R o č n í k   2000

 

V ě s t n í k

 

ministerstva zdravotnictví

 

České republiky

 

 

 

 

 

Částka 12                                Vydáno:                                                  

 

 

OBSAH

 

 

metodická opatření

7.    Prevence virových hepatitid

 

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

1.    Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 1999  (část VIII.)

2.    Zveřejnění seznamu registrovaných látek

3.    Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů - doplnění

4.    Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva - doplnění

 

 


 

 

M e t o d i c k á   o p a t ř e n í

 

 

Č.j. HEM-370-5.10.00-40091

7.

Prevence virové hepatitidy typu A (HA), typu B (HB), typu C (HC),
typu D (HD) a typu E (HE)

K zabezpečení jednotného postupu zdravotnických zařízení a orgánů hygienické služby na úseku prevence virové hepatitidy typu A (HA), typu B (HB), typu C (HC), typu D (HD) a typu E (HE) vydává ministr zdravotnictví a hlavní hygienik ČR, tento

metodický návod:

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

(1) Za virové hepatitidy typů A, B, C, D, E ve smyslu tohoto metodického návodu se považují onemocnění, pro něž svědčí klinické příznaky, výsledky laboratorního vyšetření a epidemiologické souvislosti.

(2) Odlišení jednotlivých typů virových hepatitid je v současnosti založeno především na laboratorním průkazu přítomnosti protilátek třídy IgM proti viru hepatitidy typu A (anti-HAV IgM ), povrchového antigenu viru hepatitidy typu B (HBsAg), případně dalších laboratorních markerů HB, protilátek proti viru hepatitidy C (anti-HCV), popřípadě laboratorních markerů hepatitidy typu D a typu E a případně průkazu nukleových kyselin těchto virů molekulárně biologickými metodami.

 

Čl. 2

Ke stanovení specifických sérologických markerů virových hepatitid se používá schválených souprav, jejichž použití nebylo omezeno dalšími podmínkami při schvalovacím řízení.

Oddíl I

Preventivní opatření proti šíření virových hepatitid

Čl. 3

(1) Původci virových hepatitid jsou přítomni v krvi, sekretech, exkretech a tkáních infikovaných osob. Přenášejí se zejména stolicí (HA, HE), spermatem a poševním sekretem (HB a vzácně HC) a krví a tkáněmi infikovaných osob (všechny známé typy virových hepatitid). Přenos slinami je vzácný a souvisí s kontaminací těchto tekutin krví.

(2) Preventivní opatření jsou založena na poznatcích o způsobech přenosu původců virových hepatitid, o jejich přežívání v zevním prostředí a na stavu imunity jedince a populace.

(3) V prevenci fekálně orálního přenosu má velký význam osobní hygiena, hygienická opatření, zejména dozor nad zásobováním pitnou vodou a likvidace lidských fekálií, zákaz zemědělského využívání neasanovaných fekálií a dostatečné tepelné zpracování poživatin.

(4) Prevence parenterálního přenosu v nezdravotnickém prostředí spočívá zejména ve stanovení hygienicky a epidemiologicky nezávadného režimu jejich provozu.

Čl. 4

(1) Preventivní opatření proti šíření virových hepatitid ve zdravotnických zařízeních jsou zaměřena na dodržování hygienicko epidemiologického režimu se zvláštním zřetelem na předcházení parenterálního i neparenterálního přenosu virových hepatitid na personál a pacienty. Tato opatření spočívají zejména v :

a)    dodržování bezpečných postupů při manipulaci s biologickým materiálem (např. pipetování, přelévání, odstřeďování), užívaným k diagnostickým nebo terapeutickým účelům a v používání osobních ochranných pracovních prostředků (např. rukavice, ochranný oděv) a při pracích spojených se vznikem aerosolu také užívání obličejové masky;

b)    dodržování zásad bezpečnosti při manipulaci s nástroji, pomůckami a předměty, které jsou kontaminovány biologickým materiálem lidského původu (např. při operacích, převazech, injekčních, zubolékařských, endoskopických a jiných vyšetřovacích a léčebných zákrocích);

c)    předcházení přenosu nákazy biologickým materiálem jeho spolehlivým zabalením, výstražným označením a vhodnou přepravou do laboratoří;

d)    respektování zákazu jídla, pití, kouření a návštěv na všech místech, kde pracovníci přicházejí do styku s biologickým materiálem;

e)    denním úklidu pracoviště a dezinfekci pracovních ploch prostředky a postupy s ověřeným virucidním účinkem[1]);

f)     přísném dodržování sterilizačních postupů1);

g)    používání jehel a stříkaček na jedno použití. Pro vyšetření a ošetření pacientů s virovou hepatitidou se pokud možno přednostně užívají jen pomůcky, případně nástroje na jedno použití. Kontaminované jehly se zneškodňují v destruktoru nebo jiným nezávadným způsobem1). Ostatní ostré nástroje pro jedno použití se bez krytí ostří ihned po použití odkládají do pevnostěnných nepropustných spalitelných nádob, v nichž se bez další manipulace i s nádobou spalují. Nástroje a pomůcky určené k opakovanému použití se dekontaminují doporučenými postupy tak, aby nedošlo k tvorbě aerosolu1);

h)      užívání uzavřených hemodialyzačních systémů a jiné zdravotnické techniky, zvláště napojované na krevní oběh, kterou je možno spolehlivě dekontaminovat;

i)        systematickém doškolování všech zdravotnických pracovníků v otázkách epidemiologie virových hepatitid a jiných nákaz přenosných krví a v zásadách dodržování hygienicko epidemiologického režimu.

(2) Zásady uvedené v článku 4 odst. 1 se doporučuje zakotvit v provozním řádu zdravotnických zařízení.

Čl. 5

Imunizace proti virovým hepatitidám

(1) Aktivní imunizace je v současnosti možná proti HA a HB. Očkuje se vakcínami registrovanými na území ČR.[2])

(2) Profylaxe onemocnění virovou hepatitidou po mimořádné expozici zdravotníka krví pacientů při poranění a závažné kontaminaci kůže a sliznic vyžaduje :

a)    nechat ránu několik minut krvácet, pak asi 10 minut důkladně vymývat mýdlem nebo detergentním roztokem a dezinfikovat přípravkem s virucidním účinkem, např. Jodisolem nebo 0,2% roztokem Persterilu. V případě drobných poranění, která prakticky nekrvácejí, začít s vymýváním ihned nebo krvácení vyvolat,

b)    odběr vzorku krve pro ověření stavu imunity vůči virovým hepatitidám typu A, B, popř. C v době expozice nákaze a je-li známý pacient, jehož biologickému materiálu byl poraněný exponován, je nutné vyšetření na virové hepatitidy u pacienta,

c)    jde-li o krev nemocného HB, nosiče HBsAg:

1. u osoby řádně očkované:

- při kontaminaci neporaněné kůže a sliznic není potřebná specifická pasivní či aktivní imunoprofylaxe,

- při penetrujícím poranění kůže a sliznic, nebo při kontaminaci zanícených ploch kůže a sliznic podání jedné dávky vakcíny pokud možno do 24 hodin,nejdéle do sedmi dnů po expozici. Při neznámé imunitní odpovědi na očkování se doporučuje i podání specifického hyperimunního globulinu proti HB-HBIG (dávka a způsob aplikace podle příbalového letáku, preparát zajišťuje ošetřující lékař), pokud možno do 24 hodin, nejdéle do 7 dnů po expozici,

2. u osoby neočkované nebo neúplně očkované:

- podání jedné dávky HBIG (dávka a způsob aplikace podle příbalového letáku, preparát zajišťuje ošetřující lékař) pokud možno do 24 hodin, nejdéle do 7 dnů po expozici, podání jedné dávky vakcíny pokud možno do 24 hodin, nejdéle do 7 dnů po expozici a dokončení aktivní imunizace (interval podání dalších dávek vakcíny a přeočkování dle příbalového letáku použité očkovací látky),

3. u osoby se známou neschopností tvorby anti-HBs protilátek v ochranném množství (nonresponder):

- podání HBIG (dávka a způsob aplikace podle příbalového letáku, preparát zajišťuje ošetřující lékař) pokud možno do 24 hodin, nejdéle do 7 dnů po expozici,

- alternativním postupem je pasivní a aktivní imunizace uvedená ad 2.,

4. u osob s anti-HBs protilátkami v minimálním ochranném množství stanovenými v době expozice nebo v období 6 měsíců před ní, není potřebná specifická pasivní či aktivní imunoprofylaxe.

d)    jde-li o krev osoby s neznámým stavem infekciozity:

1. u osoby řádně očkované proti HB není potřebná specifická pasivní a aktivní imunoprofylaxe,

2. u osoby neočkované nebo neúplně očkované se zahájí očkování, nebo se dokončí očkování proti HB. Specifická pasivní imunoprofylaxe se neprovádí,

e)    jde-li o krev nemocného virovou hepatitidou blíže neurčeného typu, postupuje se jako v bodě a), b) a d),

f)     jde-li o krev nemocného HA, doporučí se exponovanému zdravotnickému pracovníkovi podání 0,06-0,12 ml/kg normálního lidského imunoglobulinu co nejdříve po expozici.

(3) Je třeba, aby každý případ parenterální expozice biologickému materiálu byl zdravotnickým pracovníkem neprodleně ohlášen svému nejbližšímu nadřízenému. Ten ověří okolnosti, za kterých k expozici došlo, zajistí nezbytnou dokumentaci nehody a provede opatření, která mohou zabránit opakování mimořádné expozice u jiných pracovníků.

(4) U oběti při úmyslném poranění nebo sexuálním zneužití:

1. Jedná-li se o expozici virové hepatitidě B, postupuje se podle odstavce 2 písm. c).

2. Jedná-li se o expozici při neznámém stavu infekciozity, postupuje se podle odstavce 2 písm.d).

(5) Po neprofesionálním poranění injekční jehlou se provede očkování proti virové hepatitidě A a virové hepatitidě B po ověření stavu imunity u těch poraněných, u kterých vyšetření imunity neprokáže protilátky proti virové hepatitidě A nebo pokud hladina anti-HBs protilátek bude nižší než 10 IU/litr.

 

 

 

 

Čl. 6

Dárcovství krve a jiného biologického materiálu

(1) Z dárcovství krve a jiného biologického materiálu,[3]) je třeba vyřadit osoby:

a)    které v minulosti prožily virovou hepatitidu, pokud se prokazatelně nejednalo o HA nebo infekční mononukleózu (s výjimkou dárců krve s protilátkami anti-HBs, kteří dávají krev k přípravě specifického imunoglobulinu anti-HBs),

b)    u kterých je v krvi při použití doporučených metod detekce (ELISA) zjištěn povrchový antigen virové hepatitidy B (HBsAg),

c)    u kterých je v krvi při použití doporučených vyšetřovacích postupů opakovaně reaktivní nález anti-HCV,

d)    které patří do některé skupiny s rizikovým chováním (např.osoby sexuálně promiskuitní, homosexuálové, vězni, bezdomovci, narkomani atd.),

e)    dárci krve, u kterých bylo opakovaně (více než 2x) vysloveno podezření na přenos potransfúzní hepatitidy, a to i v případě, že laboratorní nález je u těchto osob negativní.

(2) Dočasně je třeba vyřadit z dárcovství krve osoby, které

a)    jsou podezřelé z toho, že jejich biologický materiál vedl ke vzniku virové hepatitidy u příjemce. Podezřelá je každá osoba, jejíž biologický materiál byl podán v průběhu maximální inkubační doby nemocnému příjemci. Podezření trvá do vyloučení nákazy virovou hepatitidou u dárce všemi dostupnými metodami,

b)    jsou podezřelé z onemocnění virovou hepatitidou na základě klinického obrazu nebo biochemických vyšetření, či epidemiologické anamnézy. Po vyloučení onemocnění zánětem jater mohou být zařazeny mezi dárce krve,

c)    jsou podezřelé z nákazy virovou hepatitidou po dobu trvání karanténních opatření,

d)    byly v posledních 180 dnech hospitalizovány, podrobily se většímu množství parenterálních zákroků nebo obdržely transfúzi krve a krevních derivátů (mimo např. albumin), nebo pobývaly 3 měsíce v oblastech epidemického či endemického výskytu virové hepatitidy (a to 6 měsíců před odběrem ).

(3) Významnou součástí široké prevence virové hepatitidy i dalších nákaz je racionální omezení aplikace krve a krevních derivátů na přísně indikované stavy, příprava směsných krevních produktů od co nejmenšího počtu dárců, používání virucidně ošetřených transfúzních přípravků, širší zavádění autotransfúzí a využívání jiných postupů náhrady krve.

 

Čl. 7

Nosiči HBsAg

(1) Osoby s nálezem HBsAg v krvi, přetrvávajícím déle než 6 měsíců, jsou považovány za nosiče tohoto antigenu. Do doby zavedení přesnějších metod ke stanovení nakažlivosti jsou považovány za potenciální zdroje nákazy HB. Toto podezření stoupá u osob se známkami aktivity chronické hepatitidy nebo s nálezem HBeAg u nosiče HBsAg.

(2) Osoby s nálezem HBsAg vede ošetřující lékař v evidenci.[4]) K tomu je třeba, aby HBsAg pozitivitu pacienta zapsal do jeho zdravotické dokumentace a sám, nebo jaterní poradna kontroloval jeho zdravotní stav se zaměřením na funkci jater a přetrvávání nosičství HBsAg, popř. na přítomnost dalších markerů HB.

(3) Osoby s průkazem HBsAg je třeba poučit o významu tohoto nálezu a možné nakažlivosti, vylučují se však jen z dárcovství krve a ostatního biologického materiálu. Neomezují se ve způsobu života a výkonu zaměstnání, ani při poskytování zdravotní péče, včetně péče lázeňské.

Čl. 8

Osoby s pozitivním nálezem anti-HCV

(1) Osoby s prokázaným nálezem anti-HCV v krvi jsou považovány, do zavedení přesnějších metod ke stanovení nakažlivosti, za potenciální zdroje nákazy HC.

(2) Je třeba, aby pozitivitu anti-HCV zapsal ošetřující lékař do zdravotnické dokumentace pacienta a sám, nebo jaterní poradna kontroloval jeho zdravotní stav se zaměřením na funkci jater a přetrvávání anti-HCV.

(3) Osoby s prokázanou pozitivitou anti-HCV se vylučují pouze z dárcovství krve a ostatního biologického materiálu. Neomezují se ani ve způsobu života a výkonu zaměstnání, ani při poskytování zdravotní péče včetně péče lázeňské. Osoby s průkazem aktivní infekce HC je třeba poučit o významu tohoto nálezu a možné nakažlivosti.

 

Oddíl II

Organizace protiepidemických opatření v ohnisku virové hepatitidy

Čl. 9

Ošetřující lékař při podezření nebo při zjištění onemocnění virovou hepatitidou

a)    nařizuje izolaci nemocného nebo z nakažlivé nemoci podezřelého na infekčním oddělení,4)

b)    podává neprodleně hlášení příslušné hygienické stanici.4)

Čl. 10

Je třeba, aby ošetřující praktický lékař pro dospělé nebo lékař pro děti a dorost

a)    spolupracoval s pracovníky hygienické služby při provádění protiepidemických opatření v ohnisku nákazy,

b)    vyšetřoval osoby podrobené karanténním opatřením ve stanovených lhůtách a rozsahu. Výsledky vyšetření předával po skončení karanténního opatření oddělení epidemiologie příslušné hygienické stanice, která nařídila karanténní opatření a současně je uvedl ve zdravotnické dokumentaci vyšetřované osoby,

c)    aplikoval normální lidský imunoglobulin (NLIG) nebo specifický imunoglobulin HBIG určeným osobám, s dávkováním a způsobem aplikace podle příbalového letáku a ve stanovené době. Seznam imunizovaných osob s uvedením data podání imunoglobulinů, jejich dávky a šarže, předal oddělení epidemiologie příslušné hygienické stanice,

d)    poučil osoby v ohnisku o provádění dezinfekce,

e)    podílel se na cílené zdravotní výchově osob v ohnisku nákazy,

f)     urychleně odeslal k izolaci na infekčním oddělení osoby, podezřelé z onemocnění virovou hepatitidou.

Čl. 11

(1) Infekční oddělení zdravotnického zařízení zajišťuje

a)    izolaci nemocného s přihlédnutím k typu virové hepatitidy. Osoby podezřelé z tohoto onemocnění a nemocné s dosud neznámým typem hepatitidy izoluje odděleně až do upřesnění diagnózy,

b)    hlášení o přijetí nemocného,

c)    včasný odběr krve (do 24 hodin po přijetí nemocného či podezřelého z nemoci) na stanovení dostupných markerů virových hepatitid,

d)    diferenciální diagnostiku virových hepatitid a jejich léčbu,

e)    při propuštění pacienta z izolace zasílá „Hlášení o ukončení izolace - propuštění z nemocnice“ (SEVT 147390) s diagnózou při propuštění s dostupnými laboratorními nálezy VH, zvl. s přihlédnutím k možné přetrvávající aktivitě replikace viru. Jde-li o onemocnění osoby očkované proti HB, odešle na oddělení epidemiologie příslušné hygienické stanice také kopii propouštěcí zprávy.

(2) Je třeba, aby diagnostická laboratoř informovala o výsledcích vyšetření specifických markerů VH ihned infekční oddělení a oddělení epidemiologie příslušné hygienické stanice.

(3) Je třeba, aby patologicko-anatomické oddělení pitvalo osoby zemřelé na virovou hepatitidu a s podezřením na ni. Opis pitevního protokolu od těchto zemřelých zasílá oddělení epidemiologie příslušné hygienické stanice.[5])

Čl. 12

 Oddělení epidemiologie příslušné hygienické stanice zajišťuje

a)    epidemiologické šetření v ohnisku nákazy a stanoví hygienická a epidemiologická opatření, včetně vymezení osob podezřelých z nákazy, karanténních opatření, doby jejich trvání, druhu a četnosti potřebných vyšetření a případného vyřazení z epidemiologicky rizikového kolektivu nebo epidemiologicky rizikové činnosti na určenou dobu. Zakáže příjem nových osob do kolektivů dětí předškolního a školního věku v době provádění lékařského dohledu pro výskyt HA. V případě nezbytnosti lze nové osoby přijmout do těchto kolektivů po předchozí pasivní, případně pasivně aktivní imunizaci. Stanoví také termín a rozsah imunoprofylaxe v ohnisku nákazy. V případě potřeby provádí protiepidemická opatření včetně imunoprofylaxe a odběrů biologického materiálu,

b)    neprodleně ohlášení osob podezřelých z nákazy, které v době depistáže jsou mimo území okresu, oddělení epidemiologie hygienické stanice v místě, kde tyto osoby pobývají,

c)    předávání seznamů všech osob, u kterých byla potvrzena diagnóza virové hepatitidy a seznamů osob, podezřelých z nákazy, spádově příslušnému transfúznímu oddělení v předem dohodnutých intervalech a oboustranně přijatelným způsobem,

d)    předávání důležitých epidemiologických

e)     informací jiným epidemiologickým oddělením hygienických stanic, pokud je nemocný hospitalizován jinde než ve spádové nemocnici podle trvalého pobytu,

f)     ohlášení nemocných, kteří v rozpětí maximální inkubační doby příslušného typu virové hepatitidy byli hospitalizováni ve zdravotnickém zařízení mimo oblast svého trvalého pobytu, oddělení epidemiologie hygienické stanice, k němuž toto zdravotnické zařízení spádově přísluší,

g)    spolupráci s jinými hygienickými stanicemi při objasňování cesty přenosu, zdroje nákazy, vyhledávání osob podezřelých z nákazy, jejich sledování a realizaci karanténních opatření,

h)    kontrolu plnění nařízených protiepidemických opatření, včetně kontroly ohniskové dezinfekce a imunoprofylaxe,

i)      metodické vedení příslušných lékařů, kteří se podílejí na práci v ohnisku virových hepatitid,

j)      evidenci nemocných virovou hepatitidou,

k)    analýzu výskytu virových hepatitid v okrese, přičemž odděleně hlásí a sleduje onemocnění osob očkovaných proti virové hepatitidě A a B a neočkovaných osob,

l)      předání informace o výrobním čísle krevních přípravků (krve a krevních derivátů ), které nemocný virovou hepatitidou obdržel během 180 dnů před onemocněním, transfúznímu oddělení, které je vyrobilo.

Čl. 13

Transfúzní oddělení zajistí vyšetření dárců, jejichž krev byla užita k výrobě krevních přípravků podaných nemocnému virovou hepatitidou během 180 dnů před onemocněním. Výsledky ohlásí tomu oddělení epidemiologie, které požádalo o přešetření dárců.

 

Oddíl III

Náplň protiepidemických opatření

Čl. 14

Epidemiologické šetření v ohnisku provádí odborní pracovníci oddělení epidemiologie, popřípadě další pracovníci hygienické stanice. Šetření se zahajuje co nejdříve, obvykle do 24 hodin po obdržení hlášení o vzniklém ohnisku nákazy.

 

Čl. 15

 Při epidemiologickém šetření se určí zejména

a)    pravděpodobná doba, místo a cesta přenosu nákazy, okolnosti ovlivňující získání nákazy včetně údajů o pasivní a aktivní imunizaci proti virové hepatitidě,

b)    osoby podezřelé z nákazy, u nichž se stanoví rozsah karanténních opatření a imunoprofylaxe,

c)    potřeba a způsob provádění ohniskové dezinfekce,

d)    praktický lékař pro dospělé nebo lékař pro děti a dorost, který je pověřen péčí o osoby podezřelé z nákazy. Pokud se na práci podílí více lékařů, určí epidemiolog koordinující protiepidemická opatření rozsah jejich činnosti nebo určí, kdo je vykoná,

e)    další, především režimová protiepidemická opatření s ohledem na charakter ohniska.

 

Čl. 16

(1) U osob podezřelých z nákazy HA se provedou tato opatření:

a)    osoby v kontaktu s virovou hepatitidou A, vykonávající činnosti epidemiologicky závažné, zejména pracující v potravinářství, se vyloučí z těchto činností uložením zvýšeného zdravotnického dozoru na dobu 50 dnů od posledního kontaktu s nemocným,

b)    osoby do 16 let věku, učni a studenti, kteří byli ve styku s nemocným HA, mohou dále docházet do kolektivu a pobývat v domovech mládeže či internátech s výjimkou případů, kdy je vyšší riziko přenosu nákazy (např. při rekreačních akcích, plaveckém výcviku). Po dobu platnosti karanténních opatření se tyto osoby nemohou účastnit akcí, při nichž se požaduje „Prohlášení rodičů“4) o tom, že příslušná hygienická stanice nebo lékař nenařídil dítěti karanténní opatření.

(2) Omezení uvedená v odstavci 1 se nevztahují na osoby, u nichž byla prokázána přítomnost protilátek anti-HAV IgG v ochranných titrech (minimálně 10 mIU/ml) a na osoby řádně očkované proti HA.

(3) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje též na osoby podezřelé z nákazy v případném ohnisku HE.

Čl. 17

(1) Vyšetření osoby podezřelé z nákazy tvořící součást karanténních opatření v ohnisku virové hepatitidy provádí praktický lékař pro dospělé nebo lékař pro děti a dorost určený k péči o osoby podezřelé z nákazy. Podle charakteru ohniska se na něm mohou podílet epidemiologická oddělení hygienických stanic.

 (2) Lékařská vyšetření osob podezřelých z nákazy především zahrnují

a)    zjištění subjektivních potíží, které mohou souviset s onemocněním virovou hepatitidou,

b)    pátrání po klinických příznacích zánětu jater (zvláště palpační citlivost jaterní krajiny, subikterus kůže a viditelných sliznic),

c)    laboratorní vyšetření diagnostických markerů HA, HB, HC, případně HD či HE, vyšetření aktivity transamináz a ověření imunity vůči HA a HB. Rozsah tohoto ověřování závisí na účelu vyšetřování a na laboratorních možnostech s přihlédnutím k anamnestickým údajům o očkování proti HA nebo HB.

(3) Osoby, které na základě vyšetření provedených v rámci karanténních vyšetření jsou podezřelé z onemocnění virovou hepatitidou, se urychleně izolují na infekčním oddělení. U osob s laboratorně ověřenou imunitou vůči typu virové hepatitidy, kterému byly exponovány, se karanténní opatření ukončí.

(4) U pracovníků ve zdravotnictví, podezřelých z nákazy virovou hepatitidou, vykonává lékařský dohled, stanovený v daném ohnisku lékař určený zdravotnickým zařízením. U zdravotnických pracovníků, u nichž došlo k expozici nákaze na pracovišti, spočívá dohled ve zjišťování subjektivních potíží a klinických příznaků, na základě kterých určený lékař zajistí další potřebná vyšetření.

Čl. 18

 Vyšetření uvedená v článku 17 odstavci 2 se provádějí v rozsahu a intervalech odlišných podle typu virové hepatitidy, a to

a)          v ohnisku HA se první vyšetření osob podezřelých z nákazy provede do 72 hodin po izolaci nemocného nebo z nemoci podezřelého. U vnímavých k nákaze HA a u osob, u nichž není znám stav imunity vůči HA, se vyšetření zopakuje minimálně za 30 a 50 dnů po posledním styku s nemocným. Při objevení se příznaků onemocnění během karanténního opatření (50 dnů ) se podezřelý z nákazy ihned odesílá na infekční oddělení,

b)          v ohnisku HB se první vyšetření osob podezřelých z nákazy provede do 72 hodin po izolaci nemocného nebo z onemocnění podezřelého. Dalšímu vyšetření se vnímavé osoby k HB, žijící trvale s nemocným ve společné domácnosti i ostatní vnímavé osoby, podezřelé z nákazy podrobí za 90 a 150 dnů po posledním styku s nemocným. Během karanténních opatření, která trvají 180 dnů od izolace posledního nemocného v ohnisku, se při suspektních potížích ihned odesílá podezřelý z onemocnění virovou hepatitidou na infekční oddělení,

c)          v ohnisku HC se osoby podezřelé z nákazy podrobí vyšetření do 72 hodin po izolaci nemocného nebo z onemocnění podezřelého, dále za 30 a 90 dnů od posledního styku s nemocným; karanténní opatření trvají 150 dnů,

d)          v ohnisku HE se vyšetření osob podezřelých z nákazy provádí ve stejných intervalech jako u HA; trvání karanténních opatření je rovněž 50 dnů,

e)          v ohnisku virového zánětu jater blíže neurčeného typu se zpočátku postupuje jako v ohnisku HA; po objasnění etiologie hepatitidy se náplň karanténních opatření příslušným způsobem upraví.

Čl. 19

Nepotvrdí-li infekční oddělení podezření z virové hepatitidy, zruší se karanténní opatření, přičemž ruší-li karanténní opatření ošetřující lékař, může tak učinit jen s předchozím souhlasem oddělení epidemiologie hygienické stanice.

 

 

 

Čl. 20

Podání imunoglobulinů

 (1) Normální lidský imunoglobulin NLIG se neprodleně podá intramuskulárně v množství 0,02 ml/kg hmotnosti osobám podezřelým z nákazy v ohnisku HA. Při opakovaném výskytu HA v ohnisku se další dávka NLIG již imunizovaným osobám podá nejdříve za 3 měsíce po předchozí dávce.

(2) Osoby podléhající pasivní imunizaci NLIG určí epidemiolog na základě orientačního epidemiologického šetření v ohnisku. Přihlédne přitom ke specifickému charakteru ohniska, např. k věku osob podezřelých z nákazy, k druhu a frekvenci styků s nemocným, k provozu postiženého zařízení, k úrovni osobní hygieny a k hygieně prostředí i k předpokládané cestě přenosu nákazy a dále k evidenci o řádném očkování proti HA.

(3) NLIG se obvykle podává

a)    členům domácnosti nemocného nebo podezřelého z onemocnění HA, zejména však dětem pokud užívaly společně s nemocným prostory, v nichž mohlo dojít k přenosu původce HA, např. společné záchody a koupelny,

b)    dětem a pracovníkům v jeslích v případě výskytu HA v tomto zařízení,

c)    v mateřských školách, základních a dalších školách a internátech spolužákům a spolubydlícím, kteří byli v těsném kontaktu se zdrojem. Rozhodujícím pro rozsah podání je posouzení situace příslušným epidemiologem,

d)    na pracovišti výjimečně osobám, které byly se zdrojem v těsném a úzkém kontaktu. Běžný kontakt na pracovišti není indikací k podání NLIG.

(4) Podání NLIG osobám podezřelým z nákazy HA za více než 7 dnů od poslední možné expozice nákaze již zpravidla její průběh neovlivní. O tom, zda neexponovaná osoba, vracející se do kolektivu, kterému byla uložena karanténní opatření pro HA, obdrží NLIG, rozhodne příslušný epidemiolog po posouzení epidemiologické situace.

(5) Při mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu HA rozhodne epidemiolog podle místních podmínek o rozšíření aplikace NLIG.

(6) Při výskytu HA ve zdravotnickém zařízení, s výjimkou oddělení, kde jsou izolovány osoby nemocné a podezřelé z onemocnění HA, se aplikuje NLIG všem pacientům podezřelým z nákazy. NLIG se dále doporučí zdravotnickým pracovníkům, podezřelým z nákazy HA, pokud u nich nebyla dříve zjištěna přítomnost anti-HAV IgG nebo pokud nebyli řádně očkováni proti HA.

(7) V ohnisku virové hepatitidy nejasné etiologie s předpokládaným fekálně orálním přenosem se podává NLIG obdobně jako v ohnisku HA.

(8) Podání NLIG se doporučuje u osob, zejména u dětí, které odjíždějí do zemí s endemickým výskytem HA. Aplikuje se obvykle 0,06 - 0,12 ml/kg hmotnosti, dávka se zopakuje za 3 měsíce.

(9) Specifický imunoglobulin HBIG k profylaxi onemocnění HB se podává způsobem uvedeným v čl. 5 tohoto metodického návodu a dále:

-     zdravotnickým pracovníkům, u kterých došlo k požití biologického materiálu (např. séra a biologických přípravků),

-     novorozencům, jejichž matky onemocněly v posledním trimestru gravidity virovou hepatitidou B nebo jsou nosičkami HBsAg (příloha č.1),

-     osobám, kterým byla z důvodu nebezpečí z prodlení aplikována nevyšetřená krev, ve které byl dodatečně zjištěn HBsAg,

-     akutně dialyzovaným pacientům.

 

Čl. 21

Aktivní imunizace proti HA

V ohnisku nákazy HA určí potřebu aktivní imunizace a její rozsah příslušný epidemiolog na základě zhodnocení epidemiologické situace, charakteru ohniska, výskytu HA v posledních létech a měsících, případně i podle znalostí o prevalenci protilátek anti-HAV. Kritéria pro aktivní imunizaci se stanoví zejména s přihlédnutím k

a)      rozsahu ohniska a rizika dalšího šíření,

b)      charakteru ohroženého kolektivu,

c)      potřebě případného očkování rizikových skupin podle místní situace.

 

Čl. 22

Ohnisková dezinfekce

(1) Ohnisková dezinfekce se provádí podle zvláštních předpisů.1),4), [6])

(2) Předměty snadno nahraditelné, u nichž by náklad na dezinfekci převýšil jejich hodnotu, se odstraní bezpečným způsobem, nejlépe spálením.

(3) V ohniscích virové hepatitidy blíže neurčeného typu se dezinfikují všechny předměty a prostory, které mohly být kontaminovány krví, výměšky a výměty nemocného. V ostatních případech se provede cílená dezinfekce s ohledem na způsoby vylučování původce příslušného typu virové hepatitidy.

(4) Vzhledem k citlivosti virů hepatitidy na teplo a na jejich poměrnou odolnost k působení chemických dezinfekčních prostředků, lze prádlo a všechny předměty, které snesou var, dekontaminovat varem ve vodě, případně varem v 2% roztoku krystalické sody po dobu 30 minut.

(5) Z chemických dezinfekčních prostředků se v ohniscích nákazy vzniklých mimo zdravotnická pracoviště doporučuje užívat přípravky s virucidním účinkem, např. Chloraminu B ve 2-3% koncentraci, nebo Dikonit v 0,5% koncentraci a Chlordetal ve 2-3% koncentraci při expozici 30 minut nebo do zaschnutí. Chlórové dezinfekční přípravky mohou některé barevné předměty odbarvovat.

Oddíl IV

Čl. 23

Dispenzární péče

(1) Specializovanou péči rekonvalescentům po virové hepatitidě poskytuje po propuštění z nemocnice jaterní poradna příslušného infekčního oddělení, případně jiná hepatální poradna.

(2) Rekonvalescent je sledován nejméně po dobu 1 roku od onemocnění. Jestliže pak nevyžaduje specializovanou péči, předá jej jaterní poradna do další péče praktickému lékaři nebo lékaři pro děti a dorost. Jestliže však průběh onemocnění vyžaduje další sledování (např. přechod do chronického stádia, ev. rozvoj cirhotické přestavby jaterní tkáně), zajišťuje péči o pacienta nadále jaterní poradna nebo spádové hepatologické či gastroenterologické pracoviště. Toto pracoviště zajišťuje další dispenzární péči, včetně potřebných klinických a laboratorních vyšetření.

(3) Obdobným způsobem je zajišťována dispenzární péče o osoby, u kterých byla zjištěna přítomnost HBsAg nebo anti-HCV.

(4) Rozsah a frekvenci potřebných vyšetření určí pracoviště, které převzalo rekonvalescenta nebo nosiče HBsAg či osobu s pozitivním nálezem anti-HCV do své péče. Řídí se přitom dalším vývojem zdravotního stavu pacienta.

 

Oddíl V

Čl. 24

Nadále se nepostupuje podle Metodického návodu č. 11/1998 "Prevence virového zánětu jater typu A (HA), typu B (HB), typu C (HC), typu D (HD) a typu E (HE) (částka 8 Věst. MZ ČR )

 

 

hlavní hygienik ČR

ministr zdravotnictví ČR

MUDr. Michael Vit v.r.

Prof.MUDr.Bohumil Fišer,CSc. v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 


Příloha č. 1

 

 Návod k očkování novorozenců HBsAg pozitivních matek
proti virové hepatitidě typu B

 

Novorozencům žen, u kterých došlo v těhotenství k onemocnění HB nebo novorozencům žen, u nichž byla v průběhu těhotenství zjištěna HbsAg pozitivita (příloha č. 3), se do 12 hodin po narození, nejpozději však do 24 hodin, podá imunoglobulin proti HB - HBIG (dávka a způsob aplikace podle příbalového letáku).

Za včasnou aplikaci a její provedení odpovídá lékař pověřený péčí o novorozence, objednání preparátu zajistí v příslušné lékárně. Pokud nemá porodnické oddělení záruku ve včasném dodání HBIG, objedná příslušný neonatolog na základě předcházejícího anamnestického vyšetření matky rezervní balení přímo na oddělení.

Při přechodném nedostatku vakcíny proti virové hepatitidě B nebo při kontraindikacích aktivní imunizace opakuje se podání HBIG ve stejné dávce a stejným způsobem ve třetím, příp. i v šestém měsíci života. Tuto pasivní imunizaci provede ošetřující dětský lékař.

Aktivní imunizace proti virové hepatitidě typu B bude u novorozenců zpravidla provedena současně s pasivní imunizací. U dětí s nepříznivým zdravotním stavem po narození nebo v případě nezajištění včasného dodání vakcíny lze aktivní imunizaci odložit až do sedmého dne života dítěte (v každém případě však ještě v rámci nemocničního pobytu). Vakcína se aplikuje na opačnou stranu těla než hyperimunní globulin, a to v dávce a způsobem stanoveným výrobcem.

Vakcínu aplikuje lékař - neonatolog. Vakcínu mu na základě objednávky dodá příslušné odd. epidemiologie hygienické stanice. Tomuto oddělení zašle vždy hlášení o očkování novorozence proti virové hepatitidě B, které bude dokladem o spotřebě vakcíny. Podání HBIG a vakcíny vyznačí očkující lékař také do zdravotnické dokumentace dítěte, předávané příslušnému praktickému lékaři pro děti a dorost.

 Aplikace dalších dávek očkovací látky, event. HBIG (dávka a způsob aplikace stanovena výrobcem) v intervalech 1 a 6 měsíců po první dávce provede ošetřující dětský lékař, který si očkovací látku vyžádá na odd. epidemiologie hygienické stanice, HBIG v lékárně. Imunizace bude příslušným praktickým lékařem pro děti a dorost evidována ve zdravotních záznamech dítěte. Způsob evidence očkování a výsledky detekce HBsAg či anti-HBs protilátek si určí příslušná hygienická stanice 8).

 U naočkovaných dětí budou odebrány 1-2 ml venózní krve na vyšetření HBsAg a anti-HBs protilátek, a to v období 8.-12. měsíce života, minimálně však 1 měsíc po ukončení vakcinace, optimálně 6 - 8 týdnů po ukončení vakcinace. Odběry krve u očkovaných provede ošetřující příslušný praktický lékař pro děti a dorost, ten také zajistí přepravu krve do mikrobiologické laboratoře. Pro posuzování účinnosti vakcinace proti HB je vyšetřování anti-HBc protilátek bezvýznamné, mateřské protilátky mohou persistovat více než rok po narození.

 Není-li nutné přednostní očkování novorozenců proti tuberkulóze, postupuje se podle imunizačního schématu č. 1a nebo 1b, při souběhu vysokého ohrožení novorozence tuberkulózou a HB doporučuje se imunizace podle schématu 2a nebo 2b.

 Aplikace HBIG a vakcinace proti hepatitidě B neinterferují s ostatní vakcinací, rutinně prováděnou v dětském věku, vakcíny lze podávat simultánně, ale na oddělená místa. Výjimku z tohoto postupu představuje BCG vakcinace.

 Jestliže dojde k přerušení vakcinace po první dávce, 2. a 3. dávku lze aplikovat odděleně v intervalu 3-5 měsíců. Při přerušení vakcinace po 2. dávce by 3. dávka měla být aplikována při nejbližší příležitosti, nejdéle 10 měsíců po 2. dávce.

 U novorozenců, u nichž nedošlo k tvorbě protilátek anti-HBs po vakcinaci (při současné negativitě HBsAg) je aplikována 4. očkovací dávka v intervalu 6 měsíců po 3. očkovací dávce. Kontrola HBsAg a anti-HBs protilátek bude provedena 6 - 8 týdnů po 4. dávce.

 Přeočkování takto naočkovaných novorozenců proběhne ve stejném intervalu jako u ostatních rizikových skupin v ČR (kromě hemodialyzovaných). Při zjištění HBsAg pozitivity se v očkování nepokračuje.

 

 

Imunizační schéma č. 1a (děti bez zvýšeného rizika akvirace TBC)

 

Věk

Preparát

Dávka

Způsob aplikace

Poznámka

0-12 hod.
(24 hod.)

HBIG

dle výrobce

 

0-7 dnů

1.dávka vakcíny proti HB

dle výrobce

Interval mezi jednotlivými dávkami vakcíny musí být aspoň 4 týdny

5-6 týdnů

2.dávka vakcíny proti HB

dle výrobce

 

9-12 týdnů

1.dávka ADTP

0,5 ml

i. m.

Nebyla-li zahájena aktivní imunizace proti HB, opakovat podání HBIG ve 3., příp. i v 6. měsíci.

13-16 týdnů

2.dávka ADTP

0,5 ml

i. m.

 

17-20 týdnů

3.dávka ADTP

0,5 ml

i. m.

 

6 měsíců

3.dávka vakcíny proti HB

dle výrobce

Odběr krve k detekci HBsAg a anti-HBs v 8.-12. měsíci

7-12 měsíců

Mantoux

BCG vakc.

2 TU

0,1 ml

i. d.

i. d.

Při neg. tuberkulin. testu

12 měsíců

4.dávka vakcíny proti HB

dle výrobce

Jen při neg. nálezu HBsAg a anti-HBs Je-li třeba obou očkovacích výkonů, aplikuje se

nejprve vakc. proti HB a po dvou týdnech BCG.

14 měsíců

 

 

 

Odběr krve k detekci HbsAg a anti-HBs v případě aplikace 4.dávky vakc.proti HB

 

Dále podle očkovacího kalendáře. Očkování proti poliomyelitidě v celostátních termínech. Poliovakcínu lze podat současně se všemi vakcínami inaktivovanými i živými. Pokud nelze aplikovat poliovakcínu a jinou živou vakcínu tentýž den, je nutno zachovat mezi aplikacemi interval 4 týdnů.


 

 

Imunizační schéma č. 1b (děti bez zvýšeného rizika akvirace TBC) zkrácené

(při zvláště vysokém riziku nákazy HB, např. HBeAg pozitivita matky,
více zdrojů v rodině apod.)

 

Věk

Preparát

Dávka

Způsob aplikace

Poznámka

0-12 hod.
(24 hod.)

HBIG

dle výrobce

 

0-7 dnů

1.dávka vakc. proti HB

dle výrobce

Interval mezi jednotlivými dávkami vakcíny musí být aspoň 4 týdny

5-6 týdnů

2.dávka vakc. proti HB

dle výrobce

 

9-12 týdnů

1.dávka ADTP

3.dávka vakc. proti HB

0,5 ml

i.m.

Nebyla-li zahájena aktivní imunizace proti HB, opakovat podání HBIG ve 3., příp. i v 6. měsíci

13-16 týdnů

2.dávka ADTP

0,5 ml

i.m.

 

17-20 týdnů

3.dávka ADTP

0,5 ml

i.m.

Odběr krve k detekci HbsAg a anti-HBs

8 měsíců

4.dávka vakc. proti HB

dle výrobce

Jen při negativním nálezu HBsAg a anti-HBs

8-12 měsíců

Mantoux

BCG vakc.

2 TU

0,1 ml

i.d.

i.d.

 

Při neg. tuberkulin. testu.

Je-li třeba obou očkovacích výkonů, aplikuje se nejprve vakcína proti HB a po dvou týdnech BCG

10-12 měsíců

 

 

 

Odběr krve k detekci HbsAg a anti-HBs v případě aplikace 4.dávky vakcíny proti HB

 

 

Dále podle očkovacího kalendáře. Očkování proti poliomyelitidě v celostátních termínech. Poliovakcínu lze podat současně se všemi vakcínami inaktivovanými i živými. Pokud nelze aplikovat poliovakcínu a jinou živou vakcínu tentýž den, je nutno zachovat mezi aplikacemi interval 4 týdnů.

 


 

 

 

Imunizační schéma č. 2a (děti s vyšším rizikem akvirace TBC)

 

Věk

Preparát

Dávka

Způsob aplikace

Poznámka

0-12 hod.

HBIG

dle výrobce

 

4.den až
6. týden

BCG vakc.

0,1 ml

i.d.

 

6 týdnů

HBIG

dle výrobce

Lze aplikovat současně s BCG vakcínou, vakcíny a imunoglobulin aplikovat na různé části těla

13 týdnů

HBIG

dle výrobce

 

 

1.dávka ADTP

0,5 ml

i.m.

 

 

1.dávka vakc. proti HB

dle výrobce

 

17 týdnů

2.dávka ADTP

0,5 ml

i.m.

Vakcíny aplikovat na různé části těla

 

2.dávka vakc. proti HB

dle výrobce

21 týdnů

3.dávka ADTP

0,5 ml

i.m.

 

10 měsíců

3.dávka vakc. proti HB

dle výrobce

 

12 měsíců

 

 

 

Odběr krve k detekci HBsAg a anti-HBs

15 měsíců

Trivivac

0,7 ml

s.c.

Případně jiné vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám

16 měsíců

4.dávka vakc. proti HB

dle výrobce

Jen při negativním nálezu HBsAg a anti-HBs

18 měsíců

 

 

 

Odběr krve na detekci HBsAg a anti-HBs v případě aplikace 4.dávky vakcíny

 

 

Dále podle očkovacího kalendáře. Očkování proti poliomyelitidě v celostátních termínech. Poliovakcínu lze podat současně se všemi vakcínami inaktivovanými i živými. Pokud nelze aplikovat poliovakcínu a jinou živou vakcínu tentýž den, je nutno zachovat mezi aplikacemi interval 4 týdnů.

 


 

 

 

Imunizační schéma č. 2b (děti s vyšším rizikem akvirace TBC) zkrácené

(při zvláště vysokém riziku nákazy HB, např. HBeAg pozitivita matky,
více zdrojů v rodině apod.)

 

Věk

Preparát

Dávka

Způsob aplikace

Poznámka

0-12 hod.

HBIG

dle výrobce

 

4.den až
6. týden

BCG vakc.

0,1 ml

i.d.

 

6 týdnů

HBIG

dle výrobce

Lze aplikovat současně s BCG vakcínou, vakcíny a imunoglobulin aplikovat na různé části těla

13 týdnů

HBIG

dle výrobce

 

 

1.dávka ADTP

0,5 ml

i.m.

 

 

1.dávka vakc. proti HB

dle výrobce

 

17 týdnů

2.dávka ADTP

0,5 ml

i.m.

Očkovací látky aplikovat na různé části těla

 

2.dávka vakc. proti HB

dle výrobce

21 týdnů

3.dávka ADTP

0,5 ml

i.m.

 

 

3.dávka vakc. proti HB

dle výrobce

 

6 měsíců

 

 

 

Odběr krve k detekci HBsAg a anti-HBs

10-11 měsíců

4.dávka vakc. proti HB

dle výrobce

Jen při negativním nálezu HBsAg a anti-HBs

15 měsíců

Trivivac

0,7 ml

s.c.

Případně jiné vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Odběr krve na detekci HBsAg a anti-HBs v případě aplikace 4.dávky vakcíny proti HB

 

 

Dále podle očkovacího kalendáře. Očkování proti poliomyelitidě v celostátních termínech. Poliovakcínu lze podat současně se všemi vakcínami inaktivovanými i živými. Pokud nelze aplikovat poliovakcínu a jinou živou vakcínu tentýž den, je nutno zachovat mezi aplikacemi interval 4 týdnů.

 

 

 


Příloha č. 2

 

 

Návod k očkování proti HB u osob zařazených do pravidelné dialyzační léčby

 

Pro očkování jsou vybráni jednak pacienti připravovaní k zařazení do pravidelné dialyzační léčby, jednak pacienti do této léčby již zařazení. V obou případech budou očkovány osoby, u nichž bude prokázána negativita HBsAg a anti-HBs protilátky nepřesáhnou hodnotu 100 mIU/ml (+). Vzhledem k možnosti ovlivnění hladin anti-HBs protilátek následkem krevních transfúzí je třeba vzít v úvahu orientační význam tohoto vyšetření. Odběr krví, jejich stočení a odeslání sér zajistí a provede příslušné HD středisko.

Očkování provádějí hemodialyzační střediska, vedou evidenci pacientů, sledují dodržování termínů aplikace dalších dávek vakcíny, evidují spotřebu očkovací látky, kterou na základě požadavků dodá spádové oddělení epidemiologie hygienické stanice. Tomu rovněž oznámí dohodnutým způsobem údaje o provedeném očkování.

Před zahájením dialyzační léčby by pacienti měli být očkováni nejméně 2 dávkami vakcíny.

Očkování dialyzovaných osob bude v souladu s příbalovým letákem používané vakcíny. Podle možnosti se k jejich imunizaci užijí vakcíny pro tento účel zvláště vyráběné.

Za 1-2 měsíce po ukončení základního očkování se doporučuje vyšetřit povakcinační anti-HBs protilátky. Odběr krve, její stočení, odeslání i vyšetření sér organizačně zajistí pracoviště, které zajišťovalo vakcinaci. Při zjištění přetrvávající séronegativity se podá další vakcinační dávka. Pokud po ní nedojde k sérokonverzi, rozhodne epidemiolog spolu s klinikem, popř. s imunologem o vhodnosti podání dalších dávek. Jako pomocné kritérium při tomto rozhodnutí může v případě dostupnosti sloužit komplexní imunologické vyšetření pacienta. Další očkovací dávky se podávají v intervalu ne kratším než 2 měsíce od dávky předcházející, množství a způsob aplikace jsou stejné jako u předcházejících dávek.

U těchto osob by anti-HBs protilátky měly být vyšetřovány pravidelně 1x ročně, při jejich poklesu pod minimální ochranné množství by měla být provedena revakcinace.

 

Příloha č. 3

Návod k vyšetřování těhotných žen na přítomnost
povrchového antigenu virové hepatitidy B (HBsAg)

 

Vyšetření HBsAg se provádí u všech těhotných, a to při prvním zjištění těhotenství (i před interrupcí) a ve třetím trimestru těhotenství.

V případě zjištění HBsAg pozitivity jsou těhotné zařazeny do poraden pro riziková těhotenství a jejich novorozenci pasivně a aktivně imunizováni proti HB (2, příloha č. 1).

Vzorky krve na vyšetření odebírají těhotným ženám ošetřující lékaři oboru gynekologie a porodnictví (prenatální poradny) a odesílají do příslušné mikrobiologické laboratoře.

Pozitivní výsledky vyšetření HBsAg u těhotných jsou kromě ošetřujícímu lékaři prenatální poradny hlášeny též epidemiologickému oddělení hygienické stanice dle místa bydliště těhotné.


Z P R Á V Y   A   S D Ě L E N Í

 

1.

Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 1999

(Část VIII.)

 

Ministerstvo zdravotnictví podle § 7 písm. h) zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů zveřejňuje vydaná rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změnách, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 1999

 

II. ZMĚNY V REGISTRACI

 

88/ 155/79-C

131I SODIUM IODIDE FOR INJECTION  V: RADIOISOTOPE CENTRE POLATOM, OTWOCK - SWIERK, Polsko.  D: RADIOISOTOPE CENTRE POLATOM, OTWOCK - SWIERK, Polsko. B:   INJ 37MBq kód SÚKL: 90882; INJ 74MBq kód SÚKL: 90883; INJ 80MBq kód SÚKL: 58591; INJ 160MBq  kód SÚKL: 58592; INJ 185MBq kód SÚKL: 90884

INJ 240MBq kód SÚKL: 58593; INJ 370MBq kód SÚKL: 90885; INJ 740MBq kód SÚKL: 90886; INJ 1850MBq kód SÚKL: 90887; INJ 2400MBq kód SÚKL: 58594; INJ 3700MBq     kód SÚKL: 58595  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

88/ 463/99-C

2-(18F)-FDG  V: ÚSTAV JADERNÉ FYZIKY, AKADEMIE VĚD ČR, ŘEŽ, Česká republika.  D: ÚSTAV JADERNÉ FYZIKY, AKADEMIE VĚD ČR, ŘEŽ, Česká republika. B:   INJ 1X10ml/1 GBq kód SÚKL: 03140; INJ 1X10ml/1.25GBq kód SÚKL: 03141; INJ 1X10ml/1.5GBq kód SÚKL: 03142; INJ 1X10ml/1.75GBq kód SÚKL: 03143; INJ 1X10ml/2GBq kód SÚKL: 03144; INJ 1X10ml/2.5GBq kód SÚKL: 03145; INJ 1X10ml/3.5GBq kód SÚKL: 03146; INJ 1X10ml/4GBq kód SÚKL: 03147; INJ 1x10ml/4.5GBq kód SÚKL: 03204; INJ 1X10ml/5GBq kód SÚKL: 03148; INJ 1X10ml/5.5GBq kód SÚKL: 03149; INJ 1X10ml/6GBq kód SÚKL: 03150; INJ 1x10ml/6.5GBq kód SÚKL: 03205; INJ 1X10ml/7GBq kód SÚKL: 03151; INJ 1X10ml/7.5GBq kód SÚKL: 03152; INJ 1X10ml/8GBq kód SÚKL: 03153; INJ 1x10ml/8.5GBq kód SÚKL: 03206; INJ 1X10ml/9GBq kód SÚKL: 03154; INJ 1X10ml/10GBq kód SÚKL: 03155; INJ 1X10ml/11GBq kód SÚKL: 03156; INJ 1X10ml/12GBq kód SÚKL: 03157; INJ 1X10ml/13GBq kód SÚKL: 03158; INJ 1x10ml/14GBq kód SÚKL: 03207; INJ 1X10ml/15GBq kód SÚKL: 03159; INJ 1X10ml/16.5GBq kód SÚKL: 03160; INJ 1X10ml/18GBq kód SÚKL: 03161; INJ 1X10ml/20GBq kód SÚKL: 03162  ZR:  Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

83/ 031/83-S/C

AGAPURIN retard  V:   SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika.  D:   SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika. B: TBL RET 20X400mg     kód SÚKL: 87661; TBL RET 50X400mg kód SÚKL: 92352; TBL RET 100X400mg kód SÚKL: 92353  ZS:  V suchu, při teplotě 15 až 25 oC, chránit před světlem.  ZR:  Změna lékové formy.  Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

27/ 402/97-C

AKATINOL MEMANTINE  V: MERZ + CO., FRANKFURT/MAIN, Spolková republika Německo. D:   MERZ + CO., FRANKFURT/MAIN, Spolková republika Německo. PP:  Téměř bílé podlouhlé uprostřed zúžené bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách. B:   TBL OBD 50X10mg kód SÚKL: 97526; TBL OBD 100X10mg kód SÚKL: 02669  PE:  36  ZR:  Upřesnění názvu výrobce. Upřesnění názvu držitele. Změna složení pomocných látek. Změna popisu přípravku. Změna velikosti balení. Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

59/ 131/89-C

ALDITEPERA  V:  SEVAPHARMA A.S., PRAHA, Česká republika.  D:   SEVAPHARMA A.S., PRAHA, Česká republika.  B: INJ 10X0.5ml kód SÚKL: 01225; INJ 5X5ml  kód SÚKL: 01887  ZS:  Při teplotě 2 až 8 oC, chránit před světlem.  Poznámka: Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL.  ZR:  Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

30/ 007/70-C

ANAFRANIL  V: NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko.  D: NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko.  PP:  Odlamovací ampule z bezbarvého skla se štítkem, papírová vložka s přepážkami, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. B:   INJ 10X2ml/25mg kód SÚKL: 02884  ZR:  Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

94/ 717/96-C

ANTARES 120  V: KREWEL MEUSELBACH GMBH, EITORF, Spolková republika Německo.  D:  KREWEL MEUSELBACH GMBH, EITORF, Spolková republika Německo. B:   TBL 30  kód SÚKL: 76286; TBL 60 kód SÚKL: 76287; TBL 100 kód SÚKL: 76288 P:   Volně prodejné. ZR:  Změna způsobu výdeje.

----------------------------------------------------------------

45/ 232/69-C

APHLOX  V:   HERBACOS-BOFARMA S.R.O., PARDUBICE, Česká republika. D:   LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika. B:   PST 1X200g kód SÚKL: 58636  ZR:  Změna názvu výrobce.

----------------------------------------------------------------

58/ 771/94-C

APO - CAPTO 12.5 mg; APO - CAPTO 25 mg; APO - CAPTO 50 mg; APO - CAPTO 100 mg  V: APOTEX INC., TORONTO, Kanada.  D: APOTEX INC., TORONTO, Kanada. PP:  Bílá   HDPE   lahvička,   krycí   hliníková   fólie,   bílý polypropylenový  šroubovací  uzávěr,   příbalová  informace v českém jazyce.  B: TBL 50X12.5mg kód SÚKL: 68838; TBL 100X12.5mg kód SÚKL: 96903; TBL 50X25mg kód SÚKL: 57484; TBL 100X25mg         kód SÚKL: 68839; TBL 50X50mg kód SÚKL: 57485; TBL 100X50mg kód SÚKL: 44221; TBL 100X100mg kód SÚKL: 44223  ZR:  Upřesnění názvu výrobce.  Upřesnění názvu držitele.  Změna druhu obalu.  Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

58/1141/97-C

APROVEL 75 mg  V:  SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, AMBARES, Francie,  SANOFI WINTHROP LTD, PRODUCTION DIVISION, FAWDON, NEWCASTLE UPON TYNE, Velká Británie.  D: SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC, PARIS, Francie.  B:   TBL 28X75mg kód SÚKL: 02686 (GB); TBL 56X75mg kód SÚKL: 02687 (GB); TBL 98X75mg kód SÚKL: 02685 (GB); TBL 28X75mg kód SÚKL: 53651 (F); TBL 56X75mg kód SÚKL: 53652 (F); TBL 98X75mg kód SÚKL: 53653 (F)  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna adresy držitele.

----------------------------------------------------------------

58/1142/97-C

APROVEL 150 mg  V:  SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, AMBARES, Francie, SANOFI WINTHROP LTD, PRODUCTION DIVISION, FAWDON, NEWCASTLE      UPON TYNE, Velká Británie. D:  SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC, PARIS, Francie. B:   TBL 28X150mg kód SÚKL: 02660 (GB); TBL 56X150mg kód SÚKL: 02659 (GB); TBL 98X150mg kód SÚKL: 02658 (GB); TBL 28X150mg kód SÚKL: 53654 (F); TBL 56X150mg kód SÚKL: 53655 (F); TBL 98X150mg kód SÚKL: 53656 (F)  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna adresy držitele.

----------------------------------------------------------------

58/1143/97-C

APROVEL 300 mg  V:  SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, AMBARES, Francie, SANOFI WINTHROP LTD, PRODUCTION DIVISION, FAWDON, NEWCASTLE      UPON TYNE, Velká Británie.  D: SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB SNC, PARIS, Francie. B:   TBL 28X300mg kód SÚKL: 02702 (GB); TBL 56X300mg kód SÚKL: 02701 (GB); TBL 98X300mg kód SÚKL: 02703 (GB); TBL 28X300mg kód SÚKL: 53657 (F); TBL 56X300mg kód SÚKL: 53658 (F); TBL 98X300mg kód SÚKL: 53659 (F)  ZR:  Změna názvu výrobce.   Změna adresy držitele.

----------------------------------------------------------------

76/ 673/94-C

AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTA  V: MEDICAMENTA A.S., VYSOKÉ MÝTO, Česká republika. D:   MEDICAMENTA A.S., VYSOKÉ MÝTO, Česká republika. S:   Aqua pro iniectione 250 ml nebo 500 ml  B:   INF 1X250ml kód SÚKL: 80486; INF 20X250ml kód SÚKL: 80487; INF 1X500ml kód SÚKL: 70528; INF 10X500ml kód SÚKL: 56903  ZR:  Upřesnění složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

64/ 603/99-C

ARUFIL  V: CHAUVIN ANKERPHARM GMBH,  RUDOLSTADT,  Spolková  republika      Německo.  D:   CHAUVIN ANKERPHARM GMBH,  RUDOLSTADT,  Spolková  republika      Německo.  B:   GTT OPH 1X10ml kód SÚKL: 93026; GTT OPH 3X10ml kód SÚKL: 93027

PE:  36  Po otevření 6 týdnů.  ZR:  Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

59/ 256/97-C

ATG-FRESENIUS S  V: FRESENIUS HEMO CARE DEUTSCHLAND GMBH, GRÄFELFING,  Spolková republika Německo. D: FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND   GMBH,  BAD  HOMBURG,  Spolková republika Německo.  B: INF 1X5ml/100mg kód SÚKL: 44491; INF 10X5ml/100mg kód SÚKL: 44492  PE:  24  Poznámka: Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL.  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna lékové formy.  Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

15/ 147/88-C

AUGMENTIN 600 mg; AUGMENTIN 1.2 g  V: SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS, WORTHING, Velká Británie. D: BEECHAM RESEARCH LABORATORIES, BRENTFORD, Velká Británie.  PP: Skleněná lahvička uzavřená pryžovou zátkou, zapertlovaná, papírová skládačka, příbalová informace v českém jazyce. B:   INJ SIC 1X600mg kód SÚKL: 88484; INJ SIC 10X600mg kód SÚKL: 92206; INJ SIC 5X1.2g kód SÚKL: 92207; INJ SIC 10X1.2g kód SÚKL: 66020  ZR:  Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

29/ 179/97-C

AULIN  V:   MEDICOM INTERNATIONAL, S.R.O., BRNO, Česká republika.  D:   MEDICOM INTERNATIONAL, S.R.O., BRNO, Česká republika.  B: TBL 10X100mg         kód SÚKL: 44354; TBL 15X100mg kód SÚKL: 12891; TBL 20X100mg kód SÚKL: 44355; TBL 30X100mg kód SÚKL: 12892; TBL 60X100mg kód SÚKL: 12893  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

69/ 384/95-C

BACTROBAN NASAL  V: SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS,   CRAWLEY,   Velká Británie.  D: SMITHKLINE BEECHAM   PHARMACEUTICALS,   BRENTFORD,   Velká Británie.  B:   UNG NAS 1X3g kód SÚKL: 89227  ZR:  Upřesnění názvu výrobce.  Změna názvu přípravku (dříve BACTROBAN nasal ointment).

----------------------------------------------------------------

 

14/ 702/99-C

BECLOMET EASYHALER  V: ORION CORPORATION, ESPOO, Finsko. D: ORION CORPORATION, ESPOO, Finsko.  PP: Vícedávkový plastový práškový inhalátor, zatavený Al-sáček,  plastové  ochranné pouzdro, příbalová  informace  v českém jazyce, papírová skládačka.  B: INH PLV 200X200rg kód SÚKL: 53876; INH PLV 400X200rg kód SÚKL: 53877  ZR:  Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

65/ 133/88-C

BEFORAL  V:   LÉČIVA, A.S., PRAHA, Česká republika.  D: LÉČIVA, A.S., PRAHA, Česká republika.  S: Butorphanoli hydrogenotartras 2 mg  PP: Čirý bezbarvý injekční roztok bez mechanických nečistot.  Ampulka, vhodná vložka s přepážkami, příbalová informace v českém jazyce, skládačka. Vnější obal musí obsahovat upozornění: Ukládejte mimo dosah      dětí.  B:   INJ 5X1ml/2mg kód SÚKL: 88739  ZR:  Upřesnění názvu výrobce. Upřesnění názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

87/ 140/85-C

BERIPLAST P 0.5ml COMBI SET; BERIPLAST P 1 ml COMBI SET; BERIPLAST P 3 ml COMBI SET  V: CENTEON PHARMA GMBH, MARBURG, Spolková republika Německo.  D: CENTEON PHARMA GMBH, MARBURG, Spolková republika Německo. PP: Combi set I (fibrinogenum + aprotinium): dvě lahvičky z bezbarvého skla se zapertlovanou pryžovou propichovací zátkou. Combi set II (thrombinum + calcii chloridum): dvě      lahvičky  z   bezbarvého  skla  se   zapertlovanou  pryžovou propichovací zátkou. Aplikační soustava:  dvě   sterilní  injekční   stříkačky,  Y spojka, držák  injekční stříkačky,  spojovací svorka,  dva sterilní sprejovací nástavce, dvě sterilní aplikační kanyly, příbalová informace, papírová skládačka.  B:   GLU 1X0.5ml   kód SÚKL: 87632; GLU 1X1ml kód SÚKL: 87633; GLU 1X3ml     kód SÚKL: 87634  Poznámka: Přípravek je vyroben z lidské krve. ZR:  Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

46/ 314/99-C

BETA MAST LICHTENSTEIN  V: C.P.M., CONTRACTPHARMA GMBH & CO.KG, FELDKIRCHEN-WESTERHAM, Spolková republika Německo. D: LICHTENSTEIN PHARMAZEUTICA  GMBH  &  CO.,  MÜLHEIM-KÄRLICH, Spolková republika Německo.  B:   UNG 1X25g 0.1% kód SÚKL: 58646; UNG 1X50g 0.1% kód SÚKL: 58647; UNG 1X100g 0.1% kód SÚKL: 58648  ZR:  Změna názvu výrobce.

----------------------------------------------------------------

46/ 315/99-C

BETA KRÉM LICHTENSTEIN  V: C.P.M. CONTRACTPHARMA GMBH  & CO.KG, FELDKIRCHEN-WESTERHAM, Spolková republika Německo. D: LICHTENSTEIN PHARMAZEUTICA  GMBH  &  CO.,  MÜLHEIM-KÄRLICH, Spolková republika Německo.  B:   CRM 1X25g kód SÚKL: 58649; CRM 1X50g kód SÚKL: 58650; CRM 1X100g kód SÚKL: 58651  ZR:  Změna výrobce.

----------------------------------------------------------------

88/ 418/92-C

BRAIN-SPECT kit  V:   FODOR JÓZSEF NATIONAL CENTER OF  PUBLIC  HEALTH, FREDERIC JOLIOT CURIE, NATIONAL RESEARCH INSTITUTE FOR RADIOBIOLOGY AND RADIOHYGIENE, BUDAPEST, Maďarsko.  D: FODOR JÓZSEF NATIONAL CENTER OF PUBLIC HEALTH, FREDERIC JOLIOT CURIE, NATIONAL RESEARCH INSTITUTE FOR RADIOBIOLOGY AND RADIOHYGIENE, BUDAPEST, Maďarsko.  B:   KIT 1X1LAHV. kód SÚKL: 61190; KIT 1X3LAHV. kód SÚKL: 61191; KIT 1X6LAHV. kód SÚKL: 96055; KIT 1X12LAHV. kód SÚKL: 61192  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

14/ 089/97-C

BUVENTOL EASYHALER 100 Ţg/dose  V: ORION CORPORATION, ORION  PHARMA   INTERNATIONAL,  ESPOO,  Finsko.  D:  ORION CORPORATION,   ORION  PHARMA   INTERNATIONAL,  ESPOO,  Finsko.  PP:  Dávkovací práškový inhaler (MDPI) s počítadlem, Al uzavřený sáček, příbalová   informace  v  českém   jazyce,  papírová      skládačka.  B:   INH DOS 200X100rg    kód SÚKL: 92744  ZR:  Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

14/ 090/97-C

BUVENTOL EASYHALER 200 Ţg/dose  V:   ORION CORPORATION,   ORION  PHARMA   INTERNATIONAL,  ESPOO, Finsko.  D:   ORION CORPORATION,   ORION  PHARMA   INTERNATIONAL,  ESPOO, Finsko.  PP:  Dávkovací práškový inhaler (MDPI) s počítadlem, Al uzavřený sáček, příbalová informace v českém jazyce, papírová      skládačka. B:   INH DOS 200X200rg    kód SÚKL: 92745 ZR:  Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

58/ 205/84-C

CAPOTEN 12.5 mg; CAPOTEN 25 mg; CAPOTEN 50 mg  V: BRISTOL-MYERS SQIUBB AUSTRALIA PTY LTD, VICTORIA, Austrálie.  D:  BRISTOL-MYERS SQUIBB CO., NEW YORK, Spojené státy americké. PP: 12.5 mg: bílé (mohou být slabě mramorované) podlouhlé ploché tablety se zkosenými hranami, půlicí rýhou na jedné straně      a vyraženým označením "SQUIBB" nad "450" na straně druhé. 25  mg:  bílé  (mohou   být  slabě  mramorované),  čtvercové bikonvexní  tablety  se  zakulacenými  rohy,  dělící kříž na      jedné  straně  a  vyražené  označení  "SQUIBB"  nad "452" na druhé. 50 mg: bílé (mohou  být slabě mramorované) oválné bikonvexní  tablety s půlicí rýhou na jedné straně a vyraženým označením  "SQUIBB" nad "482" na straně druhé. PVC-PVDC/Al blistr, příbalová  informace  v českém jazyce,  papírová skládačka. B: TBL 90X12.5mg kód SÚKL: 56200; TBL 30X25mg kód SÚKL: 56195; TBL 90X25mg kód SÚKL: 56196; TBL 90X50mg          kód SÚKL: 56198  PE:  36  ZR:  Změna popisu přípravku.  Změna druhu obalu.  Změna velikosti balení.  Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

88/ 884/92-C

CARDIO-SPECT kit  V: FODOR JÓZSEF NATIONAL CENTER OF  PUBLIC  HEALTH, FREDERIC JOLIOT CURIE, NATIONAL RESEARCH INSTITUTE FOR RADIOBIOLOGY AND RADIOHYGIENE, BUDAPEST, Maďarsko. D:   FODOR JÓZSEF NATIONAL CENTER OF  PUBLIC HEALTH, FREDERIC JOLIOT CURIE, NATIONAL RESEARCH INSTITUTE FOR RADIOBIOLOGY AND RADIOHYGIENE, BUDAPEST, Maďarsko. B:   KIT 1X6LAHV.  kód SÚKL: 96054; KIT 1X1LAHV. kód SÚKL: 82946; KIT 1X3LAHV. kód SÚKL: 82947; KIT 1X12LAHV. kód SÚKL: 82948  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

54/ 073/98-C

CLOTRIMAZOL AL 100  V: ALIUD PHARMA GMBH &  CO.KG, LAICHINGEN,  Spolková republika  Německo.  D: ALIUD PHARMA GMBH, LAICHINGEN,  Spolková republika  Německo.  B:   TBL VAG 6X100mg+APL.  kód SÚKL: 58653  ZR:  Změna názvu výrobce.

----------------------------------------------------------------

54/ 074/98-C

CLOTRIMAZOL AL 200  V: ALIUD PHARMA GMBH &  CO.KG, LAICHINGEN,  Spolková republika Německo.  D: ALIUD PHARMA GMBH, LAICHINGEN, Spolková republika Německo.  B: TBL VAG 3X200mg+APL.  kód SÚKL: 58654  ZR:  Změna názvu výrobce.

----------------------------------------------------------------

58/ 573/99-C

CO – DIOVAN  V: NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko.  D: NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko.  B:   TBL OBD 28 kód SÚKL: 53952  PE:  36  ZS:  V suchu, při teplotě do 25 oC.  ZR:  Změna způsobu uchovávání.  Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

 

 

07/ 180/92-C

COLDREX  V: SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE, BRENTFORD, Velká Británie. D: SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE, BRENTFORD, Velká Británie. S:   Paracetamolum 500 mg; Coffeinum                                        25 mg; Phenylephrini hydrochloridum 5 mg; Terpinum monohydricum 20 mg; Acidum ascorbicum  60 mg  B:   TBL 12 kód SÚKL: 61218; TBL 24 kód SÚKL: 96689  ZR:  Upřesnění složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

44/ 108/88-C

CYCLOPLATIN 50; CYCLOPLATIN 150; CYCLOPLATIN 200; CYCLOPLATIN 450  V:  LACHEMA A.S., BRNO, Česká republika. D: LACHEMA A.S., BRNO, Česká republika. PP:  Inj.: zapertlovaná lahvička z bezbarvého nebo hnědého  skla, gumová zátka s teflonovým povrchem, Al uzávěr nebo Al uzávěr s PP  krytem, příbalová informace v  českém jazyce, papírová skládačka.  Inj.sicc.: a) Zapertlovaná lahvička z hnědého skla (na 20 ml  pro  sílu 50  mg, na  50 ml  pro sílu  200 mg), lyofilizační zátka, Al  uzávěr s PP krytem,  příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. b) Zapertlovaná lahvička  z hnědého skla (na 20  ml pro sílu  50 mg,  na 50 ml  pro sílu 200  mg), lyofilizační zátka,  Al      uzávěr nebo  Al uzávěr s  PP krytem, polystyrenový  výlisek, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. a) = jednotkové balení, b) = skupinové balení. B: INJ 1X5ml/50mg kód SÚKL: 75010; INJ 1X15ml/150mg kód SÚKL: 75011; INJ 1X45ml/450mg     kód SÚKL: 75012; INJ SIC 1X50mg kód SÚKL: 02795; INJ SIC 10X50mg kód SÚKL: 90777; INJ SIC 1X200mg kód SÚKL: 02796; INJ SIC 5X200mg kód SÚKL: 93665  PE:  Inj: 24  Po prvním otevření ihned spotřebovat.  Inj.sic.: 36  Po rozpuštění 8 hodin při 2 až 8 oC. ZS:  Při teplotě 5 až 25 oC, chránit před světlem.  ZR: Změna názvu přípravku (dříve inj:  CYCLOPLATIN  50,  CYCLOPLATIN 150, CYCLOPLATIN 450, CYCLOPLATIN 600, inj.sic.:  CYCLOPLATIN).  Změna druhu obalu.  Změna velikosti balení.  Změna způsobu uchovávání.  Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

10/ 033/74-S/C

DECARIS 50 mg  V: CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko.  D: CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko.  PP: Ploché světle oranžové tablety s jemnou meruňkovou vůní, na jedné straně dělící rýha ve tvaru "+". B:   TBL 2X50mg kód SÚKL: 04030  ZR:  Změna názvu přípravku (dříve DECARIS).  Změna popisu přípravku.  Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

46/ 129/87-C

DERMATOP  V: HOECHST AG, FRANKFURT AM MAIN, Spolková republika Německo.

D:   HOECHST AG, FRANKFURT AM MAIN, Spolková republika Německo.  B: CRM 1X10g 2.5mg/g  kód SÚKL: 91859; CRM 1X30g 2.5mg/g  kód SÚKL: 91860; CRM 1X50g 2.5mg/g  kód SÚKL: 91861; CRM 100g 2.5mg/1g  kód SÚKL: 91862  ZR:  Změna složení pomocných látek.

----------------------------------------------------------------

70/ 823/92-S/C

DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE 5 mg; DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE 10 mg  V: DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH, HAMBURG, Spolková  republika      Německo.  D: DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH, HAMBURG, Spolková republika      Německo. S:   Diazepamum  5 mg nebo 10 mg  PP:  Tuba z LDPE, sáček z PET-Al-PE fólie, příbalová informace  v českém jazyce, papírová skládačka.  B: ENM 5X2.5ml/5mg kód SÚKL: 69417;  ENM 5X2.5ml/10mg  kód SÚKL: 69418  Poznámka: Pozor! Léková závislost 8.  ZR:  Upřesnění názvu výrobce.  Upřesnění názvu držitele.  Upřesnění složení přípravku.  Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

 

77/ 791/92-C

DIHYDERGOT   V: NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko.  D: NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko. PP: Ampule z  bezbarvého  skla, papírový přířez,  příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. B: INJ 5X1ml/1mg kód SÚKL: 90795  ZR:  Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

58/ 714/97-C

EDNYT 2.5 mg  V: CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko.  D: CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko. PP: Kulaté bílé až téměř bílé ploché tablety se zkosenými hranami,  s  vyraženým  označením  "ED"  nad  "2.5" na jedné  straně a půlicí rýhou na straně druhé. Lahvička ze světle hnědého skla, bílý PE pojistný uzávěr s  vysoušedlem  (silikagel) a PE  fixační  vložkou  (typu  concertina), příbalová  informace v českém  jazyce, papírová  skládačka. B: TBL 28X2.5mg  kód SÚKL: 83505  PE:  36  ZR:  Změna popisu přípravku.  Změna druhu obalu.  Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

58/ 715/97-C

EDNYT 5 mg  V: CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko.  D: CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko. PP: Kulaté bílé až téměř bílé ploché tablety se zkosenými hranami, s vyraženým označením "ED"  nad "5" na jedné straně a půlicí rýhou na straně druhé. Lahvička ze světle hnědého skla, bílý PE pojistný uzávěr s  vysoušedlem  (silikagel)  a PE  fixační  vložkou  (typu  concertina), příbalová  informace v českém  jazyce, papírová  skládačka. B: TBL 28X5mg  kód SÚKL: 83507; TBL 100X5mg  kód SÚKL: 83508  PE:  36  ZR:  Změna popisu přípravku.  Změna druhu obalu.  Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

58/ 712/97-C

EDNYT 10 mg  V: CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko. D: CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko.  PP: Kulaté bílé až téměř bílé ploché tablety se zkosenými hranami, s vyraženým označením ED nad 10 na jedné straně a  půlicí rýhou na straně druhé. Lahvička  ze světle  hnědého skla,  bílý PE  pojistný uzávěr s  vysoušedlem  (silikagel)  a   PE  fixační  vložkou  (typu concertina), příbalová  informace v českém  jazyce, papírová skládačka. B: TBL 28X10mg kód SÚKL: 83509; TBL 100X10mg kód SÚKL: 83510  PE:  36  ZR:  Změna popisu přípravku.  Změna druhu obalu.  Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

58/ 713/97-C

EDNYT 20 mg  V: CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko.  D: CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko. PP: Kulaté bílé až téměř bílé ploché tablety se zkosenými hranami, s vyraženým označením "ED" nad "20" na jedné straně a půlicí rýhou na straně druhé. Lahvička  ze světle  hnědého skla,  bílý PE  pojistný uzávěr s  vysoušedlem  (silikagel)  a   PE  fixační  vložkou  (typu concertina), příbalová  informace v českém  jazyce, papírová skládačka. B: TBL 28X20mg  kód SÚKL: 83511 PE:  36  ZR:  Změna popisu přípravku.  Změna druhu obalu.  Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

16/ 101/92-C

EMOCLOT D.I. 100 I.U.; EMOCLOT D.I. 250 I.U.; EMOCLOT D.I. 500 I.U.; EMOCLOT D.I. 1000 I.U.  V: INSTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO, I.S.I.,   S.P.A.,  BOLOGNANA-GALLICANO, Itálie.  D: INSTITUTO SIEROVACCINOGENO   ITALIANO,   I.S.I.,   S.P.A., CASTELVECCHIO PASCOLI, Itálie. B: INJ SIC 1X100UT+SOL.  kód SÚKL: 02776; INJ SIC 1X250UT+SOL.  kód SÚKL: 02765; INJ SIC 1X500UT+SOL.  kód SÚKL: 02793; INJ SIC 1X1000UT+SO.  kód SÚKL: 02794 Poznámka: Přípravek je vyroben z lidské  krve. Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL.

ZR:  Změna názvu výrobce. Změna názvu držitele. Změna názvu přípravku  (dříve   UMAN-CRY  D.I.  100  inj., UMAN-CRY D.I. 250  inj., UMAN-CRY D.I. 500  inj., UMAN-CRY      D.I. 1000 inj.). Změna lékové formy.

----------------------------------------------------------------

44/ 283/99-C

FEMARA  V: NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko. D: NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko. B: TBL OBD 30X2.5mg kód SÚKL: 56509  PE:  36 ZS:  V suchu, při teplotě do 25 oC.  ZR:  Změna způsobu uchovávání. Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

12/ 101/69-C

FERRONAT  V: GALENA A.S., OPAVA-KOMÁROV, Česká republika. D: GALENA A.S., OPAVA-KOMÁROV, Česká republika.  S:   Ferrosi fumaras 3 g ve 100 ml  B: SUS 1X100ml/3g      kód SÚKL: 00677

ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

65/ 218/73-C

FORTRAL  V:   KRKA, D.D., NOVO MESTO, Republika Slovinsko.  D: KRKA, D.D., NOVO MESTO, Republika Slovinsko. B:   TBL 100X50mg kód SÚKL: 08968 Poznámka: Pozor! Léková závislost 7. ZR:  Upřesnění názvu výrobce. Upřesnění názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

65/ 219/73-C

FORTRAL  V:   KRKA, D.D., NOVO MESTO, Republika Slovinsko.  D: KRKA, D.D., NOVO MESTO, Republika Slovinsko.  B:   INJ 10X1ml/30mg kód SÚKL: 08966  Poznámka: Pozor! Léková závislost 7.  ZR:  Upřesnění názvu výrobce.  Upřesnění názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

70/ 824/92-S/C

FRISIUM  V: HOECHST AG, FRANKFURT AM MAIN, Spolková republika Německo. D:   HOECHST AG, FRANKFURT AM MAIN, Spolková republika Německo.  S: Clobazamum                                       10 mg  PP:  Bílé bikonvexní tablety, na jedné straně půlicí rýha a značení BGL, na druhé straně logo firmy. PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. B:   TBL 10X10mg kód SÚKL: 76175; TBL 20X10mg kód SÚKL: 06078; TBL 50X10mg          kód SÚKL: 06080  ZS:  Při teplotě 10 až 25 oC.  Poznámka: Pozor! Léková závislost 8.  ZR:  Upřesnění názvu výrobce.  Upřesnění názvu držitele.  Změna popisu přípravku.  Změna druhu obalu.  Změna velikosti balení.  Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

64/ 135/88-C

GARASONE  V: SCHERING-PLOUGH LABO., N.V., HEIST-OP-DEN-BERG, Belgie. D:   SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG, LUCERNE, Švýcarsko.  B: GTT OPH/OTO 1X5ml kód SÚKL: 91712  ZR:  Upřesnění názvu výrobce.  Upřesnění názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

64/ 136/88-C

GARASONE  V: SCHERING-PLOUGH LABO., N.V., HEIST-OP-DEN-BERG, Belgie. D:   SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG, LUCERNE, Švýcarsko. B: UNG OPH 1X5g        kód SÚKL: 91711  ZR:  Upřesnění názvu výrobce.  Upřesnění názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

76/ 118/95-C

GLUCOSE 5% w/v INTRAVENOUS INFUSION B.P. BIEFFE; GLUCOSE 10% w/v INTRAVENOUS INFUSION B.P. BIEFFE; GLUCOSE 20% w/v INTRAVENOUS INFUSION B.P. BIEFFE  V: BIEFFE MEDITAL S.P.A., GROSOTTO, Itálie, BIEFFE MEDITAL S.A., SABINANIGO (HUESSCA), Španělsko. D: BIEFFE MEDITAL S.P.A., GROSOTTO (SO), Itálie.  PP:  a) Skleněná infuzní láhev se štítkem, příbalová informace v českém jazyce. b)  Vak  z  plastické  hmoty  Clear  Flex  se  dvěma  vstupy (injekční  vstup   z  materiálu  polyisopren)   s  potiskem,  příbalová informace v českém jazyce. B: INF 1X100ml(SKLO) kód SÚKL: 59410  5%W (E); INF 1X250ml(SKLO) kód SÚKL: 59411  5%W (E); INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 59412  5%W (E); INF 1X50ml(VAK) kód SÚKL: 59435  5%W (E); INF 1X100ml(VAK) kód SÚKL: 59413  5%W (E); INF 1X250ml(VAK) kód SÚKL: 59414  5%W (E); INF 1X500ml(VAK) kód SÚKL: 59415  5%W (E);  INF 1X1000ml(VAK) kód SÚKL: 59416  5%W (E); INF 1X100ml(VAK) kód SÚKL: 59436  10% (E); INF 1X250ml(VAK) kód SÚKL: 59437  10% (E); INF 1X250ml(SKLO) kód SÚKL: 59417  10% (E); INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 59418  10% (E); INF 1X500ml(VAK) kód SÚKL: 59419  10% (E); INF 1X1000ml(VAK) kód SÚKL: 59438  10% (E); INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 59420  20% (E); INF 1X500ml(VAK) kód SÚKL: 59421  20% (E); INF 1X1000ml(VAK) kód SÚKL: 59422  20% (E); INF 1X100ml(SKLO) kód SÚKL: 97728  5%W (I); INF 1X250ml(SKLO) kód SÚKL: 97729  5%W (I); INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 97730  5%W (I); INF 1X50ml(VAK)      kód SÚKL: 59431  5%W (I); INF 1X100ml(VAK) kód SÚKL: 97731  5%W (I); INF 1X250ml(VAK) kód SÚKL: 97732  5%W (I); INF 1X500ml(VAK) kód SÚKL: 97733  5%W (I); INF 1X1000ml(VAK) kód SÚKL: 97734  5%W (I); INF 1X250ml(SKLO) kód SÚKL: 97735  10% (I);  INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 97736  10% (I); INF 1X100ml(VAK)     kód SÚKL: 59432  10% (I); INF 1X250ml(VAK) kód SÚKL: 59433  10% (I); INF 1X500ml(VAK) kód SÚKL: 97737  10% (I); INF 1X1000ml(VAK) kód SÚKL: 59434  10% (I); INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 97738  20% (I); INF 1X500ml(VAK) kód SÚKL: 86054  20% (I); INF 1X1000ml(VAK) kód SÚKL: 86055  20% (I)  ZR:  Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

26/ 637/92-C

GYNO-PEVARYL 150 Combipack  V: CILAG AG, SCHAFFHAUSEN, Švýcarsko. D:   CILAG AG, SCHAFFHAUSEN, Švýcarsko. B: SUP VAG 3+CRM 15g   kód SÚKL: 62250

PE:  36  ZR:  Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

68/ 095/71-S/C

HALOPERIDOL - RICHTER 1.5 mg  V: CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko. D: CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko. S: Haloperidolum 1.5 mg  PP: Ploché kulaté tablety se zkosenými hranami, bílé až téměř bílé barvy, s vyraženým označením na jedné straně tablety, průměr tablet 9 mm. Al/PVC blistr, příbalová  informace v českém jazyce, papírová skládačka. B:   TBL 50X1.5mg kód SÚKL: 02537  PE:  60  ZS:  Při teplotě 15 až 25 oC, chránit před světlem.  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna názvu přípravku (dříve HALOPERIDOL).  Upřesnění složení přípravku.  Změna popisu přípravku.  Změna druhu obalu.  Změna velikosti balení.  Změna způsobu uchovávání.  Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

46/ 201/98-C

HEPA-GEL 30 000 LICHTENSTEIN GEL  V: HAUPT PHARMA GMBH   WOLFRATSHAUSEN,  Spolková  republika  Německo.  D: LICHTENSTEIN PHARMAZEUTICA  GMBH  &  CO.,  MÜLHEIM-KÄRLICH,      Spolková republika Německo.  B: GEL 1X100g kód SÚKL: 58637  ZR:  Změna názvu výrobce.

----------------------------------------------------------------

56/ 468/69-C

HYDROCORTISON ICN  V: ICN CZECH REPUBLIC A.S., ROZTOKY, Česká republika.

D:   ICN CZECH REPUBLIC A.S., ROZTOKY, Česká republika. B: INJ SIC 1X100mg      kód SÚKL: 00484  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna názvu přípravku (dříve HYDROCORTISON SOLUBILE VÚAB).

----------------------------------------------------------------

46/ 350/69-C

ICHTOXYL  V: HERBACOS-BOFARMA S.R.O., PARDUBICE, Česká republika. D:   LECIVA A.S., PRAHA, Česká republika. PP: Hliníková tuba, šroubovací uzávěr z umělé hmoty, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. B: UNG 1X30g kód SÚKL: 66502  ZR:  Změna druhu obalu.  Změna velikosti balení. 

---------------------------------------------------------------- 

29/ 160/92-C 

INDOMETACIN 50 BERLIN – CHEMIE; INDOMETACIN 100 BERLIN – CHEMIE V: BERLIN-CHEMIE   AG   (MENARINI   GROUP),   BERLIN,  Spolková republika Německo. D: BERLIN-CHEMIE   AG   (MENARINI   GROUP),   BERLIN,  Spolková      republika Německo. S:   Indometacinum 50 mg nebo 100 mg  PP: Bílý PVC/PE strip, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. B: SUP 10X50mg kód SÚKL: 93723; SUP 10X100mg kód SÚKL: 93724  ZR:  Upřesnění názvu výrobce. Upřesnění názvu držitele. Změna složení přípravku u síly 100 mg. Změna druhu obalu. 

---------------------------------------------------------------- 

76/ 676/94-C 

INFUSIO DARROWI MEDICAMENTA D 1/1  V: MEDICAMENTA A.S., VYSOKÉ MÝTO, Česká republika. D: MEDICAMENTA A.S., VYSOKÉ MÝTO, Česká republika. S:   Natrii chloridum 1 g v 250 ml nebo 2 g v 500 ml; Kalii chloridum 668 mg v 250 ml nebo 1.34 g v 500 ml; Natrii lactatis solutio 50% 2.98 g  v 250 ml nebo  5.95 g v 500 ml  B: INF 1X250ml kód SÚKL: 44236; INF 20X250ml kód SÚKL: 44237; INF 1X500ml kód SÚKL: 70527; INF 10X500ml kód SÚKL: 44238  ZR:  Změna složení přípravku. 

---------------------------------------------------------------- 

76/ 781/94-C 

INFUSIO KALII CHLORATI CONCENTRATA MEDICAMENTA KCL 7.45  V:   MEDICAMENTA A.S., VYSOKÉ MÝTO, Česká republika.  D: MEDICAMENTA A.S., VYSOKÉ MÝTO, Česká republika.  B: INF 1X250ml kód SÚKL: 70523; INF 20X250ml         kód SÚKL: 83060; INF 1X500ml kód SÚKL: 56905; INF 10X500ml kód SÚKL: 56906 ZR:  Upřesnění složení pomocných látek. 

---------------------------------------------------------------- 

76/ 779/94-C 

INFUSIO HRS MEDICAMENTA HRS  V: MEDICAMENTA A.S., VYSOKÉ MÝTO, Česká republika.  D: MEDICAMENTA A.S., VYSOKÉ MÝTO, Česká republika. B: INF 1X250ml kód SÚKL: 44232; INF 20X250ml kód SÚKL: 44233; INF 1X500ml kód SÚKL: 70552; INF 10X500ml kód SÚKL: 44234  ZR:  Upřesnění složení pomocných látek. 

---------------------------------------------------------------- 

76/ 783/94-C 

INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA MEDICAMENTA F 1/1 V:   MEDICAMENTA A.S., VYSOKÉ MÝTO, Česká republika.  D: MEDICAMENTA A.S., VYSOKÉ MÝTO, Česká republika. B:   INF 1X250ml kód SÚKL: 70525; INF 20X250ml         kód SÚKL: 83066; INF 1X500ml kód SÚKL: 70526; INF 10X500ml kód SÚKL: 56904  ZR:  Upřesnění složení pomocných látek. 

---------------------------------------------------------------- 

76/ 679/94-C 

INFUSIO NATRII  CHLORATI ISOTONICA 1/2 CUM  GLUCOSO MEDICAMENTA                                                           F ½; INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA 1/3 CUM GLUCOSO MEDICAMENTA  F 1/3  V: MEDICAMENTA A.S., VYSOKÉ MÝTO, Česká republika. D:   MEDICAMENTA A.S., VYSOKÉ MÝTO, Česká republika. B: INF 1X250ml kód SÚKL: 80591  F ½; INF 20X250ml kód SÚKL: 80592  F ½; INF 1X500ml kód SÚKL: 71732  F ½; INF 10X500ml kód SÚKL: 56907  F ½; INF 1X250ml kód SÚKL: 80594  F 1/3; INF 20X250ml kód SÚKL: 80595  F 1/3; INF 1X500ml kód SÚKL: 71733  F 1/3; INF 10X500ml kód SÚKL: 56908  F 1/3  ZR:  Upřesnění složení pomocných látek. 

---------------------------------------------------------------- 

76/ 674/94-C 

INFUSIO RINGERI CUM NATRIO LACTICO MEDICAMENTA RL 1/1 V:   MEDICAMENTA A.S., VYSOKÉ MÝTO, Česká republika.  D: MEDICAMENTA A.S., VYSOKÉ MÝTO, Česká republika.  S: Natrii chloridum 1.5 g v 250 ml nebo 3 g v 500 ml; Kalii chloridum 75 mg v 250 ml nebo 150 mg v 500 ml; Calcii chloridi solutio 50% 198 mg  v 250 ml nebo  395 mg v 500 ml; Natrii lactatis solutio 50% 1.55 g v 250 ml nebo 3.1 g v      500 ml  B:   INF 1X250ml kód SÚKL: 44173; INF 20X250ml kód SÚKL: 44174; INF 1X500ml kód SÚKL: 70530; INF 10X500ml kód SÚKL: 44175  ZR: Upřesnění složení přípravku.  Upřesnění složení pomocných látek. 

---------------------------------------------------------------- 

76/ 678/94-C 

INFUSIO RINGERI MEDICAMENTA R 1/1  V: MEDICAMENTA A.S., VYSOKÉ MÝTO, Česká republika. D: MEDICAMENTA A.S., VYSOKÉ MÝTO, Česká republika. B:   INF 1X250ml kód SÚKL: 44176; INF 20X250ml kód SÚKL: 44177; INF 1X500ml kód SÚKL: 70529; INF 10X500ml kód SÚKL: 44178  ZR:  Upřesnění složení pomocných látek. 

---------------------------------------------------------------- 

76/ 157/74-C 

INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA INFUSIA  V: INFUSIA A.S., HOŘÁTEV, Česká republika. D: INFUSIA A.S., HOŘÁTEV, Česká republika. B: INF 1X100ml(SKLO)    kód SÚKL: 86368; INF 1X100ml-PVC VAK  kód SÚKL: 45374; INF 1X200ml(SKLO)    kód SÚKL: 45224; INF 1X250ml-PP VAK kód SÚKL: 72557; INF 1X250ml(SKLO) kód SÚKL: 66860; INF 1X250ml-PVC VAK  kód SÚKL: 45228; INF 1X400ml(SKLO) kód SÚKL: 65510; INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 88621; INF 1X500ml(PE) kód SÚKL: 94213; INF 1X500ml-PVC VAK  kód SÚKL: 45227; INF 1X500ml-PP VAK kód SÚKL: 72558; INF 1X1000ml-PP VAK  kód SÚKL: 72559; INF 1X1000ml-PVC V.  kód SÚKL: 45226; INF 1X2000ml-PVC V.  kód SÚKL: 45225  ZS:  V suchu, při teplotě do 25 oC, chránit před mrazem.  ZR:  Změna způsobu uchovávání. 

---------------------------------------------------------------- 

01/ 229/95-C 

INJECTIO TRIMECAINII CHLORATI 0.5% ARDEAPHARMA; INJECTIO TRIMECAINII CHLORATI 1% ARDEAPHARMA  V: ARDEAPHARMA V.O.S., ŠEVĚTÍN, Česká republika.  D: ARDEAPHARMA V.O.S., ŠEVĚTÍN, Česká republika. B:   INJ 1X80ml 0.5% kód SÚKL: 69704; INJ 1X250ml 0.5% kód SÚKL: 69705; INJ 1X500ml 0.5% kód SÚKL: 69706; INJ 1X80ml 1% kód SÚKL: 69707; INJ 1X250ml 1% kód SÚKL: 69708; INJ 1X500ml 1% kód SÚKL: 69709  ZR:  Změna složení pomocných látek. Změna velikosti balení. 

----------------------------------------------------------------

52/ 415/69-C

IPECARIN  V: GALENA A.S., OPAVA, Česká republika. D: GALENA A.S., OPAVA, Česká republika.  B:   GTT 1X10ml kód SÚKL: 00718  PE:  48  ZS:  Při teplotě do 25 oC, chránit před světlem.  Poznámka: Pozor! Léková závislost 3.  ZR: Změna způsobu uchovávání. Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

07/ 115/84-C

KORYLAN  V: LÉČIVA, A.S., PRAHA, Česká republika.  D: LÉČIVA, A.S., PRAHA, Česká republika. B:   TBL 10 kód SÚKL: 87906  Poznámka: Pozor! Léková závislost 3. ZR:  Upřesnění názvu výrobce.  Upřesnění názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

49/ 186/84-C

KREON 25 000  V: SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH,  NEUSTADT,  Spolková republika Německo. D: SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH, HANNOVER,  Spolková republika Německo. B:   CPS 20 kód SÚKL: 68988; CPS 50 kód SÚKL: 68989; CPS 100              kód SÚKL: 68990  ZR:  Změna názvu přípravku (dříve KREON a KREON 25 000).  Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

20/1199/93-C

KYTRIL inj/inf  V: SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS, CRAWLEY, Velká Británie.  D: SMITHKLINE BEECHAM   PHARMACEUTICALS,   BRENTFORD,   Velká Británie.  B:  INJ/INF 5X3ml/3mg kód SÚKL: 09122; INJ/INF 1X1ml/1mg kód SÚKL: 58638; INJ/INF 5X1ml/1mg kód SÚKL: 58639  ZR:  Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

83/ 255/71-C

LAEVADOSIN  V: FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, LINZ, Rakousko. D:   FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH, GRAZ, Rakousko. B: TBL 25 kód SÚKL: 02562; TBL 50 kód SÚKL: 02563  P:   Výdej vázán na lékařský předpis.  ZR:  Změna způsobu výdeje.

----------------------------------------------------------------

44/ 840/95-C

LENTARON DEPOT 250 mg i.m.  V: NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko.

D:   NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko.  PP:  a) 6 ml  skleněná  lahvička  z  bezbarvého skla s pryžovou zátkou,  pertlem a  krytem. b) Skleněná  2  ml  ampule  z  bezbarvého  skla  označená 3 barevnými  pruhy,  papírový přířez,  příbalová  informace,      papírová skládačka.  B:   INJ SIC 1X250mg+SOL.  kód SÚKL: 92361  ZR:  Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

30/ 198/73-C

LUDIOMIL  V:   NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko.  D: NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko.  PP: Bezbarvá odlamovací ampule, papírová vložka s přepážkami, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. B: INJ 10X5ml/25mg      kód SÚKL: 94560  ZR:  Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

59/ 175/89-C

LYMPHOGLOBULINE  V: IMTIX SANGSTAT, LYON, Francie. D: IMTIX SANGSTAT, LYON, Francie. B: INJ 1X5ml  kód SÚKL: 58576  Poznámka: Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL.  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

59/ 704/93-C

M-M-R II  V: MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, Nizozemí. D: MERCK SHARP & DOHME IDEA, INC., GLATTBRUGG, Švýcarsko. S: Morbillorum virus attenuatum cryodesiccatum 1 TC; Parotitidis virus attenuatum cryodesiccatum  5 TC; Rubeolae virus cryodesiccatum 1 TC  B: LYO 1X1dávka+0.7ml kód SÚKL: 76094; LYO 10X1dávka+0.7ml  kód SÚKL: 76095; LYO 1X10dávek+7ml kód SÚKL: 76096 (skupinové balení)  Poznámka: Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL.  ZR: Upřesnění názvu držitele.  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

88/ 177/91-C

MACRO-ALBUMON kit  V: FODOR JÓZSEF NATIONAL CENTER OF PUBLIC  HEALTH, FREDERIC JOLIOT CURIE, NATIONAL RESEARCH INSTITUTE  FOR RADIOBIOLOGY  AND RADIOHYGIENE, BUDAPEST, Maďarsko. D: FODOR JÓZSEF NATIONAL CENTER OF PUBLIC HEALTH, FREDERIC JOLIOT CURIE, NATIONAL RESEARCH INSTITUTE FOR RADIOBIOLOGY AND RADIOHYGIENE, BUDAPEST, Maďarsko. B:   KIT 1X3LAHV. kód SÚKL: 82944; KIT 1X6LAHV. kód SÚKL: 94901; KIT 1X12LAHV. kód SÚKL: 82945  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele. Poznámka: Přípravek je vyroben z lidské  krve. Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL.

----------------------------------------------------------------

76/ 726/94-C

MANNITOL 10% w/v Intravenous Infusion BP Bieffe; MANNITOL 20% w/v Intravenous Infusion BP Bieffe  V: BIEFFE MEDITAL S.A., SABINANIGO (HUESSCA), Španělsko,  BIEFFE MEDITAL S.P.A., GROSOTTO (SO), Itálie.  D: BIEFFE MEDITAL S.P.A., GROSOTTO (SO), Itálie.  PP: a) Skleněná infuzní láhev s gumovou zátkou a pertlem,      štítek, příbalová informace v českém jazyce. b)  Vak  z  plastické  hmoty  Clear  Flex  se  dvěma  vstupy (injekční  vstup z  materiálu polyisopren) s  potiskem, příbalová informace v českém jazyce.  B: INF 1X250ml(SKLO) kód SÚKL: 46021  10% (E); INF 1X250ml(VAK)     kód SÚKL: 46026  10% (E); INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 46022  10% (E)); INF 1X500ml(VAK) kód SÚKL: 46027  10% (E); INF 1X250ml(SKLO) kód SÚKL: 46023  20% (E); INF 1X250ml(VAK) kód SÚKL: 59741  20% (E); INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 46024  20% (E); INF 1X500ml(VAK) kód SÚKL: 46025  20% (E); INF 1X1000ml(VAK)    kód SÚKL: 46028  10% (E); INF 1X1000ml(VAK) kód SÚKL: 59743  20% (E); INF 1X250ml(SKLO) kód SÚKL: 97743  10% (I); INF 1X250ml(VAK) kód SÚKL: 74983  10% (I); INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 97744  10% (I); INF 1X500ml(VAK) kód SÚKL: 74984  10% (I); INF 1X1000ml(VAK) kód SÚKL: 74985  10% (I); INF 1X250ml(SKLO)    kód SÚKL: 97745  20% (I); INF 1X250ml(VAK) kód SÚKL: 59742  20% (I); INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 97746  20% (I); INF 1X500ml(VAK) kód SÚKL: 97747  20% (I); INF 1X1000ml(VAK) kód SÚKL: 59744  20% (I)  ZR:  Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

01/ 024/69-C

MESOCAIN 1%;  MESOCAIN 2%  V:   LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika. D:   LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika.  B:   INJ 10X10ml 1% kód SÚKL: 00502; INJ 10X5ml 2% kód SÚKL: 00503  ZR:  Změna názvu přípravku (dříve MESOCAIN).

----------------------------------------------------------------

01/ 013/73-S/C

MESOCAIN  V: SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika. D:   SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika. B: GEL 1X20g kód SÚKL: 02684  ZR:  Upřesnění názvu výrobce.  Upřesnění názvu držitele.  Změna registračního čísla (dříve 05/013/73-S/C).  Změna složení pomocných látek.

----------------------------------------------------------------

44/ 107/84-C

METHOTREXAT "EBEWE"  V: EBEWE ARZNEIMITTEL GMBH, UNTERACH, Rakousko.  D: EBEWE ARZNEIMITTEL GMBH, UNTERACH, Rakousko. B: INF 1X5ml/500mg  kód SÚKL: 64784; INF 1X10ml/1g kód SÚKL: 64783; INF 1X50ml/5g       kód SÚKL: 92012  ZR:  Změna názvu přípravku (dříve METHOTREXAT EBEWE).

----------------------------------------------------------------

20/ 813/93-C

MOTILIUM  V: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE, Belgie, JANSEN-CILAG S.A., VAL DE REUIL, Francie.  D: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE, Belgie.

B:   TBL OBD 10X10mg kód SÚKL: 47122 (B); TBL OBD 30X10mg kód SÚKL: 66739 (B)

TBL OBD 10X10mg kód SÚKL: 47270 (F); TBL OBD 30X10mg kód SÚKL: 47271 (F) P:   10 tbl.obd.: volně prodejný, 30 tbl.obd.: výdej vázán na lékařský předpis.  ZS:  Při teplotě 15 až 30 oC.  ZR:  Změna způsobu uchovávání.  Změna způsobu výdeje.

----------------------------------------------------------------

09/ 147/70-C

MUTHESA COMPOSITUM  V: WYETH PHARMA GMBH, MÜNSTER, Spolková republika Německo.  D: WHITEHALL, DIVISION WYETH-LEDERLE   PHARMA   GMBH,  VIENNA, Rakousko.  B: SUS 6X5ml(sáčky) kód SÚKL: 01626; SUS 12X5ml(sáčky) kód SÚKL: 01627; SUS 21X5ml(sáčky) kód SÚKL: 01628; SUS 1X100ml(láhev)   kód SÚKL: 01625  ZR:  Změna názvu přípravku (dříve MUTHESA).

----------------------------------------------------------------

21/ 004/92-S/C

MYSOLINE  V: ZENECA LTD, MACCLESFIELD, CHESHIRE, Velká Británie.  D:   ZENECA LTD, MACCLESFIELD, CHESHIRE, Velká Británie.  B: TBL 100X250mg        kód SÚKL: 01365; TBL 1000X250mg kód SÚKL: 09408  ZR:  Změna názvu výrobce. Změna názvu držitele.  Změna složení pomocných látek.

----------------------------------------------------------------

88/ 174/91-C

NANO-ALBUMON kit  V: FODOR JÓZSEF NATIONAL CENTER OF PUBLIC  HEALTH, FREDERIC JOLIOT CURIE, NATIONAL RESEARCH INSTITUTE  FOR RADIOBIOLOGY  AND RADIOHYGIENE, BUDAPEST, Maďarsko. D: FODOR JÓZSEF NATIONAL CENTER OF PUBLIC HEALTH, FREDERIC JOLIOT CURIE, NATIONAL RESEARCH INSTITUTE FOR RADIOBIOLOGY AND RADIOHYGIENE, BUDAPEST, Maďarsko. B:  KIT 1X3LAHV. kód SÚKL: 82942; KIT 1X6LAHV.kód SÚKL: 94900; KIT 1X12LAHV.kód SÚKL: 82943 Poznámka: Přípravek je vyroben z lidské krve. Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL. ZR:  Změna názvu výrobce. Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

70/ 201/89-C

NEUROL 0.25; NEUROL 1  V: LÉČIVA, A.S., PRAHA, Česká republika. D: LÉČIVA, A.S., PRAHA, Česká republika. B: TBL 30X0.25mg kód SÚKL: 91788; TBL 30X1mg           kód SÚKL: 86656  PE:  36  Poznámka: Pozor! Léková závislost 8. ZR:  Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

83/ 138/83-C

NITRO MACK Ampule  V: PHARMA HAMELN, HAMELN, Spolková republika Německo.  D: HEINRICH MACK NACHF., ILLERTISSEN, Spolková republika      Německo.  B: INJ 10X5ml/5mg  kód SÚKL: 02640  ZS: Za obyčejné teploty, chránit před světlem.  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu přípravku (dříve NITRO MACK). Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

46/ 484/93-C

NIZORAL  V:  JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE, Belgie. D: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE, Belgie.  PP: HDPE plastová lahvička bílá, se šroubovacím plastovým  uzávěrem PP a odklopným víčkem, příbalová informace v českém      jazyce, papírová skládačka. B: SHP 1X60ml 2% kód SÚKL: 96926; SHP 1X100ml 2%       kód SÚKL: 96927  ZS:  Při teplotě 15 až 25 oC.  ZR:  Změna názvu přípravku (dříve NIZORAL SHAMPOO).  Upřesnění složení pomocných látek.  Změna druhu obalu. Změna velikosti balení.  Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

06/ 069/93-C

NOOTROPIL  V: UCB S.A., PHARMA SECTOR, BRAINE-L`ALLEUD, Belgie.  D:   UCB S.A., PHARMA SECTOR, BRAINE-L`ALLEUD, Belgie. S: Piracetamum                                 12 g v 60 ml  PP: 100 ml infuzní lahvička z bezbarvého skla uzavřená pryžovou zátkou,  kovovým pertlem  a  plastikovým krytem,  držák, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.  B:   INF 1X60ml  kód SÚKL: 66982  PE:  60  ZS:  Při teplotě 15 až 25 oC.  ZR:  Upřesnění názvu výrobce.  Upřesnění názvu držitele.  Změna registračního čísla (dříve 68/069/93-C).  Změna složení přípravku.  Změna druhu obalu.  Změna způsobu uchovávání.  Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

42/ 737/96-C

NORVIR ROZTOK  V: ABBOTT LABORATORIES S.A., CHAM, Švýcarsko,  ABBOTT LABORATORIES LTD, QUEENSBOROUGH, Velká Británie. D: ABBOTT LABORATORIES S.A., CHAM, Švýcarsko.  B:  SOL 5X90ml 80mg/ml   kód SÚKL: 56283 (CH); SOL 5X90ml 80mg/ml   kód SÚKL: 53271 (GB)  PE:  06  ZS:  Při teplotě 20 až 25 oC.

ZR:  Změna způsobu uchovávání.  Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

83/1092/94-C

ORCAL 5 mg; ORCAL 10 mg  V: LEK PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL COMPANY, D.D., LJUBLJANA, Republika Slovinsko. D: LEK D.D., PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL COMPANY, LJUBLJANA, Republika Slovinsko.

TBL 20X5mg kód SÚKL: 58414; TBL 30X5mg kód SÚKL: 58415; TBL 20X10mg kód SÚKL: 58416; TBL 30X10mg kód SÚKL: 58417  ZR: Změna názvu přípravku (dříve ORKAL 5 mg, ORKAL 10 mg).

----------------------------------------------------------------

 

29/ 204/80-C

PABIPROFEN  V: PABIANICKIE ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLFA, PABIANICE, Polsko.  D: PABIANICKIE ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLFA, PABIANICE, Polsko.  S:  Ibuprofenum 200 mg  PP: Kulaté červené bikonvexní potahované tablety.  Blistr Al /PVC červený, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. B: TBL OBD 60X200mg kód SÚKL: 02852; TBL OBD 20X200mg kód SÚKL: 02857; TBL OBD 100X200mg kód SÚKL: 02850  ZS: V suchu, za obyčejné teploty, chránit před světlem.

ZR:  Upřesnění názvu výrobce.  Upřesnění názvu držitele.  Změna názvu přípravku (dříve IBUPROFEN).  Změna složení přípravku.  Změna popisu přípravku.  Změna druhu obalu. Změna velikosti balení.  Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

07/ 165/92-C

PANADOL  V: SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE, BRENTFORD, Velká Británie. D: SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HEALTHCARE, BRENTFORD, Velká Británie.  B:  TBL OBD 2X500mg-SÁČ. kód SÚKL: 83569; TBL OBD 10X500mg kód SÚKL: 56994; TBL OBD 12X500mg kód SÚKL: 96675; TBL OBD 24X500mg kód SÚKL: 96676; TBL OBD 48X500mg kód SÚKL: 56995; TBL OBD 96X500mg kód SÚKL: 56996; TBL OBD 300X500mg kód SÚKL: 76438  P: 2, 10, 12, 24, 48, 96 tbl.obd.: volně prodejné.  300 tbl.obd.: výdej vázán na lékařský předpis.  ZR:  Změna způsobu výdeje.

----------------------------------------------------------------

83/ 175/94-C

PENTILIN 400  V:  KRKA, D.D., NOVO MESTO, Republika Slovinsko.  D: KRKA, D.D., NOVO MESTO, Republika Slovinsko.  PP: Oválné bílé bikonvexní potahované tablety. B:   TBL OBD 20X400mg kód SÚKL: 69240  ZS:  Při teplotě do 25 oC  ZR: Upřesnění názvu výrobce. Upřesnění názvu držitele.  Změna složení pomocných látek. Změna popisu přípravku. Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

64/ 103/83-C

PILOCARPIN ankerpharm 2% oční kapky  V: CHAUVIN ANKERPHARM GMBH,  RUDOLSTADT,  Spolková  republika Německo.  D: CHAUVIN ANKERPHARM GMBH,  RUDOLSTADT,  Spolková  republika Německo.  S: Pilocarpini hydrochloridum 200 mg v 10 ml  B: GTT OPH 1X10ml kód SÚKL: 04146; GTT OPH 3X10ml kód SÚKL: 57337  PE:  36

ZR:  Upřesnění názvu přípravku (dříve PILOCARPIN ankerpharm oční kapky 2%). Změna složení přípravku.  Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

68/ 043/97-C

PROSULPIN 200 mg  V: PRO.MED.CS PRAHA A.S., PRAHA, Česká republika. D:   PRO.MED.CS PRAHA A.S., PRAHA, Česká republika. B:TBL 30X200mg kód SÚKL: 07387  PE:  36  ZR:  Změna názvu přípravku (dříve PROSULPIN). Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

09/ 287/90-C

RANISAN 150 mg  V:  PRO.MED.CS PRAHA A.S., PRAHA, Česká republika. D:   PRO.MED.CS PRAHA A.S., PRAHA, Česká republika. B: TBL OBD 30X150mg kód SÚKL: 96056; TBL OBD 500X150mg kód SÚKL: 45321 ZR:  Změna názvu přípravku (dříve RANISAN).

----------------------------------------------------------------

09/ 342/95-C

RANITIN 150; RANITIN 300  V: TORRENT PHARMACEUTICALS LTD, MEHSANA, Indie. D: TORRENT PHARMACEUTICALS  LTD,  TORRENT  HOUSE,  AHMEDABAT,      Indie. B:  TBL OBD 30X150mg kód SÚKL: 02777; TBL OBD 100X150mg kód SÚKL: 80541; TBL OBD 30X300mg kód SÚKL: 02729; TBL OBD 100X300mg kód SÚKL: 80542

ZR:  Upřesnění názvu výrobce. Upřesnění názvu držitele. Změna názvu přípravku (dříve RANITIN). Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

85/ 335/95-C

REPARIL - GEL N  V: MADAUS AG, KÖLN, Spolková republika Německo. D:   MADAUS AG, KÖLN, Spolková republika Německo. B: GEL 1X40g kód SÚKL: 83514; GEL 1X100g kód SÚKL: 83515  ZR:  Změna složení pomocných látek.

----------------------------------------------------------------

76/ 120/95-C

RINGER'S INJECTION U.S.P.BIEFFE  V: BIEFFE MEDITAL S.P.A., GROSOTTO (SO), Itálie,  BIEFFE MEDITAL S.A., SABINANIGO, Španělsko. D: BIEFFE MEDITAL S.P.A., GROSOTTO (SO), Itálie.  P: a) Skleněná infuzní láhev se štítkem, příbalová informace v českém jazyce. b) Vak z plastické hmoty Clear Flex se dvěma vstupy      (injekční vstup z  materiálu  polyisopren) s  potiskem,  příbalová informace v českém jazyce. B:   INF 1X100ml(VAK) kód SÚKL: 59367 (I); INF 1X250ml(SKLO) kód SÚKL: 86047 (I)

INF 1X250ml(VAK) kód SÚKL: 59368 (I); INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 69235 (I); INF 1X500ml(VAK) kód SÚKL: 97739 (I); INF 1X1000ml(VAK) kód SÚKL: 59369 (I); INF 1X100ml(VAK) kód SÚKL: 59372 (E); INF 1X250ml(SKLO) kód SÚKL: 59370 (E); INF 1X250ml(VAK) kód SÚKL: 59373 (E); INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 59371 (E); INF 1X500ml(VAK) kód SÚKL: 59374 (E); INF 1X1000ml(VAK) kód SÚKL: 59375 (E) ZR:  Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

46/ 361/69-C

SALOXYL  V: HERBACOS-BOFARMA S.R.O., PARDUBICE, Česká republika. D:   LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika. PP: Hliníková tuba, šroubovací uzávěr z umělé hmoty, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. PP: UNG 1X30g kód SÚKL: 66262  ZR:  Změna druhu obalu.  Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

21/ 205/69-S/C

SANEPIL  V:  SLOVAKOFARMA, A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika. D:   SLOVAKOFARMA, A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika. S: Phenobarbitalum                                18.5 mg  Phenytoinum 80 mg  PP:  Bílé až nažloutlé tablety hladkého povrchu. a) Skleněná fiolka uzavřená plastovým uzávěrem, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. b) Al/PVC blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. B:   TBL 20 (BLISTR) kód SÚKL: 02625; TBL 20 (FIOLKA) kód SÚKL: 00291 ZS:  V suchu, při obyčejné teplotě, chránit před světlem. Poznámka: Pozor! Léková závislost 8. ZR:  Upřesnění názvu výrobce. Upřesnění názvu držitele. Upřesnění složení přípravku. Změna popisu přípravku. Změna druhu obalu. Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

30/ 209/99-C

SEROPRAM 40 mg/ml  V: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY, Dánsko. D:   H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY, Dánsko.  B: GTT 1X7ml 40mg/ml kód SÚKL: 45559; GTT 1X15ml 40mg/ml   kód SÚKL: 45560  PE:  24  Doba použitelnosti po prvním otevření je 16 týdnů.  ZR:  Změna doby použitelnosti po prvním otevření.

----------------------------------------------------------------

59/ 028/99-C

SIMULECT  V: NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko.  D: NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko.  PP: Lyofilizát: bezbarvá skleněná lahvička s pryžovou zátkou,  Al kovový pertl, plastikový kryt. Rozpouštědlo:  skleněná ampule,  papírový přířez,  příbalová  informace v českém jazyce, papírová skládačka.  B: INJ SIC 1X20mg+SOL. kód SÚKL: 45561  ZR:  Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

21/ 206/69-S/C

SODANTON  V: SLOVAKOFARMA, A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika. D:   SLOVAKOFARMA, A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika. S: Phenytoinum                                     100 mg  PP:  Bílé až nažloutlé tablety hladkého povrchu. Al/PVC blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. B:  TBL 20X100mg kód SÚKL: 00297; TBL 100X100mg kód SÚKL: 02709  ZS:  V suchu, za obyčejné teploty, chránit před světlem. ZR:  Upřesnění názvu výrobce. Upřesnění názvu držitele. Upřesnění složení přípravku. Změna popisu přípravku. Změna druhu obalu. Změna velikosti balení. Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

76/ 619/92-C

SODIUM CHLORIDE 0.9% w/v Intravenous Infusion Bieffe  V: BIEFFE MEDITAL S.P.A., GROSOTTO, Itálie, BIEFFE MEDITAL S.A., SABINANIGO (HUESCA), Španělsko. D: BIEFFE MEDITAL S.P.A., GROSOTTO (SO), Itálie. PP:  a) Skleněná infuzní láhev s gumovou zátkou a pertlem, štítek, příbalová informace v českém jazyce. b)  Vak  z  plastické hmoty  Clear  Flex  se  dvěma  vstupy  (injekční  vstup  z  materiálu  polyisopren)   s  potiskem, příbalová informace  v českém jazyce  (pro všechny velikosti balení). c) Vak  z  plastické  hmoty  Clear  Flex  s  jedním vstupem s potiskem, příbalová informace v českém jazyce, (pro balení 1000, 1500, 2000 ml). B: INF 1X100ml(SKLO) kód SÚKL: 97748 (I); INF 1X100ml(VAK II)  kód SÚKL: 97751 (I); INF 1X250ml(SKLO) kód SÚKL: 97749 (I) INF 1X250ml(VAK II)  kód SÚKL: 97752 (I); INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 97750 (I); INF 1X500ml(VAK II)  kód SÚKL: 97753 (I); INF 1X1000ml(VAK I)  kód SÚKL: 03123 (I)

INF 1X1000ml(VAKII)  kód SÚKL: 97754 (I); INF 1X1500ml(VAK I)  kód SÚKL: 03124 (I); INF 1X1500ml(VAK II  kód SÚKL: 69180 (I); INF 1X2000ml(VAK I) kód SÚKL: 03127 (I); INF 1X2000ml(VAKII)  kód SÚKL: 69181 (I); INF 1X100ml(SKLO) kód SÚKL: 57675 (E); INF 1X100ml(VAK II)  kód SÚKL: 57681 (E); INF 1X250ml(SKLO) kód SÚKL: 57677 (E); INF 1X250ml(VAK II)  kód SÚKL: 57683 (E); INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 57679 (E); INF 1X500ml(VAK II)  kód SÚKL: 57685 (E); INF 1X1000ml(VAK I) kód SÚKL: 03122 (E); INF 1X1000ml(VAKII)  kód SÚKL: 57687 (E); INF 1X1500ml(VAK I)  kód SÚKL: 03125 (E); INF 1X1500ml(VAKII)  kód SÚKL: 57672 (E); INF 1X2000ml(VAK I)  kód SÚKL: 03126 (E); INF 1X2000ml(VAKII)  kód SÚKL: 57673 (E)  ZR:  Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

57/ 887/92-C

STILNOX  V: LABORATOIRES SYNTHÉLABO/SYNTHÉLABO GROUPE, LE  PLESSIS  ROBINSON, Francie.  D: LABORATOIRES SYNTHÉLABO/SYNTHÉLABO   GROUPE,   LE  PLESSIS  ROBINSON, Francie.a  PP: Bílé podlouhlé potahované tablety, na jedné straně půlicí rýha, na druhé "STILNOX".  B: TBL OBD 10X10mg kód SÚKL: 83373; TBL OBD 20X10mg kód SÚKL: 68902  ZR:  Změna popisu přípravku.

----------------------------------------------------------------

94/ 700/92-C

STODAL  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. S:   Pulsatilla 6 C 1.9 g; Rumex crispus 6 C 1.9 g; Bryonia 3 C                                     1.9 g; Ipecacuanha 3 C 1.9 g; Euspongia officinalis 3 C 1.9 g; Sticta pulmonaria 3 C                           1.9 g; Kalii stibii tartras 6 C 1.9 g; Myocardium 6 C 1.9 g; Dactylopius coccus 3 C                          1.9 g; Drosera - tinctura basica a.u.h. 1.9 g; Balsami tolutani sirupus 38 g; Polygalae sirupus                                38 g ve 200 ml  PP:  Světle žlutohnědá sirupovitá tekutina, čirá až slabě opalizující, se zápachem po toluánském balzámu. Lékovka z hnědého skla, polyetylenový šroubovací uzávěr, štítek, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. B: SIR 1X200ml          kód SÚKL: 60073  ZR:  Změna registračního čísla (dříve 93/700/92-C).  Změna složení přípravku.  Změna popisu přípravku.  Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

69/ 173/79-C

STOPANGIN  V:  GALENA A.S., OPAVA-KOMÁROV, Česká republika. D: GALENA A.S., OPAVA-KOMÁROV, Česká republika.  S: Hexetidinum 57.7 mg ve 30 ml nebo 86.5 mg ve 45 ml; Anisi etheroleum 14 mg ve 30 ml nebo 21 mg ve 45 ml; Eucalypti etheroleum 0.4 mg ve 30 ml nebo 0.6 mg ve 45 ml; Aurantii amari floris etheroleum 3.33 mg  ve 30 ml nebo 5 mg ve 45 ml; Sassafras etheroleum 3.33 mg ve 30 ml nebo 5 mg ve 45 ml; Menthae piperitae etheroleum  23.1 mg ve 30 ml  nebo 34.6 mg ve 45 ml  PP: a) Hnědá skleněná lékovka o obsahu 45 ml, souprava s pumpičkou,  krytem  a  aplikátorem,  příbalová  informace  v  českém jazyce, papírová skládačka. b) PE lahvička o obsahu 30 ml, souprava PK+AII se závitem,  příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. B: SPR 1X30ml kód SÚKL: 03128; SPR 1X45ml kód SÚKL: 04075  ZS:  Při teplotě do 25 oC, chránit před světlem a mrazem.  ZR:  Upřesnění složení přípravku.  Změna druhu obalu.  Změna velikosti balení.  Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

42/ 095/70-C

SULFASALAZIN K  V: KRKA, D.D., NOVO MESTO, Republika Slovinsko. D: KRKA, D.D., NOVO MESTO, Republika Slovinsko.  B: TBL OBD 50X500mg  kód SÚKL: 02159 ZR:  Změna složení pomocných látek.

----------------------------------------------------------------

01/ 169/87-C

SUPRACAIN 4%  V:  LÉČIVA, A.S., PRAHA, Česká republika.  D: LÉČIVA, A.S., PRAHA, Česká republika.  B:   INJ 10X2ml kód SÚKL: 93109  ZR: Upřesnění názvu výrobce.  Upřesnění názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

29/ 051/91-S/C

TAUREDON 20; TAUREDON 50  V: BYK GULDEN, KONSTANZ, Spolková republika Německo.  D:  BYK GULDEN, KONSTANZ, Spolková republika Německo. S: Natrii aurothiomalas  20 mg v 0.5 ml nebo 50 mg v 0.5 ml (odp. Aurum 9.2 mg v 0.5 ml nebo 23 mg v 0.5 ml) B:   INJ 10X0.5ml/20mg kód SÚKL: 02781; INJ 10X0.5ml/50mg kód SÚKL: 02780 ZR:  Změna názvu výrobce. Změna názvu držitele. Změna názvu přípravku (dříve TAUREDON). Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

24/ 043/72-S/C

TAVEGYL  V: NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko. D: NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko. PP: Skleněná ampulka, papírový přířez, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.  B: INJ 5X2ml/2mg kód SÚKL: 02559  ZR:  Upřesnění názvu výrobce.  Upřesnění názvu držitele.  Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

59/ 222/89-C

THYMOGLOBULINE  V: IMTIX SANGSTAT, LYON, Francie.  D: IMTIX SANGSTAT, LYON, Francie. B:  INJ SIC 1X25mg+5ml   kód SÚKL: 02736  Poznámka: Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL.  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

94/ 419/69-C

THYMOMEL  V: GALENA A.S., OPAVA, Česká republika.  D: GALENA A.S., OPAVA, Česká republika.  B:   SIR 1X100ml kód SÚKL: 45339  ZS:  Při teplotě do 25 oC, chránit před světlem.  ZR:  Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

15/ 155/88-C

TIMENTIN 1.6 g; TIMENTIN 3.2 g  V: SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS, WORTHING, Velká Británie. D: BEECHAM RESEARCH LABORATORIES, BRENTFORD, Velká Británie. PP: Bezbarvá skleněná lahvička uzavřená pryžovou zátkou, zapertlovaná, papírová skládačka, příbalová informace v českém jazyce. PP:  INJ SIC 4X1.6g kód SÚKL: 93169; INJ SIC 4X3.2g kód SÚKL: 93170  ZR:  Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

65/ 645/96-C

TRAMADOL 50 – SLOVAKOFARMA  V: SLOVAKOFARMA, A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika. D:  SLOVAKOFARMA, A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika. B:   CPS 10X50mg kód SÚKL: 84747; CPS 20X50mg kód SÚKL: 84748  PE:  36  ZS:  V suchu, při teplotě 15 až 25 oC, chránit před světlem.  ZR:  Změna způsobu uchovávání.  Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

56/ 117/88-C

TRH BERLIN – CHEMIE  V: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI  GROUP), BERLIN,  Spolková republika Německo. D: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), BERLIN,  Spolková republika Německo. B: INJ SIC 1X0.2mg kód SÚKL: 91950  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Upřesnění lékové formy.

----------------------------------------------------------------

09/ 998/93-C

ULCERAN 40  V: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL, Kypr.  D: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL, Kypr.  PP:  10, 30, 60 tbl.obd.: Al/PVC blistr,  příbalová  informace v českém jazyce, skládačka. 500 tbl.obd.: hnědá PVC lahvička s bílým PVC šroubovacím      bezpečnostním uzávěrem, příbalová informace v českém jazyce. 1000 tbl.obd.: šedá  PVC lahvička  s bílým  PVC šroubovacím bezpečnostním uzávěrem, příbalová informace v českém jazyce.  B: TBL OBD 10X40mg kód SÚKL: 67536; TBL OBD 30X40mg kód SÚKL: 67537; TBL OBD 60X40mg kód SÚKL: 67538; TBL OBD 500X40mg kód SÚKL: 67539; TBL OBD 1000X40mg kód SÚKL: 67540  ZR:  Změna složení pomocných látek.  Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

56/ 056/97-C

UTROGESTAN  V: LABORATOIRES BESINS-ISCOVESCO, PAŘÍŽ, Francie. D:   LABORATOIRES BESINS-ISCOVESCO, PAŘÍŽ, Francie.  PP: Kulaté měkké želatinové tobolky světle žluté barvy, obsahující bělavou olejovitou suspenzi.  B: CPS 30X100mg         kód SÚKL: 76921  ZR:  Změna složení pomocných látek.  Změna popisu přípravku.

----------------------------------------------------------------

29/ 186/80-C

VOLTAREN  V: NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko.  D: NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko.  PP: Bezbarvá odlamovací ampule, papírová vložka s přepážkami, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.  B: INJ 5X3ml/75mg       kód SÚKL: 87523  ZR:  Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

76/ 119/95-C

WATER FOR INJECTIONS BIEFFE  V: BIEFFE MEDITAL S.P.A., GROSOTTO, Itálie.

BIEFFE MEDITAL S.A., SABINANIGO (HUESSCA), Španělsko.  D: BIEFFE MEDITAL S.P.A., GROSOTTO (SO), Itálie.  S: Aqua pro iniectione 250 ml nebo 500 ml nebo 1000 ml PP:  a) Skleněná infuzní láhev se štítkem, příbalová informace v českém jazyce. b) Vak  z  plastické  hmoty  Clear  Flex  se  dvěma  vstupy (injekční vstup   z  materiálu  polyisopren)   s  potiskem, příbalová informace v českém jazyce.  B: INF 1X250ml(SKLO) kód SÚKL: 57772 (E); INF 1X250ml(VAK) kód SÚKL: 57773 (E); INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 57774 (E); INF 1X500ml(VAK) kód SÚKL: 57775 (E); INF 1X1000ml(VAK) kód SÚKL: 57776 (E); INF 1X250ml(SKLO) kód SÚKL: 97726 (I); INF 1X250ml(VAK) kód SÚKL: 85557 (I)

INF 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 97727 (I); INF 1X500ml(VAK) kód SÚKL: 85558 (I); INF 1X1000ml(VAK) kód SÚKL: 70484 (I)  ZR:  Změna složení přípravku.  Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

77/ 007/95-C

XATRAL 5 – SR  V: LABORATOIRES SYNTHÉLABO,  SYNTHÉLABO  GROUPE, LE  PLESSIS  ROBINSON, Francie.  D: LABORATOIRES SYNTHÉLABO,  SYNTHÉLABO  GROUPE,   LE  PLESSIS  ROBINSON, Francie.  B: TBL OBD 28X5mg kód SÚKL: 83750; TBL OBD 98X5mg kód SÚKL: 02670; TBL OBD 56X5mg kód SÚKL: 83093  ZR:  Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

 

15/ 171/81-C

ZINACEF 250 mg; ZINACEF 750 mg; ZINACEF 1.5 mg  V: GLAXO WELLCOME S.P.A., VERONA, Itálie.  D: GLAXO GROUP LTD, GREENFORD, MIDDLESEX, Velká Británie.  INJ SIC 1X250mg kód SÚKL: 77043; INJ SIC 1X750mg kód SÚKL: 77044; INJ SIC 1X1.5g kód SÚKL: 76360  ZR: Změna názvu přípravku (dříve ZINACEF 250 mg, ZINACEF 750 mg, ZINACEF 1.5 mg, ZINACEF MONOVIAL 750 mg, ZINACEF  MONOVIAL  1.5 mg.  Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

20/ 433/99-C

ZOFRAN  V: GLAXO WELLCOME PRODUCTION, EVREUX, Francie.  D: GLAXO GROUP LTD, GREENFORD, MIDDLESEX, Velká Británie.  B: SUP 1X16mg kód SÚKL: 56742  PE:  36  ZR:  Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

Homeopatika

93/ 551/99-C

ACONITUM – HOMACCORD  V: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL  GMBH,  BADEN-BADEN,  Spolková republika Německo.  D: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL  GMBH,  BADEN-BADEN,  Spolková republika Německo.  B: GTT 1X30ml kód SÚKL: 78761; GTT 1X100ml kód SÚKL: 78762  ZR:  Změna názvu přípravku (dříve ACONITUM HEEL HOMACCORD).

----------------------------------------------------------------

93/ 563/94-C

ADRENALINUM   V:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.  D:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.  B: GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 70704 GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 81776; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 81777; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 81778; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 81779; TBL 50 K3-MK10       kód SÚKL: 81780; GTT 30ml CH3-CH200 kód SÚKL: 81781; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 81782; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 81783; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 81784; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 81785; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 81786; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 81787; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 81788; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 81789; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 81790  ZR:  Změna názvu přípravku (dříve ADRENALIUM).

----------------------------------------------------------------

93/ 564/94-C

AMYLIUM NITROSUM  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. B: GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 70617; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 81923; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 81924; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 81925; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 81926; TBL 50 K3-MK10       kód SÚKL: 81927; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 81928; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 81929; GTT 30ml CH3-CH200 kód SÚKL: 81930; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 81931; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 81932; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 81933; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 81934; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 81935; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 81936; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 81937  ZR:  Změna názvu přípravku (dříve AMYLUM NITROSUM).

----------------------------------------------------------------

93/ 119/93-C

BROMUM  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.  S: Bromum - dilutio homeopathica qs  B: GRA 4g CH3-CH200     kód SÚKL: 72622; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77199; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 63561; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 63562; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 63563; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 63564; GTT 30ml CH3-CH200 kód SÚKL: 63565; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 63566; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 63567; PLV 15g K3-MK10      kód SÚKL: 63568; SUP 12 CH3-CH200  kód SÚKL: 63569; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 63570; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 63571; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 63572; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 63573; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 63574 ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 122/93-C

CALCAREA FLUORICA  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.  S: Calcii fluoridum - dilutio homeopathica             qs  B: GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 72625; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77209; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 61872; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 61873; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 61874; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 61875; GTT 30ml CH3-CH200   kód SÚKL: 61876; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 61877; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 61878; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 61879; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 61880; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 61881; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 61882; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 61883; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 61884; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 61885  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 615/94-C

CALCAREA SULFURICA  V:  LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. S: Calcii sulfas - dilutio homeopathica                qs  B: GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 70619; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77213; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 82733; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 82734; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 82735; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 82736; GTT 30ml CH3-CH200   kód SÚKL: 82737; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 82738; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 82739; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 82740; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 82741; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 82742; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 82743; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 82744; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 82745; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 82746  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 614/94-C

CALCAREA IODATA  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.  S: Calcii iodidum - dilutio homeopathica               qs  B: GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 70620; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 82149; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 82150; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 82151; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 82152; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 82153; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 82154; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 82155; GTT 30ml CH3-CH200 kód SÚKL: 82156; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 82157; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 82158; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 82159; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 82160; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 82161; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 82162; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 82163  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 121/93-C

CALCAREA CARBONICA  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.  S: Calcii carbonas - dilutio homeopathica              qs  B:   GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 72624; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77207; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 61830; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 61831; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 61832; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 61833; GTT 30ml CH3-CH200   kód SÚKL: 61834; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 61835; PLV 15g CH3-CH200    kód SÚKL: 61836; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 61837; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 61838; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 61839; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 61840; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 61841; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 61842; SOL 12AMP.K3-MK10    kód SÚKL: 61843  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 126/93-C

CARBO ANIMALIS  V:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.  S: Carbo animalis - dilutio homeopathica               qs  B: GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 72629; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77223; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 63365; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 63366; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 63367; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 63368; GTT 30ml CH3-CH200   kód SÚKL: 63369; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 63370; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 63371; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 63372; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 63373; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 63374; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 63375; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 63376; SOL 12AMP.CH3-CH200 kód SÚKL: 63377; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 63378  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 127/93-C

CARBO VEGETABILIS  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.  S: Carbo activatus - dilutio homeopathica              qs  B: GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 72630; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77225; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 79653; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 79654; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 79655; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 79656; GTT 30ml CH3-CH200   kód SÚKL: 79657; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 79658; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 79659; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 79660; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 79661; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 79662; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 79663; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 79664; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 79665; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 79666  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 128/93-C

CARBOLICUM ACIDUM  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.

D:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.  S: Phenolum - dilutio homeopathica                     qs  B: GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 72631; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77227; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 63547; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 63548; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 63549; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 63550; GTT 30ml CH3-CH200   kód SÚKL: 63551; GTT 30ml K3-MK10  kód SÚKL: 63552; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 63553; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 63554; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 63555; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 63556; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 63557; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 63558; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 63559; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 63560  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 668/99-C

CHELIDONIUM – HOMACCORD  V: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL  GMBH,  BADEN-BADEN,  Spolková republika Německo. D: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL  GMBH,  BADEN-BADEN,  Spolková republika Německo.  B: GTT 1X30ml kód SÚKL: 78790; GTT 1X100ml kód SÚKL: 78791 ZR: Změna názvu přípravku (dříve CHELIDONIUM HEEL-HOMACCORD).

----------------------------------------------------------------

93/ 552/99-C

CHINA - HOMACCORD S  V: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL  GMBH,  BADEN-BADEN,  Spolková republika Německo.  D: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL  GMBH,  BADEN-BADEN, Spolková republika Německo. B: GTT 1X30ml kód SÚKL: 78726; GTT 1X100ml kód SÚKL: 78727 ZR: Změna názvu přípravku (dříve CHINA HEEL HOMACCORD).

----------------------------------------------------------------

93/ 661/99-C

CIMICIFUGA – HOMACCORD  V: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH,  BADEN-BADEN,  Spolková republika Německo.  D: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL  GMBH,  BADEN-BADEN,  Spolková republika Německo. B: GTT 1X30ml kód SÚKL: 72840; GTT 1X100ml kód SÚKL: 72841  ZR:  Změna názvu přípravku (dříve CIMIFUGA HEEL-HOMACCORD).

----------------------------------------------------------------

 

 

93/ 664/99-C

FERRUM – HOMACCORD  V: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL  GMBH,  BADEN-BADEN,  Spolková republika Německo. D: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL  GMBH,  BADEN-BADEN,  Spolková republika Německo. S: Ferrum metallicum 8 D 60 mg v 30 ml nebo 200 mg ve 100 ml; Ferrum metallicum 30 D 60 mg v 30 ml nebo 200 mg ve 100 ml; Ferrum metallicum 200 D 60 mg v 30 ml nebo 200 mg ve 100 ml; Ferri phosphas tetrahydricus  8 D 60 mg v 30  ml nebo 200 mg ve 100 ml; Ferri phosphas tetrahydricus 30 D 60  mg v 30 ml nebo 200 mg ve 100 ml; Ferri phosphas tetrahydricus 200 D 60 mg v 30 ml nebo 200 mg ve 100 ml; Ferrosi sulfas heptahydricus  6 D 30 mg v 30  ml nebo 100 mg ve 100 ml; Ferrosi sulfas heptahydricus 10 D 30  mg v 30 ml nebo 100 mg ve 100 ml; Ferrosi sulfas heptahydricus 30 D 30  mg v 30 ml nebo 100 mg ve 100 ml; Ferrosi sulfas heptahydricus 200 D 30 mg v 30 ml nebo 100 mg ve 100 ml; Ferri chloridum 4 D 15 mg v 30 ml nebo 50 mg ve 100 ml; Ferri chloridum 10 D 15 mg v 30 ml nebo 50 mg ve 100 ml; Ferri chloridum 30 D 15 mg v 30 ml nebo 50 mg ve 100 ml; Ferri chloridum 200 D 15 mg v 30 ml nebo 50 mg ve 100 ml; Filipendula ulmaria 2 D 135 mg v 30 ml nebo 45 mg ve 100 ml; Filipendula ulmaria 10 D 135 mg v 30 ml nebo 45 mg ve 100 ml; Filipendula ulmaria 30 D 135 mg v 30 ml nebo 45 mg ve 100 ml; Filipendula ulmaria 200 D 135 mg v 30 ml nebo 45 mg ve 100 ml  B:   GTT 1X30ml kód SÚKL: 72844; GTT 1X100ml kód SÚKL: 72845 ZR:  Změna názvu přípravku (dříve HEEL HOMACCORD). Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 138/93-C

FLUORICUM ACIDUM  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. S: Acidum hydrofluoricum - dilutio homeopathica qs  B: GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 72641; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77315; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 63477; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 63478; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 63479; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 63480; GTT 30ml CH3-CH200 kód SÚKL: 63481; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 63482; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 63483; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 63484; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 63485; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 63486; UNG 20g CH3-CH200    kód SÚKL: 63487; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 63488; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 63489; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 63490  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 139/93-C

GLONOINUM  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. S: Glyceroli trinitras - dilutio homeopathica qs  B: GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 72642; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77325; GLO 1g CH3-CH200     kód SÚKL: 63463; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 63464; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 63465; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 63466; GTT 30ml CH3-CH200 kód SÚKL: 63467; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 63468; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 63469; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 63470; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 63471; SUP 12 K3-MK10       kód SÚKL: 63472; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 63473; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 63474; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 63475; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 63476  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 141/93-C

GRAPHITES  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.  D: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.  S: Graphites - dilutio homeopathica qs  B: GRA 4g CH3-CH200     kód SÚKL: 72644; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77329; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 63058; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 63059; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 63060; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 63061; GTT 30ml CH3-CH200 kód SÚKL: 63062; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 63063; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 63064; PLV 15g K3-MK10      kód SÚKL: 63065; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 63066; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 63067; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 63068; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 63069; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 63070; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 63071 ZR:  Změna složení přípravku.

 

93/ 665/99-C

GRAPHITES – HOMACCORD  V: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH,  BADEN-BADEN,  Spolková republika Německo. D: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL  GMBH,  BADEN-BADEN,  Spolková republika Německo.  B: GTT 1X30ml kód SÚKL: 79432; GTT 1X100ml kód SÚKL: 79433  ZR: Změna názvu přípravku (dříve GRAPHITES HEEL-HOMACCORD).

----------------------------------------------------------------

93/ 666/99-C

HAMAMELIS – HOMACCORD  V: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH,  BADEN-BADEN,  Spolková republika Německo. D: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL  GMBH,  BADEN-BADEN,  Spolková republika Německo. B: GTT 1X30ml kód SÚKL: 72848; GTT 1X100ml kód SÚKL: 72849  ZR:  Změna názvu přípravku (dříve HAMAMELIS HEEL-HOMACCORD).

----------------------------------------------------------------

93/ 645/94-C

HEKLA LAVA  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.  S: Hekla lava - dilutio homeopathica qs  B: GRA 4g CH3-CH200     kód SÚKL: 70652; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77949; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 82873; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 82874; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 82875; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 82876; GTT 30ml CH3-CH200 kód SÚKL: 82877; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 82878; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 82879; PLV 15g CH3-CH200    kód SÚKL: 82880; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 82881; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 82882; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 82883; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 82884; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 82885; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 82886 ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 147/93-C

HEPAR SULFURIS CALCAREUM  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.  S: Calcii sulfidum - dilutio homeopathica              qs  B:   GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 72648; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77343; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 60370; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 60371; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 60372; TBL 50 K3-MK10  kód SÚKL: 60373; GTT 30ml CH3-CH200 kód SÚKL: 60374; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 60375; PLV 15g CH3-CH200    kód SÚKL: 60376; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 60377; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 60415; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 60416; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 60417; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 60418; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 60419; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 60426  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 667/99-C

HORMEEL S  V: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL  GMBH,  BADEN-BADEN,  Spolková  republika Německo.  D: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH,  BADEN-BADEN,  Spolková republika Německo.  B:   GTT 1X30ml kód SÚKL: 72850; GTT 1X100ml  kód SÚKL: 72851  ZR:  Změna názvu přípravku (dříve HORMEEL-HEEL).

----------------------------------------------------------------

93/ 149/93-C

HYDROCYANICUM ACIDUM  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. S: Acidum hydrocyanicum - dilutio homeopathica qs  B:  GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 72650; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77351; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 63449; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 63450; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 63451; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 63452; GTT 30ml CH3-CH200 kód SÚKL: 63453; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 63454; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 63455; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 63456; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 63457; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 63458; UNG 20g CH3-CH200    kód SÚKL: 63459; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 63460; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 63461; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 63462  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 151/93-C

KALIUM ARSENICOSUM  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. S: Kalium arsenicosum - dilutio homeopathica           qs  B: GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 72652; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77367; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 63897; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 63898; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 63899; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 63900; GTT 30ml CH3-CH200   kód SÚKL: 63901; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 63902; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 63903; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 63904; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 63905; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 63906; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 63907; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 63908; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 63909; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 63910  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 152/93-C

KALIUM BICHROMICUM  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. S: Kalii dichromas - dilutio homeopathica              qs  B:   GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 72653; GRA 4g K3-MK10  kód SÚKL: 77369; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 63883; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 63884; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 63885; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 63886; GTT 30ml CH3-CH200 kód SÚKL: 63887; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 63888; PLV 15g CH3-CH200    kód SÚKL: 63889; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 63890; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 63891; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 63892; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 63893; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 63894; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 63895; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 63896  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 153/93-C

KALIUM PHOSPHORICUM  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.  D:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.  S: Kalii dihydrogenophosphas - dilutio homeop. qs  B: GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 72654; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77379; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 60653; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 60654; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 60655;  TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 60656; GTT 30ml CH3-CH200 kód SÚKL: 60657;  GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 60658; PLV 15g CH3-CH200    kód SÚKL: 60659; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 60660; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 60661; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 60662; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 60663; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 60664; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 60665; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 60666  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 155/93-C

KALIUM SULFURICUM  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. S: Kalii sulfas - dilutio homeopathica                 qs B:  GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 72105; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77381; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 60639; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 60640; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 60641; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 60642; GTT 30ml CH3-CH200   kód SÚKL: 60643; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 60644; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 60645; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 60646; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 60647; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 60648; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 60649; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 60650; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 60651; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 60652  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 156/93-C

KREOSOTUM  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. S: Creosotum - dilutio homeopathica qs  B: GRA 4g CH3-CH200     kód SÚKL: 72106; GRA 4g K3-MK10  kód SÚKL: 77385; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 63869; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 63870; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 63871; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 63872; GTT 30ml CH3-CH200 kód SÚKL: 63873; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 63874; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 63875; PLV 15g K3-MK10      kód SÚKL: 63876; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 63877; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 63878; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 63879; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 63880; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 63881; SOL 12AMP.K3-MK10  kód SÚKL: 63882 ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 157/93-C

LACHESIS MUTUS  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. S: Lachesis mutus - dilutio homeopathica               qs  B: GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 72107; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77389; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 60681; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 60682; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 60683; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 60684; GTT 30ml CH3-CH200   kód SÚKL: 60685; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 60686; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 60688; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 60689; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 60690; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 60691; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 60692; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 60693; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 60694; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 60695  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 670/99-C

LAMIOFLUR  V: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH, BADEN-BADEN,  Spolková  republika Německo. D: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL  GMBH,  BADEN-BADEN,  Spolková republika Německo.  B: GTT 1X30ml kód SÚKL: 78664; GTT 1X100ml          kód SÚKL: 78665  ZR:  Změna názvu přípravku (dříve LAMIOFLUR HEEL).

----------------------------------------------------------------

93/ 159/93-C

LAPIS ALBUS  V:  LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.  D: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. S: Calcii hexafluorosilicas - dilutio homeopat. qs  B: GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 72109; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77393; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 61419; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 61420; TBL 50 CH3-CH200     kód SÚKL: 61421; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 61422; GTT 30ml CH3-CH200 kód SÚKL: 61423; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 61424; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 61425; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 61426; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 61427; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 61428; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 61429; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 61430; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 61431; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 61432  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 657/94-C

MAGNESIA SULFURICA  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. S: Magnesii sulfas - dilutio homeopathica              qs  B: GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 70736; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 82313; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 82314; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 82315; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 82316; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 82317; UNG 20g K3-MK10      kód SÚKL: 82318; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 82319; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 82320; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 82321; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 82322 SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 82323; GTT 30ml CH3-CH200 kód SÚKL: 82324; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 82325; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 82326; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 82327  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 162/93-C

MANGANUM METALLICUM  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. S: Manganum - dilutio homeopathica                    qs  B:   GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 72112; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77421; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 61985; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 61986; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 61987; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 61988; GTT 30ml CH3-CH200 kód SÚKL: 61989; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 61990; PLV 15g CH3-CH200    kód SÚKL: 61991; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 61992; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 61993; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 61994; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 61995; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 61996; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 61997; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 61998  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 164/93-C

MERCURIUS CYANATUS  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. S: Hydrargyri cyanidum - dilutio homeopathica  qs  B: GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 72114; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77433; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 63855; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 63856; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 63857; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 63858; GTT 30ml CH3-CH200 kód SÚKL: 63859; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 63860; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 63861; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 63862; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 63863; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 63864; UNG 20g CH3-CH200    kód SÚKL: 63865; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 63866; SOL 12AMP.CH3-CH200 kód SÚKL: 63867; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 63868  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 165/93-C

MERCURIUS DULCIS  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.  S: Hydrargyrosi chloridum - dilutio homeopat. qs  B:  GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 72655; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77435; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 63841; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 63842; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 63843; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 63844; GTT 30ml CH3-CH200 kód SÚKL: 63845; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 63846; PLV 15g CH3-CH200    kód SÚKL: 63847; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 63848; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 63849; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 63850; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 63851; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 63852; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 63853; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 63854  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 166/93-C

MERCURIUS SOLUBILIS  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.  D:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.  S: Mercurius solubilis hahnemanni - dil.homeop. qs  B:  GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 72656; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77439; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 63407; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 63408; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 63409; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 63410; GTT 30ml CH3-CH200 kód SÚKL: 63411; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 63412; PLV 15g CH3-CH200    kód SÚKL: 63413; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 63414; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 63415; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 63416; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 63417; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 63418; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 63419; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 63420  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 662/94-C

MOSCHUS  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.  D: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.  S: Moschus - dilutio homeopathica qs  B: GRA 4g CH3-CH200     kód SÚKL: 72663; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77447; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 82358; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 82359; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 82360; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 82361; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 82362; GTT 30ml CH3-CH200 kód SÚKL: 82363; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 82364; PLV 15g CH3-CH200    kód SÚKL: 82365; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 82366; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 82367; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 82368; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 82369; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 82370; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 83178 ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 169/93-C

NAJA TRIPUDIANS  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. S: Naja naja - dilutio homeopathica                    qs  B: GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 72657; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77455; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 61703; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 61704; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 61705; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 61706; GTT 30ml CH3-CH200   kód SÚKL: 61707; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 61708; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 61709; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 61710; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 61711; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 61712; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 61713; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 61714; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 61715; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 61716  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 171/93-C

NAPHTALINUM  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. S: Naphthalenum - dilutio homeopathica qs  B: GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 72115; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77457; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 61689; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 61690; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 61691; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 61692; GTT 30ml CH3-CH200   kód SÚKL: 61693; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 61694; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 61695; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 61696; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 61697; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 61698; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 61699; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 61700; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 61701; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 61702  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 663/94-C

NATRUM PHOSPHORICUM  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.  S: Natrii hydrogenophosphas - dilutio homeopat. qs  B: GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 70666; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 82371; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 82372; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 82373; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 82374; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 82375; GTT 30ml CH3-CH200 kód SÚKL: 82376; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 82377; PLV 15g CH3-CH200    kód SÚKL: 82378; PLV 15g K3-MK1000 kód SÚKL: 82379; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 82380; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 82381; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 82382; UNG 20g K3-MK1000 kód SÚKL: 82383; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 82384; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 82385  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 172/93-C

NATRUM MURIATICUM  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.  S: Natrii chloridum - dilutio homeopathica             qs  B: GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 72116; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77461; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 61661; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 61662; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 61663; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 61664; GTT 30ml CH3-CH200   kód SÚKL: 61665; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 61666; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 61667; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 61668; SUP 12 CH23CH200 kód SÚKL: 61669; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 61670; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 61671; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 61672; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 61673; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 61674  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 173/93-C

NITRICUM ACIDUM  V:  LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. S: Acidum nitricum - dilutio homeopathica              qs  B:  GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 72117; GRA 4g K3-MK10  kód SÚKL: 78159; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 63771; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 63772; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 63773; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 63774; GTT 30ml CH3-CH200 kód SÚKL: 63775; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 63776;  PLV 15g CH3-CH200    kód SÚKL: 63777;  PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 63778; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 63779; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 63780; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 63781; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 63782; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 63783; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 63784  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 176/93-C

OPIUM  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.  S: Opium - dilutio homeopathica qs  B: GTT 30ml CH3-CH200 kód SÚKL: 02730;  GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 02731;  GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 72120; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77502; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 60484; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 60485; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 60486; TBL 50 K3-MK10       kód SÚKL: 60487; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 60488;  PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 60489; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 60490; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 60491; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 60492; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 60493; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 60494; SOL 12AMP.K3-MK10    kód SÚKL: 60495 Poznámka: Pozor! Léková závislost 1.  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 177/93-C

PALLADIUM METALLICUM  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. S: Palladium metallicum - dilutio homeopathica  qs  B:   GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 72121; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77517; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 79903; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 79904; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 79905; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 79906; GTT 30ml CH3-CH200 kód SÚKL: 79907; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 79908; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 79909; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 79910; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 79911; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 79912; UNG 20g CH3-CH200    kód SÚKL: 79913; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 79914; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 79915; SOL 12AMP.K3-MK10    kód SÚKL: 79916  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 179/93-C

PETROLEUM  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.  D: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.  S:   Petroleum rectificatum - dilutio homeopath. qs  B: GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 72123; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77536; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 79931; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 79932; TBL 50 CH3-CH200     kód SÚKL: 79933; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 79934; GTT 30ml CH3-CH200 kód SÚKL: 79935; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 79936; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 79937; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 79938; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 79939; SUP 12 K3-MK10  kód SÚKL: 79940; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 79941; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 79942; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 79943; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 79944  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 181/93-C

PHOSPHORUS  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.  S:   Phosphorus - dilutio homeopathica qs  B: GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 72125; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77542; GLO 1g CH3-CH200     kód SÚKL: 63211; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 63212; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 63213; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 63214; GTT 30ml CH3-CH200 kód SÚKL: 63215; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 63216; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 63217; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 63218; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 63219; SUP 12 K3-MK10       kód SÚKL: 63220; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 63221; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 63222; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 63223; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 63224  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

 

 

93/ 676/99-C

PHOSPHOR – HOMACCORD  V: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL GMBH,  BADEN-BADEN,  Spolková  republika Německo.  D: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL  GMBH,  BADEN-BADEN,  Spolková republika Německo.  B: GTT 1X30ml kód SÚKL: 79439; GTT 1X100ml kód SÚKL: 79440  ZR:  Změna názvu přípravku (dříve PHOSPHOR HEEL-HOMACCORD).

----------------------------------------------------------------

93/ 182/93-C

PLATINA  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.  D: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.  S: Platinum metallicum - dilutio homeopathica qs  B: GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 72126; GRA 4g K3-MK10  kód SÚKL: 77552; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 63239; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 63240; TBL 50 CH3-CH200     kód SÚKL: 63241; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 63242; GTT 30ml CH3-CH200 kód SÚKL: 63243; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 63244; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 63245; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 63246; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 63247; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 63248; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 63249; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 63250; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 63251; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 63252  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 183/93-C

PLUMBUM METALLICUM  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.  S: Plumbum metallicum - dilutio homeopathica qs  B: GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 72127; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77556; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 63225; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 63226; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 63227; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 63228; GTT 30ml CH3-CH200 kód SÚKL: 63229; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 63230; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 63231; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 63232; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 63233; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 63234; UNG 20g CH3-CH200    kód SÚKL: 63235; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 63236; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 63237; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 63238  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 677/99-C

RANUNCULUS – HOMACCORD  V: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL  GMBH,  BADEN-BADEN,  Spolková  republika Německo. D: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL  GMBH,  BADEN-BADEN,  Spolková republika Německo. B: GTT 1X30ml kód SÚKL: 79441; GTT 1X100ml kód SÚKL: 79442  ZR: Změna názvu přípravku (dříve RANUNCULUS HEEL-HOMACCORD).

----------------------------------------------------------------

93/ 665/94-C

SACCHARUM LACTIS  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. S: Lactosum - dilutio homeopathica                     qs  B:   GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 70682; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77991; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 82441; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 82442; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 82443; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 82444; GTT 30ml CH3-CH200   kód SÚKL: 82445; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 82446; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 82447; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 82448; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 82449; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 82450; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 82451; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 82452; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 82453; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 82454  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 194/93-C

SELENIUM METALLICUM  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.  D:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.  S: Selenium metallicum - dilutio homeopathica  qs  B: GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 72137; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77635; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 62349; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 62350; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 62351; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 62352; GTT 30ml CH3-CH200 kód SÚKL: 62400; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 62401; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 62442; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 62443; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 62444; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 62445; UNG 20g CH3-CH200    kód SÚKL: 62446; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 62447; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 62448; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 62449  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 197/93-C

SERUM ANGUILLAE  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.  S: Anguillae serum - dilutio homeopathica              qs  B:  GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 72140; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77650; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 63645; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 63646; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 63647; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 63648; GTT 30ml CH3-CH200   kód SÚKL: 63649; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 63650; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 63651; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 63652; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 63653; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 63654; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 63655; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 63656; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 63657; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 63658  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 199/93-C

STANNUM METALLICUM  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. S: Stannum metallicum - dilutio homeopathica           qs  B: GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 72142; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77668; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 63575; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 63576; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 63577; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 63578; GTT 30ml CH3-CH200   kód SÚKL: 63579; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 63580; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 63581; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 63582; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 63583; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 63584; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 63585; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 63586; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 63587; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 63588  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 202/93-C

TEREBINTHINA  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.  S: Terebinthina laricina - dilutio homeopathica qs  B: GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 72145;  GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77708; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 63953; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 63954; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 63955; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 63956; GTT 30ml CH3-CH200 kód SÚKL: 63957; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 63958; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 63959; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 63960; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 63961; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 63962; UNG 20g CH3-CH200    kód SÚKL: 63963; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 63964; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 63965; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 63966  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 208/93-C

VIPERA REDI  V:  LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie.  S:  Vipera redi - dilutio homeopathica qs  B: GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 72174; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77756; GLO 1g CH3-CH200     kód SÚKL: 61037; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 61039; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 61040; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 61041; GTT 30ml CH3-CH200 kód SÚKL: 61042; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 61043; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 61044; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 61045; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 61046; SUP 12 K3-MK10       kód SÚKL: 61047; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 61048; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 61049; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 61050; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 61051  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

93/ 392/93-C

YPSILOHEEL  V: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL  GMBH,  BADEN-BADEN,  Spolková  republika Německo. D: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL  GMBH,  BADEN-BADEN,  Spolková republika Německo. PP: 50 tbl.: PP nádoba s PP víčkem, štítek, příbalová informace  v českém jazyce, papírová skládačka. 250 tbl.: polystyrolová nádoba s PE  víčkem,  příbalová  informace v českém jazyce, papírová skládačka. B:  TBL 50 kód SÚKL: 67630; TBL 250 kód SÚKL: 67631  ZR:  Upřesnění názvu výrobce. Upřesnění názvu držitele. Změna druhu obalu. Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

93/ 523/99-C

ZEEL COMPOSITUM HEEL  V: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL  GMBH,  BADEN-BADEN,  Spolková  republika Německo. D: BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL  GMBH,  BADEN-BADEN,  Spolková  republika Německo.  B: TBL 50 kód SÚKL: 79425; TBL 250 kód SÚKL: 79426  ZR:  Změna názvu přípravku (dříve ZEEL COMPOSITUM).

----------------------------------------------------------------

93/ 209/93-C

ZINCUM METALLICUM  V: LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. D:   LABORATOIRES BOIRON, LYON, Francie. S:   Zincum metallicum - dilutio homeopathica            qs  B: GRA 4g CH3-CH200 kód SÚKL: 72175; GRA 4g K3-MK10 kód SÚKL: 77759; GLO 1g CH3-CH200 kód SÚKL: 61052; GLO 1g K3-MK10 kód SÚKL: 61053; TBL 50 CH3-CH200 kód SÚKL: 61054; TBL 50 K3-MK10 kód SÚKL: 61055; GTT 30ml CH3-CH200   kód SÚKL: 61056; GTT 30ml K3-MK10 kód SÚKL: 61057; PLV 15g CH3-CH200 kód SÚKL: 61058; PLV 15g K3-MK10 kód SÚKL: 61059; SUP 12 CH3-CH200 kód SÚKL: 61060; SUP 12 K3-MK10 kód SÚKL: 61061; UNG 20g CH3-CH200 kód SÚKL: 61062; UNG 20g K3-MK10 kód SÚKL: 61063; SOL 12AMP.CH3-CH200  kód SÚKL: 61064; SOL 12AMP.K3-MK10 kód SÚKL: 61065  ZR:  Změna složení přípravku.

---------------------------------------------------------------

 

II. ZMĚNY V REGISTRACI

 

12/ 099/69-C

ACIDUM FOLICUM LÉČIVA  V:  LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika. D:   LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika. B:   DRG 30X10mg kód SÚKL: 76064 ZR:  Změna ve složení pomocných látek.

----------------------------------------------------------------

56/ 105/73-C

ADIURETIN  V: FERRING-LÉČIVA A.S, JESENICE U PRAHY, Česká republika. D:   FERRING-LÉČIVA A.S, JESENICE U PRAHY, Česká republika. B: GTT NAS 1X5ml/0.5mg  kód SÚKL: 02634  ZR:  Změna adresy výrobce.  Změna adresy držitele.

----------------------------------------------------------------

14/ 203/87-C

ALDECIN  V:   SCHERING-PLOUGH LABO N.V., HEIST-OP-DEN-BERG, Belgie. D:   SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG, LUCERNE, Švýcarsko. B: AER DOS 200X50rg kód SÚKL: 80532 ZR:  Změna názvu výrobce. Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

52/ 225/98-C

AMBROXOL AL kapky  V: ALIUD PHARMA GMBH  &  CO.KG, LAICHINGEN, Spolková republika Německo.  D:  ALIUD PHARMA GMBH  &  CO.KG, LAICHINGEN, Spolková republika  Německo.  B:   GTT 1X50ml/375mg kód SÚKL: 58373; GTT 1X100ml/750mg kód SÚKL: 58374  ZR:  Změna názvu výrobce.

----------------------------------------------------------------

15/ 265/92-C

AMOKSIKLAV 375 mg;  AMOKSIKLAV 625 mg  V: LEK PHARMACEUTICAL AND  CHEMICAL  COMPANY  D.D., LJUBLJANA, Republika Slovinsko. D: LEK PHARMACEUTICAL AND  CHEMICAL  COMPANY  D.D., LJUBLJANA, Republika Slovinsko. B:   TBL OBD 15X375mg kód SÚKL: 97531; TBL OBD 20X375mg kód SÚKL: 85523; TBL OBD 21X375mg kód SÚKL: 85524; TBL OBD 16X625mg kód SÚKL: 94935 TBL OBD 21X625mg kód SÚKL: 85525  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.

Změna názvu přípravku (dříve AMOKSIKLAV).

----------------------------------------------------------------

15/ 770/92-C

AMOKSIKLAV FORTE  V: LEK PHARMACEUTICAL AND  CHEMICAL  COMPANY  D.D., LJUBLJANA, Republika Slovinsko. D: LEK PHARMACEUTICAL AND  CHEMICAL  COMPANY  D.D., LJUBLJANA,  Republika Slovinsko. B: PLV SUS 1X100ml/5g  kód SÚKL: 96416  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele. Změna lékové formy.

----------------------------------------------------------------

15/ 011/96-C

AMPHOCIL 50 mg;  AMPHOCIL 100 mg  V: TORREX PHARMA GMBH, VÍDEŇ, Rakousko.  D: SEQUUS PHARMACEUTICALS INC., MENLO  PARK,  Spojené  státy      americké. B:   INJ SIC 1X50mg kód SÚKL: 01294;  INJ SIC 10X50mg kód SÚKL: 01295; INJ SIC 1X100mg kód SÚKL: 01291; INJ SIC 10X100mg kód SÚKL: 01293  ZS:  Při teplotě do 30 oC, chraňte před světlem.  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

16/ 881/94-C

ANOPYRIN 30 mg  V:   SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika. D:   SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika.  B: TBL 20X30mg kód SÚKL: 72813;  TBL 50X30mg  kód SÚKL: 72812  P: Výdej vázán na lékařský předpis. ZR:  Změna způsobu výdeje.

----------------------------------------------------------------

16/ 882/94-C

ANOPYRIN 100 mg  V:  SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika. D:   SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika. B: TBL 20X100mg kód SÚKL: 99295; TBL 50X100mg  kód SÚKL: 71960  P: Výdej vázán na lékařský předpis. ZR:  Změna způsobu výdeje.

----------------------------------------------------------------

31/ 528/99-C

APO-LOVASTATIN 20  V:   APOTEX INC., TORONTO, Kanada.  D: APOTEX INC., TORONTO, Kanada.  B:   TBL 30X20mg kód SÚKL: 01300; TBL 50X20mg kód SÚKL: 01299; TBL 100X20mg kód SÚKL: 53286  ZR:  Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

31/ 527/99-C

APO-LOVASTATIN 40  V: APOTEX INC., TORONTO, Kanada.  D: APOTEX INC., TORONTO, Kanada.  B:  TBL 30X40mg kód SÚKL: 01254; TBL 50X40mg kód SÚKL: 01253;  TBL 100X40mg kód SÚKL: 53287  ZR:  Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

42/ 180/85-C

AVRAZOR  V: LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika. D: LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika. PP:  PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. B:   TBL 6X500mg  kód SÚKL: 91132  ZR:  Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

24/ 848/92-S/C

BENADRYL N  V: PARKE-DAVIS, ORLÉANS CEDEX, Francie. D: PARKE-DAVIS GMBH   BERLIN,  FREIBURG,  Spolková  republika Německo. S: Diphenhydramini hydrochloridum 0.267 mg ve 100 ml nebo 534 mg ve 200 ml  B: SIR 1X100ml kód SÚKL: 01504; SIR 1X200ml  kód SÚKL: 01505; SIR 1X100ml kód SÚKL: 69266; SIR 1X200ml          kód SÚKL: 69267  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna složení přípravku.  Změna složení pomocných látek.

 

24/ 849/92-S/C

BENADRYL N INFANT  V: PARKE-DAVIS, ORLÉANS CEDEX, Francie.  D: PARKE-DAVIS GMBH BERLIN,  FREIBURG, Spolková  republika Německo. S: Diphenhydramini hydrochloridum 140 mg ve 100 ml  B:   SIR 1X100ml kód SÚKL: 01520  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna složení přípravku.  Změna složení pomocných látek.

----------------------------------------------------------------

14/ 144/95-C

BERODUAL

V:   BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG, MANUFACTURING SITE BIBERACH,      BIBERACH, Spolková republika Německo,  BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A., FLORENCIE, Itálie.  D: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM AM RHEIN,  Spolková republika Německo.  B: INH LIQ 1X20ml kód SÚKL: 86101 (D); INH LIQ 1X40ml kód SÚKL: 86102 (D); INH LIQ 1X100ml kód SÚKL: 86103 (D); INH LIQ 1X20ml  kód SÚKL: 76496 (I); INH LIQ 1X40ml kód SÚKL: 76497 (I); INH LIQ 1X100ml kód SÚKL: 76498 (I)  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

59/ 185/96-C

BETAFERON  V: SCHERING AG, BERLIN, Spolková republika Německo. D:   SCHERING AG, BERLIN, Spolková republika Německo.  PP:  a) Čirá  skleněná lahvička, o objemu 3 ml, s gumovou zátkou, kovovým  pertlem a  plastikovým krytem,  lyofilizát s krytem      zeleným,  rozpouštědlo  s  krytem  bílým, plastiková vanička s přihrádkami,  příbalová   informace  v   českém  jazyce,  skládačka. b) Čirá skleněná lahvička, o  objemu 3 ml, s gumovou zátkou, kovovým  pertlem a  plastikovým krytem,  lyofilizát s krytem      zeleným,  předplněná  stříkačka  s  rozpouštědlem, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. B: INJ SIC 15+15(STŘ.)  kód SÚKL: 01568; INJ SIC 15+15X2ml kód SÚKL: 87312  ZR:  Změna druhu obalu.  Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

52/ 359/92-C

BISOLVON

V: BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A., REGELLO, Itálie. D: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM AM RHEIN, Spolková republika Německo.  B:   SOL 1X40ml 0.2% kód SÚKL: 10161; SOL 1X50ml 0.2% kód SÚKL: 83723

SOL 1X100ml 0.2% kód SÚKL: 62241; SOL 1X250ml 0.2%  kód SÚKL: 62242  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

14/ 141/72-C

BRICANYL 2.5 mg  V: ASTRA PHARMACEUTICAL PRODUCTION AB, SÖDERTÄLJE, Švédsko.  D: ASTRA AB, SÖDERTÄLJE, Švédsko. S: Terbutalini sulfas                              2.5 mg  PP:  Bílé až  nažloutlé  kulaté  bikonvexní   tablety  s  kódem T A P a dělící rýhou na jedné straně a 2.5 na straně druhé.  B:   TBL 20X2.5mg  kód SÚKL: 08652; TBL 50X2.5mg         kód SÚKL: 08653; TBL 100X2.5mg kód SÚKL: 08654  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna názvu přípravku (dříve BRICANYL).  Změna popisu přípravku.

----------------------------------------------------------------

46/ 342/69-S/C

CALCIUM PANTOTHENICUM SLOVAKOFARMA  V: SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika.  D: SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika.  S: Calcii pantothenas 1.5 g v 30 g  PP:  Jemná  homogenní  mast  žlutobílé  barvy, charakteristického zápachu. Hliníková tuba, PE  šroubovací uzávěr,  příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.  B:  UNG 1X30g  kód SÚKL: 00835 ZS:  V suchu, při teplotě 15 až 25 oC, chránit před světlem. ZR:  Změna názvu výrobce. Změna názvu držitele. Změna složená přípravku. Změna názvu přípravku (dříve CALCIUM PANTOTHENICUM SPOFA). Změna popisu přípravku. Změna druhu obalu. Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

26/ 944/92-S/C

CANIFUG-LÖSUNG  V:   DR.AUGUST WOLFF GMBH &  CO., BIELEFELD,  Spolková republika  Německo.  D: DR.AUGUST WOLFF GMBH  &  CO., BIELEFELD,  Spolková republika  Německo.  B: LIQ 1X30ml  kód SÚKL: 71980; LIQ 1X60ml  kód SÚKL: 72586; LIQ 1X50ml kód SÚKL: 85508  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

26/ 946/92-S/C

CANIFUG-CREME  V:  DR.AUGUST WOLFF GMBH  &  CO., BIELEFELD,  Spolková republika Německo. D: DR.AUGUST WOLFF GMBH  &  CO., BIELEFELD,  Spolková republika  Německo.  B:   CRM 1X25g 1% kód SÚKL: 75035; CRM 1X50g 1% kód SÚKL: 75036  ZR:  Změna názvu výrobce. Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

15/ 408/91-S/C

CEFIZOX 1000 I.V.  V: HIKMA PHARMACEUTICALS, AMMAN, Jordánsko. D:   HIKMA PHARMACEUTICALS, AMMAN, Jordánsko. S: Ceftizoximum natricum                          1.06 g  (odp. Ceftizoximum 1 g) B:   INJ SIC 10X1g kód SÚKL: 97414  ZR:  Změna názvu výrobce. Změna názvu držitele. Změna lékové formy. Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

43/ 322/69-C

CHOLAGOL  V:   GALENA A.S., OPAVA-KOMÁROV, Česká republika. D: GALENA A.S., OPAVA-KOMÁROV, Česká republika. B:   GTT 1X10ml kód SÚKL: 00699  ZS:  Při teplotě do 25 oC, chránit před světlem.  ZR:  Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

16/ 140/99-C

CLIVARIN  V:  KNOLL AG, UETERSEN, Spolková republika Německo.  D:   KNOLL AG, LUDWIGSHAFEN, Spolková republika Německo.  S: Reviparinum natricum 35.8 mg v 0.5 ml nebo 43 mg v 0.6 ml nebo 64.4 mg v 0.9 ml (odp. Reviparinum natricum  2.86 UT v 0.5 ml nebo 3.44 UT v 0.6 ml nebo 5.15 UT v 0.9 ml) B: INJ 5X0.5ml+STŘÍK. kód SÚKL: 01643; INJ 10X0.5ml+STŘÍK.  kód SÚKL: 01644; INJ 5X0.6ml+STŘÍK. kód SÚKL: 44386

INJ 10X0.6ml+STŘÍK. kód SÚKL: 44387; INJ 10X0.9ml+STŘÍK.kód SÚKL: 01641; INJ 5X0.9ml+STŘÍK. kód SÚKL: 01642  ZR: Změna názvu přípravku (dříve CLIVARIN 3.436 IU). Upřesnění složení přípravku. Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

76/ 818/95-C

COMPOUND SODIUM LACTATE INTRAVENOUS INFUSION B.P.CORE, RL V:   CORE HEALTHCARE LIMITED, AHMEDABAD, Indie. D: CORE HEALTHCARE LIMITED, AHMEDABAD, Indie.  B: INF 1X500ml kód SÚKL: 83701; INF 1X1000ml         kód SÚKL: 83702  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

68/ 042/82-S/C

CONTEMNOL  V:   SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika. D:   SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika. S: Lithii carbonas                                 500 mg  PP:  Bílé kulaté tablety, po jedné straně dělené půlící rýhou. Skleněná lékovka uzavřená  umělohmotným šroubovacím uzávěrem s PVC vložkou, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.  B: TBL RET 100X500mg kód SÚKL: 04385; ZS:  V suchu, za obyčejné teploty, chránit před světlem. ZR:  Změna názvu výrobce. Změna názvu držitele. Změna lékové formy. Změna složení přípravku. Změna popisu přípravku. Změna druhu obalu. Změna způsobu uchovávání.

---------------------------------------------------------------

42/ 113/97-C

CRIXIVAN 200  V: MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, Nizozemí. D:   MERCK SHARP & DOHME IDEA INC., PRAHA, Česká republika. B: CPS 180X200mg        kód SÚKL: 44122; CPS 270X200mg kód SÚKL: 44123; CPS 360X200mg kód SÚKL: 44124

ZR:  Změna názvu držitele.

42/ 114/97-C

CRIXIVAN 400  V:  MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, Nizozemí. D:   MERCK SHARP & DOHME IDEA INC., PRAHA, Česká republika. B: CPS 90X400mg         kód SÚKL: 44125; CPS 180X400mg  kód SÚKL: 44126  ZR:  Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

15/ 166/72-C

DALACIN C 150 mg;  DALACIN C 300 mg  V: PHARMACIA & UPJOHN N.V./S.A., PUURS, Belgie.  D:   PHARMACIA & UPJOHN S.A., PUURS, Belgie.  PP: 150 mg: tvrdé želatinové tobolky se spodní částí fialovou, vrchní částí tmavočervenou, označené P&U 225, obsahující bílý jemný prášek.  300  mg: fialové  tvrdé želatinové  tobolky na obou částech      označené UPJOHN 395, obsahující bílý jemný prášek. CPS 16X150mg kód SÚKL: 03365; CPS 100X150mg kód SÚKL: 91193; CPS 16X300mg kód SÚKL: 83458; CPS 100X300mg        kód SÚKL: 83459  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna názvu přípravku (dříve DALACIN C).  Změna popisu přípravku. Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

15/ 131/91-C

DALACIN T  V:  PHARMACIA & UPJOHN N.V./S.A., PUURS, Belgie. D:   PHARMACIA & UPJOHN N.V./S.A., PUURS, Belgie.  PP:  Lahvička  z   bezbarvého   skla  s  polyetylen-neoprenovým aplikátorem (houbička), šroubovací  uzávěr z polypropylenu,      příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.  B:   LIQ 1X30ml 10mg/ml   kód SÚKL: 01629  PE:  30  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna složení pomocných látek.  Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

25/ 195/70-C

DARAPRIM  V: GLAXO WELLCOME  OPERATIONS,  GREENFORD,   MIDDLESEX,  Velká Británie. D: THE WELLCOME FOUNDATION LTD, GREENFORD,  MIDDLESEX, Velká  Británie.  B:  TBL 30X25mg  kód SÚKL: 01283; TBL 360X25mg  kód SÚKL: 01277 ZR:  Změna názvu výrobce. Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

17/ 154/84-C

DIANE – 35  V: SCHERING  GMBH  UND  CO  PRODUKTIONS  KG, WEIMAR,  Spolková republika Německo, SCHERING AG, BERLIN, Spolková republika Německo. D:   SCHERING AG, BERLIN, Spolková republika Německo.  B:   DRG 21 kód SÚKL: 87738 (SAG); DRG 3X21(=63) kód SÚKL: 87739 (SAG); DRG 6X21(=126) kód SÚKL: 87740 (SAG); DRG 21 kód SÚKL: 47090 (SVG); DRG 3X21(=63) kód SÚKL: 47091 (SVG); DRG 6X21(=126) kód SÚKL: 47092 (SVG)  PE:  60  ZR:  Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

29/ 928/92-C

DICLOFENAC PHARMAVIT 50 mg  V: PHARMAVIT CO., VERESEGYHÁZ, Maďarsko.  D:   PHARMAVIT CO., VERESEGYHÁZ, Maďarsko.  B: TBL OBD 20X50mg      kód SÚKL: 58407;  TBL OBD 30X50mg  kód SÚKL: 99892  ZR:  Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

29/ 927/92-C

DICLOFENAC PHARMAVIT 100 mg RETARD  V: PHARMAVIT CO., VERESEGYHÁZ, Maďarsko.  D: PHARMAVIT CO., VERESEGYHÁZ, Maďarsko. PP:  Tmavohnědé kulaté bikonvexní potahované tablety.  B: TBL RET 20X100mg kód SÚKL: 58406; TBL RET 30X100mg kód SÚKL: 99893  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna lékové formy.  Změna složení pomocných látek.  Změna popisu přípravku.  Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

14/ 288/92-C

DITEC  V: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG, INGELHEIM AM RHEIN, Spolková republika Německo. D: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM AM RHEIN, Spolková republika Německo. B: AER DOS 1X10ml/200D. kód SÚKL: 94416  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.

78/ 150/99-C

DOBUTAMIN GIULINI  V: WASSERBURGER ARZNEIMITTEL DR.MADAUS GMBH, WASSERBURG A.INN,  Spolková republika Německo. D: SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH,  HANNOVER,  Spolková republika Německo. B: INJ SIC 1X250mg  kód SÚKL: 84361; INJ SIC 10X250mg kód SÚKL: 01639  ZR:  Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

29/ 751/92-S/C

DOLGIT  V: DOLORGIET  PHARMACEUTICALS,   ST.AUGUSTIN/BONN,   Spolková      republika Německo.  D: DOLORGIET  PHARMACEUTICALS,   ST.AUGUSTIN/BONN,   Spolková  republika Německo.  S: Ibuprofenum 2.5 g v 50 g nebo 5 g ve 100 g PP:  Zapečetěná Al tuba s PE šroubovacím uzávěrem, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. B:  CRM 1X50g/2.5g kód SÚKL: 91587; CRM 1X100g/5g kód SÚKL: 75289  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele. Upřesnění složení přípravku. Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

44/ 576/97-C

DOXORUBICIN "EBEWE" 10 mg  V: EBEWE ARZNEIMITTEL GMBH, UNTERACH, Rakousko.  D: EBEWE ARZNEIMITTEL GMBH, UNTERACH, Rakousko. B: INJ 1X5ml/10mg kód SÚKL: 12663  ZS:  Při teplotě 2 až 8 oC, chránit před světlem.  ZR:  Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

44/ 577/97-C

DOXORUBICIN "EBEWE" 50 mg  V:  EBEWE ARZNEIMITTEL GMBH, UNTERACH, Rakousko.  D: EBEWE ARZNEIMITTEL GMBH, UNTERACH, Rakousko.  B: INJ 1X25ml/50mg kód SÚKL: 12664  ZS:  Při teplotě 2 až 8 oC, chránit před světlem.  ZR:  Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

94/1095/94-C

DR.THEISS EUKALYPTUS ERKÄLTUNGS-BALSAM S  V: NATURWAREN OHG, DR.PETER THEISS, HOMBURG, Spolková republika Německo.  D: NATURWAREN OHG, DR.PETER THEISS, HOMBURG, Spolková republika Německo. B: UNG 1X50g           kód SÚKL: 83598  ZR:  Změna složení pomocných látek.

----------------------------------------------------------------

78/ 765/92-S/C

EPHEDRIN BIOTIKA  V: HOECHST-BIOTIKA SPOL. S R.O., MARTIN, Slovenská republika. D:  HOECHST-BIOTIKA SPOL. S R.O., MARTIN, Slovenská republika. S:   Ephedrini hydrochloridum 50 mg  PP: Ampule z bezbarvého skla, vložka z PVC s Al fólií,      příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.  B: INJ 10X1ml/50mg kód SÚKL: 00447  Poznámka: Pozor! Léková závislost 8.  ZR:  Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

44/ 347/98-C

ETOPOSIDE-TEVA  V: ABIC LTD, PHARMACEUTICAL & CHEMICAL  INDUSTRIES, NETANYA,  Izrael.  D: TEVA GROUP, PHARMACEUTICAL & CHEMICAL INDUSTRIES,  NETANYA,  Izrael. B: INF CNC 1X5ml/100mg  kód SÚKL: 12779; INF CNC1X10ml/200mg  kód SÚKL: 12780  ZR:  Změna lékové formy.

----------------------------------------------------------------

44/ 768/97-C

ETOPOSIDE PHARMACIA & UPJOHN  V: PHARMACIA & UPJOHN (PERTH) PTY LTD., BENTLEY, Austrálie. D: PHARMACIA & UPJOHN (PERTH) PTY LTD., BENTLEY, Austrálie. B: INJ 1X5ml/100mg kód SÚKL: 01635; INJ 10X5ml/100mg kód SÚKL: 01636  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele. Změna názvu přípravku (dříve ETOPOSIDE DELTA WEST).

 

42/ 086/95-C

FAMVIR 125 mg;  FAMVIR 250 mg  V: SMITHKLINE BEECHAM  PHARMACEUTICALS,  BRENTFORD,  MIDDLESEX,  Velká Británie. D:   SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUTICALS, BRENTFORD, MIDDLESEX,      Velká Británie.  PP: Bílý PVC/PVDC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. B:  TBL OBD 10X125mg kód SÚKL: 92505; TBL OBD 21X250mg     kód SÚKL: 84086; TBL OBD 15X250mg  kód SÚKL: 92504  ZR:  Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

56/ 220/93-C

FEMODEN  V: SCHERING AG, BERLIN, Spolková republika Německo. SCHERING GMBH  UND  CO  PRODUKTIONS  KG,  WEIMAR,  Spolková  republika Německo. D:   SCHERING AG, BERLIN, Spolková republika Německo.  PP: Bílá kulatá bikonvexní dražé bez označení.  B:  DRG 21 kód SÚKL: 76097  (SAG); DRG 3X21(=63) kód SÚKL: 76098  (SAG); DRG 21 kód SÚKL: 45926  (SVG); DRG 3X21(=63) kód SÚKL: 45928  (SVG)  ZR:  Změna lékové formy.  Změna popisu přípravku.

----------------------------------------------------------------

69/ 836/95-C

FERVEX SEPTO V: PHARMAVIT CO., VERESEGYHAZ, Maďarsko. D:   PHARMAVIT CO., VERESEGYHAZ, Maďarsko.  B: LOZ 10X2mg(BLISTR) kód SÚKL: 58393; LOZ 20X2mg(BLISTR) kód SÚKL: 58394; LOZ 20X2mg(LÉKOV.) kód SÚKL: 58395  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna názvu přípravku (dříve SEPTOFORT).

----------------------------------------------------------------

15/ 208/85-C

FORTUM 1 g;  FORTUM 2 g  V: GLAXO WELLCOME  OPERATIONS,  GREENFORD,   MIDDLESEX,  Velká Británie, GLAXO WELLCOME S.P.A., VERONA, Itálie. D:   GLAXO GROUP LTD, GREENFORD, MIDDLESEX, Velká Británie.  B: INF SIC 1X1g        kód SÚKL: 94527 (GB); INF SIC 1X2g kód SÚKL: 94528 (GB); INF SIC 1X2g kód SÚKL: 89867 (I)  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna názvu přípravku (dříve FORTUM).  Změna lékové formy.

----------------------------------------------------------------

59/ 175/91-C

FSME - IMMUN INJECT S  V:   BAXTER AG, VÍDEŇ, Rakousko.  D: BAXTER AG, VÍDEŇ, Rakousko.  B: INJ 1X0.5ml  kód SÚKL: 59202;  INJ 10X0.5ml kód SÚKL: 59203; INJ 100X0.5ml kód SÚKL: 59204  Poznámka: Přípravek  je vyroben z lidské  krve. Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL.  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

64/ 208/71-C

GLAUCON 2%  V: ALCON LABORATORIES, INC., FORT  WORTH, TEXAS,  Spojené státy americké.  D: ALCON LABORATORIES, INC., FORT  WORTH, TEXAS,  Spojené státy americké.  B: GTT OPH 1X10ml kód SÚKL: 09108  PE:  18  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

76/ 817/95-C

GLUCOSE INTRAVENOUS INFUSION B.P. 50 g/l CORE  V: CORE HEALTHCARE LIMITED, AHMEDABAD, Indie.  D: CORE HEALTHCARE LIMITED, AHMEDABAD, Indie.  B: INF 1X500ml kód SÚKL: 83695; INF 1X1000ml kód SÚKL: 83696  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

16/ 153/99-C

GODASAL 100  V: DR.R.PFLEGER CHEMISCHE   FABRIK  GMBH,   BAMBERG,  Spolková  republika Německo.  D: DR.R.PFLEGER CHEMISCHE FABRIK GMBH,   BAMBERG,  Spolková republika Německo.  B: TBL 20 kód SÚKL: 01286  GODASAL 100

TBL 50 kód SÚKL: 01288  GODASAL 100  ZR:  Změna názvu přípravku (dříve GODAMED 100).

 

78/ 826/92-C

GUTRON 2.5 mg;  GUTRON 5 mg   V: NYCOMED AUSTRIA GMBH, LINZ, Rakousko.

D: NYCOMED AUSTRIA GMBH, LINZ, Rakousko.  S: Midodrini hydrochloridum                        2.5 mg  PP: 2.5 mg: ploché kulaté bílé tablety se zkosenými hranami, s půlící rýhou a  vyraženým  označením  "GU", "2.5"  na jedné straně.  5 mg: ploché kulaté oranžové tablety se zkosenými hranami, s půlící  rýhou  a  vyraženým  označením  "GU",  "5"  na jedné  straně. PVC-PVDC-Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. B: TBL 20X2.5mg  kód SÚKL: 06091; TBL 50X2.5mg kód SÚKL: 06093; TBL 20X5mg kód SÚKL: 06094; TBL 50X5mg kód SÚKL: 06092  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele. Změna názvu přípravku (dříve GUTRON).  Změna popisu přípravku.  Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

69/ 722/92-C

HEXORALETTEN N  V: PARKE-DAVIS GMBH, FREIBURG, Spolková republika Německo.  D: PARKE-DAVIS GMBH, FREIBURG, Spolková republika Německo.  B:   PAS 20 kód SÚKL: 98316  PE:  36  ZR:  Změna registračního čísla (dříve 52/722/92-C). Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

75/ 689/92-C

HUMAN ALBUMIN 20% IMMUNO  V: BAXTER AG, VÍDEŇ, Rakousko.  D:   BAXTER AG, VÍDEŇ, Rakousko.  B: INJ 1X10ml kód SÚKL: 62468; INJ 1X20ml           kód SÚKL: 62469; INJ 1X50ml kód SÚKL: 62470; INJ 1X100ml kód SÚKL: 62471 Poznámka: Přípravek  je vyroben z lidské  krve. Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL.

ZR:  Změna názvu výrobce. Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

75/ 616/97-C

IMMUNATE STIM PLUS 250  V:  BAXTER AG, VÍDEŇ, Rakousko.  D: BAXTER AG, VÍDEŇ, Rakousko.  B: INJ SIC 1X250UT+SOL.  kód SÚKL: 89027  Poznámka: Přípravek  je vyroben z lidské  krve. Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL. ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

75/ 617/97-C

IMMUNATE STIM PLUS 500  V: BAXTER AG, VÍDEŇ, Rakousko.  D: BAXTER AG, VÍDEŇ, Rakousko.  B: INJ SIC 1X500UT+SOL.  kód SÚKL: 89028  Poznámka: Přípravek  je vyroben z lidské  krve. Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL.  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

75/ 618/97-C

IMMUNATE STIM PLUS 1000  V: BAXTER AG, VÍDEŇ, Rakousko.  D: BAXTER AG, VÍDEŇ, Rakousko.  B: INJ SIC 1X1KU+SOLV.  kód SÚKL: 89029  Poznámka: Přípravek  je vyroben z lidské  krve. Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL.  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

57/ 718/92-C

IMOVANE 7.5 mg  V:   RHÔNE-POULENC RORER, GIEN, Francie,  RHÔNE-POULENC RORER, NENAGH, Irsko,  RHÔNE-POULENC RORER,  PHARMA SPECIALITES, SAIN  GENIS LAVAL, Francie,  D: RHÔNE-POULENC RORER, SPECIA, MONTROUGE, Francie.  B:  TBL OBD 5X7.5mg  kód SÚKL: 01650 (RSG); TBL OBD 20X7.5mg  kód SÚKL: 01651 (RSG); TBL OBD 5X7.5mg kód SÚKL: 01652 (RRL); TBL OBD 20X7.5mg     kód SÚKL: 01653 (RRL); TBL OBD 5X7.5mg  kód SÚKL: 01654 (RSL); TBL OBD 20X7.5mg kód SÚKL: 01655 (RSL)  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna složení pomocných látek.

----------------------------------------------------------------

59/ 280/99-C

INTRON A REDIPEN 3 mil.m.j.  V: SCHERING-PLOUGH CO., BRINNY, Irsko. D:   SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG, LUCERNE, Švýcarsko. B: INJ 1X1.2ml/18MU  kód SÚKL: 54472  PE:  15  Poznámka: Přípravek  je vyroben z lidské  krve. Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL.  ZR:  Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

59/ 281/99-C

INTRON A REDIPEN 5 mil.m.j.  V: SCHERING-PLOUGH CO., BRINNY, Irsko. D:   SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG, LUCERNE, Švýcarsko.  B: INJ 1X1.2ml/30MU  kód SÚKL: 54473  PE:  15  Poznámka: Přípravek  je vyroben z lidské  krve. Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL.  ZR:  Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

59/ 282/99-C

INTRON A REDIPEN 10 mil.m.j.  V: SCHERING-PLOUGH CO., BRINNY, Irsko. D:   SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG, LUCERNE, Švýcarsko. B: INJ 1X1.2ml/60MU kód SÚKL: 54474  PE:  15  Poznámka: Přípravek  je vyroben z lidské  krve. Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL.  ZR:  Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

46/ 848/92-C

JENAMAZOL AL 2%  V: JENAPHARM GMBH & CO.KG, JENA, Spolková republika Německo. D: JENAPHARM GMBH & CO.KG, JENA, Spolková republika Německo. B:   CRM VAG 20g+APLIK.  kód SÚKL: 68917  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna názvu přípravku (dříve JENAMAZOL 2%)

----------------------------------------------------------------

56/ 052/92-S/C

KLIMONORM  V: JENAPHARM GMBH & CO.KG, JENA, Spolková republika Německo.

D: JENAPHARM GMBH & CO.KG, JENA, Spolková republika Německo.  B: DRG 21               kód SÚKL: 98135;  DRG 3X21(=63) kód SÚKL: 89782  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

42/ 788/92-S/C

KLION - D 100  V: CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko.  D: CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ, Maďarsko.  S:   Metronidazolum 100 mg; Miconazoli nitras100 mg  PP:  Téměř bílé vaginální tablety mandlového tvaru, na jedné straně vyraženo "100". Al/PE strip, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.  B: TBL VAG 10 kód SÚKL: 31404  PE:  60  ZR:  Změna názvu výrobce. Změna názvu držitele.  Změna názvu přípravku (dříve KLION D). Změna složení přípravku. Změna popisu přípravku. Změna druhu obalu. Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

52/ 421/69-S/C

KODYNAL  V: SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika. D:   SLOVAKOFARMA A.S., HLOHOVEC, Slovenská republika. S: Emetini dihydrochloridum heptahydricum 0.5 mg;  Ephedrini hydrochloridum 10 mg; Codeini hydrochloridum dihydricum 20 mg  B:   TBL 10  kód SÚKL: 00183  ZS:  V suchu, při teplotě 15 až 25 oC, chránit před světlem.  Poznámka: Pozor! Léková závislost 2.  ZR:  Změna způsobu uchovávání.  Upřesnění složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

15/ 771/95-C

LENDACIN 250 mg;  LENDACIN 1 g  V: LEK PHARMACEUTICAL AND  CHEMICAL  COMPANY  D.D., LJUBLJANA,  Republika Slovinsko.  D: LEK PHARMACEUTICAL AND  CHEMICAL  COMPANY  D.D., LJUBLJANA, Republika Slovinsko. PP:  Zapertlovaná lahvička z bezbarvého skla, šedá pryžová zátka, hliníkový kryt, PVC přířez, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.  B: INJ SIC 5X250mg kód SÚKL: 80663; INJ SIC 10X250mg     kód SÚKL: 89778; INJ SIC 50X250mg kód SÚKL: 89779; INJ SIC 5X1g kód SÚKL: 80662; INJ SIC 10X1g kód SÚKL: 89780; INJ SIC 50X1g        kód SÚKL: 89781  ZR:  Změna druhu obalu.

86/1034/92-S/C

LINAMON  V: KRKA, D.D., NOVO MESTO, Republika Slovinsko.  D: KRKA, D.D., NOVO MESTO, Republika Slovinsko.  B:   LOZ 30 kód SÚKL: 68647  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna složení pomocných látek.

----------------------------------------------------------------

15/ 169/70-C

LINCOCIN  V: PHARMACIA & UPJOHN N.V./S.A., PUURS, Belgie.  D: PHARMACIA & UPJOHN N.V./S.A., PUURS, Belgie.  B:   CPS 12X500mg kód SÚKL: 01846; CPS 100X500mg kód SÚKL: 09283  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

15/ 265/72-C

LINCOCIN SS  V: PHARMACIA & UPJOHN N.V./S.A., PUURS, Belgie. D:   PHARMACIA & UPJOHN N.V./S.A., PUURS, Belgie.  S: Lincomycini hydrochloridum monohydricum  680 mg (odp. Lincomycinum 600 mg) ve 2 ml  B: INJ 1X2ml/600mg+STŘ. kód SÚKL: 02654  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna názvu přípravku (dříve LINCOCIN). Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

17/ 530/96-C

LOGEST  V: SCHERING S.A., LYS LEZ LANNOY, Francie,  SCHERING AG, BERLIN, Spolková republika Německo.  D: SCHERING AG, BERLIN, Spolková republika Německo.

PP:  Bílá dražé.  B:   DRG 21 kód SÚKL: 46706  (F); DRG 3X21(=63)  kód SÚKL: 46707  (F);  DRG 21 kód SÚKL: 84372  (D); DRG 3X21(=63) kód SÚKL: 56652  (D)  ZR:  Změna lékové formy.  Změna popisu přípravku.

----------------------------------------------------------------

83/ 886/94-C

LOMIR SRO  V: NOVARTIS FARMACEUTICA S.A., BARBERA DEL VALLES, Španělsko.  D: NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko.  B: CPS RET 30X5mg       kód SÚKL: 64696  ZR:  Změna názvu výrobce.

----------------------------------------------------------------

14/ 719/92-C

LONTERMIN  V: LEK PHARMACEUTICAL AND  CHEMICAL  COMPANY  D.D., LJUBLJANA,  Republika Slovinsko.  D: LEK PHARMACEUTICAL AND  CHEMICAL  COMPANY  D.D., LJUBLJANA, Republika Slovinsko.  B: TBL 20X0.05mg kód SÚKL: 94493  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

14/ 787/92-C

LONTERMIN  V: LEK PHARMACEUTICAL AND  CHEMICAL  COMPANY  D.D., LJUBLJANA,  Republika Slovinsko.  D: LEK PHARMACEUTICAL AND  CHEMICAL  COMPANY  D.D., LJUBLJANA, Republika Slovinsko.  PP: Nažloutlá čirá tekutina s vůní pomeranče. Hnědá skleněná lahvička s hliníkovým šroubovacím uzávěrem a s PE vložkou, příbalová  informace v českém jazyce, papírová skládačka.  B: SIR 1X120ml 5rg/ml kód SÚKL: 01457  ZS:  Při teplotě do 25 oC, chránit před světlem.  ZR:  Změna názvu výrobce. Změna názvu držitele.  Změna složení pomocných látek.  Změna popisu přípravku.  Změna druhu obalu.  Změna velikosti balení.  Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

24/1112/94-C

LOTANAX 60  V: LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika.  D: LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika.  B: TBL 20X60mg kód SÚKL: 84130; TBL 30X60mg kód SÚKL: 89790 PE:  36  ZR:  Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

54/1125/93-C

MACMIROR  V: MONSANTO ITALIANA S.P.A., MILANO, Itálie.  D: POLI INDUSTRIA CHIMICA S.P.A., MILANO, Itálie.  B: TBL OBD 20X200mg kód SÚKL: 70498  ZR:  Změna názvu výrobce.

54/ 662/92-C

MACMIROR COMPLEX  V: MONSANTO ITALIANA S.P.A., MILANO, Itálie. D:   POLI INDUSTRIA CHIMICA S.P.A., MILANO, Itálie. B: UNG VAG 1X30g+APL.  kód SÚKL: 41145  ZR:  Změna názvu výrobce.

----------------------------------------------------------------

54/ 663/92-C

MACMIROR COMPLEX 500  V: MONSANTO ITALIANA S.P.A., MILANO, Itálie. D:   POLI INDUSTRIA CHIMICA S.P.A., MILANO, Itálie.  B:   SUP VAG 8 kód SÚKL: 92490

SUP VAG 12 kód SÚKL: 41146  ZR:  Změna názvu výrobce.

----------------------------------------------------------------

39/ 959/92-S/C

MAGNESOL 150  V: KRKA, D.D., NOVO MESTO, Republika Slovinsko.  D: KRKA, D.D., NOVO MESTO, Republika Slovinsko.  PP:  Plastová tuba s uzávěrem, každá tableta v Al fólii, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. B: TBL EFF 20 kód SÚKL: 62602  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna složení pomocných látek. Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

39/ 895/92-C

MAGNOSOLV  V: ASTA MEDICA ARZNEIMITTEL GMBH, WIEN, Rakousko. D:   ASTA MEDICA AG, WIEN, Rakousko.  S: Magnesii subcarbonas levis 670 mg; Magnesii oxidum leve 342 mg  B: GRA 30X6.1g(sáčky)  kód SÚKL: 66555  ZR:  Změna složení přípravku.

----------------------------------------------------------------

39/ 665/92-C

MAXI-KALZ 500;  MAXI-KALZ 1000  V: ASTA MEDICA AG, WIEN, Rakousko. D:   ASTA MEDICA AG, WIEN, Rakousko.  PP:  PP  tuba  s  PP  uzávěrem  s  potiskem,  příbalová informace v českém jazyce, skládačka.  B: TBL EFF 20X500mg kód SÚKL: 62322

TBL EFF 10X1000mg kód SÚKL: 62323  ZS:  V suchu, za obyčejné teploty.  ZR:  Změna druhu obalu.  Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

54/ 541/92-S/C

MEDAZOL  V: BELUPO D.O.O., KOPRIVNICA, Republika Chorvatsko.  D: BELUPO D.O.O., KOPRIVNICA, Republika Chorvatsko. S:  Metronidazolum  500 mg  PP:  Bílé bikonvexní vaginální tablety ve tvaru slzy. PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.  B: TBL VAG 10X500mg kód SÚKL: 66787  ZS:  Při teplotě do 25 oC.  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna složení přípravku. Změna popisu přípravku. Změna druhu obalu. Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

17/ 875/92-C

MERCILON  V: N.V.ORGANON, OSS, Nizozemí, ORGANON IRELAND LTD, DUBLIN, Irsko.  D:  N.V.ORGANON, OSS, Nizozemí.  B:  TBL 1X21 kód SÚKL: 67236 (NL); TBL 3X21(=63) kód SÚKL: 67237 (NL); TBL 6X21(=126) kód SÚKL: 67238 (NL); TBL 1X21 kód SÚKL: 83991 (IRL); TBL 3X21(=63) kód SÚKL: 83992 (IRL); TBL 6X21(=126) kód SÚKL: 83993 (IRL)  ZR:  Změna názvu výrobce. Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

07/ 315/91-C

MEXAVIT  V: MERCKLE GMBH, BLAUBEUREN, Spolková republika Německo. D:   RATIOPHARM GMBH, ULM, Spolková republika Německo. S: Paracetamolum                                   500 mg  Acidum ascorbicum  200 mg  PP:  Bílá  PP  tuba  s  pojistným  plastickým uzávěrem (LUPOLEN),  příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.  B: TBL EFF 10           kód SÚKL: 97380;  TBL EFF 20 kód SÚKL: 97381  ZS: V suchu, při teplotě do 25 oC, chránit před světlem. ZR:  Změna názvu výrobce. Změna názvu držitele. Změna složení přípravku. Změna druhu obalu. Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

17/ 349/92-C

MICROGYNON  V: SCHERING AG, BERLIN, Spolková republika Německo. SCHERING  GMBH  UND  CO  PRODUKTIONS  KG,  WEIMAR,  Spolková republika Německo. D:   SCHERING AG, BERLIN, Spolková republika Německo.  PP: Béžová dražé.  B: DRG 21               kód SÚKL: 60001  (SAG);  DRG 3X21(=63)  kód SÚKL: 60002  (SAG); DRG 21               kód SÚKL: 45929  (SVG); DRG 3X21(=63) kód SÚKL: 45930  (SVG)  ZR:  Změna lékové formy.  Změna popisu přípravku.

----------------------------------------------------------------

48/ 150/82-C

MICROPAQUE  V: DELPHARM, PARIS, Francie.  D: GUERBET GMBH, SULZBACH, Spolková republika Německo.  B: SUS 1X2000ml  kód SÚKL: 59062  ZR:  Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

17/1081/94-C

MILVANE  V: SCHERING AG, BERLIN, Spolková republika Německo. SCHERING  GMBH  UND  CO  PRODUKTIONS  KG,  WEIMAR,  Spolková  republika Německo. D:   SCHERING AG, BERLIN, Spolková republika Německo. B:  DRG 21 kód SÚKL: 75867  (SAG); DRG 3X21(=63) kód SÚKL: 92198  (SAG); DRG 21 kód SÚKL: 45932  (SVG); DRG 3X21(=63) kód SÚKL: 45931  (SVG)  ZR:  Změna lékové formy.

----------------------------------------------------------------

52/ 101/76-C

MISTABRON  V:   UCB S.A.PHARMA SECTOR, BRAINE-L`ALLEUD, Belgie.  D:   UCB S.A.PHARMA SECTOR, BRAINE-L`ALLEUD, Belgie.  B: SOL 6X3ml/600mg      kód SÚKL: 03614  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

24/ 611/97-C

MIZOLLEN  V:   SYNTHÉLABO GROUPE, TOURS, Francie.  D: LABORATOIRES SYNTHÉLABO/SYNTHÉLABO   GROUPE,   LE  PLESSIS ROBINSON, Francie.  PP:  Bílé bikonvexní podlouhlé potahované tablety s dělící      rýhou na jedné straně a "MZI 10" na druhé straně. B:   TBL OBD 10X10mg kód SÚKL: 45944; TBL OBD 15X10mg kód SÚKL: 45945; TBL OBD 30X10mg kód SÚKL: 45946  ZR:  Změna názvu výrobce. Změna popisu přípravku.

----------------------------------------------------------------

86/ 025/92-S/C

MULTIBIONTA PLUS MINERAL  V: MERCK KGaA, DARMSTADT, Spolková republika Německo.  D: MERCK KGaA, DARMSTADT, Spolková republika Německo. S:   Tocoferoli alfa dl acetas 10 mg; Calcii pantothenas 8.7 mg; Riboflavinum                                      2 mg; Pyridoxini hydrochloridum 2 mg; Nicotinamidum  20 mg; Acidum ascorbicum                                75 mg; Cupri oxidum 0.6 mg; Manganosi sulfas monohydricus 1.6 mg; Zinci oxidum                                    1.8 mg; Ferrosi fumaras 21 mg; Ferrum pulveratum 8.5 mg; Thiamini nitras                                   2 mg; Retinoli acetas 1.72 mg; Colecalciferolum 0.01 mg; Acidum folicum                                  0.1 mg; Cyanocobalaminum 3 rg  PP:  Šedooranžová oboustranně vypouklá lesklá dražé. Al/PVC blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. B: DRG 30               kód SÚKL: 89810  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele. Změna složení přípravku.  Změna popisu přípravku.  Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

09/ 147/70-C

MUTHESA  V: WYETH PHARMA GMBH, MÜNSTER, Spolková republika Německo. D:   WHITEHALL, DIVISION  WYETH-LEDERLE  PHARMA   GMBH,  VIENNA,      Rakousko. B: SUS 6X5ml(sáčky) kód SÚKL: 01626; SUS 12X5ml(sáčky) kód SÚKL: 01627

SUS 21X5ml(sáčky) kód SÚKL: 01628; SUS 5X10ml(sáčky) kód SÚKL: 89865; SUS 20X10ml(sáčky) kód SÚKL: 89866; SUS 1X100ml(láhev) kód SÚKL: 01625; SUS 125ml            kód SÚKL: 01558; SUS 1X250ml kód SÚKL: 02227  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

27/ 151/87-C

MYSALFON  V: LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika.  D: LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika.  PP:  Lahvička z hnědého skla s bílým šroubovacím uzávěrem opatřeným pojistnou vložkou  a pojistným proužkem, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. B:   TBL OBD 30X0.5mg kód SÚKL: 91979  ZR:  Změna složení pomocných látek.  Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

29/ 311/91-C

NAPROSYN  V: KRKA, D.D., NOVO MESTO, Republika Slovinsko.  D: KRKA, D.D., NOVO MESTO, Republika Slovinsko.  PP:  Světle žluté kulaté ploché tablety. B: TBL 50X250mg  kód SÚKL: 90990  ZS:  V suchu, při teplotě do 25 oC, chránit před světlem.  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna popisu přípravku.  Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

29/ 391/92-C

NAPROSYN  V: KRKA, D.D., NOVO MESTO, Republika Slovinsko.  D: KRKA, D.D., NOVO MESTO, Republika Slovinsko.  S: Naproxenum 2.5 g ve 100 ml  PP: Oranžová neprůhledná lehce roztřepatelná suspenze s  ananasově pomerančovou vůní. Lékovka z hnědého skla, vložka z plastické hmoty (LDPE), plastikový šroubovací uzávěr (HDPE), plastiková lžička 5 ml  (PP), příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. B:   SUS 1X100ml 25mg/ml  kód SÚKL: 31373  ZR:  Změna názvu výrobce. Změna názvu držitele. Upřesnění složení přípravku. Změna popisu přípravku. Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

29/ 432/92-C

NAPROSYN  V: KRKA D.D., NOVO MESTO, Republika Slovinsko.  D: KRKA D.D., NOVO MESTO, Republika Slovinsko.  S: Naproxenum natricum 550 mg (odp. Naproxenum                                500 mg)  v 5 ml  PP:  Čirý velmi světle žlutohnědý roztok. B: INJ 5X5ml/500mg kód SÚKL: 62598  ZS:  Při teplotě do 25 oC, chránit před světlem.  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Upřesnění složení přípravku.  Změna popisu přípravku.  Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

69/ 285/93-C

NASENSPRAY AL  V: ALIUD PHARMA GMBH &  CO.KG, LAICHINGEN,  Spolková republika Německo.  D: ALIUD PHARMA GMBH &  CO.KG, LAICHINGEN,  Spolková republika  Německo.  B:  SPR NAS 1X10ml/10mg  kód SÚKL: 75021  ZR:  Změna názvu přípravku (dříve NASENSPRAY AL 0.1%).  Změna lékové formy.

----------------------------------------------------------------

29/ 779/92-S/C

NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA  V: HOECHST-BIOTIKA SPOL.S R.O., MARTIN, Slovenská republika.  D: HOECHST-BIOTIKA SPOL.S R.O., MARTIN, Slovenská republika.  PP:  Čirá bezbarvá nebo světle hnědá tekutina. B: INJ 10X10ml 10%      kód SÚKL: 00527 ZR:  Změna popisu přípravku.

----------------------------------------------------------------

20/ 381/94-C

NAVOBAN  V: NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko, NOVARTIS FARMACEUTICA S.A., BARBERA DEL VALLES, Španělsko. D: NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko. B: CPS 5X5mg kód SÚKL: 62529 (CH); CPS 5X5mg kód SÚKL: 64697 (E)  ZR:  Změna názvu výrobce.

----------------------------------------------------------------

69/ 343/95-C

NEO - ANGIN BEZ CUKRU  V: DIVAPHARMA-KNUFINKE ARZNEIMITTELWERK GMBH, BERLIN, Spolková  republika Německo. D: DIVAPHARMA-KNUFINKE ARZNEIMITTELWERK GMBH, BERLIN, Spolková republika Německo. B: TBL 6                kód SÚKL: 46893; TBL 12 kód SÚKL: 46894; TBL 18 kód SÚKL: 46895; TBL 16               kód SÚKL: 01556; TBL 24 kód SÚKL: 76147; TBL 48  kód SÚKL: 92256  ZR:  Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

07/ 612/96-C

NUROFEN STOPGRIP  V: BOOTS HEALTHCARE INTERNATIONAL, NOTTINGHAM, Velká Británie. D: BOOTS HEALTHCARE INTERNATIONAL, NOTTINGHAM, Velká Británie. B:  TBL OBD 12 kód SÚKL: 87178; TBL OBD 24           kód SÚKL: 87179  ZR:  Změna složení pomocných látek.

----------------------------------------------------------------

47/ 451/94-C

NUTRISON PAEDIATRIC STANDARD  V:  NUTRICIA, ZOETERMEER, Nizozemí. D:   NUTRICIA, ZOETERMEER, Nizozemí. B: SOL 1X200ml(SKLO) kód SÚKL: 61456; SOL 1X500ml(VAK)  kód SÚKL: 53374  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

47/ 449/94-C

NUTRISON POWDER  V: NUTRICIA, ZOETERMEER, Nizozemí.  D: NUTRICIA, ZOETERMEER, Nizozemí.  B:  PLV 1X430g  kód SÚKL: 61454  ZS:  V suchu, za obyčejné teploty.  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

47/ 450/94-C

NUTRISON STANDARD  V: NUTRICIA, ZOETERMEER, Nizozemí.  D: NUTRICIA, ZOETERMEER, Nizozemí.  B: SOL 1X500ml(SKLO) kód SÚKL: 61455; SOL 1X1000ml(VAK) kód SÚKL: 53375  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele. Změna ve složení pomocných látek.

----------------------------------------------------------------

16/ 410/91-S/C

OCTANATE 250 I.U.;  OCTANATE 500 I.U.  V: OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA   PRODUKTIONSGES. M.B.H,   VÍDEŇ,  Rakousko.  D: OCTAPHARMA AG, ZIEGELBRÜCKE, Švýcarsko.  B: INJ SIC 1X250UT+SOL.  kód SÚKL: 58278; INJ SIC 1X500UT+SOL.  kód SÚKL: 58279  Poznámka: Přípravek  je vyroben z lidské  krve. Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL.  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna  názvu přípravku  (dříve OCTAVI  250 I.U.,  OCTAVI      500 I.U.).  Změna složení pomocných látek.

----------------------------------------------------------------

42/ 139/86-C

ORIPRIM  V:  CADILA HEALTHCARE LTD, AHMEDABAD, Indie.  D: CADILA HEALTHCARE LTD, AHMEDABAD, Indie.  PP: Al stripy, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka. B: TBL 20X480mg  kód SÚKL: 97868; TBL 100X480mg        kód SÚKL: 87758  ZS:  Při teplotě do 30 oC, chránit před světlem.  ZR:  Změna druhu obalu.

Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

21/ 041/70-C

OSPOLOT  V: DESITIN   ARZNEIMITTEL  GMBH,  HAMBURG,  Spolková  republika      Německo.  D:   DESITIN   ARZNEIMITTEL  GMBH,  HAMBURG,  Spolková  republika      Německo. PP:  Bílé kulaté mírně bikonvexní potahované tablety o průměru 10 mm, na jedné straně tablety s  označením "200", na druhé straně s  půlící rýhou.  B: TBL OBD 50X200mg     kód SÚKL: 55852

TBL OBD 250X200mg    kód SÚKL: 21328

ZR:  Změna popisu přípravku.

----------------------------------------------------------------

47/ 775/94-C

PEPTI-2000 VARIANT  V: NUTRICIA, ZOETERMEER, Nizozemí.  D: NUTRICIA, ZOETERMEER, Nizozemí.  B: PLV 4X126g kód SÚKL: 61457  ZS:  V suchu, za obyčejné teploty.  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna ve složení pomocných látek.  Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

64/ 172/70-C

PILOCARPIN ankerpharm oční olej 2%  V: CHAUVIN  ANKERPHARM   GMBH,  RUDOLSTADT, Spolková republika Německo.  D: CHAUVIN  ANKERPHARM   GMBH,  RUDOLSTADT, Spolková republika Německo.  PP:  PE  lahvička,  PE   kapací  vložka,  PE  šroubovací  uzávěr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.  B:  GTT OPH OLE 1X10ml kód SÚKL: 03865; GTT OPH OLE 3X10ml kód SÚKL: 01638  PE:  36 Po otevření spotřebovat do 6-ti týdnů.  ZR:  Změna druhu obalu.  Změna velikosti balení.  Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

23/ 215/90-C

PREPARATION H  V: WYETH MANUFACTURING LTD, HAVANT, HAMPSHIRE, Velká Británie.  D: WHITEHALL, DIVISION OF  WYETH-LEDERLE  PHARMA  GMBH,  WIEN,  Rakousko.  PP: Nažloutlá mast s vůní po tymiánové silici. B: UNG 1X25g kód SÚKL: 49528; UNG 1X50g  kód SÚKL: 94385  ZR:  Změna popisu přípravku.

----------------------------------------------------------------

42/ 010/87-S/C

PRIMOTREN  V: LEK PHARMACEUTICAL AND  CHEMICAL  COMPANY, D.D., LJUBLJANA, Republika Slovinsko.  D: LEK PHARMACEUTICAL AND  CHEMICAL  COMPANY, D.D., LJUBLJANA, Republika Slovinsko.  B: INJ 10X5ml kód SÚKL: 91281 ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

15/ 044/72-S/C

PROSTAPHLIN 250 mg;  PROSTAPHLIN 500 mg  V: BRISTOL-MYERS SQUIBB S.P.A., SERMONETA (LATINA), Itálie.  D: BRISTOL-MYERS SQUIBB CO., NEW YORK, Spojené státy americké.  B: CPS 40X250mg kód SÚKL: 75020; CPS 60X250mg         kód SÚKL: 01297; CPS 40X500mg kód SÚKL: 76201; CPS 60X500mg kód SÚKL: 01296  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

15/ 051/71-S/C

PROSTAPHLIN 250 mg; PROSTAPHLIN 500 mg; PROSTAPHLIN 1000 mg  V:   BRISTOL-MYERS  SQUIBB S.P.A., SERMONETA (LATINA), Itálie. D: BRISTOL-MYERS SQUIBB CO., NEW YORK, Spojené státy americké.  B: INJ SIC 50X250mg  kód SÚKL: 92357;  INJ SIC 50X500mg  kód SÚKL: 92358;  INJ SIC 1X1000mg kód SÚKL: 92359  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

65/ 657/97-C

PROTRADON  V:   PRO.MED.CS PRAHA A.S., PRAHA, Česká republika. D:   PRO.MED.CS PRAHA A.S., PRAHA, Česká republika.  B: CPS 10X50mg kód SÚKL: 84375; CPS 20X50mg kód SÚKL: 84376; CPS 500X50mg kód SÚKL: 53716  PE:  48  ZR:  Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

44/ 139/75-C

PROVERA 100 mg  V: PHARMACIA AND UPJOHN S.P.A., ASCOLI PICENO, Itálie. D:   PHARMACIA AND UPJOHN S.P.A., MILANO, Itálie. B: TBL 25X100mg kód SÚKL: 58391; TBL 100X100mg kód SÚKL: 58392  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

44/ 167/86-C

PROVERA 250 mg; PROVERA 500 mg  V: PHARMACIA AND UPJOHN S.P.A., ASCOLI PICENO, Itálie.  D: PHARMACIA AND UPJOHN S.P.A., MILANO, Itálie. S:   Medroxyprogesteroni acetas 250 mg nebo 500 mg  PP:  Al/PVC blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.  B:  TBL 40X250mg kód SÚKL: 58389; TBL 20X500mg         kód SÚKL: 58390  PE:  60  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna názvu přípravku (dříve PROVERA).  Změna složení přípravku.  Změna druhu obalu.  Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

24/ 042/97-C

PSILO-BALSAM  V: STADA ARZNEIMITTEL  AG,  BAD   VILBEL,  Spolková  republika Německo.  D: STADA ARZNEIMITTEL  AG,  BAD   VILBEL,  Spolková  republika  Německo.  B: GEL 1X20g kód SÚKL: 87123; GEL 1X50g kód SÚKL: 87122 ZR:  Změna názvu přípravku (dříve PSILO-BALSAM N).

----------------------------------------------------------------

14/ 682/97-C

PULMICORT 0.125 mg/ml  V: ASTRA AB, SÖDERTÄLJE, Švédsko.  D: ASTRA AB, SÖDERTÄLJE, Švédsko.  B: SUS 20X2ml/0.25mg kód SÚKL: 13034  ZR:  Upřesnění názvu výrobce.  Upřesnění názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

29/ 569/93-C

PURINOL 100 mg; PURINOL 300 mg  V: MERCKLE GMBH, BLAUBEUREN, Spolková republika Německo.  D:  RATIOPHARM GMBH, ULM, Spolková republika Německo. S:   Allopurinolum  100 mg nebo 300 mg  PP: 100 mg: kulaté bílé bikonvexní tablety o průměru 9 mm, s půlící rýhou na jedné straně. 300 mg: kulaté bílé bikonvexní tablety o průměru 12 mm, s  půlící rýhou na jedné straně.  Blistr (Al/bílý PVC), příbalová informace v českém jazyce,      papírová skládačka.  B: TBL 30X100mg kód SÚKL: 01630; TBL 50X100mg kód SÚKL: 01633; TBL 100X100mg kód SÚKL: 01631; TBL 30X300mg kód SÚKL: 01632  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Upřesnění složení přípravku.  Změna popisu přípravku.  Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

42/ 376/96-C

QUINTOR 250 mg; QUINTOR 500 mg  V: TORRENT PHARMACEUTICALS LTD, MEHSANA, Indie.  D: TORRENT PHARMACEUTICALS LTD, AHMEDABAT, Indie. B:   TBL OBD 10X250mg kód SÚKL: 64698; TBL OBD 50X250mg kód SÚKL: 80539; TBL OBD 10X500mg kód SÚKL: 64699; TBL OBD 20X500mg kód SÚKL: 80540  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

09/1104/94-C

RANIBERL 150  V: BERLIN - CHEMIE   AG  (MENARINI  GROUP),  BERLIN,  Spolková republika Německo.  D: BERLIN - CHEMIE   AG  (MENARINI  GROUP),  BERLIN,  Spolková republika Německo.  PP: Světle žluté  bikonvexní  potahované  tablety  se zkosenými hranami a půlící rýhou na obou stranách.  B: TBL OBD 20X150mg kód SÚKL: 60951; TBL OBD 50X150mg  kód SÚKL: 60952; TBL OBD 100X150mg kód SÚKL: 60953

ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna názvu přípravku (dříve RANIBERL Filmtabletten).  Změna složení pomocných látek.  Změna popisu přípravku.

----------------------------------------------------------------

42/ 478/92-S/C

RIFAMOR  V: ICN JUGOSLAVIJA, ZEMUM-BELGRADE, Jugoslávie. D: ICN JUGOSLAVIJA, ZEMUM-BELGRADE, Jugoslávie.  PP: PVC/Al blistr, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.  B: CPS 104X150mg kód SÚKL: 09644  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna druhu obalu.  Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

21/ 223/73-C

RIVOTRIL 2.5 mg/ml  V:   ROCHE, S.P.A., MILANO, Itálie.  D: F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD, BASILEJ, Švýcarsko.  B:  GTT 1X10ml/25mg  kód SÚKL: 58402  Poznámka: Pozor! Léková závislost 8.  ZR:  Změna názvu výrobce.

----------------------------------------------------------------

 

 

42/ 163/97-C

RODOGYL  V:  RHÔNE-POULENC RORER, SPECIA, PARIS, Francie.  D: RHÔNE-POULENC RORER, SPECIA, PARIS, Francie.  B:   TBL OBD 20 kód SÚKL: 85986  ZR:  Změna názvu výrobce. Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

49/ 227/90-C

SAB SIMPLEX  V:   PARKE-DAVIS GMBH, FREIBURG, Spolková republika Německo.

D:   PARKE-DAVIS GMBH, FREIBURG, Spolková republika Německo. B: CTB 20X80mg          kód SÚKL: 94698; CTB 50X80mg kód SÚKL: 94699; CTB 100X80mg kód SÚKL: 94700 PE:  36  ZR:  Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

59/ 665/95-C

SANDIMMUN NEORAL 100 mg/ml  V: NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko.  D: NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko. B: SOL 1X50ml/5g       kód SÚKL: 84047  ZS:  V suchu, při teplotě do 25 oC.  ZR:  Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

59/ 649/95-C

SANDIMMUN NEORAL 25 mg; SANDIMMUN NEORAL 50 mg; SANDIMMUN NEORAL 100 mg  V: NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko. D: NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko. B: CPS 50X25mg kód SÚKL: 84044; CPS 50X50mg          kód SÚKL: 84045; CPS 50X100mg kód SÚKL: 84046  ZS:  V suchu, při teplotě do 25 oC. ZR:  Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

68/ 184/95-C

SEMAP  V: JANSSEN PHARMACEUTICA, BARCARENA, Portugalsko.  D: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE, Belgie.  B: TBL 12X20mg kód SÚKL: 01637 ZR:  Změna názvu výrobce.

----------------------------------------------------------------

36/ 211/72-C

SILOMAT  V: BOEHRINGER INGELHEIM ESPAŇA S.A., BARCELONA, Španělsko. D:   BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM AM RHEIN,      Spolková republika Německo. B: INJ 5X2ml/20mg kód SÚKL: 02872  ZS: Za obyčejné teploty, chránit před mrazem.  ZR:  Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

76/ 816/95-C

SODIUM CHLORIDE INTRAVENOUS INFUSION B.P.CORE (0.9 % W/V) V:   CORE HEALTHCARE LIMITED, AHMEDABAD, Indie. D: CORE HEALTHCARE LIMITED, AHMEDABAD, Indie.  B: INF 1X500ml 0.9% kód SÚKL: 83697; INF 1X1000ml 0.9% kód SÚKL: 83698  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

46/1377/97-C

SUSPENSIO VIŠNĚVSKI CUM PICE LIQUIDA HERBACOS  V: HERBACOS-BOFARMA S.R.O., PARDUBICE, Česká republika.  D: HERBACOS-BOFARMA S.R.O., PARDUBICE, Česká republika. B: SUS 1X1000g kód SÚKL: 85950; SUS 1X100g kód SÚKL: 54248  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

46/1378/97-C

SUSPENSIO ZINCI OXYDATI HERBACOS

V:   HERBACOS-BOFARMA S.R.O., PARDUBICE, Česká republika. D: HERBACOS-BOFARMA S.R.O., PARDUBICE, Česká republika. B: SUS 1X1000g kód SÚKL: 85951; SUS 1X100g kód SÚKL: 54249  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

 

 

09/1310/97-C

TALCID FORTE  V: BAYER AG, LEVERKUSEN, Spolková republika Německo. D:   BAYER AG, LEVERKUSEN, Spolková republika Německo.  B: CTB 20X1g kód SÚKL: 12881; CTB 50X1g  kód SÚKL: 12882; CTB 100X1g kód SÚKL: 12883  PE:  60  ZR:  Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

24/ 043/72-S/C

TAVEGYL  V: NOVARTIS PHARMA LTD, BASILEJ, Švýcarsko. D: NOVARTIS PHARMA LTD, BASILEJ, Švýcarsko.  PP:  Čirý bezbarvý až slabě nažloutlý roztok. Skleněná ampulka, vložka z umělé hmoty, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.  B: INJ 5X2ml/2mg kód SÚKL: 02559 ZR: Změna popisu přípravku.

Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

05/ 027/69-C

THIOPENTAL ICN 0.5 g; THIOPENTAL ICN 1 g V: ICN CZECH REPUBLIC, A.S., ROZTOKY, Česká republika.  D: ICN CZECH REPUBLIC, A.S., ROZTOKY, Česká republika.  B: INJ SIC 1X500mg kód SÚKL: 97388; INJ SIC 1X1g kód SÚKL: 97389  ZS:  V suchu, při teplotě 25 oC, chránit před světlem.  ZR:  Změna názvu výrobce. Změna názvu držitele. Změna názvu přípravku (dříve THIOPENTAL VÚAB). Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

68/ 573/69-C

THIORIDAZIN 25 LÉČIVA;  THIORIDAZIN 100 LÉČIVA  V: LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika.  D: LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika.  PP:  Lahvička  z  hnědého   skla  s  bílým  šroubovacím uzávěrem s pojistnou  vložkou, příbalová informace v českém  jazyce, papírová skládačka.  B: DRG 50X25mg kód SÚKL: 00324; DRG 20X100mg         kód SÚKL: 00325  ZR:  Změna ve složení pomocných látek.  Změna druhu obalu.

----------------------------------------------------------------

42/ 384/96-C

VALTREX 500 mg  V: GLAXO WELLCOME  OPERATIONS,  GREENFORD,   MIDDLESEX,  Velká Británie. D: THE WELLCOME FOUNDATION LTD,  GREENFORD,  MIDDLESEX, Velká  Británie.  B: TBL OBD 10X500mg kód SÚKL: 53075; TBL OBD 30X500mg kód SÚKL: 58387; TBL OBD 42X500mg kód SÚKL: 87205 ZR:  Změna názvu výrobce. Změna názvu držitele. Změna názvu přípravku (dříve VALTREX). Změna složení pomocných látek. Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

15/ 432/96-C

VANCOLED  V: WYETH LABORATORIES UK, HAVANT, Velká Británie. D:   WYETH-LEDERLE PHARMA GMBH, VIEN, Rakousko. B: INJ SIC 1X500mg kód SÚKL: 58375; INJ SIC 10X500mg kód SÚKL: 58376  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

14/ 196/92-C

VENTODISKS 200; VENTODISKS 400  V: GLAXO WELLCOME  OPERATIONS,  GREENFORD,   MIDDLESEX,  Velká Británie,  LABORATOIRES GLAXO WELLCOME, EVREUX, Francie.  D: GLAXO GROUP LTD, GREENFORD, MIDDLESEX, Velká Británie.  B: INH PLV 15X8X200rg kód SÚKL: 94724 (GB); INH PLV 15X8X400rg kód SÚKL: 94725 (GB); INH PLV 15X8X200rg kód SÚKL: 83046 (F); INH PLV 15X8X400rg   kód SÚKL: 83047 (F)  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna názvu přípravku (dříve VENTODISKS).  Změna lékové formy.

----------------------------------------------------------------

14/ 219/72-C

VENTOLIN ROZTOK K INHALACI  V: GLAXO WELLCOME  OPERATIONS,  GREENFORD,   MIDDLESEX,  Velká  Británie. D: GLAXO GROUP LTD, GREENFORD, MIDDLESEX, Velká Británie.  PP:  Čirý bezbarvý až slabě žlutý roztok.  Hnědá skleněná lahvička se šroubovacím PP uzávěrem ve fólii z LDP, příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.  B: INH SOL1X20ml/120mg  kód SÚKL: 94814  ZS:  Při teplotě do 25 oC, chránit před světlem.  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna názvu přípravku (dříve VENTOLIN SOL. AD RESPIR.).  Změna lékové formy.  Změna popisu přípravku.  Změna druhu obalu.  Změna velikosti balení.  Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

14/ 560/95-C

VENTOLIN  V: GLAXO WELLCOME  OPERATIONS,  GREENFORD,   MIDDLESEX,  Velká Británie.  D: GLAXO GROUP LTD, GREENFORD, MIDDLESEX, Velká Británie. B:   INJ 5X1ml/500rg kód SÚKL: 11088  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

14/ 561/95-C

VENTOLIN  V: GLAXO WELLCOME  OPERATIONS,  GREENFORD,   MIDDLESEX,  Velká Británie.  D: GLAXO GROUP LTD, GREENFORD, MIDDLESEX, Velká Británie. B:   INF CNC 10X5ml/5mg kód SÚKL: 11087  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna lékové formy.

----------------------------------------------------------------

14/ 551/70-C

VENTOLIN INHALER  V: GLAXO WELLCOME  OPERATIONS,  GREENFORD,   MIDDLESEX, Velká Británie. GLAXO WELLCOME S.A., ARANDA DE DUERO (BURGOS), Španělsko.  D: GLAXO GROUP LTD, GREENFORD, MIDDLESEX, Velká Británie.  B: AER 200X100rg kód SÚKL: 02864 (GB); AER 200X100rg kód SÚKL: 76364 (E)  ZS:  Při teplotě do 30 oC, chránit před mrazem a přímým slunečním světlem.  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna lékové formy.  Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

29/ 271/95-C

VIPROSAL  V:   TALLINN PHARMACEUTICAL PLANT, TALLINN, Estonsko. D:   TALLINN PHARMACEUTICAL PLANT, TALLINN, Estonsko.  B: UNG 1X50g kód SÚKL: 41995  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

29/ 255/95-C

VIPROSAL B  V: TALLINN PHARMACEUTICAL PLANT, TALLINN, Estonsko. D:   TALLINN PHARMACEUTICAL PLANT, TALLINN, Estonsko. B: UNG 1X50g kód SÚKL: 91114  ZS:  Při teplotě 8 až 15 oC.  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna způsobu uchovávání.

----------------------------------------------------------------

76/ 819/95-C

WATER FOR INJECTIONS B.P.CORE  V: CORE HEALTHCARE LIMITED, AHMEDABAD, Indie.  D: CORE HEALTHCARE  LIMITED, AHMEDABAD, Indie.  B:   INJ 50X5ml kód SÚKL: 83699; INJ 50X10ml kód SÚKL: 83700  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.

----------------------------------------------------------------

15/ 390/92-C

ZINNAT 125 mg;  ZINNAT 250 mg  V: GLAXO WELLCOME  OPERATIONS,  GREENFORD,   MIDDLESEX,  Velká Británie.  D: GLAXO GROUP LTD, GREENFORD, MIDDLESEX, Velká Británie. S: Cefuroximum axetili 159 mg nebo 300 mg (odp. Cefuroximum  125 mg nebo 250 mg)  v 5 ml  PP:  Bílý až téměř bílý granulát.  a)  Lahvička   z  hnědého  skla   s  bezpečnostním  uzávěrem z plastické hmoty, plastiková  odměrka pro naředění, odměrná lžička  z  plastické  hmoty,  příbalová  informace  v českém jazyce, papírová skládačka. b)  Několikavrstevný  sáček  (papír, polyetylen, hliníková fólie, kopolymer etylenu  a kyseliny metakrylové), příbalová informace v českém jazyce, papírová skládačka.  B: GRA SUS 1x50ml kód SÚKL: 96016  ZINNAT 125 mg; GRA SUS 1X50ml       kód SÚKL: 76365 ZINNAT 250 mg; GRA SUS 1X100ml kód SÚKL: 62239  ZINNAT 125 mg; GRA SUS 1X100ml kód SÚKL: 58388  ZINNAT 250 mg; GRA SUS 10X125mg-SA. kód SÚKL: 62557  ZINNAT 125 mg; GRA SUS 10X250mg-SA. kód SÚKL: 62556  ZINNAT 250 mg  ZS: Při teplotě do 30 oC, lahvičky po naředění do 25 oC po dobu 10 dní.  ZR:  Změna názvu výrobce.  Změna názvu držitele.  Změna složení přípravku.  Změna názvu přípravku (dříve ZINNAT).  Změna popisu přípravku.  Změna druhu obalu.  Změna způsobu uchovávání.  Změna velikosti balení.

----------------------------------------------------------------

68/ 028/97-C

ZYPREXA 5 mg  V: ELI LILLY AND CO.LTD, BASINGSTOKE, Velká Británie. D: ELI LILLY EXPORT S.A., GENEVA, Švýcarsko.  B: TBL OBD 14X5mg kód SÚKL: 44070; TBL OBD 28X5mg kód SÚKL: 44071  PE:  36  ZR:  Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

68/ 029/97-C

ZYPREXA 7.5 mg  V: ELI LILLY AND CO.LTD, BASINGSTOKE, Velká Británie. D:   ELI LILLY EXPORT S.A., GENEVA, Švýcarsko.  B: TBL OBD 10X7.5mg kód SÚKL: 44068;  TBL OBD 56X7.5mg kód SÚKL: 44069  PE:  36  ZR:  Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

68/ 030/97-C

ZYPREXA 10 mg  V: ELI LILLY AND CO.LTD, BASINGSTOKE, Velká Británie. D:   ELI LILLY EXPORT S.A., GENEVA, Švýcarsko.  B: TBL OBD 7X10mg kód SÚKL: 44064; TBL OBD 14X10mg kód SÚKL: 44065; TBL OBD 28X10mg kód SÚKL: 44066; TBL OBD 56X10mg kód SÚKL: 44067  PE:  36  ZR:  Změna doby použitelnosti.

----------------------------------------------------------------

 

 

III. ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ REGISTRACE

 

18/ 154/76-C

GLUBORID  V: GRÜNENTHAL GMBH, STOLBERG, Spolková republika Německo. D:   GRÜNENTHAL GMBH, STOLBERG, Spolková republika Německo. B: TBL 30X25mg          kód SÚKL: 09109; TBL 60X25mg kód SÚKL: 09110; TBL 100X25mg kód SÚKL: 09111; TBL 120X25mg kód SÚKL: 09112

----------------------------------------------------------------

 

IV. OPRAVA

 

U následujícího přípravku, dochází k opravě názvu výrobce:

42/ 756/92-S/C

SUMETROLIM V: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEST, Maďarsko. D: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEST, Maďarsko. B: SIR 100ml 240mg/5ml  kód SÚKL: 91291 ZR:  Změna názvu výrobce.

----------------------------------------------------------------

Následující přípravky byly chybně zařazeny do seznamu léčivých přípravků,  u nichž  skončila platnost  rozhodnutí o  registraci.

21/ 634/70-C

PETINIMID V: GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH, VÍDEŇ, Rakousko. D: GEROT PHARMAZEUTIKA GMBH, VÍDEŇ, Rakousko. B: CPS 50X250mg kód SÚKL: 01384; CPS 100X250mg kód SÚKL: 92041

Uvedené přípravky mají platnou registraci do 02/2001.

----------------------------------------------------------------


2.

zveřejnění seznamu registrovaných látek

 

 

Zn.: REG-331-8.11.00/45346

 

            Ministerstvo zdavotnictví podle § 7 odst. 5 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 325/1999 Sb., zveřejňuje seznam látek registrovaných v období do listopadu 2000.

Reg. č.:  44107-00

Registrováno dne: 7.11.2000

Obchodní název látky: FLURIDIL

Chemický název látky: 2-hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(2,2,2-

trifluoroacetylamino)propanamide.

 

3.

Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů - doplnění

 

            Na základě požadavku uplatňovaného odběrateli Věstníku Ministerstva zdravotnictví zveřejňuje se průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů (označeno tučně kursivou):

 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly

 

 

č. 376/2000 Sb.

 

 

4.

Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva

 

 

V souladu s ustanovením § 50 odst. 3 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů Ministerstvo zdravotnictví doplňuje zveřejněný nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná humánní léčiva (uvedené ustanovení zmocňuje Ministerstvo zdravotnictví uveřejňovat v seznamu pouze osoby, kterým příslušný okresní úřad nebo Státní úřad pro jadernou bezpečnost výslovně udělil souhlas ke zneškodňování nepoužitelných léčiv). 

Od zveřejnění osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva  (535 odpad farmaceutických výrobků - Věstník MZ č. 9/1998, 10/1998, 11/1998, 1/1999, 3/1999, 5/1999, 9/1999, 10/1999, 12/1999, 1/2000, 3/2000, 4/2000, 6/2000, 9/2000 a 10/2000) se nový seznam rozšiřuje o následující další osoby

 

69.

 

Provozovatel

:

EURO TREND CZ, s.r.o.

 

 

Ulice

:

Mírová 2

 

 

 

Obec

:

Adamov

 

 

 

PSČ

:

679 04

 

 

Název tech. zařízení :

 Zneškodňování nepoužitelných léčiv – částka 12/00

 

 

 

 

 

 

Redakční sdělení

oprava tiskové chyby

 

 

            U metodického návodu Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva obrany k postupu při hrazení zdravotních výkonů pro potřeby obvodního a přezkumného řízení při použití Seznamu výkonů s bodovými hodnotami, publikovaným v částce 9/2000 pod pořadovým číslem 5, se číslice 5 nahrazuje číslicí 6.

 

           

Redakce Věstníku MZ[1]) Vyhláška č. 207/1992 Sb., o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení.

[2]) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.

[3]) Směrnice č. 9/1985 Věst. MZ ČSR, o organizačním zajištění transfúzí krve, krevních přípravků a kostní dřeně, ve znění výnosu MZ ČSR č. 1/1989 U.v. (reg. v částce 50/1988 Sb.) a vyhl. č. 40/1992 Sb., Met. návod č. 3/1992, o vyšetření dárců krve, lidských tkání a orgánů a spermatu ke snížení nebezpečí přenosu infekčních chorob a Met. návod č. 1/1998, o posuzování způsobilosti k dárcovství krve, krevních složek a krvetvorných buněk.

[4]) Vyhl. č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění pozdějších předpisů.

[5]) Vyhl. MZ ČSR č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví.

[6]) Metodické opatření MZ ČSR č. 14/1985 k provádění vyhlášky o opatřeních proti přenosným nemocem.