R o č n í k 1999

V ě s t n í k

Ministerstva zdravotnictví
České republiky

Částka 7                                             Vydáno: květen 1999                                                             Kč

 

OBSAH

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

Celostátní průměrné hodnoty za zdravotní výkony, za předepsaná léčiva a prostředky zdravotnické techniky a za vyžádanou péči na jednoho ošetřeného pojištěnce v členění dle věkových skupin pro praktické lékaře pro dospělé a praktické lékaře pro děti a dorost, dále v oblasti specializované ambulantní zdravotní péče, zvláštní ambulantní péče a zdravotní péče poskytované ženskými lékaři, vyjma výkonů komplementu, zpracované na základě dat předložených zdravotními pojišťovnami za IV. čtvrtletí 1998

K zabezpečení realizace výsledků rozhodnutí vlády České republiky č. 646 ze dne 30. září 1998 a č. 448 ze dne 24. června 1998 o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění i výsledků dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad pro IV. čtvrtletí 1998, vydává Ministerstvo zdravotnictví údaje o celostátních průměrných hodnotách za zdravotní výkony, za léky a prostředky zdravotnické techniky a za vyžádanou péči na jednoho ošetřeného pojištěnce v závislosti na věkové skupině pro praktické lékaře pro dospělé a praktické lékaře pro děti a dorost, dále v oblasti specializované ambulantní zdravotní péče, zvláštní ambulantní péče a zdravotní péče poskytované ženskými lékaři, vyjma výkonů komplementu, platné pro IV. čtvrtletí 1998.

Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo výše uvedené celostátní průměry na základě statistických dat získaných z hlášení zdravotních pojišťoven, za jejichž správnost a věrohodnost odpovídají zdravotní pojišťovny. Opožděné zveřejnění výše uvedených dat je způsobeno pozdním předáním podkladových materiálů od zdravotních pojišťoven.

K aplikaci celostátních průměrů zdravotními pojišťovnami, t.j. k výpočtům doplatků či nedoplatků předběžných úhrad nebo k jejich korekci vůči zdravotnickým zařízením, je třeba přistupovat tak, aby byla naplněna dikce čl. 5 pro úhrady zdravotní péče za IV. čtvrtletí 1998 dle výše citovaných rozhodnutí vlády o úhradách ze dne 30. září 1998 a 24. června 1998 i dikce čl. 1 výsledku dohodovacího řízení, publikovaných ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví v částce č. 10/1998 a částce č. 8/1998. Je třeba přihlédnout i k ostatním regulačním opatřením uplatňovaným v této oblasti i k počtu pojištěnců, ze kterých byly celostátní průměrné hodnoty vypočteny.

Tabulková část

Struktura tabulek byla zvolena co nejjednodušší tak, aby bylo možno v rámci jedné odbornosti v členění dle stanovených věkových skupin pojištěnců přehledně zjistit průměrné náklady na výkony v bodech, průměrné náklady na léky a prostředky zdravotnické techniky v Kč, průměrné náklady na vyžádanou péči v bodech. Index "K"  udává poměr nákladů na danou věkovou skupinu oproti čtvrté věkové skupině (15 - 19 let) se stanoveným indexem 1,0. Pokud v tabulkách chybí některý z řádků věkové skupiny, znamená to, že se nepodařilo shromáždit statisticky významný počet vstupních údajů a pro tuto věkovou kategorii se průměr nevyhlašuje. Sloupec "počet" udává počet ošetřených pojištěnců v dané věkové skupině.

MUDr. Ivan DAVID,CSc. v.r.

ministr zdravotnictví