R o č n í k   1999

 

V ě s t n í k

 

ministerstva zdravotnictví

 

České republiky

 

 

 

 

Částka 1                                          Vydáno:                                                  

 

 

OBSAH

 

 

 

 

 

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1.      Seznam obecně závazných předpisů a směrnic (instrukcí)  vydaných v resortu Ministerstva zdravotnictví a týkajících se činnosti okresních úřadů a obcí k 31.12.1998

2.      Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

3.      Rozšíření činnosti a změna názvu národní referenční laboratoře ve Státním zdravotním ústavu

4.      Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva – doplnění

 

REJSTŘÍK 1998


Z p r á v y   a   s d ě l e n í

 

 

1.

 

Seznam obecně závazných předpisů a směrnic (instrukcí)  vydaných v resortu Ministerstva zdravotnictví a týkajících se činnosti okresních úřadů a obcí

k 31.12.1998

Obsah (členění) seznamu

 

 

I.                     Organizace zdravotnictví a zdravotní pojištění

 

II.       Vytváření a ochrana zdravých životních podmínek

  Společné předpisy a instrukce

  Všeobecná a komunální hygiena

  Hygiena výživy a předmětů běžného užívání

  Hygiena dětí a dorostu

  Hygiena práce

  Hygiena záření

  Opatření proti přenosným nemocem

  Jedy a jiné látky škodlivé zdraví

  Postup při úmrtí a pohřebnictví

 

III. Zdravotní péče

  Společné předpisy a instrukce

  Péče o ženy a děti

  Ochrana před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

  Klinická onkologie

  Psychiatrie

  Kožní a pohlavní nemoci

  Stomatologie

  Hematologie a krevní transfúze

  Boj proti tuberkulóze

  Tělesná výchova a sport

  Posudková činnost - lékařské expertizy

  Léčiva a prostředky zdravotnické techniky

 

IV.      Přírodní  léčebné lázně a přírodní léčivé zdroje

            (akty, jimiž byly zřízeny přírodní léčivé lázně a   přírodní léčivé zdroje jsou uvedeny v příloze)

 

V.                  Československý červený kříž

 

VI.      Pracovníci ve zdravotnictví

Zdravotnické povolání a odborná výchova

Pracovní poměry pracovníků ve zdravotnictví

Platové poměry pracovníků ve zdravotnictví

 

VII.               Statistika


 

I.

ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

 

Péče o zdraví lidu

Zákon č. 20/1966 Sb.

- změna

Zákon ČNR č. 210/1990 Sb.

- změna

Zákon ČNR č. 425/1990 Sb.

- změna

Zákon ČNR č. 548/1991 Sb.

- změna

Zákon ČNR č. 550/1991 Sb.

- změna

Zákon ČNR č. 590/1992 Sb.

- změna

Zákon ČNR č. 15/1993 Sb.

- změna

Zákon č. 161/1993 Sb.

- změna

Zákon č. 307/1993 Sb.

- změna

Zákon č. 14/1997 Sb.

- změna

Zákon č. 79/1997 Sb.

- změna

Zákon č. 110/1997 Sb.

- změna

Zákon č. 83/1998 Sb.

- změna

Zákon č. 167/1998 Sb.

 

 

Veřejné zdravotní pojištění a změna a doplnění některých souvisejících zákonů

Zákon č. 48/1997 Sb.

- změna

Zákon č. 242/1997 Sb.

- změna

Zákon č. 2/1998 Sb.

- změna

Zákon č. 127/1998 Sb.

 

 

Stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek

 

Vyhláška MZ č. 56/1997 Sb.

 

 

Stanovení léčivých přípravků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek

Vyhláška MZ č. 57/1997 Sb.

- změna

Vyhláška MZ č. 109/1997 Sb.

- změna

Vyhláška MZ č. 131/1997 Sb.

- změna

Vyhláška MZ č. 220/1997 Sb.

- změna

Vyhláška MZ č. 317/1997 Sb.

- změna

Vyhláška MZ č. 72/1998 Sb.

- změna

Vyhláška MZ č. 133/1998 Sb.

- změna

Vyhláška MZ č. 209/1998 Sb.

 

 

Stanovení indikačního seznamu pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost

Vyhláška MZ č. 58/1997 Sb.

 

 

Stanovení indikačního seznamu pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách

 

Vyhláška MZ č. 59/1997 Sb.

 

 

Stanovení nemocí, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře

Vyhláška MZ č. 60/1997 Sb.

 

 

Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění

Zákon ČNR č. 592/1992 Sb.

- změna

Zákon ČNR č. 10/1993 Sb.

- změna

Zákon ČNR č. 15/1993 Sb.

- změna

Zákon č. 161/1993 Sb.

- změna

Zákon č. 324/1993 Sb.

- změna

Zákon č. 42/1994 Sb.

- změna

Zákon č. 241/1994 Sb.

- změna

Zákon č. 59/1995 Sb.

- změna

Zákon č. 149/1996 Sb.

- změna

Zákon č. 48/1997 Sb.

- změna

Zákon č. 127/1998 Sb.

 

 

Pravidla hospodaření se zvláštním účtem všeobecného zdravotního pojištění a o jednacím řádu dozorčího orgánu

Vyhláška MZ č. 305/1996 Sb.

 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Zákon ČNR č. 551/1991 Sb.

- změna

Zákon ČNR č. 592/1992 Sb.

- změna

Zákon ČNR č. 10/1993 Sb.

- změna

Zákon č. 60/1995 Sb.

- změna

Zákon č. 149/1996 Sb.

- změna

Zákon č. 48/1997 Sb.

- změna

Zákon č. 305/1997 Sb.

- změna

Zákon č. 93/1998 Sb.

- změna

Zákon č. 127/1998 Sb.

 

 

Resortní, oborové, podnikové a další pojišťovny

Zákon ČNR č. 280/1992 Sb.

- změna

Zákon ČNR č. 10/1993 Sb.

- změna

Zákon ČNR č. 15/1993 Sb.

- změna

Zákon č. 60/1995 Sb.

- změna

Zákon č. 149/1996 Sb.

- změna

Zákon č. 48/1997 Sb.

- změna

Zákon č. 93/1998 Sb.

- změna

Zákon č. 127/1998 Sb.

 

 

Opatření MZ, kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 1997

(publ.) v částce 9/1997 Sb.

 

 

Opatření MZ, kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 1998 v porovnání s rokem 1997

(publ.) v částce 74/1998 Sb.

 

 

Opatření MZ ze dne 22.9.1998, kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1999

(publ.) v částce 78/1998 Sb.

 

 

Soustava zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi

Vyhláška MZ ČR č. 242/1991 Sb.

 

 

Postavení, organizace a činnost fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic

Vyhláška MZ ČR č. 394/1991 Sb.

 

 

Zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních

- změna

- úplné znění vyplývající ze  změny

Zákon ČNR č. 160/1992 Sb.

 

Zákon č. 161/1993 Sb.

Částka 4-5/1993 Věstník MZ

 

 

Poskytování léčebně preventivní péče obyvatelům a svěřencům ústavu sociální péče

Instrukce MZ ČSR a MPSV ČSR č. 3/1981 Věst. vlády pro NV

 

 

Technické a věcné požadavky na vybavení zdravotnických zařízení

- změna

 

- úplné znění vyplývající ze změn

Vyhláška MZ ČR č. 49/1993 Sb.

 

Vyhláška MZ ČR č. 51/1995 Sb.

 

Částka 3/1995 Věstník MZ

- změna

Vyhláška MZ č. 225/1997 Sb.

- změna

Vyhláška MZ č. 184/1998 Sb.

 

 

Organizace zdravotnických služeb poskytovaných v hl.m.Praze a ve Středočeském kraji čs. občanům vysílaným do zahraničí

Instrukce MZ ČSR č. 18/1973 Věst. MZ ČSR

 

 

Vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem

Nařízení vlády č. 165/1997 Sb.

 

 

II.

VYTVÁŘENÍ A OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK

 

Společné předpisy a instrukce

 

Vytváření a ochrana zdravých životních podmínek

Vyhláška MZ ČSR č. 45/1966 Sb.

- změna

Vyhláška MZ ČR č. 185/1990 Sb.

- změna

Zákon č. 14/1998 Sb.

 

 

Pokuty za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek

Zákon ČNR č. 36/1975 Sb.

- změna

Zákon ČNR č. 137/1982 Sb.

- změna

Zákon č. 14/1997 Sb.

 


Všeobecná a komunální hygiena

 

Registrace chemických látek

Vyhláška MZ č. 250/1998 Sb.

 

 

Stanovení metody pro zjišťování toxicity chemických látek a přípravků

Vyhláška MZ č. 251/1998 Sb.

 

 

Technické požadavky na kosmetické prostředky a o změně nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

Nařízení vlády č. 174/1998 Sb.

 

 

Ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Vyhláška MZ ČSR č. 13/1977 Sb.

 

 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací - příloha k vyhlášce č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Směrnice MZ ČSR č. 41/1977 sb. Hyg. předp. sv. 37 (reg. částka 4/1977 Sb.)

 

 

Stanovení způsobu měření a hodnocení hluku ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostoru

Směrnice MZ ČSR č. 43/1977 sb. Hyg. předp. sv. 37 (reg. částka 4/1977 Sb.)

 

 

Stanovení způsobu měření a hodnocení hluku z leteckého provozu

Směrnice MZ ČSR č. 44/1977 sb. Hyg. předp. sv. 37 (reg. částka 4/1977 Sb.)

 

 

Způsob měření a hodnocení vibrací

Směrnice MZ ČSR č. 53/1980 sb. Hyg. předp. sv. 46 (reg. částka 32/1980 Sb.)

 

 

Základní hygienické zásady pro stanovení, vymezení a využívání ochranných pásem vodních zdrojů určených k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou vodou a pro zřizování vodárenských nádrží

Směrnice MZ ČSR č. 51/1979 sb. Hyg. předp. sv. 44 (reg. částka 20/1979 Sb.)

 

 

Hygienické požadavky pro zacházení s prádlem a pro praní prádla ze zdravotnických zařízení

Vyhláška MZ ČR č. 325/1992 Sb.

 

 

Zřizování a provoz bazénů s cirkulací vody

Směrnice MZ ČSR č. 48/1978 sb. Hyg. předp. sv. 41 (reg. částka 11/1978 Sb.)

 

 

Výpočet potřeby vody při navrhování vodohospodářských a kanalizačních zařízení a posuzování vydatnosti vodních zdrojů

Směrnice MLVH ČSR a MZ ČSR č. 9/1973 Ú.v. ČSR

 

 

Čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení

Směrnice MZ  ČSR č. 33/1959 Sb. 

 

 

Improvizovaná dezinfekce odpadních vod ze zdravotnických zařízení

Instrukce MZ ČSR č. 22/1960 Věst. MZ

 

 

Hygienické požadavky pro výstavbu a provoz zařízení cestovního ruchu

Směrnice MZ  ČSR č. 7/1964 Věst. MZ (dodatečně oznámená v částce 26/1987 Sb.)

 

 

Hygienická a protiepidemická péče v holičství a kadeřnictví

Směrnice MZ ČSR č. 4/1954 sb. Hyg. předp. sv. 2 (reg. částka 78/ 1954 Ú.l. – částka 15/1954 Věst. MZ (dodatečně oznámená v částce 47/1967 Sb.)

 

 

Hygienická a protiepidemická péče v provozovnách péče o pleť

Směrnice MZ ČSR č. 21/1959 sb. Hyg. předp. sv. 17 - reg. částka 11/1960 Sb.

 

 

Hygienická a protiepidemická péče při hromadné dopravě

Směrnice MZ ČSR č. 6/1954 sb. Hyg. předp. sv. 4 - reg. částka 78/1954 Ú.l.  (dodatečně oznámená v  částce 47/1967 Sb.)

 

 

Hygienické požadavky při stanovení režimu na rekreačních rybnících

Směrnice MZ ČSR č. 57/1962 Sbírka směrnic pro NV (přetisk částka 1 až 2/1963 Věst. MZ (dodatečně oznámená v částce 26/1987 Sb.)

 

 

Hygienické požadavky na zřizování a provoz veřejných saun

Směrnice MZ ČSR č. 45/1977 sb. Hyg. předp. sv. 38 (reg. částka 9/1977 Sb.)

 

 

Hygienické požadavky na zřizování a provoz hromadných ubytoven

Směrnice MZ ČSR č. 47/1978 sb. Hyg. předp. sv. 40 (reg. částka 3/1978 Sb.

 

 

Zásadní hygienické požadavky,  nejvyšší přípustné koncentrace nejzávažnějších škodlivin v ovzduší a hodnocení stupně jeho znečištění

Směrnice MZ ČSR č. 58/1981 sb. Hyg. předp. sv. 51 (oznámená v částce 14/1981 Sb.)

 

 

Sítě stanic pro měření znečištění ovzduší

Směrnice MZ ČSR č. 59/1981 sb. Hyg. předp. sv. 51 (oznámená v částce 14/1981 Sb.)

 

Hygiena výživy a předmětů běžného užívání

 

Požadavky na zdravotní nezávadnost balených vod a  způsob jejich úpravy

Vyhláška MZ č. 292/1997 Sb.

- změna

Vyhláška MZ č. 241/1998 Sb.

 

 

Způsob výpočtu a uvádění výživové (nutriční) hodnoty potravin a značení údaje o možném nepříznivém ovlivnění zdraví

Vyhláška MZ č. 293/1997 Sb.

 

 

Mikrobiologické požadavky na potraviny, způsob jejich kontroly a hodnocení

Vyhláška MZ č. 294/1997 Sb.

 

 

Hygienické požadavky na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny

Vyhláška MZ č. 295/1997 Sb.

 

 

Stanovení pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin

Vyhláška MZ č. 296/1997 Sb.

 

 

O podmínkách ozařování potravin, o nejvyšší přípustné dávce záření a  způsob značení

Vyhláška MZ č. 297/1997 Sb.

 

 

Stanovení chemických požadavků na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné

Vyhláška MZ č. 298/1997 Sb.

- změna

Vyhláška MZ ČR č. 3/1999 Sb.

 

 

Hygienické požadavky na plasty a předměty z plastů přicházející do styku s poživatinami

Směrnice MZ ČSR č. 49/1978 sb. Hyg. předp. sv. 42 (reg. částka 13/1978 Sb.)

- změna

Výnos MZSV ČR č. 73/1989 sb. Hyg. předp. sv. 65 (reg. částka 8/1989 Sb.)

 

 

Hygienické požadavky na kovové obaly

Směrnice MZ ČSR č. 68/1985 sb. Hyg. předp. sv. 60 (reg. částka 34/1985 Sb.)

 

 

Dozor na výrobu a oběh poživatin a předmětů běžného užívání a odběr vzorků těchto výrobků ke zkoumání

Směrnice MZ ČSR č. 25/1961 sb. Hyg. předp. sv. 21 (dodatečně reg. v částce 26/1987 Sb.)

 

 

Omezení podávání potravin z tepelně nezpracovaných vajec

Směrnice MZ ČSR č. 26/1966  Věst. MZ (reg. částka 37/1966 Sb.)

 

 

Hygienické požadavky na zřizování a provoz zařízení společného stravování

Směrnice MZ ČSR č. 72/1987 sb. Hyg. předp. sv. 64 (reg. v částce 9/1987 Sb.)

 

 

Hygienické požadavky na výrobu, skladování, přepravu a podávání zmrazených a zchlazených hotových pokrmů pro společné stravování

Směrnice MZ ČSR č. 54/1980 sb. Hyg. předp. sv. 47 - přetisk částka 17 až 20/1979 Věst. MZ ČSR (reg. částka 3/1980 Sb.)

 

 

Základní směrnice o hygienických požadavcích na kosmetické výrobky, čistící prostředky kožní a potřeby intimní osobní hygieny

Směrnice MZ ČSR č. 36/1970 sb. Hyg. předp. sv. 32 (reg. částka 38/1970 Sb.)

 

 

Hygienické požadavky na pryže a předměty z pryže přicházející do styku s poživatinami a lidským organismem

Směrnice MZ ČSR č. 62/1982 sb. Hyg. předp. sv. 54 (reg. částka 18/1982 Sb.)

 


 

Hygiena dětí a dorostu

 

Zotavovací a jiné podobné akce pro děti a dorost

Vyhláška MZ ČR č. 185/1990 Sb.

- změna

Vyhláška MZ ČR č. 445/1992 Sb.

 

Hygiena práce

 

Hygienické požadavky na pracovní prostředí

Směrnice MZ ČSR č. 46/1978 sb. Hyg. předp. sv. 39 (reg. částka 21/1978 Sb.)

- změna

Směrnice MZ ČSR č. 66/1985 sb. Hyg. předp. sv. 58 (reg. částka 16/1985 Sb.)

- změna

Výnos MZSV ČSR č. 74/1989 sb. Hyg. předp. sv. 66 (reg. částka 9/1989 Sb.)

 

 

Hygienické požadavky na pojízdné pracovní stroje a technická zařízení

Směrnice MZ ČSR č. 65/1985 sb. Hyg. předp. sv. 57 (reg. částka 7/1985 Sb.)

 

 

Poskytování ochranných nápojů při práci v horkých provozech

Směrnice MZ ČSR č. 30/1964 sb. Hyg. předp. sv. 26 (reg. částka 29/1964 Sb.)

 

 

Ochrana zdraví před nepříznivými účinky benzenu

Směrnice MZ ČSR č. 37/1974 sb. Hyg. předp. sv. 33 (reg. částka 13/1974 Sb.)

 

 

Hygienické podmínky pro práci s technickými antibiotiky

Vyhláška MZ ČSR č. 156/1959 Ú.l.

 

 

Ochrana zdraví pracujících před účinky škodlivé prašnosti v organizacích podléhajících hornímu zákonu

Směrnice MZ ČSR č. 31/1966 sb. Hyg. předp. sv. 27 (reg. částka 8/1967 Sb.)

 

 

Stanovení způsobu měření a hodnocení hluku a ultrazvuku v pracovním prostředí

Směrnice MZ ČSR č. 42/1977 sb. Hyg. předp. sv. 37 (reg. částka 4/1977 Sb.)

 

 

Hygienické požadavky na stacionární stroje a technická zařízení

Směrnice MZ ČSR č. 40/1976 sb. Hyg. předp. sv. 36 (reg. částka 20/1976 Sb.)

 

 

Hygienické zásady pro práce s chemickými karcinogeny

Směrnice MZ ČSR č. 64/1984 sb. Hyg. předp. sv. 54 (reg. částka 1/1985 Sb.)

- změna

Výnos MZ ČR č. 4/1991 Věst. MZ ČR (reg. částka 190/1990 Sb.)

- úplné znění

Částka 2/1991 Věst. MZ ČR

 

Hygiena záření

 

Hygienické požadavky na výstavbu a provoz radiodiagnostických a radioterapeutických pracovišť

Směrnice MZ ČSR č. 67/1985 sb. Hyg. předp. sv. 67 (reg. částka 34/1985 Sb.)

 

 

Hygienické zásady pro práci s lasery

Směrnice MZ ČSR č. 61/1982 sb. Hyg. předp. sv. 53 (reg. částka 14/1982 Sb.)

 

 

Hygienické podmínky pro práci se svítivými a radioaktivními barvami

Instrukce MZ ČSR č. 42/1959 Věst. MZ (dodatečně oznámená v částce 26/1987 Sb.)

 

 

Ochrana zdraví před nepřízni vými účinky elektromagnetického záření

Vyhláška MZ ČR č. 408/1990 Sb.

 

Opatření proti přenosným nemocem

 

Hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení

Vyhláška MZ ČR č. 207/1992 Sb.

 

 

Opatření proti přenosným nemocem

Vyhláška MZ ČSR č. 91/1984 Sb.

- změna

Vyhláška MZSV ČSR č.204/1988 Sb.

- změna

Vyhláška MZ ČR č. 225/1996 Sb.

 

 

 

Očkování proti přenosným nemocem

Vyhláška MZ ČR č. 48/1991 Sb.

- změna

Vyhláška MZ ČR č. 527/1991 Sb.

- změna

Vyhláška MZ ČR č. 19/1994 Sb.

 

 

Lékařské prohlídky osob vracejících se z epidemiologicky závažných oblastí

Směrnice MZ ČSR č. 3/1972 Věst. MZ ČSR (reg. částka 5/1972 Sb.)

 

 

Dezinfekce sanitních vozidel před předáním do opravy

Instrukce MZ ČSR č. 55/1955 Věst. MZ

 

 

Ochranná opatření v brucelózních stájích a izolátech

Vyhláška MZ ČSR a MZe ČSR č. 25/1960 Sb.

 

 

Jedy a jiné látky škodlivé zdraví

 

Návykové látky a změny některých dalších zákonů

Zákon č. 167/1998 Sb.

 

 

Stanoví se případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek

Vyhláška MZ č. 304/1998 Sb.

 

 

Zrušuje se nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy

Nařízení vlády č. 10/1999 Sb.

 

 

Stanovení, co se považuje za anabolika a jiné prostředky s anabolickým účinkem ve smyslu trestního zákona

Nařízení vlády č. 72/1997 Sb.

 

 

Způsob evidence omamných a psychotropních látek

Instrukce MZ ČSR č. 9/1988 Věst. vlády ČSR pro NV částka 5/1988

 

Postup při úmrtí a pohřebnictví

 

Postup při úmrtí

a pohřebnictví

Vyhláška MZ ČSR č. 19/1988 Sb.

 

 

Podmínky pro mimořádné odnímání tkání a orgánů z těl mrtvých

Směrnice MZ ČSR č. 24/1977 Věst. MZ ČSR (reg. částka 11/1978 Sb.)

- změna

Směrnice MZ ČSR č. 1/1984 Věst. MZ ČSR (reg. částka 10/1984 Sb.)

- úplné znění

Částka 1 až 2/1984 Věst. MZ ČSR

 

 

II.

 

ZDRAVOTNÍ PÉČE

 

Společné předpisy a instrukce

 

Osvědčení na nové způsoby prevence, diagnostiky chorob a léčení lidí

Vyhláška MZ ČR č. 331/1991 Sb.

 

 

Poskytování léčebně preventivní péče v ozbrojených silách a Sboru národní bezpečnosti a součinnost orgánů státní zdravotní správy při poskytování této péče (léčebný řád)

Vyhláška MNO ČSR, MV ČSR a MZ ČSR č. 62/1968 Sb.

 

 

Provádění rentgenových vyšetření

Směrnice MZ ČSR č. 1/1985 Věst. MZ ČSR (reg. částka 16/1985 Sb.)

 

 

Pohotovostní zdravotnické služby

Směrnice MZ ČSR č. 7/1981 Věst. MZ ČSR (reg. částka 22/1981 Sb.)

 

 

Zdravotnická záchranná služba

Vyhláška MZ ČR č. 434/1992 Sb.

- změna

Vyhláška MZ ČR č. 51/1995 Sb.

- změna

Vyhláška MZ ČR č. 175/1995 Sb.

- úplné znění

Částka č. 1/1996 Věstník MZ

 

 

Provádění sterilizace

Směrnice MZ ČSR č. 1/1972 Věst. MZ ČSR (reg. částka 5/1972 Sb.)

 

 

Zásady pro zřizování a provoz laboratoří a oddělení funkčního vyšetřování

Instrukce MZ ČSR č. 30/1976 Věst. MZ ČSR

 

 

Činnost zdravotnických pracovišť při ověřování nových poznatků na těle živého člověka použitím metod dosud nezavedených v klinické praxi

Směrnice MZ ČSR č. 4/1985 Věst. MZ ČSR (reg. částka 24/1985 Sb.)

 

 

Znalecké komise

Vyhláška MZ ČR č. 221/1995 Sb.

 


 

Péče o ženy a děti

 

Umělé přerušení těhotenství

Zákon ČNR č. 66/1986 Sb. Vyhláška MZ ČSR č. 75/1986 Sb.

 

 

Podmínky pro umělé oplodnění

Směrnice MZ ČSR č. 18/1982 Věst.MZ ČSR (reg. částka 6/1983 Sb.)

 

 

Povinné hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky

Vyhláška MZ ČSR č. 11/1988 Sb.

 

 

Sběr mateřského mléka

Výnos MZSV ČSR č. 4/1989 Věst.MZSV ČSR (reg. částka 29/1988 Sb.)

 

 

Postup při výkonu soudních rozhodnutí o výchově nezletilých dětí

Instrukce MS ČSR, MVŽP ČSR, MZSV ČSR, MŠMT ČSR - sešit 2 až 3/1989 Věst. MŠMT ČSR

 

 

Ochrana před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

 

Ochrana před alkoholismem a jinými toxikomániemi

Zákon ČNR č. 37/1989 Sb.

 

- změna

Zákon ČNR č. 425/1990 Sb.

- změna

Zákon č. 40/1995 Sb.

- změna (zrušení § 9 odst.  4)

Nález Ústavního soudu ze dne 30. září 1997 č. 299/1997 Sb.

 

 

Prováděcí vyhláška k zákonu č. 37/1989 Sb.

Vyhláška MZSV  ČSR č. 187/1989 Sb.

 

Klinická onkologie

 

Dispenzární péče o nemocné s přednádorovými stavy a novotvary a povinné hlášení novotvarů

Výnos MZSV ČSR č. 3/1989 Věst. MZSV ČSR (reg. částka 19/1988 Sb.)

 

Psychiatrie

 

Stanovení spádových území psychiatrických léčeben a některých dalších psychiatrických zařízení

Instrukce MZ ČSR č. 14/1972 Věst. MZ ČSR

 

Kožní a pohlavní nemoci

 

Opatření proti pohlavním nemocem

 

- změna

Směrnice MZ ČSR č. 30/1968 Věst.MZ (reg. částka 51/1968 Sb.)

zrušuje se příloha směrnic MZ č. 30/1968 Věst. MZ)

- změna

Vyhláška MZ č. 225/1996 Sb.

 

 

Stomatologie

 

Zrušení výnosu o hospodaření s drahými kovy ve stomatologické péči

Vyhláška MZ ČR č. 139/1993 Sb. (dnem 12.5.1993)

 

Hematologie a krevní transfúze

 

Prevence, sledování, hlášení a vyšetřování potransfúzních reakcí

Instrukce MZ ČSR č. 14/1985 Věst. vlády  pro NV (přetisk částka 9 až 12/1985 Věst.MZ ČSR)

 

 

Organizační zajištění transfúzí krve, krevních přípravků a kostní dřeně

Směrnice MZ ČSR č. 9/1985 Věst. MZ ČSR (reg. částka 25/1985 Sb.)

- změna

Výnos MZ ČSR č. 1/1989 Ú.v. ČSR (reg. částka 50/1988 Sb.)

- změna

Vyhláška č. 40/1992 Sb.

 

 

Boj proti tuberkulóze

 

Klasifikace tuberkulózy a jiných mykobakterióz a poskytování dispenzární péče v oboru tuberkulózy a respiračních nemocí

Instrukce MZ ČSR, FMNO ČSR, FMV ČSR, MV ČSR a MS ČSR č. 1/1986 Věst.vlády pro NV (přetisk částka 8 až 12/1986 Věst. MZ ČSR)

 

Tělesná výchova a sport

 

Péče o zdraví při provádění tělesné výchovy, sportu a branně sportovních činností

Směrnice MZ ČSR č. 3/1981 Věst. MZ ČSR (reg. částka 15/1981 Sb.)

- změna

Směrnice MZ ČSR č. 5/1985 Věst.MZ ČSR (reg. částka 24/1985 Sb.)

- změna

Výnos MZSV ČSR č. 3/1991 Věst. MZ ČSR (reg. v částce 28/1989 Sb.)

 

 

Poskytování zvlášť specializované léčebně preventivní péče vybraným vrcholovým sportovcům

Směrnice MZ ČSR č. 5/1985 Věst.MZ ČSR (reg. částka 24/1985 Sb.)

 

Posudková činnost - lékařské expertízy

 

Posuzování zdravotní způsobilosti k práci

Směrnice MZ ČR č. 49/1967 Věst.MZ (reg. částka 2/1968 Sb.)

- změna a doplňky

Směrnice MZ ČSR č. 17/1970 Věst. MZ ČSR (reg. částka 20/1970 Sb.)

- úplné znění

 

- (zrušení § 19 až 28, 30 a  30a)

částka 3/1996 Věst. MZ ČSR

 

Vyhláška MPSV č. 31/1993 Sb.

 

 

Zdravotní způsobilost k vydání nebo prodloužení platnosti zbrojního průkazu a o prohlášení žadatele

Vyhláška MZ ČR č. 127/1996 Sb.

 

 

Zdravotní způsobilost seznamovat se s utajovanými skutečnostmi

Vyhláška MZ č. 315/1998 Sb.

 

 

Spolupráce lékařů v posudkové službě v pohraničním území ČSSR a PLR týkající se péče o pracující, kteří bydlí v jednom státě a pracují ve státě druhém

Instrukce MZ ČSR č. 11/1960 Věst.MZ

- rozšíření

Směrnice MZ č. 13/1963 Věst.MZ

 

 

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, trolejbusů a tramvají

Směrnice MZ ČSR č. 8/1986 Ú.v.ČSR (reg. částka 7/1986 Sb.)-přetisk částka 6/1996

Věstník MZ

 

 

Odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění

Vyhláška MZ, MS, SÚSZ a ÚRO č. 32/1965 Sb.

- změna

Vyhláška MZ, MS, SÚSZ a ÚRO č. 84/1967 Sb.

- změna

Vyhláška MZ a MS ČSR  č. 76/1981 Sb.

- změna

Vyhláška MZ ČR a MS ČR č. 54/1993 Sb.

 

 

Postup při uznávání nemocí z povolání a vydání seznamu zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají

Vyhláška MZ č. 342/1997 Sb.

 

Léčiva a prostředky zdravotnické techniky

 

Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů

 

Zákon č. 79/1997 Sb.

 

 

Vyhláška MZ, kterou se vydává seznam rostlin využívaných pro farmaceutické a terapeutické účely

Vyhláška MZ č. 245/1997 Sb.

 

 

Stanovení způsobu předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání

Vyhláška MZ č. 343/1997 Sb.

 

 

Stanovení správné výrobní praxe, správné distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv

Vyhláška MZ a MZe č. 355/1997 Sb.

 

 

Stanovení vyhrazených léčiv a správné praxe prodejců vyhrazených léčiv

Vyhláška MZ a MZe č. 21/1998 Sb.

 

 

Stanovení obsahu, rozsahu a provádění odborného kurzu prodejců vyhrazených léčiv

Vyhláška MZ a MZe č. 52/1998 Sb.

 

 

Stanovení správné laboratorní praxe v oblasti léčiv

Vyhláška MZ a MZe č. 74/1998 Sb.

 

 

Seznam léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků

Vyhláška MZ a MZe č. 75/1998 Sb.

 

 

Podrobnosti o registraci léčivých přípravků a rozsah zveřejňovaných údajů o povolení použití neregistrovaného léčivého přípravku

Vyhláška MZ a MZe č. 289/1998 Sb.

 

 

Prohlášení dalších zdrojů přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje nebo přírodní minerální vody stolní a zrušení prohlášení některých zdrojů za přírodní léčivé zdroje

Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.

 

 

Zrušení některých právních předpisů Ministerstva zdravotnictví

Vyhláška MZ č. 292/1998 Sb.

 

 

Správná výrobní praxe, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky

Vyhláška MZ ČR č. 284/1990 Sb.

- zrušena zákonem č. 79/1997

  Sb., a to v částech

  týkajících se léčiv (pro

  PZT - platí)

 

Hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami

 

- změna

- změna

Vyhláška MZSV ČR, FMNO, FMV, FMD, MV ČR, MS ČR, MZVž ČR č. 61/1990 Sb.

Zákon ČNR č. 555/1992 Sb.

- zrušena zákonem č. 79/1997

  Sb., a to v částech

  týkajících se léčiv (pro

  PZT - platí)

 

- změna

Vyhláška MZ ČR č. 427/1992 Sb.

- zrušena zákonem č. 79/1997

  Sb., a to v částech

  týkajících se léčiv (pro

  PZT - platí)

 

- znění vyplývající ze změn

 Částka 4/1992 Věst. MZ ČR

- zrušena, a to v částech

  týkajících se léčiv (pro

  PZT - platí)

 

 

 

Stanovení požadavků na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis)

Vyhláška MZ č. 1/1998 Sb.

 

 

 

 

Stanovení léčivých přípravků plně hrazených ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek

Vyhláška MZ č. 57/1997 Sb.

- změna

Vyhláška MZ č. 109/1997 Sb.

- změna

Vyhláška MZ č. 131/1997 Sb.

- změna

Vyhláška MZ č. 220/1997 Sb.

 

 

Příbalové informace k hromadně vyráběným léčivým přípravkům

Instrukce MZ ČSR č. 13/1986 Věst. MZ ČSR

 

 

Stanovení technických požadavků na prostředky zdravotnické techniky

Nařízení vlády č. 180/1998 Sb.

 

 

IV.

PŘÍRODNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ A PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

 (Akty, jimiž byly zřízeny přírodní léčivé lázně a přírodní léčivé zdroje jsou uvedeny v příloze)

 

Znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku

Zákon č. 125/1948 Sb. a vyhlášky MZ vydané v Úředním listu podle § 1 odst. 3 tohoto zákona

- změna

Nařízení vlády č. 116/1949 Sb.

 

 

Ochrana a rozvoj přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů

Vyhláška MZ ČSR č. 26/1972 Sb.

 

 

Prohlášení dalších přírodních zdrojů minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní

- změna

Výnos MZ ČSR č. 12/1979 Věst. MZ ČSR (reg. v částce 23/1979 Sb.)

 

Vyhláška MZ č. 140/1993 Sb.

- změna

Vyhláška MZ č. 287/1996 Sb.

 

 

Prohlášení dalších přirozeně se vyskytujících zdrojů minerálních vod v lázeňských místech Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Luhačovice, Lázně Libverda a Hodonín za přírodní léčivé zdroje a ve zřídelních místech Kyselka, Ondrášov, Lázně Kynžvart, Brodek u Přerova, Žďár, Lesná a Velká Šťáhla za přírodní minerální vody stolní

Výnos MZ ČR reg. pod č. 62/1991 Sb. v částce 13/1991 Sb.

 

 

Prohlášení dalších zdrojů přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní a změna výnosu MZ ČSR č. 12/1979 Věst. MZ ČSR

Vyhláška MZ č. 140/1993 Sb.

 

 

Prohlášení dalších zdrojů přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivý zdroj nebo zdroj přírodní minerální vody stolní

Vyhláška MZ č. 287/1996 Sb.

 

 

Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně

Nařízení vlády ČR č. 152/1992 Sb.

 

 

Zřizování a činnost referenčních laboratoří pro přírodní léčivé zdroje

Instrukce MZ ČSR č. 4/1982 Věst. MZ ČSR

 

 

Spolupráce inspektorátu pro ochranu přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů a orgánů státní báňské správy

Instrukce MZ a ÚBÚ č. 49/1958 Věst. MZ

 

 

V.

Československý červený kříž

 

Ochrana znaku a názvu Červeného kříže  a Československý Červený kříž

Zákon č. 126/1992 Sb.

 

VI.

PRACOVNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ

 

Zdravotnická povolání a odborná výchova

 

Zdravotničtí pracovníci a jiní odborní pracovníci ve zdravotnictví

Vyhláška MZ ČSR č. 77/1981 Sb.

- změna

Zákon ČNR č. 425/1990 Sb.

 

 

Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora a Česká lékárnická komora

- změna

Zákon ČNR č. 220/1991 Sb.

 

 

Zákon č. 160/1992 Sb.

 

 

Náplň činnosti středních, nižších a pomocných zdravotnických pracovníků

Směrnice MZ ČSR č. 10/1986 Věst. MZ ČSR (reg. částka 21/1986 Sb.)

 

 

Pracovní úlevy a hospodářské zabezpečení zdravotnických pracovníků, kteří se při zaměstnání vzdělávají ve zdravotnických zařízeních

Směrnice MZ ČSR č. 31/1968 Věst. MZ (reg. částka 44/1968 Sb.)

- změna

Směrnice MZ ČSR č. 2/1979 Věst. MZ ČSR (reg. částka 22/1979 Sb.)

 

 

Hmotné a finanční zabezpečení cizinců při studiu na středních zdravotnických školách a při dalším vzdělávání v institutech a zdravotnických zařízeních v působnosti MZ ČR

Nařízení vlády č. 273/1992 Sb.

 

 

Odborné vedení a hospodářské zabezpečení středních zdravotnických škol a domovů mládeže těchto škol, školní dozor na nich, pomaturitní studium a branný kurs ve středních zdravotnických školách

Výnos MZSV ČSR č. 5/1989 Věst. MZSV ČSR (částka 30/1988 Sb.)

 

 

Zřizování a funkce školních pracovišť ve zdravotnických zařízeních

Instrukce MZ ČSR č. 2/1976 Věst. MZ ČSR

 

 

Pracovní poměry pracovníků ve zdravotnictví

 

Stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

Vyhláška MZ č. 261/1997 Sb.

- změna

Vyhláška MZ č. 185/1998 Sb.

 

 

Dodatková dovolená pracovníků, kteří konají práce zdraví škodlivé nebo zvlášť obtížné a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti u některých nemocní z povolání

Vyhláška MZ a MZV č. 75/1967 Sb.

- změna

Zákon č. 188/1988 Sb.

 

 

Úprava pracovní doby zaměstnanců, kteří pracují trvale pod vlivem rentgenového nebo rádiového záření nebo jsou vystaveni při práci trvale nákaze tuberkulózou

Pokyny MZ ze dne 7.10.1952  č. 557 Sbírky oběžníků pro KNV

 

 

Úprava pracovní doby ve spojovacích ústřednách nepodléhajících Ústřední správě spojů a v hyperbarických léčebných komorách bez zkrácení mzdy

Usnesení vlády ze dne

18. 12. 1967 č. 436

 

 

Určování pracovní doby řidičů silničních motorových vozidel v hospodářských organizacích v působnosti MZ ČSR

Výnos MZ ČSR čj. EP-600-28.1.80 ze dne 1.2.1980 (reg. částka 25/1980 Sb.)

 

 

Pracovní pohotovost některých pracovníků v organizacích v působnosti MZ ČSR

Výnos MZ ČSR č. 25/1974 Věst. MZ ČSR (reg. částka 20/1975 Sb.)

 

 

Určování pracovní doby řidičů silničních motorových vozidel v rozpočtových organizacích v oboru působnosti MZ ČSR

Výnos MZ ČSR č. 14/1978 Věst. MZ ČSR (reg. částka 5/1978 Sb.)

- změna

Výnos MZ ČSR č. 15/1978 Věst. MZ ČSR (reg. částka 5/1979 Sb.)

 

 

Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

Směrnice MZ ČSR č. 7/1977 Věst. MZ ČSR (reg. částka 16/1977 Sb.)

 

 

Nejvýše přípustná délka pracovních směn při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby v organizacích odvětví zdravotnictví

Směrnice MZ ČSR č. 3/1978 Věst. MZ ČSR (reg. částka 20/1979 Sb.)

 

 

Pohotovostní zdravotnické služby

Směrnice MZ ČSR č. 7/1981 Věst. MZ ČSR (reg. částka 22/1981 Sb.)

 

 

Resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie

Výnos MZ ČSR č. 16/1978 Věst. MZ ČSR (reg. částka 34/1978 Sb.)

 

- doplněk

Výnos MZ ČSR č. 18/1981 Věst. MZ ČSR (reg. částka 4/1982 Sb.)

- doplněk

Výnos MZ ČSR č. 17/1982 Věst. MZ ČSR (reg. částka 33/1982 Sb.)

- doplněk

Výnos MZ ČSR č. 11/1983 Věst. MZ ČSR (reg. částka 24/1983 Sb.)

- doplněk

Výnos MZ ČSR č. 19/1984 Věst. MZ ČSR (reg. v částce 31/1984 Sb.)

- doplněk

Výnos MZSV ČR č. 2/1991 Věst. MZ ČR (reg. částka 22/1989 Sb.)

- doplněk

Výnos MZ ČR a MP ČR č. 1/1993 Věst. MZ ČR (reg. č. 192/1991 Sb.)

 

 

Výnos MZ ČSR č. 16/1978 Věst. MZ ČSR ve znění pozdějších doplňků pozbyl podle zákona č. 235/1992 Sb. platnost dnem 1. června 1992 (čl. VII odst. 2), avšak nároky z nich vyplývající se přiznávají do 31. prosince 2O16 (bod 29 § 175)

 

 

 

Výběrové řízení na vedoucí funkce ve zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí

Vyhláška MZ č. 247/1993 Sb.

 

 

 

 

Seznam funkcí, pro jejichž výkon je nezbytné uzavření písemné dohody o hmotné odpovědnosti

Instrukce MZ ČSR č. 3/1976 Věst. MZ ČSR

 

 

Platové poměry pracovníků ve zdravotnictví

 

Úprava platových poměrů zdravotnických pracovníků je provedena právními předpisy vydanými v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

(proto se v této části neuvádějí)

 

 

VII.

STATISTIKA

 

Zavedení Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění 10. decenální revize

 

Opatření ČSÚ ze dne 5.5.1993 - částka 39/1993 Sb.

 

 

Program statistických zjišťování na rok 1998

Opatření ČSÚ ze dne 29.10.1997 – částka 94/1997 Sb.


 

Příloha.

 

Ministerstvo zdravotnictví

 

Ochrana přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů

 

Sdělení o dohodě o spolupráci MZ ČSR  - Českého inspektorátu lázní a zřídel a krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni - správy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

sděl částka 9-12/1979

Věstník MZ ČSR

 

 

Bechyně

 

- statut lázeňského místa

Usnesení rady JčKNV č.235 ze dne 1.11.1988

 

 

- prozatímní ochranná pásma přírodních 

  léčivých zdrojů

Výnos MZ ČSR č.j.LZ/3-2884-2.4.1960 ze dne 21.4.1960

 

 

- přírodní léčivý zdroj “Komárovské bláto”

Výnos MZ ČSR č.j.LZ/3-2884-477-30.3.1960 ze dne 5.4.1960

 

 

 

 

Běloves

 

- statut lázeňského místa

Usnesení rady VčKNV č.252 ze dne 8.11.1978-sděl.částka 1-4/1979 Věst.MZ ČSR -ozn.částka 15/1970 Sb.

 

 

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Usnesení rady VčKNV č. 252 ze dne 8.11.1978 – sděl.částka 1-4/1979 Věstník MZ ČSR - ozn.částka 18/1970 Sb. upřesnění rozsahu Usnesení rady VčKNV č. 82 ze dne 30.1.1986

 

 

- přírodní léčivý zdroj peloidu “Jetřichov”

Výnos MZ č.j. LZ/6-2882-4.8.1958 ze dne 13.8.1958

 

 

 

 

Bílina

 

- statut lázeňského místa

Usnesení rady SečKNV č.138/70 ze dne 20.10.1970

 

 

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Vyhláška SečKNV z plenárního zasedání dne 24.9.1985

 

 

- přírodní léčivý zdroj minerálních vod V 1, 

  V 2 a V 3

Závazné opatř.č.23/1972 Věstník MZ ČSR

 

 


 

Bludov

 

- statut lázeňského místa

Usnesení pléna SmKNV ze dne 19.12.1974

 

 

- prozatímní ochranná pásma přírodních

  léčivých zdrojů

Výnos MZ č.j. LZ/3-2884-11.4.1960 ze dne 26.4.1960

 

 

 

 

Břvany

 

- prozatímní ochranná pásma přírodních 

  léčivých zdrojů

Výnos MZ ČSR č.j. ČIL-484-24.9.1971 ze dne 5.1.1972 č. 10/1972 Věstník MZ ČSR

 

 

- přírodní minerální voda stolní “Praga II”

Výnos MZ ČSR č. 12/1984 Věstník MZ ČSR - ozn. částka 22/1984 Sb.

 

 

 

 

Čistá – Krásno

 

- přírodní léčivý zdroj peloidu “Čistá -

  Krásno”

Výnos MZ ČSR č.j. LZ/403.2-9.3.1982 ze dne 23.3.1982

 

 

- ochranná pásma přírodního léčivého zdroje

Usnesení rady ZčKNV č. 114 ze dne 15.5.1979-sděl.částka 9-12/1979 Věstník MZ ČSR -ozn.částka 20/1979 Sb.

 

 

 

 

Dubí

 

- statut lázeňského místa

Usnesení rady SečKNV č. 95 ze dne 28.7.1966

 

 

 

 

Františkovy Lázně

 

- statut lázeňského místa

Vládní usnesení č.135 ze dne 18.1.1956-úř.sděl.částka 16/1956 Ú.l.

 

 

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Nařízení vlády RČ č. 152/1992 Sb.

 

 

- přírodní léčivé zdroje peloidu “Vackovec”

  a “Hrozňatov” a nový přírodní léč. zdroj 

  “Sluneční pramen”

Výnos MZ ČSR č.26/1977 Věstník MZ ČSR

 

 

- přírodní léčivý zdroj “Stanislav”

Výnos MZ ČSR č.12/1984

 

Věstník MZ ČSR - ozn.

 

částka 22/1984 Sb.

 

 

 

 

Horní Moštice

 

- přírodní minerální voda stolní “Hanácká

  kyselka II”

Výnos MZ ČSR č.5/1980

 

Věstník MZ ČSR - ozn. částka 25/198O Sb.

 

 

 

 

- ochranná pásma přírodních minerálních vod

  stolních

Usnesení plenárního zasedání SmKNV z 21.4.1983

 

 

 

 

Chropyně

 

- přírodní léčivý zdroj

Výnos MZ č.4/1962

 

Věstník MZ

 

 

 

 

Jáchymov

 

- statut lázeňského místa

Usnesení rady ZčKNV

 

č. 210/a ze dne 5.11.1963

 

 

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Vládní usnesení č.257

 

ze dne 20.7.1966 - ozn. částka 33/1966 Sb.sděl.

 

částka 21/1966 Věst. MZ ČSR

 

 

Přírodní léčivé zdroje “Běhounek”, “Curle” a “Cl”

Výnos MZ ČSR č. 25/1977

Věstník MZ ČR

 

 

 

 

Jánské lázně

 

- statut lázeňského místa

Usnesení vlády č. 608 ze dne 17.7.1959

 

 

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Vyhláška VčKNV z 2.5.1988

 

 

- přírodní léčivé zdroje “Jánský” a “Černý”

Výnos min.zdrav.ČSR č. 1/1980 Věst. MZ ČSR - ozn. částka 11/1980 Sb.

 

 

 

 

Jeseník

 

- statut lázeňského místa

Usnesení SmKNV ze dne 14.4.1987

 

 

 

 

Karlova Studánka

 

- statut lázeňského místa

Usnesení rady Sm KNV ze dne 18.4.1957

 

 

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Usnesení rady SmKNV ze dne 23.4.1970

 

 

- přírodní léčivý zdroj peloidu “Karlova

  Studánka”, “Malá Morávka” a “Hubertov”

Výnos min.zdrav.č.j.LZ/3-403.2-17.5.1962 ze dne 4.6.1962

 

 

- přírodní léčivý zdroj “Vladimír” a “Petr”

Výnos min.zdrav.ČSR č. 1/1983

 

Věst.MZ ČSR - ozn.částka 10/1983 Sb.

 

 

 

 

 

Karlovy Vary

 

- statut lázeňského místa

Vládní usnesení 135 ze dne 18.1.1956 - úř.sděl.částka 16/1956 Ú.l.

 

 

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Vládní usnesení č.257 ze dne 20.7.1966 (ozn.částka 33/1966 Sb.) a č. 214 z 15.9.1971 (ozn.částka 39/1971 Sb.) a č. 146 z 5.6. 1974(ozn.částka 20/1974 Sb.) a č. 127 z 2.6.1976 (ozn.částka 21/1976 Sb.) a č. 27 z 3.2.1982 (ozn.částka 13/1982 Sb.)

 

 

 

 

Karviná

 

- přírodní léčivé zdroje “Miroslav” a “František”

Výnos min.zdrav.č.5/1980 Věst.MZ ČSR - ozn.částka 25/1980 Sb.

 

 

- přírodní léčivé zdroje “Eduard” a “Vlasta”

Výnos min.zdrav.č.1/1983 Věst. MZ ČSR - ozn.částka 10/1983 Sb.

 

 

- přírodní léčivý zdroj “Jordán”

Výnos min.zdrav.ČSR č. 12/1984 Věst.MZ ČSR, reg.částka 22/1984 Sb.

 

 

 

 

Konstantinovy Lázně

 

- statut lázeňského místa

Usnesení rady ZčKNV č.184 ze dne 18.11.1969

 

 

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Vyhláška ZčKNV - 2. plenární zasedání 2.9.1986

 

 

- přírodní léčivý zdroj “Prusík”

Výnos min.zdrav.ČSR č. 1/1980

 

Věst. MZ ČSR - ozn.částka 11/1980 Sb.

 

 

 

 

Korunní

 

- prozatímní ochranná pásma přírodních

  léčivých zdrojů

Výnos min.zdrav.č.j.IL-480.4-10.12.64 ze dne 23.12.1984

 

 

- přírodní minerální voda stolní “Korunní

  kyselka I”

Výnos min.zdrav.ČSR č. 12/1979

Věst. MZ ČSR - ozn.částka 23/1979 Sb.

 

 

- přírodní minerální voda “Korunní kyselka

  II”, “Korunní kyselka III”

Výnos min.zdrav.č. 1/1983 Věst. MZ ČSR - ozn.částka 10/83

 

 


 

 

 

Kyselka (u Karlových Varů)

 

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

  a přírodních minerálních vod stolních

Usnesení rady ZčKNV č.44 ze dne 24.2.1981.Sděl.částka 11-12/1981 Věst.MZ ČSR -  ozn.částka 8/1982 Sb.

 

 

- přírodní minerální voda stolní “Helena”

Výnos min.zdrav.ČSR č. 12/1984

 

Věst. MZ ČSR - ozn.částka 22/1984 Sb.

 

 

- přírodní minerální voda stolní “Nový

  Josef”

Výnos min.zdrav.ČSR č.12/1979

Věst. MZ ČSR - ozn. částka 23/1979 Sb.

 

 

 

 

Lázně Bohdaneč

 

- statut lázeňského místa

Usnesení rady VčKNV č.151 ze dne 20.7.1963

 

 

- prozatímní ochranná pásma přírodních

  léčivých zdrojů

Výnos min.zdrav.č.j.LZ/3-2884-1.4.60 ze dne 21.4.1960

 

 

- přírodní léčivý zdroj peloidu “Libišany”

Výnos min.zdrav.č.j.LZ/3-2884-407-27.1.1960 ze dne 21.4.1960

 

 

- přírodní léčivý zdroj peloidu “Rozkoš”, “Stéblová” a “Oplatil”

Výnos min.zdrav.č.j.LZ/3-403.2-7.11.1961 ze dne 20.11.1961

 

 

 

 

Lázně Bělohrad

 

- statut lázeňského místa

Usnesení rady VčKNV č.287 ze dne 23.12.1963

 

 

- prozatímní ochranná pásma přírodních

  léčivých zdrojů

Výnos min.zdrav.

č.j.LZ/3-2884-31.3.1960

 

 

- přírodní léčivý zdroj peloidu “Jasan”

Výnos min.zdrav.č.j.LZ/3-2884-403-20.9.1960 ze dne 6.12.1960

 

 

 

 

Lázně Kundratice

 

- statut lázeňského místa

Plenární zasedání SčKNV z 27.6.1989

 

 

- přírodní léčivý zdroj peloidu “Hamr na

  jezeře”

Výnos min.zdrav.č.j.LZ/3-2884 - ze dne 20.2.1960

 

 

- přírodní léčivý zdroj peloidu “Kundratice”

Výnos min.zdrav.č.j.LZ/6-2882-4.8.1958 ze dne 13.8.1958

 

 


 

 

 

Lázně Kynžvart

 

- statut lázeňského místa

Usnesení 10.plenárního zasedání ZpčKNV ze dne 27.9.1983 - ozn.částka 19/1984 Sb.

 

 

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Usnesení 10.plenárního zasedání ZčKNV ze dne 27.9.1983

 

 

- přírodní léčivý zdroj “Nová Helena”

Výnos MZ ČSR č. 1/1980 Věst. MZ ČSR - ozn.částka 11/1980 Sb.

 

 

 

 

Lázně Libverda

 

- statut lázeňského místa

Usnesení rady SečKNV ze dne 8.2.1982

 

 

- prozatímní ochranná pásma přírodních

  léčivých zdrojů

Výnos min.zdrav.č.j.LZ/3-2884-442-6.1.1960 ze dne 10.1.1960

 

 

- přírodní léčivý zdroj - ložisko rašeliny “Jizerka”

Výnos min.zdrav.č.j.LZ/3-2884-442-6.9.1960 ze dne 19.9.1960

 

 

- přírodní léčivý zdroj “Nová Marie” a “Nový

  Kristián”

Výnos min.zdrav.ČSR č.5/1980

Věst.MZ ČSR - ozn.částka 25/1980 Sb.

 

 

 

 

Lipová Lázně

 

- statut lázeňského místa

Usnesení pléna SmKNV ze dne 28.9.1973

 

 

 

 

Louny

 

- přírodní léčivý zdroj

Výnos min.zdrav.ČSR č. 19/1969 Věst.MZ ČSR

 

 

 

 

Luhačovice

 

- statut lázeňského místa

Vládní usnesení č.135 ze dne 18.1.1956 úř.sdělení částka 16/1956 Ú.l.

 

 

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Plenární zasedání JmKNV z 13.12.1988

 

 

- přírodní léčivé zdroje “Dagmar” a “Elektra”

Výnos min.zdrav.ČSR č. 1/1980

 

Věst.MZ ČSR - ozn.částka 11/1983 Sb.

 

 

- přírodní léčivý zdroj “Bystrica”

Výnos min.zdrav.ČSR č. 1/1983

 

Věst.MZ ČSR - ozn.částka 10/1983 Sb.

Mariánské Lázně

 

- statut lázeňského místa

Vládní usnesení č.135 ze dne 18.1.1956 - úř.sděl.částka 16/1956 Ú.l.

 

 

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Vládní usnesení č.943 ze dne 13.11.1959

 

 

- přírodní léčivý zdroj sirnoželezité

  slatiny “Číhaná-Babice”

Výnos min.zdrav.č.j.LZ/3-2884-4.8.1958 ze dne 13.8.1958

 

 

- přírodní léčivý zdroj “Marie VIII”

Výnos min.zdrav.ČSR č. 1/1980 Věst. MZ ČSR - ozn. částka 11/1980 Sb.

 

 

- přírodní léčivý zdroj “Marie VII”

Výnos min.zdrav.ČSR č. 5/1980 Věst.MZ ČSR - ozn. částka 25/1980 Sb.

 

 

 

 

Mšené Lázně

 

- statut lázeňského místa

Usnesení rady SečKNV č.138 ze dne 20.10.1970

 

 

Nová Ves

 

- přírodní léčivý zdroj “Louka”

Výnos min.zdrav.č.1/1983

 

Věst.MZ ČSR - ozn.částka 10/1983 Sb.

 

 

Nový Darkov – Klimkovice

 

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Usnesení vlády ČSR č. 27 ze dne 3.2.1982 - ozn.částka 13/1982 Sb.

 

 

- přírodní léčivé zdroje “Nový Jan”, “Petr”

  a “Eva”

Výnos min.zdrav.ČSR-ČIL č.j.MZ-ČIL-482-31.8.1976 ze dne 2.9.1976

 

 

- přírodní léčivý zdroj “Ctirad”

Výnos min.zdrav.ČSR č. 1/1980

 

Věst.MZ ČSR - ozn. částka 11/1980 Sb.

 

 

- přírodní léčivý zdroj “Věra”

Výnos min.zdrav.ČSR č. 12/1984 Věst.MZ ČSR - ozn.částka 22/1984 Sb.

 

 

 

 

Ondrášov - Moravský Beroun

 

- prozatímní ochranná pásma přírodních

  minerálních vod stolních

Výnos min.zdrav.ČSR č.j.IL-480.4-5.8.69 ze dne 18.9.1969

 

Věst.MZ ČSR částka 9-10/1969

 

 

- přírodní minerální voda stolní “Ondrášovská kyselka I”

Výnos min.zdrav.ČSR č. 1/1980 Věst.MZ ČSR - ozn. částka 11/1980 Sb.

 

 


 

Petrov u Strážnice

 

- přírodní léčivý zdroj

Instr.min.zdrav.č.29/1961 Věst.MZ

 

 

 

 

Poděbrady

 

- statut lázeňského místa

Vládní usnesení č. 135 z 18.1.1956 úř.sděl.částka 16/1956 Ú.l.

 

 

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Usnesení vlády ČSR č.127 z 2.6.1976 - ozn. částka 21/1976 Sb., sděl.částka 19-22/1976

 

Věst.MZ ČSR

 

 

- přírodní léčivý zdroj “Nový Vrchlický”

Výnos min.zdrav.ČSR č. 1/1980

 

Věst.MZ ČSR - ozn.částka 11/1980 Sb.

 

 

- přírodní léčivý zdroj “Dr. Bouček”

Výnos min.zdrav.ČSR č. 1/1983 Věst. MZ ČSR - ozn. částka 10/1983 Sb.

 

 

 

 

Sadská

 

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Usnesení vlády ČSR č.127 z 2.6.1976 - ozn. částka 21/1976 Sb. (sděl.částka 19-22/1976 Věst. MZ ČSR)

 

 

 

 

Slatinice

 

- statut lázeňského místa

Usnesení pléna SmKNV ze dne 19.12.1974

 

 

- přírodní léčivý zdroj “Zdeněk” a “Jan”

Výnos min. zdrav. ČSR č. 5/1980 Věst. MZ ČSR - ozn. částka 25/1980 Sb.

 

 

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Usnesení plenárního zasedání SmKNV ze dne 21.1.1982, č.j.2920/1981 - vyhl.JmKNV č.j.VI/25-15 ze dne 24.9.1982 - ozn. částka 15/1984 Sb.

 

 

 

 

Šaratice

 

- prozatímní ochranná pásma přírodních

  léčivých zdrojů

Výnos min.zdrav.č.j. ČIL-480.4-21.6.1963 ze dne 13.8.1963

 

 

 

 

 

 

 

 

Teplice nad Bečvou

 

- statut lázeňského místa

Plénem SmKNV ze dne 14.4.1987

 

 

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Usnesení vlády ČSR č.61 ze dne 6.3.1979 - sděl.částka 1-4/1979 Věst. MZ ČSR - ozn. částka 14/1979 Sb.

 

 

- přírodní léčivé zdroje “Gallašův”, “Kropáčův” a “Zápotocký”

Výnos min.zdrav.ČSR č. 12/1979 Věst. MZ ČSR - ozn. částka 23/1979 Sb.

 

 

 

 

Teplice v Čechách

 

- statut lázeňského místa

Vládní usnesení č.135 z 18.1.1956 - úř.sděl.částka 16/1956 Ú.l.

 

 

- prozatímní ochranná pásma přírodních

  léčivých zdrojů

Výnos min.zdrav. č.j.LZ/3-2884-14.9.1959 ze dne 9.10.1959 a další doplňky

 

 

- přírodní léčivý zdroj peloidu “Grűnwaldské

  louky” a “Grűnwaldské vřesoviště”

Výnos min.zdrav.č.j.LZ/3-2884-21.12.60 ze dne 30.12.1960

 

 

- rozšíření prozatímních ochranných pásem

  přírodních léčivých zdrojů

Výnos min.zdrav.č.23/1970 Věst.MZ ČSR

 

 

- přírodní léčivý zdroj “Hynie”

Výnos min.zdrav.ČSR č. 12/1979

 

Věst.MZ ČSR - ozn. částka 23/1979 Sb.

 

 

 

 

Toušeň

 

- statut lázeňského místa

Usnesení rady SčKNV č.328 z 28.10.1978

 

 

- prozatímní ochranná pásma přírodních

  léčivých zdrojů

Výnos min.zdrav.č.j.LZ/3-2884-6.4.60 ze dne 21.4.1960

 

 

- přírodní léčivý zdroj peloidu “Labiště”

Výnos min.zdrav.č.j.LZ/3-2884-455-13.5.60 ze dne 24.5.1960

 

 

- přírodní léčivý zdroj “Křenecký luh”

Výnos min.zdrav.č.j.LZ/3-403.2-22.6.61 ze dne 10.7.1961

 

 

 

 

Třeboň

 

- statut lázeňského místa

Usnesení rady JčKNV č.235 z 1.11.1988

 

 

- prozatímní ochranná pásma přírodních

  léčivých zdrojů

Výnos min.zdrav.č.j.LZ/3-2884-1.4.60 ze dne 21.4.1960

 

 

- přírodní léčivý zdroj – ložisko slatiny “Spálená Borkovna”

Výnos min.zdrav.č.j.LZ/3-2882-22.1.60 ze dne 10.3.1960

 

 

- přírodní léčivý zdroj – ložisko peloidu “Vimperky”

Výnos min.zdrav.č.j.LZ/3-2884-477-29.2.60 ze dne 21.4.1960

 

 

- přírodní léčivý zdroj peloidů “Branský

  les” a “Hubert”

Výnos min.zdrav.ČSR č.j. LZ/3-403-21.9.71 ze dne 18.10.1971

 

 

 

 

Velichovky

 

- statut lázeňského místa

Usnesení rady VčKNV č.308 ze dne 29.10.1962

 

 

- prozatímní ochranná pásma přírodních

  léčivých zdrojů

Výnos min.zdrav.č.j.LZ/3-2884-1.4.60 ze dne 21.4.1960

 

 

- přírodní léčivý zdroj “Habřinky”

Výnos min.zdrav.č.j.LZ/3-2884-1.4.60 ze dne 26.4.1960

 

 

 

 

Velké Losiny

 

- statut lázeňského místa

Usnesení pléna SmKNV ze dne 28.9.1973

 

 

- prozatímní ochranná pásma přírodních

  léčivých zdrojů

Výnos min.zdrav.č.j.IL-2884-12.4.60 ze dne 26.4.1960

 

 

- přírodní léčivý zdroj “Petr” a “Dobra”

Výnos min.zdrav.ČSR č.5/1980

 

Věst. MZ ČSR - ozn.částka 25/1980 Sb.

 

 

- přírodní léčivý zdroj “Eva”

Výnos min.zdrav.ČSR č. 12/1984

 

Věst. MZ ČSR - ozn.částka 22/1984 Sb.

 

 

 

Velké Zboží

 

- ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů

Usnesení vlády č.127 z 2.6.1976 - ozn.částka 21/1976 Sb., sděl.částka 19-22/1976 Věst. MZ ČSR

 

 

- přírodní minerální voda stolní “Nová

  Poděbradka”

Výnos min.zdrav.ČSR č. 1/1980

 

Věst. MZ ČSR - ozn.částka 11/1980 Sb.

 

 

 

 

Vratislavice

 

- ochranná pásma přírodní minerální vody

  stolní

Vyhláška SečKNV z plenárního zasedání 24.9.1985

 

 

- přírodní minerální voda stolní “Vratislavická kyselka”

Výnos min.zdrav.ČSR č. 1/1980

 

Věst.MZ ČSR - ozn.částka 11/1980 Sb.

 

 

 

 

Vráž u Písku

 

- statut lázeňského místa

Usnesení rady JčKNV č.235 z 1.11.1988

 

 

- přírodní léčivý zdroj peloidu “Jezero”

Výnos min.zdrav.ČSR č.j.ČIL-480.4-30.11.70 ze dne 4.1.1971

 

Věst. MZ ČSR - ozn. v částce

 

11/1971 Sb.

 

 

 

 

Zaječice

 

- prozatímní ochranná pásma přírodních

  léčivých zdrojů

Výnos min.zdrav.č.j.IL-480.4-7.10.64 ze dne 15.10.1964

 

 

 

 

Železnice

 

- přírodní léčivý zdroj peloidu “Pod

  Lipinou”

Výnos min.zdrav.ČSR č.j.IL-480.4-30.1.65 ze dne 8.2.1965

 

 

 

 

Prohlášení přírodních zdrojů vod v okresech Nový Jičín a Frýdek-Místek za přírodní léčivé zdroje

Výnos min.zdrav.ČSR č. 22/1970

Věst.MZ ČSR - ozn.částka 31/1976 Sb.

 

Výnos min.zdrav.ČSR č. 1/1980

 

Věst.MZ ČSR - ozn.částka 11/1980 Sb.

 

 

 

 

2.

Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů - doplnění

 

            Na základě požadavku uplatňovaného odběrateli Věstníku Ministerstva zdravotnictví zveřejňuje se (od částky 11/1998)  další průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů (označeno tučně kurzivou):

           

 

Stanovení podrobností o registraci léčivých přípravků a rozsah zveřejňovaných údajů o povolení použití neregistrovaného léčivého přípravku

Vyhláška MZ a MZe č. 289/1998 Sb..

 

 

Prohlášení dalších zdrojů přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodních léčivé zdroje nebo přírodní minerální vody stolní a zrušení prohlášení některých zdrojů za přírodní léčivé zdroje

Vyhláška MZ č. 290/1998 Sb.

 

Stanovení léčivých přípravků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek

Vyhláška MZ č. 57/1997 Sb.

- změna

Vyhláška MZ č. 291/1998 Sb.

 

Zrušení některých právních předpisů Ministerstva zdravotnictví

Vyhláška č. 292/1998 Sb..

 

Stanovení případů, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek

Vyhláška MZ č. 304/1998 Sb..

 

Zdravotní způsobilost seznamovat se s utajovanými skutečnostmi

Vyhláška MZ č. 315/1998 Sb..

 

Stanovení chemických požadavků na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné

Vyhláška MZ ČR č. 298/1997 Sb.

- změna

Vyhláška MZ č. 3/1999

 


Zrušuje se nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy

Nařízení vlády č. 10/1999 Sb.

           


 

3.

rozšíření činnosti a změna názvu národní referenční laboratoře ve Státním zdravotním ústavu

 

HEM-300-8.12.98/41738

Ref. MUDr. Hammerová

 

            Ministerstvo zdravotnictví schválilo rozšíření činnosti národní referenční laboratoře pro spalničky, zarděnky a parotitidu a změnu jejího názvu na národní referenční laboratoř pro spalničky, zarděnky, parotitidu a parvovirus B19.

            Vedením byla pověřena MUDr. Marie Mrázová,CSc.

 

MUDr. Jiří Vytlačil v.r.

hlavní hygienik ČR

 

 

           

4.

Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva - doplnění

 

            V souladu s ustanovením § 50 odst. 3 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů Ministerstvo zdravotnictví doplňuje zveřejněný nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná humánní léčiva (uvedené ustanovení zmocňuje Ministerstvo zdravotnictví uveřejňovat v seznamu pouze osoby, kterým příslušný okresní úřad nebo Státní úřad pro jadernou bezpečnost výslovně udělil souhlas ke zneškodňování nepoužitelných léčiv).  Od zveřejnění osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva  (535 odpad farmaceutických výrobků - Věstník MZ č. 9/1998, 10/1998 a 11/1998) se nový seznam rozšiřuje o následující další osoby:

 

46.       Provozovatel  :   Spolio, a.s.

                                      Spalovna průmyslových odpadů Trmice

                                      (tel.047/5620448 a 047/ 5620124)

                        Ulice   :   Na rovném 865      

                        Obec  :   Trmice, okr. Ústí nad Labem                    

                        PSČ   :               400 04

            Název tech. zařízení: Spalovna  - zneškodňování nepoužitelných léčiv (kód                         odpadů 18 01 05  a 18 02 04).

 


REJSTŘÍK

1998

ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ

1.         Statut Ústředního poradního sboru Ministerstva zdravotnictví

             pro léčivé rostliny

            (částka 2/1998) ..................................................................................... str. 2

2.         Výměr MZ ČR ze dne 30. března 1998 o výsledcích dohodova-

            cího řízení zástupců Všeobecné zdravotní pojišťovny a ostatních

            zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení

            poskytovatelů zdravotní péče

            (částka 4/1998) ......................................................................................str. 2

3.         Rozhodnutí vlády České republiky ze dne 30. března 1998 o

            hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného

            zdravotního pojištění podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb.,

            ve znění zákona č. 2/1998 Sb.

            (částka 4/1998) .................................................................................... str. 5

4.         Rozhodnutí vlády ČR ze dne 24. června 1998 o hodnotách bodu

            a výši   úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního

            pojištění podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění

            zákona č. 2/1998 Sb. ...........................................................................str. 2

            (částka 8/1998)

5.         Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad

            zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro IV.

            čtvrtletí 1998 mezi zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR,

            ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení

             poskytovatelů zdravotní péče ............................................................. str. 2

            (částka 10/1998)

6.         Oznámení, kterým se vyhlašuje rozhodnutí vlády České republiky

            ze dne 30. září 1998 o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče

            hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro IV. čtvrtletí 1998 ......... str. 8

            (částka 10/1998)

7.         O výsledcích dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši

            úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění

            pro I. a II. čtvrtletí 1999 mezi zástupci Všeobecné zdravotní

            pojišťovny, ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných

            profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče ............................. str. 2

            (částka 12/1998)

            Příloha č. 1 - Seznam ambulantních zdravotnických zařízení

            hemodialyzační péče, stav k 18.11.1998 ............................................str. 17

            (částka 12/1998)

           

 

METODICKÁ OPATŘENÍ

1.         Posuzování způsobilosti k dárcovství krve, krevních složek

            a krvetvorných buněk

            (částka 1/1998) ......................................................................................str. 2

2.         Standardy léčebných a vyšetřovacích postupů - IV. část

            (částka 1/1998) ............................................................. ...................... str. 14

3.         Používání vzorů povinných hlášení v roce 1998

            (částka 1/1998) .....................................................................................str. 23

4.         Pomocný materiál pro členy komisí výběrových řízení dle

            zákona č. 48/1997 Sb.

            (částka 2/1998) .................................................................................... str. 4

5.         Koncepce ošetřovatelství

            (částka 6/1998) .................................................................................... str. 2

6.         Podmínky zřizování nutričních center a provádění nutriční podpory

            (částka 6/1998) .................................................................................... str. 7

7.         Podmínky zřizování Center pro diagnostiku a léčbu

            demyelinizačních onemocnění a návrh koncepce péče o

            pacienty s demyelinizačními onemocněními centrální nervové

            soustavy

            (částka 6/1998) .................................................................................... str. 9

8.         Jednotné použití účtové osnovy pro zdravotnická zařízení -

            upravená verze

            (částka 6/1998) .................................................................................... str. 12

9.         Akreditace zdravotnických zařízení

            (částka 7/1998) .................................................................................... str. 2

10.       Výpočty úhrad podle rozhodnutí vlády o hodnotách bodu a výši

            úhrad z veřejného zdravotního pojištění (závazné opatření č. 4/1998

            Věst. MZ)

            (částka 8/1998).................................................................................... str. 9

11.       Prevence virového zánětu jater typu A(HA), typu B(HB, typu C(HC),

            typu D(Hd) a typu E(HE)

            (částka 8/1998) ............. .................................................................... str. 22

12.       Koncepce následné lůžkové zdravotní péče

            (částka 9/1998) .................................................................................. str. 2

13.       Speciální nástroje pro zajištění efektivní zdravotní péče,

            významné programy zdravotní péče a centra specializované

            a vysoce specializované péče

            (částka 9/1998) ................................................................................. str. 22

14.       Požadavky pro zajišťování lůžkové zdravotní péče

            (částka 9/1998) ................................................................................. str. 27

15.       Posuzování onemocnění rakovinou plic z radioaktivních látek

            (částka 9/1998) ................................................................................. str. 70

16.       Postup při změnách kapacity a struktury poskytované péče

            (částka 11/1998) ................................................................................str. 2

17.       Používání vzorů povinných hlášení v roce 1999

            (částka 11/1998) ................................................................................str. 3

18.       Metodický návod hlavního hygienika ČR k zajištění odborné

             pomoci nižším orgánům hygienické služby

            (částka 11/1998) ................................................................................str. 6

19.       Postup při výpočtech paušální platby lůžkovým zdravotnickým

            zařízením v 1. a 2. čtvrtletí 1999, vycházejících z

            paušálních plateb stanovených pro 1. pololetí 1998, které

             vycházely z úhrad za poskytnutou zdravotní péči v 1. pololetí 1997

            (částka 12/1998) ................................................................................str.18

            Indexy změn počtu standardizovaných pojištěnců: 1.11.98

            ku průměru za I. pololetí 1997

            (částka 12/1998) ................................................................................str.19

 

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

Pověření Státního ústavu pro kontrolu léčiv k výkonu správních agend

(částka 1/1998) ............................................................................................... str. 26

Seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva

(částka 1/1998) ............................................................................................... str. 27

Seznam zařízení, která získala k činnosti se zdravotnickou problematikou

osvědčení o správné činnosti laboratoře v r. 1997

(částka 1/1998) ............................................................................................... str. 35

Seznam obecně závazných předpisů a směrnic (instrukcí) vydaných

v resortu Ministerstva zdravotnictví a týkajících se činnosti okresních

úřadů a obcí k 31. 12. 1997

(částka 3/1998) .............................................................................................. str. 2

Seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva

(částka 3/1998) .............................................................................................. str. 26

Oznámení o zřízení nové referenční laboratoře pro ochranu

laboratorních zvířat ve Státním zdravotním ústavu

(částka 3/1998) .............................................................................................. str. 26

Seznam zdravotnické přístrojové techniky schválené v r. 1997 k

používání pro zdravotnické účely v ČR (zdravotnické prostředky)

(částka 5/1998) .............................................................................................. str. 2

Seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva

(částka 5/1998) ............................................................................................... str. 25
Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k problematice úhrad

zdravotních výkonů provedených na dožádání soudu, státního

zastupitelství, orgánů státní správy a orgánů Policie České republiky

(částka 6/1998) ................................................................................................ str. 30

Seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva

(částka 6/1998) ................................................................................................ str. 31

Zásady správné laboratorní praxe platné pro země OECD

(částka 7/1998) ................................................................................................ str. 6

Seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva

(částka 7/1998) ................................................................................................ str. 31

Seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva

(částka 8/1998) ................................................................................................ str. 30

Seznam osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

(v době od 1. ledna do 30. června 1998)

(částka 9/1998) ................................................................................................ str. 74

Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva

(částka 9/1998) ................................................................................................ str. 75

Pracovní doba v prostředí ionizujícího záření

(částka 9/1998) ................................................................................................ str. 80

Zřízení národní referenční laboratoře pro papilomaviry

(částka 9/1998) ................................................................................................ str. 82

Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva

- doplnění

(částka 10/1998) .............................................................................................. str. 9

Seznam osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a

Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných

vlastností odpadů ke dni 30. září 1998

(částka 11/1998) .............................................................................................. str. 25

Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpraco-

vaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů

(částka 11/1998) .............................................................................................. str. 28

Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva

- doplnění

(částka 11/1998) .............................................................................................. str. 30

 

REDAKČNÍ SDĚLENÍ O OPRAVĚ CHYB

v Seznamu obecně závazných předpisů a směrnic (instrukcí) vydaných

v resortu Ministerstva zdravotnictví a týkajících se činnosti okresních

úřadů a obcí k 31.12.1997

(částka 7/1998) ................................................................................................ str. 33

 

REJSTŘÍK 1997