R o č n í k 1999

         V ě s t n í k

Ministerstva zdravotnictví

České republiky

 

Částka 2   Vydáno: Kč

OBSAH

zprávy a sdělení

1. Celostátní průměrné hodnoty za zdravotní výkony, za předepsaná léčiva a prostředky zdravotnické techniky a za vyžádanou péči na jednoho ošetřeného pojištence v členení dle věkových skupin, zpracované na základě dat předložených zdravotními pojištovnami za III. čtvrtletí 1998

zprávy a sdělení

1.

celostátní průměrné hodnoty za zdravotní výkony, za předepsaná léciva a prostředky zdravotnické techniky a za vyžádanou péči na jednoho ošetřeného pojištence v členení dle věkových skupin, zpracované na základě dat předložených zdravotními pojištovnami za III. ctvrtletí 1998

 

Zn.: POJ-293/8/7838/99

Ref: Ing. Zuzana Eklová

K zabezpečení realizace výsledku rozhodnutí vlády České republiky č. 448 ze dne 24. června 1998 o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištení, vydává Ministerstvo zdravotnictví v souladu se zněním čl. 1 a čl. 5 citovaného rozhodnutí vlády údaje o celostátních průměrných hodnotách za zdravotní výkony, za léky a prostředky zdravotnické techniky a za vyžádanou péči na jednoho ošetreného pojištence v závislosti na věkové skupině pro praktické lékare pro dospělé a praktické lékaře pro děti a dorost, dále v oblasti specializované ambulantní zdravotní péče, zvláštní ambulantní péče a zdravotní péče poskytované ženskými lékaři, vyjma výkonu komplementu, platné pro III. ctvrtletí 1998.

Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo níže uvedené celostátní průmery na základě statistických dat získaných z hlášení zdravotních pojištoven, za jejichž správnost a věrohodnost odpovídají zdravotní pojištovny.

K aplikaci celostátních průmerů zdravotními pojištovnami, t.j. k výpoctům doplatku ci nedoplatku předběžných úhrad nebo k jejich korekci vůči zdravotnickým zařízením je třeba přistupovat tak, aby byla naplněna dikce cl. 1 a cl. 5 pro úhrady zdravotní péče za III. čtvrtletí 1998 dle výše citovaného rozhodnutí vlády o úhradách ze dne 24. června 1998 c. 448, publikovaném ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví v částce c. 8/1998. Je třeba přihlédnout i k ostatním regulačním opatřením uplatňovaným v této oblasti i k počtu pojištenců, ze kterých byly celostátní průměrné hodnoty vypočteny.

Tabulková cást

Struktura tabulek byla zvolena co nejjednodušší tak, aby bylo možno v rámci jedné odbornosti v členění dle stanovených věkových skupin pojištěnců přehledně zjistit průměrné náklady na výkon v bodech, průměrné náklady na léky a prostředky zdravotnické techniky v Kč, průměrné náklady na vyžádanou péči v bodech. Index K udává poměr nákladů na danou věkovou skupinu oproti čtvrté věkové skupine (15 - 19 let) se stanoveným indexem 1,0. Pokud v tabulkách chybí nekterý z řádku věkové skupiny, znamená to, že se nepodařilo shromáždit statisticky významný počet vstupních údaju a pro tuto věkovou kategorii se průměr nevyhlašuje. Sloupec „počet„ udává počet ošetrených pojištenců v dané věkové skupině.

 

MUDr. Ivan DAVID,CSc. v.r.

ministr zdravotnictví