 90 dnů po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí.

K variantě II:

Referenčním obdobím je příslušné kalendářní čtvrtletí roku 1998. V dodatku ke smlouvě o způsobu a výši úhrady sdělí zdravotní pojišťovny smluvním laboratořím RPB. Zdravotnická laboratoř má právo vyvolat individuální jednání s příslušnou zdravotní pojišťovnou v případě, že v dodatku sdělený RPB se liší od jejich údajů o více než 5 %, nebo v případě zániku nebo sloučení zdravotnického zařízení.

 

 

Čl. 8

 

Neodkladná zdravotní péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních

 

Úhrada neodkladné zdravotní péče, není-li uzavřena smlouva mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou, bude ve 3. a 4. čtvrtletí 1999 prováděna za poskytnuté zdravotní výkony takto:

 1. stomatologická ambulantní péče bude hrazena dle sazeb platných pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři ve 3. a 4. čtvrtletí 1999 (Čl. 2 Věstníku MZ, částka 8, červen 1999)
 2. ostatní zdravotní péče bude hrazena dle vyhlášky č. 134/1998 Sb., kdy hodnota bodu je stanovena ve výši 0,80 Kč, přičemž zdravotní pojišťovna může na základě § 40 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb. uplatnit regulační mechanismy obdobně jako u smluvních poskytovatelů.

 

 

 

Příloha č. 1

 

Seznam ambulantních zdravotnických zařízení hemodialyzační péče1)

 

 

Poř. č.

Název zařízení

IČO

IČZ

1.

Brno, INNEF, Centrum Mendelovy nadace

60722827

72691000

2.

Litoměřice, Renart

47785225

5515700

3.

Mariánské Lázně, NMC

45790949

41165000

4.

Pardubice, KOLF

49814605

65188918

5.

Plzeň, EuroCare

61856827

4446300

6.

Praha 4, NMC

45790949

04156000

7.

Praha 4, Parallel

41695003

0412007

8.

Rychnov nad Kněžnou, Dialcorp

62061127

66205001

9.

Slavkov, EMKO

60721901

81601000

10.

Sokolov, NMC

45790949

48048000

11.

Šumperk, Nerudova ul., Dr. Schlemmer

61975567

93301000

12.

Teplice. EuroCare

61856827

58166000

13.

Ústí nad Orlicí, EuroCare

61856827

70022000

14.

Pardubice, NMC

45790949

65385000

 

1) dle Čl. 2 rozhodnutí vlády o cenách bodu a výši úhrad zdravotní péče, hrazené z veřejného zdravotního pojištění, pro 3. a 4. čtvrtletí 1999

 

 

Příloha č. 2

 

Seznam LZZ specializované a superspecializované péče2)

 

 

IČO

Název LZZ

Název obce

00023736

Ústav hematologie a krevní transfúze Praha 2

00023001

Institut klinické a experimentální medicíny Praha 4

00023884

Nemocnice Na Homolce Praha 5

00209775

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

00209813

Úrazová nemocnice v Brně Brno

00209805

Masarykův onkologický ústav Brno

00159816

Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno

00179906

Fakultní nemocnice Hradec Králové

00064165

Všeobecná fakultní nemocnice Praha 2

65269705

Fakultní nemocnice Brno Bohunice Brno

00843989

Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava - Poruba

00669806

Fakultní nemocnice Plzeň

00064173

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha 10

00064203

Fakultní nemocnice - Motol Praha 5

00098892

Fakultní nemocnice Olomouc 5

00064211

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha 8

00673544

Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

00072711

Nemocnice České Budějovice

00064190

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Praha 4

 

 

 

2) dle Čl. 3 rozhodnutí vlády o cenách bodu a výši úhrad zdravotní péče, hrazené z veřejného zdravotního pojištění, pro 3. a 4. čtvrtletí 1999

 

 

2.

 

Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 3. a 4. čtvrtletí 1999 mezi zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče

 

 

Ministerstvo zdravotnictví podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb. a č. 127/1998 Sb., vyhlašuje výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění (dále jen ?DŘ?), které proběhlo mezi zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče, pro 3. a 4. čtvrtletí 1999, předložené Ministerstvu zdravotnictví svolavatelem dohodovacího řízení, Svazem zdravotních pojišťoven, souhrnným materiálem ze dne 4. června 1999, takto:

 

Čl. 1

 

Zdravotní péče poskytovaná praktickými lékaři pro dospělé a praktickými lékaři pro děti a dorost

 

Zdravotní péče poskytovaná praktickými lékaři pro dospělé a praktickými lékaři pro děti a dorost bude hrazena ve 3. a 4. čtvrtletí 1999 podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením takto:

 

 1. Kombinovanou kapitačně výkonovou platbou. Výše kapitačně výkonové platby se vypočte podle počtu registrovaných pojištěnců s příslušným věkovým indexem násobeným základní sazbou ve výši průměrně alespoň 28,- Kč na měsíc na jednicového registrovaného pojištěnce (před uplatněním degresního koeficientu), přičemž garantovaná základní sazba nepodkročí 27,- Kč. Průměrnou hodnotou základní sazby se rozumí tato hodnota pro smluvní zdravotnická zařízení konkrétní zdravotní pojišťovny. Úhrada výkonů hrazených mimo kapitační platbu a výkonů za neregistrované pojištěnce bude realizována podle vyhlášky MZ č. 134/1998 Sb., kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, kdy hodnota bodu je 0,70 Kč. Hodnota základní sazby pro každé ZZ bude stanovena před začátkem příslušného čtvrtletí.
 2. Kombinovanou kapitačně výkonovou platbou s dorovnáním kapitace. Dorovnání kapitace se poskytuje v případech, kdy praktický lékař pro dospělé nebo praktický lékař pro děti a dorost má, s ohledem na geografické podmínky, menší počet jednicových registrovaných pojištěnců, než je 70 % celostátního průměrného počtu takových pojištěnců (celostátní průměrný počet se stanoví vždy pro dané kalendářní čtvrtletí podle údajů Centrálního registru pojištěnců, spravovaného Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR) a poskytování takové zdravotní péče je nezbytné ke splnění povinnosti zdravotní pojišťovny podle § 46 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dorovnání kapitace lze poskytnout až do výše 90 % výše kapitační platby vypočtené na celostátní průměrný počet jednicových registrovaných pojištěnců. Na dorovnání se podílejí zdravotní pojišťovny, s nimiž má příslušný praktický lékař uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče podílem, který odpovídá procentu jejich pojištěnců z registrovaných pojištěnců tohoto praktického lékaře. Tento typ úhrady se týká ordinací praktických lékařů, kterým byl komisí Rady kapitace přiznán statut malé praxe.
 3. Podle vyhlášky MZ č. 134/1998 Sb., kdy hodnota bodu je 0,46 Kč do limitu času nositele výkonu 12 hodin na kalendářní den. Maximální výše úhrady je nejvýše 100 % porovnávacího objemu úhrady za příslušné čtvrtletí roku 1998.

 

 

Podmínkou úhrady podle písmen a) až c) je, že:

 

 1. průměrná úhrada za zdravotní péči (tj. úhrada za zdravotní výkony, za předepsaná léčiva a prostředky zdravotnické techniky a za vyžádanou péči na odbornostech 222, 801-805, 809, 812-823) na jednoho ošetřeného neregistrovaného pojištěnce předepsanou nebo vyžádanou konkrétním lékařem (zdravotnickým zařízením) nepřevýší o více než o 10 % celostátní průměr na jednoho ošetřeného neregistrovaného pojištěnce u lékařů dané odbornosti se zohledněním věkových skupin v příslušném kalendářním čtvrtletí;
 2. průměrná úhrada za léčiva a prostředky zdravotnické techniky na jednoho registrovaného pojištěnce předepsané konkrétním lékařem (zdravotnickým zařízením) nepřevýší o více než 20 % celostátní průměr na jednoho registrovaného pojištěnce u lékařů dané odbornosti se zohledněním věkových skupin v příslušném kalendářním čtvrtletí, přičemž vypočtená regulační srážka se uplatňuje maximálně do výše 25 % z překročení;
 3. průměrná úhrada za zdravotní péči v odbornostech 222, 801-805, 809, 812-823 na jednoho registrovaného pojištěnce vyžádanou konkrétním lékařem (zdravotnickým zařízením) nepřevýší o více než 20 % celostátní průměr na jednoho registrovaného pojištěnce u lékařů dané odbornosti se zohledněním věkových skupin v příslušném kalendářním čtvrtletí, přičemž vypočtená regulační srážka se uplatňuje maximálně do výše 25 % z překročení;
 4. celková úhrada za ošetřené neregistrované pojištěnce nepřevýší 10 % celkové úhrady za registrované pojištěnce v příslušném kalendářním čtvrtletí;
 5. při posuzování nezbytnosti překročení průměrných úhrad dle předchozích odstavců tohoto bodu z důvodu zajištění efektivního poskytování zdravotní péče, bude přihlédnuto zejména k principům obsaženým v Rámcových pravidlech pro uplatňování regulačních opatření, pokud budou tato dohodnuta mezi zmocněnými zástupci Sdružení praktických lékařů ČR, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR a zdravotních pojišťoven.

Údaje o skutečných průměrných hodnotách a věkových indexech uvedených v bodech 1) až 3) oznámí zdravotní pojišťovny zástupcům poskytovatelů zdravotní péče účastnících se dohodovacího řízení vždy do 100 dnů po skončení příslušného čtvrtletí. Při převýšení uvedeném v bodech 1) až 4) bude úhrada krácena způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny, nebo ve zdravotně pojistném plánu zdravotní pojišťovny.

 

Podmínky uvedené v bodech 1) až 4) nevylučují možnost uzavření dohody mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením o jejich nahrazení odlišným způsobem regulace.

 

 

Čl. 2

 

Zdravotní péče poskytovaná zubními lékaři

 

Zdravotní péče poskytovaná zubními lékaři bude ve 3. a 4. čtvrtletí 1999 hrazena podle smluvních ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle níže uvedených sazeb dohodnutých dohodovacím řízením takto:

 

 

kód název položky

úhrada

00901 Vyšetření a ošetření registrovaného pacienta

260 Kč

00902 Opakované vyšetření a ošetření v rámci preventivní péče

186 Kč

00903 Vyžádané vyšetření odborníkem nebo specialistou

120 Kč

00904 Kolektivní systematická péče o chrup dětí a dorostu

40 Kč

00905 Kolektivní profylaxe v rámci systematické péče o chrup dětí a

dorostu

5 Kč

00906 Stomatologické ošetření registrovaného pacienta do 6 let nebo

hendikepovaného pacienta

57 Kč

00907 Stomatologické ošetření registrovaného pacienta od 6 let do 15 let

33 Kč

00908 Akutní ošetření a vyšetření neregistrovaného pacienta - jako odbornost 019

100 Kč

00910 RTG vyšetření intraorální

35 Kč

00911 Zhotovení extraorálního RTG snímku

48 Kč

00912 Náplň slinné žlázy kontrastní látkou

502 Kč

00913 Zhotovení ortopantogramu

95 Kč

00914 Vyhodnocení ortopantogramu

23 Kč

00915 Zhotovení telerentgenového snímku LBI

67 Kč

00916 Anestezie na foramen mandibulae a infraorbitale

40 Kč

00917 Anestezie infiltrační

32 Kč

00920 Ošetření zubního kazu ? stálý zub fotokompozitní výplň

190 Kč

00921 Ošetření zubního kazu ? stálý zub

115 Kč

00922 Ošetření zubního kazu ? dočasný zub

85 Kč

00923 Konzervativní léčba komplikací zubního kazu ? stálý zub

164 Kč

00924 Konzervativní léčba komplikací zubního kazu ? dočasný zub

85 Kč

00931 Konzervativní léčba chronických onemocnění parodontu

404 Kč

00932 Udržovací léčba chronických onemocnění parodontu

220 Kč

00933 Chirurgická léčba onemocnění parodontu malého rozsahu

124 Kč

00934 Chirurgická léčba onemocnění parodontu velkého rozsahu

460 Kč

00935 Kyretáž na zub

63 Kč

00936 Odebrání a zajištění přenosu transplantátu

306 Kč

00937 Artikulace chrupu

374 Kč

00938 Přechodné dlahy ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem

40 Kč

00940 Komplexní vyšetření a návrh léčby onemocnění ústní dutiny

232 Kč

00941 Kontrolní vyšetření a léčba onemocnění ústní sliznice

67 Kč

00942 Ošetření akutních onemocnění parodontu a léze sliznice dutiny ústní

51 Kč

00943 Měření galvanických proudů

80 Kč

00949 Extrakce dočasného zubu

75 Kč

00950 Extrakce stálého zubu

85 Kč

00951 Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu

257 Kč

00952 Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu

589 Kč

00953 Chirurgické ošetřování retence zubů

402 Kč

00954 Konzervačně - chirurgická léčba komplikací zubního kazu

281 Kč

00955 Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní malého rozsahu

194 Kč

00956 Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní velkého rozsahu

458 Kč

00957 Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu

201 Kč

00958 Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu

273 Kč

00959 Intraorální incize

73 Kč

00960 Zevní incize

180 Kč

00961 Ošetření komplikací chirurgických výkonů v dutině ústní

41 Kč

00962 Konzervativní léčba onemocnění temporomandibulárního kloubu

104 Kč

00963 Injekce I.M:, I.D.,S.C.

35 Kč

00970 Sejmutí fixní náhrady - za každou pilířovou konstrukci

18 Kč

00971 Provizorní ochranná korunka v ordinaci

63 Kč

00972 0prava fixní náhrady v ordinaci

66 Kč

00973 Oprava nebo úprava snímatelné náhrady v ordinaci

35 Kč

00974 Odevzdání stomatologického výrobku

0 Kč

00981 Diagnostika ortodontických anomálií

320 Kč

00982 Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem na jeden zubní oblouk

950 Kč

00983 Kontrola léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátu

480 Kč

00984 Kontrola léčby ortodontických anomálií jinými postupy než s použitím fixního ortodontického aparátu

240 Kč

00985 Ukončení léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátu

530 Kč

00986 Ukončení léčby ortodontických anomálií jinými postupy než s použitím fixního ortodontického aparátu

300 Kč

00987 Stanovení fáze růstu

35 Kč

00988 Analýza telerentgenového snímku LBI

100 Kč

00989 Analýza ortodontických modelů

100 Kč

00990 Diagnostická přestavba ortodontického modelu

300 Kč

00991 Nasazení prefabrikovaného intraorálního oblouku

150 Kč

00992 Nasazení extraorálního tahu nebo obličejové masky

130 Kč

00993 Navázání parciálního oblouku

110 Kč

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 3

 

Domácí zdravotní péče poskytovaná ambulantními zdravotnickými zařízeními

 

Zdravotní péče poskytovaná jako domácí zdravotní péče (§ 22 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) ambulantními zdravotnickými zařízeními bude ve 3. a 4. čtvrtletí 1999 hrazena podle vyhlášky MZ č. 134/1998 Sb., dle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením, a to na základě volby zdravotnického zařízení, takto:

 

 

Varianta I:

 

Úhrada za poskytnuté zdravotní výkony je stanovena ve výši 0,46 Kč/bod do limitu času nositele výkonu 12 hodin na kalendářní den, nebo

 

 

Varianta II: (dle typu provozu zdravotnického zařízení)

 

 1. Úhrada za poskytnuté zdravotní výkony je stanovena ve výši 1,00 Kč/bod do limitu času nositele výkonu 8 hodin na kalendářní den, je-li zdravotní péče poskytována 7 dní v týdnu, nebo
 2. Úhrada za poskytnuté zdravotní výkony je stanovena ve výši 1,00 Kč/bod do limitu času nositele výkonu 8 hodin na pracovní den, není-li zdravotní péče poskytována 7 dní v týdnu.

 

 

Předběžná úhrada je poskytnuta ve výši minimálně 104 % objemu úhrady porovnávacího období, kterým je odpovídající kalendářní čtvrtletí minulého roku, s tím, že po vyhodnocení regulačních mechanismů bude provedeno finanční vypořádání. Podmínkou je poskytnutí a vykázání odpovídajícího objemu hrazené zdravotní péče, zachování dostupnosti a rozsahu péče stejně jako v porovnávacím období.

 

Tento způsob úhrady nevylučuje možnost uzavření případné dohody mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou o odlišném způsobu úhrady, a to v minimální výši prvního pololetí roku 1999.

 

 

Čl. 4

 

Zdravotnická záchranná služba a doprava

 

a) Zdravotnická záchranná služba

 

Úhrada zdravotnické záchranné služby z veřejného zdravotního pojištění bude ve 3. a 4. čtvrtletí 1999 prováděna podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením formou paušálních sazeb za tuto péči.

 

Výše sazby vychází z výše úhrady za tuto zdravotní péči v porovnávacím období, kterým je příslušné kalendářní čtvrtletí minulého roku navýšené o 4 %.

V případě výrazné změny cen pohonných hmot (nad 5 %) bude na základě individuálního jednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením upravena výše sazby.

 

b) Doprava

 

Úhrada za dopravu z veřejného zdravotního pojištění bude ve 3. a 4. čtvrtletí 1999 hrazena podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením formou dvousložkové úhrady, a to paušální sazbou ve výši 75 % objemu úhrady za poskytnutou zdravotní péči v porovnávacím období, kterým je příslušné kalendářní čtvrtletí minulého roku a sazbou ve výši 3,30 Kč za 1 km jízdy ujetý s pacientem.

 

Pokud je vykázaný počet ujetých kilometrů s pacientem v příslušném čtvrtletí nižší než 100 % vykázaných ujetých kilometrů s pacientem v odpovídajícím kalendářním čtvrtletí minulého kalendářního roku, snižuje se paušální sazba o částku odpovídající procentu, o které je vykázaný objem nižší než limit 100 %.

 

Předběžná úhrada je poskytnuta maximálně ve výši 104 % objemu úhrady za poskytnutou zdravotní péči v odpovídajícím kalendářním čtvrtletí minulého roku s tím, že po vyhodnocení regulačních mechanismů bude provedeno finanční vypořádání.

 

V případě výrazné změny cen pohonných hmot (nad 5 %) bude na základě individuálního jednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením upravena výše sazby.

 

Čl. 5

 

Lázeňská péče

 

Cena lázeňské léčby se určuje ve 3. a 4. čtvrtletí 1999 cenovým jednáním jednotlivých poskytovatelů se zdravotními pojišťovnami na základě smlouvy odsouhlasené pojišťovnou a příslušným profesním sdružením a s přihlédnutím k Výměru MF č. 01/99, zveřejněnému v Cenovém věstníku Ministerstva financí.

 

 

Čl. 6

 

Fyzioterapie v ambulantních zdravotnických zařízeních - odbornosti 902 a 918

 

Úhrada zdravotní péče poskytované ambulantními zdravotnickými zařízeními odbornosti 902 a 918 bude ve 3. a 4. čtvrtletí 1999 hrazena podle smluvního ujednání mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou podle vyhlášky č. 134/98 Sb. Hodnota bodu je minimálně 0,87 Kč do limitu času nositele výkonu 10 hodin na pracovní den. Úhrada režijních nákladů zdravotních výkonů odbornosti 918 je stanovena ve výši 2 body/minutu.

 

Předběžná úhrada bude poskytnuta ve výši minimálně 104 % porovnávacího objemu úhrady za poskytnutou zdravotní péči v odpovídajícím kalendářním čtvrtletí minulého roku s tím, že po vyhodnocení regulačních mechanismů bude provedeno finanční vypořádání. Předběžná úhrada v minimální výši 104 % se neuplatní ve 3. čtvrtletí 1999.

 

Čl. 7

 

Lékařská služba první pomoci - odbornost 003

 

Lékařská služba první pomoci bude ve 3. a 4. čtvrtletí 1999 hrazena podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., úhradou za poskytnuté zdravotní výkony buď:

 

 1. v hodnotě bodu minimálně 0,70 Kč, nebo
 2. v hodnotě bodu 0,80 Kč při maximální výši úhrady rovnající se 100 % objemu úhrady porovnávacího období, kterým je odpovídající kalendářní čtvrtletí minulého kalendářního roku.

 

 

 

 

 

 

MUDr. Ivan David, CSc., v.r.

ministr zdravotnictví

 

 

V Praze dne 30. června 1999