R o č n í k   2000

 

V ě s t n í k

 

ministerstva zdravotnictví

 

České republiky

 

 

 

 

 

Částka 7                          Vydáno:                                                  

 

 

OBSAH

 

 

ZÁVAZNÉ OPATŘENÍ

1.    Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 3. a 4. čtvrtletí 2000 mezi zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče

 

Příloha č. 1 - Seznam ambulantních zdravotnických zařízení hemodialyzační péče

 

 


Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 3. a 4. čtvrtletí 2000 mezi zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče

 

 

            Ministerstvo zdravotnictví podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a  o změně a  doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona  č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999, zákona č. 363/1999 Sb. a zákona č. 18/2000 Sb. vyhlašuje výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, které proběhlo mezi zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče, pro 3. a 4. čtvrtletí 2000, předložené Ministerstvu zdravotnictví svolavatelem dohodovacího řízení, Svazem zdravotních pojišťoven, souhrnným materiálem ze dne 25.5.2000, takto :

 

 

Čl. 1

Zdravotní péče poskytovaná praktickými lékaři pro dospělé a praktickými lékaři pro děti a dorost

 

Zdravotní péče poskytovaná praktickými lékaři pro dospělé a praktickými lékaři pro děti a dorost bude hrazena ve 3. a ve 4. čtvrtletí 2000 podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením takto :

 

a)  kombinovanou kapitačně výkonovou platbou

            Výše kapitačně výkonové platby se vypočte podle počtu registrovaných pojištěnců s příslušným věkovým indexem násobeným základní sazbou ve výši průměrně alespoň 29,-   na měsíc (před uplatněním degresního koeficientu), přičemž garantovaná základní sazba nepodkročí 27,- Kč.

            Průměrnou hodnotou se rozumí hodnota pro smluvní zdravotnická zařízení konkrétní zdravotní pojišťovny.

Úhrada výkonů hrazených mimo kapitační platbu a výkonů za neregistrované pojištěnce bude realizována podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 134/1998 Sb.“), kdy hodnota bodu je minimálně 0,70 Kč.

 

b)  kombinovanou kapitačně výkonovou platbou s dorovnáním kapitace

            Dorovnání kapitace se poskytuje v případech, kdy praktický lékař pro dospělé nebo praktický lékař pro děti a dorost má, s ohledem na geografické podmínky, menší počet jednicových registrovaných pojištěnců, než je 70 % celostátního průměrného počtu takových pojištěnců (celostátní průměrný počet se stanoví vždy pro daný kalendářní rok podle údajů Centrálního registru pojištěnců, spravovaného Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky (dále jen „VZP“) a poskytování takové zdravotní péče je nezbytné ke splnění povinnosti zdravotní pojišťovny podle § 46 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

            Dorovnání kapitace lze poskytnout až do výše 90% výše kapitační platby vypočtené na celostátní průměrný počet jednicových registrovaných pojištěnců. Na dorovnání se podílejí zdravotní pojišťovny, s nimiž má příslušný praktický lékař uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče podílem, který odpovídá procentu jejich pojištěnců z registrovaných pojištěnců tohoto praktického lékaře. Tento typ úhrady se týká ordinací praktických lékařů, kterým byl Komisí pro malé praxe přiznán statut malé praxe.

 

c)  podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., kdy hodnota bodu je minimálně 0,46 Kč do limitu času nositele výkonu 12 hodin na kalendářní den. Maximální výše úhrady je nejvýše 100% porovnávacího objemu úhrady za příslušné čtvrtletí roku 1999.

 

Podmínky úhrady podle tohoto článku, písmen a) až c) :

1.    Pokud průměrná úhrada za poskytnutou zdravotní péči (tj. součet kapitační úhrady a úhrady za nekapitované výkony, předepsaná léčiva a zdravotnické prostředky, kromě léčiv a zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, a za vyžádanou zdravotní péči v odb. 222, 801 - 805, 809, 812 - 823) na jednoho registrovaného pojištěnce, se zohledněním věkových skupin, převýší o více než 10 % průměrnou úhradu ve 3., resp. ve 4. čtvrtletí 2000 a zároveň o více než 20 % konkrétní část zdravotní péče (tj. buď úhradu za předepsaná léčiva a zdravotnické prostředky, kromě léků a zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, nebo za vyžádanou péči v odb. 222, 801 - 805, 809, 812 - 823), bude uplatněna srážka ve výši 25% z překročení. Tento regulační mechanismus bude uplatněn, pokud celkové sledované parametry nákladovosti daného zdravotnického zařízení, specifikované zdravotní pojišťovnou, převýší celostátní průměr zdravotní pojišťovny.

2.      Pokud celková úhrada za ošetřené neregistrované pojištěnce převýší 10 % celkové úhrady za registrované pojištěnce ve 3., resp. 4. čtvrtletí 2000, bude uplatněna srážka ve  výši 50 % z překročení.

3.      Pokud průměrná úhrada za poskytnutou zdravotní péči (tj. úhrada za zdravotní výkony, za předepsaná léčiva a zdravotnické prostředky a za vyžádanou péči v odb. 222, 801 - 805, 809, 812 - 823) na jednoho ošetřeného neregistrovaného pojištěnce, se zohledněním věkových skupin, převýší o více než 10 % průměrnou úhradu ve 3., resp. ve 4. čtvrtletí 2000 a zároveň o více než 20 % konkrétní část zdravotní péče (tj. buď úhradu za zdravotní výkony nebo za předepsaná léčiva a zdravotnické prostředky nebo za vyžádanou péči v odb. 222, 801 - 805, 809, 812 - 823), bude uplatněna srážka ve výši 25 % z překročení.

4.      Na základě vyhodnocení komplexní finanční nákladovosti zdravotní péče poskytnuté registrovaným pojištěncům a porovnáním s obdobnými náklady na zdravotní péči u jiných zařízení praktických lékařů (resp. praktických lékařů pro děti a dorost) může být základní sazba smluvně upravena za dodržení podmínek uvedených v části 1 písmeno a). Při vyhodnocování komplexní finanční nákladovosti  pojišťovna zajistí vyloučení nákladů, které praktický lékař nemůže ovlivnit (zejména stomatologie, gynekologie, mimořádně nákladná péče), zohlední především nehomogenitu čerpání nákladů jednotlivými věkovými skupinami a délku registrace. Pro zajištění transparentnosti tohoto opatření jsou zdravotní pojišťovny oprávněny předávat a zdravotnická zařízení přejímat potřebné datové soubory.

Na základě smlouvy mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou se uplatní regulační mechanismy buď 1. až 3. nebo pouze 4.

 

Čl. 2

Zdravotní péče poskytovaná zubními lékaři

 

Zdravotní péče poskytovaná zubními lékaři bude ve 3. a ve 4. čtvrtletí 2000 hrazena podle smluvních ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle níže uvedených sazeb takto :

 

 

kód

 

název položky

úhrada (Kč)

00901

Vyšetření a ošetření registrovaného pacienta

260

00902

Opakované vyšetření a ošetření v rámci preventivní péče

186

00903

Vyžádané vyšetření odborníkem nebo specialistou

120

00904

Kolektivní systematická péče o chrup dětí a dorostu

40

00905

Kolektivní profylaxe v rámci systematické péče o chrup dětí a dorostu

5

00906

Stomatologické ošetření registrovaného pacienta do 6 let nebo hendikepovaného pacienta

57

00907

Stomatologické ošetření registrovaného pacienta od 6 let do 15 let

33

00908

Akutní ošetření a vyšetření neregistrovaného pacienta – jako odbornost 019

100

00909

Klinické stomatologické vyšetření

200

00910

RTG vyšetření intraorální

35

00911

Zhotovení extraorálního RTG snímku

48

00912

Náplň slinné žlázy kontrastní látkou

502

00913

Zhotovení ortopantomogramu

95

00914

Vyhodnocení ortopantomogramu

23

00915

Zhotovení telerentgenového snímku lbi

67

00916

Anestezie na foramen mandibulae et infraorbitale

40

00917

Anestezie infiltrační

32

00920

Ošetření zubního kazu – stálý zub – fotokompozitní výplň

190

00921

Ošetření zubního kazu – stálý zub

115

00922

Ošetření zubního kazu – dočasný zub

85

00923

Konzervativní léčba komplikací zubního kazu I  – stálý zub

zdravotní pojišťovna hradí po definitivním endodontickém ošetření zubu za každý zaplněný kořenový kanálek standardním materiálem (podle přílohy č.1 zákona č. 48/1997 Sb.)

Zahrnuje paliativní výkon, mechanickou, chemickou a medikamentózní přípravu a provizorní výplně. Počet návštěv nerozhoduje.

Nelze kombinovat s kódem 00925.

Omezení : 1/1 kanálek/1 zub

164

 

00924

Konzervativní léčba komplikací zubního kazu – dočasný zub

85

00925

Konzervativní léčba komplikací zubního kazu II - stálý zub

zdravotní pojišťovna hradí po definitivním endodontickém ošetření zubu za každý zaplněný kořenový kanálek dohodnutým standardním postupem.

Zahrnuje paliativní výkon, mechanickou, chemickou a medikamentózní přípravu a provizorní výplně. Počet návštěv nerozhoduje. Zdravotní pojišťovna hradí i při ošetření zubu metodou apexifikace.

Nelze kombinovat s kódem 00923.

Omezení : 1/1 kanálek/1 zub

230

00931

Konzervativní léčba chronických onemocnění parodontu

404

00932

Udržovací léčba chronických onemocnění parodontu

220

00933

Chirurgická léčba onemocnění parodontu malého rozsahu

124

00934

Chirurgická léčba onemocnění parodontu velkého rozsahu

460

00935

Kyretáž na zub

63

00936

Odebrání a zajištění přenosu transplantátu

306

00937

Artikulace chrupu

374

00938

Přechodné dlahy ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem

40

00940

Komplexní vyšetření a návrh léčby onemocnění ústní dutiny

232

00941

Kontrolní vyšetření a léčba onemocnění ústní sliznice

67

00942

Ošetření akutních onemocnění parodontu a léze sliznice dutiny ústní

41

00943

Měření galvanických proudů

80

00949

Extrakce dočasného zubu

75

00950

Extrakce stálého zubu

85

00951

Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu

257

00952

Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu

589

00953

Chirurgické ošetření retence zubů

402

00954

Konzervačně-chirurgická léčba komplikací zubního kazu

281

00955

Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní malého rozsahu

194

00956

Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní velkého rozsahu

458

00957

Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu

201

00958

Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu

273

00959

Intraorální incize

73

00960

Zevní incize

180

00961

Ošetření komplikací chirurgických výkonů v dutině ústní

41

00962

Konzervativní léčba onemocnění temporomandibulárního kloubu

104

00963

Injekce i.m., i.d., s.c.

35

00970

Sejmutí fixní náhrady – za každou pilířovou konstrukci

Sejmutí fixní náhrady rázovým nástrojem nebo rozbroušením korunky a její deformací.

Nelze vykázat u provizorních náhrad.

Omezení frekvencí : 1/2 roky

32

 

 

00971

Provizorní ochranná korunka v ordinaci

63

00972

Oprava fixní náhrady v ordinaci

66

00973

Oprava nebo úprava snímatelné náhrady v ordinaci

35

00974

Odevzdání stomatologického výrobku

0

00975

Ochranný  můstek zhotovený razidlovou metodou

550

00981

Diagnostika ortodontických anomálií

320

00982

Zahájení léčby ortodont. anomálií fixním ortodont. aparátem na 1 zubní oblouk

950

00983

Kontrola léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodont. aparátu

480

00984

Kontrola léčby ortodont. anomálií jinými postupy než s použ. fix. ortodont. apar.

240

00985

Ukončení léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodont. aparátu

530

00986

Ukonč. léčby ortodont. anomálií jinými postupy než s použitím fix. ortodont. apar.

300

00987

Stanovení fáze růstu

35

00988

Analýza telertg. snímku lbi

100

00989

Analýza ortodontických modelů

100

00990

Diagnostická přestavba ortodontického modelu

300

00991

Nasazení prefabrikovaného intraorálního oblouku

150

00992

Nasazení extraorálního tahu nebo obličejové masky

130

00993

Navázání parciálního oblouku

110

 

 

Dohodnuté výše úhrad jsou minimální, mohou být navyšovány po jednání mezi zástupci poskytovatelů a jednotlivými zdravotními pojišťovnami, nejvýše však do výše stanovené zdravotně pojistnými plány jednotlivých zdravotních pojišťoven.

 

Čl. 3

Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických zařízeních

 

Tato zdravotní péče bude ve 3 a ve 4. čtvrtletí 2000 hrazena podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle vyhlášky  č. 134/1998 Sb. takto :

a)    úhrada za poskytnuté zdravotní výkony je stanovena ve výši 0,85 Kč/bod do limitu času nositele výkonu 12 hodin na kalendářní den, kdy  výše úhrady bude činit maximálně 100 % porovnávacího objemu úhrady

Pokud zdravotnické zařízení  ošetří ve 3., resp. 4. čtvrtletí roku 2000 minimálně stejný počet pojištěnců jako v příslušném čtvrtletí roku 1998, nebude celková úhrada v příslušném čtvrtletí roku 2000 nižší než celková úhrada v příslušném  čtvrtletí roku 1998.

Porovnávací objem úhrady bude, při respektování zásady uvedené v předchozí větě, stanoven ve výši  minimálně 100 % úhrady za příslušné kalendářní čtvrtletí roku 1999.

nebo

b)   úhrada za poskytnuté zdravotní výkony je stanovena ve výši 1 Kč/bod do limitu času nositele výkonu 12 hodin na kalendářní den, kdy  výše úhrady bude činit maximálně 100 % porovnávacího objemu úhrady.

Porovnávací objem úhrady daného zdravotnického zařízení bude roven součinu objemu úhrady danému zdravotnickému zařízení v odpovídajícím čtvrtletí roku 1998 a koeficientu změny počtu ošetřených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, přičemž koeficient změny počtu ošetřených pojištěnců zdravotní pojišťovny v daném zařízení je stanoven jako podíl počtu unikátních pojištěnců zdravotní pojišťovny ošetřených daným zdravotnickým zařízením v 1. čtvrtletí 2000 ku počtu unikátních pojištěnců zdravotní pojišťovny ošetřených daným zdravotnickým zařízením v  1. čtvrtletí 1999. Pokud zdravotnické zařízení ošetří  ve 3., resp. ve 4. čtvrtletí 2000 minimálně stejný počet pojištěnců jako v příslušném čtvrtletí roku 1998, nebude maximální úhrada v příslušném období roku 2000 nižší než celková úhrada v příslušném období roku 1998 daného zdravotnického zařízení. Takto stanovený porovnávací objem úhrady může být na základě dohody mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením nahrazen porovnávacím objemem vztaženým na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného v příslušném čtvrtletí roku 1998.

V návrhu smluvního ujednání je zdravotní pojišťovna povinna uvést obě varianty, ze kterých si zdravotnické zařízení vybere.

Podmínky úhrady podle tohoto článku, písmen a) i b) :

1)   Pokud celková úhrada za zdravotní péči (tj. úhrada za zdravotní výkony, za předepsaná léčiva a zdravotnické prostředky  – vyjma léčiv a zdravotnických prostředků schválených revizními lékaři nad objem referenčního období – a za vyžádanou péči v odbornostech 222, 801 – 805, 809, 812 – 823) převýší o více než 10 % celostátní průměr na jednoho ošetřeného pojištěnce u lékařů dané odbornosti a  druhu zdravotnického zařízení (z hlediska spektra nasmlouvaných výkonů) se zohledněním věkových skupin v příslušném kalendářním období,  a zároveň převýší o více než 20 % konkrétní část zdravotní péče (tj. buď úhradu za zdravotní výkony nebo za předepsaná léčiva a zdravotnické prostředky nebo za vyžádanou péči v odb. 222, 801 – 805, 809, 812 – 823), může  zdravotní pojišťovna uplatnit vůči zdravotnickému zařízení srážku ve výši 25 % z příslušného překročení, a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny, nebo ve zdravotně pojistném plánu zdravotní pojišťovny.

 

Údaje o celostátním průměru  vztažené na jednoho ošetřeného pojištěnce oznámí zdravotní pojišťovny zástupcům poskytovatelů zdravotní péče účastnících se dohodovacího řízení do 100 dnů po skončení příslušného čtvrtletí, pokud má zdravotní pojišťovna k dispozici statisticky dostatečný počet případů. V opačném případě může zdravotní pojišťovna použít průměr oznámený VZP, jestliže tento existuje. Pro výpočet průměrných hodnot úhrad za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech budou použity dosažené hodnoty bodu určené zpětně za hodnocené období. Na takto krácenou úhradu bude aplikován korekční koeficient  vyplývající ze zákona, tj. z limitu času nositele výkonů 12 hodin na kalendářní den.

 

2)   Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrnou úhradu na jednoho ošetřeného pojištěnce za předepsaná léčiva a zdravotnické prostředky, kromě léčiv a zdravotnických prostředků schválených revizními lékaři, v příslušném čtvrtletí roku 2000 o více než 10 % vyšší než průměr tohoto zdravotnického zařízení dosažený v referenčním období roku 1999, může  zdravotní pojišťovna po projednání  se zdravotnickým zařízením uplatnit srážku ve výši odpovídající 50 % zvýšených výdajů na léčiva a zdravotnické prostředky (nad 110 %), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Údaje o průměrné hodnotě vztažené na jednoho ošetřeného pojištěnce dosažené v referenčním období roku 1999 oznámí zdravotní pojišťovny zdravotnickým zařízením pro období 3. čtvrtletí 2000 do 30. 6. 2000 a pro období 4. čtvrtletí 2000 nejpozději do 30. 9. 2000.

Regulační mechanismy uvedené pod bodem 1) a 2) se uplatňují nezávisle na sobě. Zdravotní pojišťovny nebudou uplatňovat regulaci podle bodu 2), pokud celkové náklady na předepsaná léčiva a zdravotnické prostředky v daném čtvrtletí nepřevýší plánované náklady na předepsaná léčiva a zdravotnické prostředky na dané čtvrtletí  stanovené zdravotně pojistným plánem příslušné zdravotní pojišťovny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 4

Hemodialyzační péče poskytovaná ambulantními zdravotnickými zařízeními [1])

 

Tato zdravotní péče bude ve 3. a ve 4. čtvrtletí roku 2000 hrazena podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a ambulantním zdravotnickým zařízením podle vyhlášky č. 134/1998 Sb. úhradou za poskytnuté zdravotní výkony, kdy hodnota bodu je stanovena ve výši 1 Kč do limitu času nositele výkonu 12 hodin na kalendářní den.

 

Úhrada režijních nákladů zdravotních výkonů č. 18521, 18522, 18530, 18550,18560, 18570, 18580 a 18590 je stanovena ve výši 4 body/minutu výkonu.

 

Podmínky úhrady :

1)   Pokud celková úhrada za zdravotní péči (tj. úhrada za zdravotní výkony, za předepsaná léčiva a zdravotnické prostředky – vyjma léčiv a zdravotnických prostředků schválených revizními lékaři nad objem referenčního období – a za vyžádanou péči v odbornostech 222, 801 – 805, 809, 812 – 823) převýší o více než 10 % celostátní průměr na jednoho ošetřeného pojištěnce u lékařů dané odbornosti a druhu zdravotnického zařízení (z hlediska spektra nasmlouvaných výkonů) se zohledněním věkových skupin v příslušném kalendářním období a zároveň převýší o více než 20 % konkrétní část zdravotní péče (tj. buď úhradu za zdravotní výkony nebo za předepsaná léčiva a zdravotnické prostředky nebo za vyžádanou péči v odb. 222, 801 – 805, 809, 812 – 823), může  zdravotní pojišťovna vůči zdravotnickému zařízení uplatnit regulační srážku ve výši 25 % z příslušného překročení, a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny, nebo ve zdravotně pojistném plánu zdravotní pojišťovny.

Údaje o celostátním průměru vztažené na jednoho ošetřeného pojištěnce oznámí zdravotní pojišťovny zástupcům poskytovatelů zdravotní péče účastnících se dohodovacího řízení do 100 dnů po skončení příslušného čtvrtletí, pokud má zdravotní pojišťovna k dispozici statisticky dostatečný počet případů. V opačném případě může zdravotní pojišťovna použít průměr oznámený VZP, jestliže tento existuje. Pro výpočet průměrných hodnot úhrad za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech budou použity dosažené hodnoty bodu určené zpětně za hodnocené období. Na takto krácenou úhradu bude aplikován korekční koeficient, vyplývající ze zákona, tj. z limitu času nositele výkonů 12 hodin na kalendářní den .

 

2)   Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrnou úhradu na jednoho ošetřeného pojištěnce za předepsaná léčiva a zdravotnické prostředky, kromě léčiv a zdravotnických prostředků schválených revizními lékaři, v příslušném čtvrtletí roku 2000 o více než 10 % vyšší než průměr tohoto zdravotnického zařízení dosažený v referenčním období roku 1999, může  zdravotní pojišťovna po projednání se zdravotnickým zařízením uplatnit  srážku ve výši odpovídající 50 % zvýšených výdajů na léčiva a zdravotnické prostředky (nad 110 %), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny. Údaje o průměru vztaženém na jednoho ošetřeného pojištěnce dosaženém vreferenčním období roku 1999 oznámí zdravotní pojišťovny zdravotnickým zařízením pro období 3. čtvrtletí 2000 do 30. 6. 2000 a pro období 4. čtvrtletí 2000 nejpozději do 30. 9. 2000.

Regulační mechanismy uvedené pod bodem 1) a 2) se uplatňují nezávisle na sobě.

 

Zdravotní pojišťovny nebudou uplatňovat regulaci podle bodu 2), pokud celkové náklady za předepsaná léčiva a zdravotnické prostředky v daném čtvrtletí nepřevýší plánované náklady za předepsaná léčiva a zdravotnické prostředky na dané čtvrtletí  stanovené zdravotně pojistným plánem příslušné zdravotní pojišťovny.

 

 

 

Čl. 5

Domácí zdravotní péče poskytovaná ambulantními zdravotnickými zařízeními

 

Zdravotní péče poskytovaná jako domácí zdravotní péče (§ 22 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů), ambulantními zdravotnickými zařízeními bude ve  3. a ve 4. čtvrtletí 2000 hrazena podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle vyhlášky č.134/1998 Sb. takto :

1)   hodnota bodu je minimálně 0,46 Kč do limitu času nositele výkonu 12 hodin na kalendářní den

nebo

2)   podle typu provozu zdravotnického zařízení, kdy

a)  hodnota bodu je stanovena ve výši 1 Kč do limitu času nositele výkonu 8 hodin na kalendářní den, je-li péče poskytována 7 dnů v týdnu

nebo

b)  hodnota bodu je stanovena ve výši 1 Kč do limitu času nositele výkonu 8 hodin na pracovní den, není-li zdravotní péče poskytována 7 dnů v týdnu.

 

Předběžná úhrada bude poskytnuta ve výši minimálně 100% objemu úhrady porovnávacího období, kterým je odpovídající kalendářní čtvrtletí roku 1999 s tím, že po vyhodnocení regulačních mechanizmů bude provedeno finanční vypořádání. Podmínkou je poskytnutí a vykázání odpovídajícího objemu hrazené zdravotní péče, zachování dostupnosti a rozsahu péče stejně jako v porovnávacím období.

Tento způsob úhrady nevylučuje možnost uzavření případné dohody mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů o vyšší minutové režijní sazbě, než je uvedena jako minimální ve vyhlášce č. 134/1998 Sb.

 

 

 

 

 

Čl. 6

Zdravotní péče v odbornostech 222, 801 - 807, 809, 812 - 823 poskytovaná v ambulantních zdravotnických zařízeních

 

Zdravotní péče poskytovaná ambulantními zdravotnickými zařízeními  v odbornostech 222, 801 - 807, 809, 812 - 823 bude ve 3. a ve 4. čtvrtletí 2000 hrazena podle smluvního ujednání mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou takto :

Paušální sazbou za zdravotní péči, která se stanoví jako objem úhrady za péči poskytnutou a uznanou zdravotními pojišťovnami v referenčním období, kterým je 3. resp. 4. čtvrtletí 1999, vynásobený Indexem změny výkonnosti zdravotnického zařízení podle příslušných pojišťoven (dále jen IZV), který zohledňuje přesuny pojištěnců mezi zdravotními pojišťovnami.

Paušální sazba = objem úhrady ve 3., resp. 4. čtvrtletí 1999 x  IZV  x  K

 

Pro 3. i 4. čtvrtletí 2000 se IZV stanoví takto :

 

 celkový počet bodů vykázaných zdravotnickým zařízením příslušné zdravotní pojišťovně a touto uznaných za  I.Q 2000

  IZV =

 celkový počet bodů vykázaných zdravotnickým zařízením  příslušné zdravotní pojišťovně a touto uznaných za  I.Q 1999

 

přičemž do počtu vykázaných bodů se zahrnou pouze výkony, které byly zdravotnickým zařízením příslušné zdravotní pojišťovně vykázány nejpozději do 31. 5. 2000 a zdravotní pojišťovnou uznány  do 30. 6. 2000.

Korekční koeficient K se stanovuje pro 3. i 4. čtvrtletí 2000 v hodnotě minimálně 1,00. Pomocí tohoto koeficientu mohou zdravotní pojišťovny korigovat úhrady v souladu se zdravotně pojistnými plány a dopady metodických a legislativních změn.

Po vyhodnocení celkového objemu poskytnuté péče ve 3., resp. ve 4. čtvrtletí 2000 bude jednotlivými zdravotními pojišťovnami provedena úprava paušální sazby podle následujících pravidel :

a)  pokud zdravotnické zařízení vykáže a je mu zdravotní pojišťovnou uznán ve 3., resp. ve 4. čtvrtletí 2000 počet bodů odpovídající 96 – 104 % referenčního počtu bodů, výše paušální sazby se nemění.

 

Referenčním počtem bodů se pro tyto účely rozumí počet vykázaných a uznaných bodů ve 3., resp. 4. čtvrtletí 1999 vynásobený Indexem změny výkonnosti zdravotnického zařízení podle příslušných zdravotních pojišťoven, přičemž výkony provedené v referenčním období se pro tyto účely ocení podle platného seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

b) pokud zdravotnické zařízení vykáže a je mu zdravotní pojišťovnou uznán ve 3., resp. ve  4. čtvrtletí 2000 počet bodů mimo interval  96 - 104 % referenčního počtu bodů, upraví se výše paušální sazby vynásobením koeficientem změny výkonnosti, který se vypočte jako podíl vykázaného a uznaného počtu bodů ve 3., resp. 4. čtvrtletí 2000 a referenčního počtu bodů.

Index IZV i koeficient změny výkonnosti se zaokrouhlují na 4 desetinná místa tak, že číslice na pátém desetinném místě menší jak 5 se zaokrouhluje směrem dolů, číslice 5 a vyšší směrem nahoru.

Vyhodnocení celkového objemu poskytnuté péče provedou zdravotní pojišťovny nejpozději do 60 dnů po ukončení hodnoceného čtvrtletí. Korekce vyhodnocení objemu poskytnuté zdravotní péče provedou zdravotní pojišťovny do 60 dnů po ukončení následujícího čtvrtletí.

            U zdravotnických zařízení, kde v důsledku výrazně kolísavého objemu poskytované zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění není možno objektivně stanovit paušální sazbu, bude poskytnutá zdravotní péče hrazena podle vyhlášky č.134/1998 Sb., kdy  hodnota bodu se stanovuje takto :

a)    pro odbornosti 222, 801 – 807, 812 – 823 ve výši 0,80 Kč,

b)   pro odbornost 809  ve výši 1 Kč.

Při tomto způsobu úhrady mohou zdravotní pojišťovny uplatnit korekce na průměrné náklady na 1 ošetřeného pojištěnce.

 

 

Čl. 7

Zdravotnická záchranná služba, doprava a lékařská služba první pomoci

 

1)   Zdravotnická záchranná služba - odbornost 709

 

            Úhrada zdravotnické záchranné služby z veřejného zdravotního pojištění bude ve  2. pololetí 2000 prováděna podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením :

a) paušální sazbou stanovenou následovně :

 

§         referenční období je 3., resp. 4. čtvrtletí 1999

§         paušální sazba se rovná úhradě v referenčním  období násobené koeficientem změny počtu pojištěnců a vynásobené 1,04 (tj. navýšení paušální úhrady na 104% za poskytnutou zdravotní péči oproti odpovídajícímu referenčnímu období)

§         koeficient změny počtu pojištěnců je roven poměru ošetřených jedinečných rodných čísel v konkrétním zdravotnickém zařízení v 1. čtvrtletí 2000 ku 1. čtvrtletí 1999

b) podle vyhlášky č. 134/1998 Sb.

§         minimální hodnota bodu Kč 0,95

 

2)   Doprava

 

            Úhrada dopravy z veřejného zdravotního pojištění bude ve 2. pololetí 2000 prováděna podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle vyhlášky č. 134/1998 Sb.

§         minimální hodnota bodu Kč 0,85

 

3)   Lékařská služba první pomoci 

 

Úhrada lékařské služby první pomoci z veřejného zdravotního pojištění bude ve 2. pololetí 2000 prováděna podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením :

 

a) podle vyhlášky č. 134/1998 Sb.

§         minimální hodnota bodu Kč 0,70

b) podle vyhlášky č. 134/1998 Sb.

§         minimální hodnota bodu Kč 0,80 při maximální výši úhrady rovnající se 100% objemu úhrady v porovnávacím období, kterým je odpovídající kalendářní čtvrtletí roku 1999.

 

 

Čl. 8

Lázeňská péče

 

Cena lázeňské péče se pro 3. a 4. čtvrtletí 2000 určuje cenovým ujednáním jednotlivých poskytovatelů lázeňské zdravotní péče s jednotlivými zdravotními pojišťovnami na základě zásad dohodnutých zdravotními pojišťovnami se zástupci profesního sdružení poskytovatelů a s přihlédnutím k cenovému  výměru Ministerstva financí, v platném znění, zveřejněnému v  Cenovém věstníku Ministerstva financí.

 

 

Čl. 9

Fyzioterapie v ambulantních zdravotnických zařízeních - odbornosti 902 a 918

 

Úhrada zdravotní péče poskytovaná ambulantními zdravotnickými zařízeními odbornosti 902 a 918 bude ve 2. pololetí 2000 hrazena podle smluvního ujednání mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou podle vyhlášky č.134/1998 Sb. takto:

Úhrada za poskytnuté zdravotní výkony je stanovena ve výši minimálně 0,87 Kč/bod do limitu času nositele výkonu 10 hodin na pracovní den. Zdravotní pojišťovny a zdravotnická zařízení si mohou smluvně ujednat nahrazení časové limitace (10 hodin na pracovní den) buď korekcí na průměrné náklady na 1 ošetřeného pojištěnce, anebo stanovením celkového objemu úhrady za příslušné období ve smyslu parametrů zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

Úhrada režijních nákladů zdravotních výkonů odbornosti 918 je stanovena ve výši 2 body/minutu výkonu.

Zdravotní pojišťovny mohou smluvním zdravotnickým zařízením stanovit pro příslušné čtvrtletí předběžnou úhradu ve výši minimálně 100% porovnávacího objemu úhrady, kterým je objem úhrady ve 3., resp. 4. čtvrtletí 1999. Předběžné úhrady budou zdravotními pojišťovnami finančně vypořádány do 30 dnů po vyhodnocení regulačních mechanismů.


 

Příloha č. 1

 

 

 

 

 

Seznam ambulantních zdravotnických zařízení hemodialyzační péče podle čl. 4

 

 

Poř. č.

Název zdravotnického zařízení

IČO

IČZ

 

1.

Brno, INNEF, Centrum Mendelovy nadace

60722827

72691000

 

2.

Litoměřice, Renart

47785225

5515700

 

3.

Mariánské Lázně, NMC

45790949

41165000

 

4.

Pardubice, KOLF

49814605

65188918

 

5.

Plzeň, EuroCare

61856827

4446300

 

6.

Praha 4, NMC

45790949

04156000

 

7.

Praha 4, Parallel

41695003

0412007

 

8.

Rychnov nad Kněžnou, Dialcorp

62061127

66205001

 

9.

Slavkov, EMKO

60721901

81601000

 

10.

Sokolov, NMC

45790949

48048000

 

11.

Šumperk, Nerudova ul., Dr. Schlemmer

61975567

93301000

 

12.

Teplice, EuroCare

61856827

58166000

 

13.

Ústí nad Orlicí, EuroCare

61856827

70022000

 

14.

Pardubice, NMC

45790949

65385000

 

 

      [1]) Seznam ambulantních zdravotnických zařízení hemodialyzační péče je uveden v příloze č. 1.