R o č n í k   2000

 

V ě s t n í k

 

ministerstva zdravotnictví

 

České republiky

 

 

 

 

 

Částka 4                               Vydáno:                                                  

 

 

OBSAH

 

 

 

 

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

 

1.  Stanovisko k obsahu pojmu „školská zařízení“ pro účely směrnice č. 49/1967 Věst. MZ, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění pozdějších předpisů

2. Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva – doplnění

3.  Změna názvu Národního referenčního pracoviště pro genetickou toxikologii

4.  Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

5.  Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 1999  (část I.)

 

 

 


 

Z p r á v y   a   s d ě l e n í

 

 

1.

Stanovisko Ministerstva školství , mládeže a tělovýchovy

ze dne 16. 2. 2000 k obsahu pojmu „školská zařízení“ pro účely směrnice MZ č. 49/1967 Věst. MZ, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění pozdějších předpisů

 

Ing. Stanislav Karabec

vrchní ředitel sekce správní

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

            Pro účely § 13 odst. 3 a 4 směrnic ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZd., o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění pozdějších předpisů, se školskými zařízeními rozumí všechny školy, předškolní a školská zařízení zařazené do sítě škol, předškolních a školských zařízení v souladu s § 13a až 13c zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě  ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

 

            Tento výklad vychází jednak z původního záměru sledovaného směrnicemi, tj, že při výchově a vzdělávání dětí a mládeže mohou pracovat pouze osoby zdravotně způsobilé, jednak ze skutečnosti, že směrnice byly vydány v roce 1967, a proto terminologicky nekorespondují s pozdější právní úpravou ve školství (zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, který užívá pojem „školská zařízení“ v užším významu s cílem specifikovat některé odlišnosti v těchto zařízeních). V roce 1967 se v právních předpisech užívalo pojmu „školská zařízení“ obecně v širším významu, zahrnujícím školy i školská zařízení.

 

            Ministerstvo zdravotnictví se k výše uvedenému právnímu názoru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy připojuje s tím, že prohlídkám hrazeným ze zdravotního pojištění (§ 35 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů) se ve smyslu § 13 odst. 3 a 4 směrnic podrobují zaměstnanci základních, středních a vyšších odborných škol (zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších předpisů), a předškolních a školských zařízení (zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů), pokud jsou tyto školy a zařízení ve smyslu výše uvedeného zákona č. 564/1990 Sb. zařazeny do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení.

 

V Praze dne 6. března 2000

 

JUDr. Ludmila Trnková  v.r.

ředitelka legislativního odboru

 


2.

Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva

 

 

V souladu s ustanovením § 50 odst. 3 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů Ministerstvo zdravotnictví doplňuje zveřejněný nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná humánní léčiva (uvedené ustanovení zmocňuje Ministerstvo zdravotnictví uveřejňovat v seznamu pouze osoby, kterým příslušný okresní úřad nebo Státní úřad pro jadernou bezpečnost výslovně udělil souhlas ke zneškodňování nepoužitelných léčiv). 

 

Od zveřejnění osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva  (535 odpad farmaceutických výrobků - Věstník MZ č. 9/1998, 10/1998, 11/1998, 1/1999, 3/1999, 5/1999, 9/1999, 10/1999, 12/1999, 1/2000 a 3/2000) se nový seznam rozšiřuje o následující další osoby:

 

 

 

27.

 

Provozovatel

:

COMPEC s.r.o.                          IČO 60699558

 

 

Ulice

:

U spalovny 6                              tel. 0508/330201-2

 

 

 

Obec

:

Prostějov

 

 

 

PSČ

:

796 00

 

 

Název tech. zařízení :

Spalovna typ BI 250- zneškodňování nepoužitelných léčiv – částka 4/2000

Změna provozovatele: Původním provozovatelem byla firma KAME-EKO a.s.,IČO: 60737417 (částka 9/1998 Věst. MZ)

 

 

3.

změna názvu Národního referenčního pracoviště

 

 

 

Zn.: HEM-300-15.3.00/12026

Ref.: MUDr. Hammerová

 

           

Ministerstvo zdravotnictví ČR – hlavní hygienik ČR – schválilo změnu názvu Národního referenčního pracoviště pro genetickou toxikologii ve Státním zdravotním ústavu na Národní referenční laboratoř pro genetickou toxikologii, neboť tento název lépe vystihuje činnost uvedené laboratoř.

 

 

MUDr.  Michael   V í t   v.r.

hlavní hygienik ČR

 

 

 

 

4.

Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů - doplnění

 

 

            Na základě požadavku uplatňovaného odběrateli Věstníku Ministerstva zdravotnictví zveřejňuje se (od částky 11/1998)  průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů (označeno tučně kursivou):

 

 

Stanovení léčivých přípravků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek

- změna

Vyhláška MZ č. 57/1997 Sb.

 

 

Vyhláška MZ č. 53/2000 Sb.

Opatření Ministerstva zdravotnictví č. 14 ze dne 28. února 2000, kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 2000

(publ.)

v částce

20/2000

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

- změna

č. 134/1998 Sb.

 

Vyhláška MZ č. 55/2000 Sb.

 


5.

Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 1999

           (část I.)

 

Ministerstvo zdravotnictví podle § 7 písm. h) zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů zveřejňuje vydaná rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změnách, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 1999

 

Seznam výjimek z registrace udělených MZ ČR v období: leden 1999

 

V:   3M MEDICA, Spolková republika Německo. CODE: 53966  TAMBOCOR 100  TBL 50X100mg  IS:  Antiarrythmica  ATC: C01BC04  Datum: 18.01.1999  Počet balení: 240

Účel: Pro IKEM Praha - kliniku kardiologie (odd. antiarytmické).

-----------------------------------------------------------------

V:   ALK A/S, HORSHOLM, Dánsko. CODE: 56302  EPIPEN 0.15mg/dávka  INJ 1X0.3ml/0.15mg  Počet balení: 200  CODE: 56304  EPIPEN 0.3mg/dávka  INJ 1X0.3ml/0.3mg  Počet balení: 1000  IS:  Sympathomimetica  ATC: C01CA24  Datum: 05.01.1999  Účel: Pro ASCO-MED s.r.o.,  Praha. Použití uvedených přípravků je vyhrazeno zdravotnickým  zařízením ambulantní a  ústavní péče. Ke každému  balení bude  přiložena prozatímní  příbalová informace s textem v  jazyce českém. ASCO-MED s.r.o.,  Praha na vyžádání SÚKL předloží atesty všech dovezených šarží.

-----------------------------------------------------------------

V:   BAXTER HEALTHCARE S.A., CASTLEBAR, Irsko.  CODE: 49464  EXTRANEAL  SOL 5X2000ml  IS:  Varia I  ATC: B05DA  Datum: 07.01.1999  Počet balení: 170  Účel:  Pro  Baxter  Immuno  s.r.o.,  Praha.  Použití je vyhrazeno Centru  pro peritoneální  dialýzu I.interní  kliniky LF  UK a  FN Plzeň.  Baxter Immuno  s.r.o.,  Praha  na vyžádání  SÚKL předloží atesty všech dovezených šarží.

-----------------------------------------------------------------

V:   BAYER AG, LEVERKUSEN, Spolková republika Německo.  CODE: 83449 PROLASTIN HS 1000mg  LYO 1X1000mg+1X40ml IS:  Immunopraeparata ATC: V03AX

Datum: 18.01.1999 Počet balení: 12 Účel: Pro FN Motol - II.dětskou kliniku.

-----------------------------------------------------------------

V:   BOEHRINGER  INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH,  INGELHEIM, Spolková      republika Německo.  CODE: 59946  VIRAMUNE  TBL 60X200mg IS:  Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik) ATC: J05AX03 Datum: 07.01.1999 Počet balení: 120 Účel: Pro  Boehringer Ingelheim s.r.o.,  Praha - určeno  pro AIDS Centrum  FN  Bulovka  (80   balení)  a  AIDS  Centrum  Masarykovy nemocnice  v Ústí  nad  Labem  (40 balení).  Boehringer Ingelheim s.r.o., Praha  na vyžádání SÚKL předloží  atesty všech dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   CIBA VISION AG, Švýcarsko.  CODE: 59945  MIOCHOL-E  GTT OPH 1X2ml/20mg

IS:  Ophthalmologica ATC: S01EB09 Datum: 07.01.1999 Počet balení: 1000 Účel:  Pro   Ciba  Vision  AG,  Praha.     Použití  je  vyhrazeno zdravotnickým  zařízením ústavní péče, která poskytují  zdravotní péči  v oboru  oftalmologie. Ciba  Vision AG,  Praha na vyžádání SÚKL předloží atesty všech dovezených šarží.

-----------------------------------------------------------------

V:   FUJISAWA IRELAND LIMITED, KILLORGLIN,Irsko.  CODE: 59943 PROGRAF  CPS 100X1mg IS:  Immunopraeparata ATC: L04AA05 Datum: 04.01.1999 Počet balení: 3 Účel: Pro Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha.

-----------------------------------------------------------------

V:   MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, Nizozemí. CODE: 59948  STOCRIN  CPS 90X200mg IS:  Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik) Datum: 05.01.1999 Počet balení: 130 Účel: Pro Merck Sharp & Dohme Idea Inc., Praha. Použití přípravku je  vyhrazeno AIDS  centrům: FN  Bulovka (50  balení), Masarykovy nemocnice v Ústí  nad Labem (20 balení), FN  Brno (20 balení), FN Ostrava (20  balení), FN Plzeň  (20 balení). Merck  Sharp & Dohme Idea  Inc.,   Praha  na  vyžádání  SÚKL   předloží  atesty  všech dovezených šarží.

-----------------------------------------------------------------

V:   MILUPA, Spolková republika Německo. CODE: 59944  BASIC-CH  PLV 1X225g IS:  Diaetetica ATC: V06D Datum: 05.01.1999 Počet balení: 65 Účel: Pro VFN Praha - Ústav dědičných metabolických poruch.

-----------------------------------------------------------------

V:   NEXSTAR PHARMACEUTICALS LTD, CAMBRIDGE, Velká Británie. CODE: 59954  DAUNOXOME  INJ 1X50ml/50mg IS:  Cytostatica ATC: L01DB02 Datum: 20.01.1999 Počet balení: 4 Účel: Pro FN Motol - II. dětskou kliniku.

-----------------------------------------------------------------

V:   SANOFI WINTHROP, Spojené státy americké. CODE: 95053  PRIMAQUINE  TBL OBD 100X15mg IS:  Antiparasitica (antiprotozoica, antimalarica) ATC: P01BA03 Datum: 30.12.1998 Počet balení: 1 Účel: Pro FN Plzeň - Kliniku chorob infekčních.

-----------------------------------------------------------------

V:   SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG, LUCERNE, Švýcarsko. CODE: 95052  PROGLICEM 100  CPS 100X100mg IS:  Varia I ATC: V03AH01 Datum: 04.01.1999

Počet balení: 9 Účel: Pro VFN Praha - Ústav dědičných metabolických poruch.

-----------------------------------------------------------------

V:   SIGMA-TAU, Itálie. CODE: 94146  CARNITENE  TBL 10X1000mg IS:  Cardiaca ATC: A16AA01 Datum: 06.01.1999 Počet balení: 10 Účel: Pro VFN, Praha - Ústav dědičných metabolických poruch.

-----------------------------------------------------------------

 

Seznam výjimek z registrace udělených MZ ČR v období: únor 1999

 

V:  ARDEAPHARMA A.S., ŠEVĚTÍN, Česká republika. CODE: 72997  SOLUTIO THOMASI ARDEAPHARMA  SOL 1X50ml IS:  Soli a ionty pro p.o. i parent.aplikaci ATC: B05XA31 Datum: 28.01.1999 Počet balení: 3000 Účel:  Pro  ARDEAPHARMU  a.s.  Ševětín  - vyhrazeno zdravotnickým zařízením  ústavní  péče.  Na  vyžádání  SÚKL  je nutno předložit atesty vyrobených šarží uvedeného přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   BRITANNIA PHARMACEUTICALS LTD, Velká Británie. CODE: 54393  BRITAJECT 10mg/ml  INJ 5X2ml/20mg Počet balení: 500 CODE: 54394  BRITAJECT 10mg/ml  INJ 5X5ml/50mg Počet balení: 500 IS:  Emetica ATC: N04BC07 Datum: 04.02.1999 Účel: Pro FN U Svaté Anny, Brno - I.neurologická klinika.

-----------------------------------------------------------------

V:   CENTEON PHARMA GMBH, MARBURG, Spolková republika Německo. CODE: 62653  BERINERT P  INJ SIC 1X500UT+SOL. IS:  Varia I Datum: 03.02.1999 Číslo šarže: 12362111E Počet balení: 25 Účel: Pro  Centeon Pharmu GmbH,  Praha - vyhrazeno  zdravotnickým zařízením - pracovištím klinické imunologie.

-----------------------------------------------------------------

V:   ELI LILLY & COMPANY, INDIANAPOLIS, Spojené státy americké. CODE: 50258  SEROMYCIN  CPS 100X250mg IS:  Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik) ATC: J04AB01 Datum: 27.01.1999 Počet balení: 3 Účel:  Pro FN  Bulovka, Praha  8 -  klinika pneumologie  a hrudní chirurgie. Výrobce může být Eli Lilly USA nebo GB.

-----------------------------------------------------------------

V:   GALENA A.S., OPAVA-KOMÁROV, Česká republika. CODE: 45154  PAXENE  INJ 1X5ml/30mg Počet balení: 500 CODE: 45155  PAXENE  INJ 1X25ml/150mg Počet balení: 500 IS:  Cytostatica ATC: L01CD01 Datum: 28.01.1999 Účel: Pro Galenu a.s.,  Opava - vyhrazeno zdravotnickým zařízením ústavní péče.

-----------------------------------------------------------------

V:  HEUMANN PHARMA GMBH, NÜRNBERG, Spolková republika Německo. CODE: 92166  NORPACE  TBL OBD 100X150mg IS:  Antiarrythmica ATC: C01BA03

Datum: 01.02.1999 Počet balení: 7 Účel: Pro Polikliniku MEDIPO s.r.o., Praha 9.

-----------------------------------------------------------------

V:   HEYL CHEM.-PHARMAZEUT.FABRIK   GMBH   &   CO.KG,   BERLIN,      Spolková republika Německo. CODE: 83301  SULFADIAZIN-HEYL  TBL 80X500mg

IS:  Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik) ATC: J01EC02 Datum: 12.02.1999 Počet balení: 8 Účel: Pro FN Hradec Králové - infekční klinika.

-----------------------------------------------------------------

V:   INFUSIA A.S., HOŘÁTEV, Česká republika. CODE: 46780  NEONUTRIN 5%  INF 1X500ml Počet balení: 200000 CODE: 46781  NEONUTRIN 10%  INF 1X500ml Počet balení: 200000 CODE: 46782  NEONUTRIN 15%  INF 1X500ml Počet balení: 100000 IS:  Infundibilia ATC: B05BA01 Datum: 28.01.1999 Účel: Pro INFUSII a.s., Hořátev.

-----------------------------------------------------------------

V:   LÉČIVA A.S., PRAHA, Česká republika. CODE: 69496  NEOAQUASORB  UNG 1X1000g CODE: 69495  AMBIDERMAN  UNG 1X1200g CODE: 5574   SYNDERMAN CH  UNG 1X1000g IS:  Dermatologica ATC: V07AY Datum: 09.02.1999 Účel: Pro  Léčiva a.s., Praha -  povolení použití pomocných látek uvedených v povolení výjimky.

-----------------------------------------------------------------

V:   MERCK SHARP & DOHME LTD, Spojené státy americké. CODE: 59895 LYOVAC COSMEGEN  INJ SIC 1X0.5mg IS:  Cytostatica ATC: L01DA01 Datum: 01.02.1999 Počet balení: 100 Účel:  Pro lékárnu  FN Na  Bulovce -  ortopedická klinika, Praha. Lékárna  na vyžádání  SÚKL předloží  atesty všech  dodaných šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   MERCK SHARP & DOHME LTD, NEW JERSEY, Spojené státy americké. CODE: 59895  LYOVAC COSMEGEN  INJ SIC 1X0.5mg IS:  Cytostatica ATC: L01DA01 Datum: 08.02.1999 Počet balení: 6 Účel: Pro FN Ostrava - radioterapeutická klinika Ostrava-Poruba.

-----------------------------------------------------------------

V:   MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, Nizozemí. CODE: 50161  MINTEZOL  TBL 6X500mg IS:  Anthelmintica ATC: P02CA02 Datum: 08.02.1999 Počet balení: 5 Účel:  Pro  lékárnu  FN  Plzeň  -  klinika  chorob infekčních. Na vyžádání SÚKL  je nutno předložit  atesty všech dovezených  šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   PHARMACIA & UPJOHN AB, STOCKHOLM, Švédsko. CODE: 93033  XALATAN  GTT OPH 1X2.5ml IS:  Ophthalmologica ATC: S01EX03 Datum: 12.02.1999

Počet balení: 50 Účel: Pro Pharmacia & Upjohn s.r.o., Praha 6 - vyhrazeno pro oční kliniku VFN  Praha a oční  kliniku FN Brno-Bohunice.  Pharmacia & Upjohn s.r.o.  na vyžádání SÚKL předloží  atesty všech dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   PHARMAX LTD, BEXLEY, KENT, Velká Británie. CODE: 59491  SAVENTRINE IV 2mg/ml  INJ 10X2ml/2mg IS:  Sympathomimetica ATC: C01CA02 Datum: 16.02.1999

Počet balení: 1000 Účel:  Pro firmu  Milan Jetmar   - DENTICO,  Praha 8  - vyhrazeno zdravotnickým  zařízením  ambulantní  a  ústavní  péče.  Firma na vyžádání SÚKL předloží atesty všech dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   ROSCH & HANDEL, VÍDEŇ, Rakousko. CODE: 57319  OROACID  TBL 100 IS:  Digestiva, adsorbentia, acida ATC: A09A Datum: 01.02.1999 Počet balení: 20 Účel: Pro praktickou lékařku, Černošice.

-----------------------------------------------------------------

V:   SHS INTERNATIONAL, LIVERPOOL, Velká Británie. CODE: 59977  NEOCATE  PLV 1X400g IS:  Diaetetica ATC: V06 Datum: 25.01.1999 Počet balení: 70 Účel: Pro lékárnu FN Hradec Králové - dětskou kliniku.

-----------------------------------------------------------------

V:   SHS, Spolková republika Německo. CODE: 84685  E-AM 2 -KLEIN-SCHULKINDER  PLV 1X400g IS:  Diaetetica ATC: V06DD Datum: 01.02.1999 Počet balení: 20 Účel: Pro Výzkumný ústav zdraví dítěte, Brno.

-----------------------------------------------------------------

V:   SHS INTERNATIONAL, LIVERPOOL, Velká Británie. CODE: 59977  NEOCATE  PLV 1X400g IS:  Diaetetica ATC: V06 Datum: 10.02.1999 Počet balení: 120 Účel: Pro FN Motol, Praha - I. dětská klinika.

-----------------------------------------------------------------

V:   SHS INTERNATIONAL, LIVERPOOL, Velká Británie. CODE: 59977  NEOCATE  PLV 1X400g IS:  Diaetetica ATC: V06 Datum: 10.02.1999 Počet balení: 30 Účel: Pro Alergologii - imunologii, Praha 4, Antala Staška.

-----------------------------------------------------------------

V:   SPEYWOOD PHARMACEUTICAL LTD, BERSHIRE, Velká Británie. CODE: 57327  DOPACARD  INF 10X5ml/50mg IS:  Sympathomimetica ATC: C01CA14 Datum: 01.02.1999 Počet balení: 800 Účel: Pro BEAUFOUR IPSEN INTERNATIONAL, Praha 5, s podmínkami, že použití  přípravku je  vyhrazeno zdravotnickým  zařízením ústavní péče. Na vyžádání SÚKL je nutno předložit atesty všech dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   SYNTEX LABORATORIES, INCORPORATED, Portoriko. CODE: 53102 CYMEVENE 250mg  CPS 84X250mg IS:  Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik) ATC: J05AB06 Datum: 16.02.1999 Počet balení: 200 Účel: Pro  Roche s.r.o., Praha  - použití vyhrazeno  následujícím pracovištím: 1) ÚHKT, Praha 2) Hematologické odd. FN Plzeň 3) 2. AIDS centrum FN Na Bulovce, Praha 4) IKEM, Praha - klinika nefrologie, - klinika kardiologie,- klinika diabetologie a hepatologie, - chirurgická klinika 5) FN Motol, Praha 6) I.interní klinika FN Plzeň 7) Urologická klinika FN Hradec Králové 8) CKTCH Brno 9) Nefrologické odd. FN Olomouc 10) FN Ostrava 11) III.chirirgická klinika VFN, Praha Roche  s.r.o.,  Praha  na  vyžádání  SÚKL  předloží  atesty všech dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   THE LIPOSOME COMP., Spojené státy americké. CODE: 44142  ABELCET  INJ 10X20ml/100mg IS:  Antibiotica (proti mikrob. a virovým infekcím) ATC: J02AA Datum: 08.02.1999 Počet balení: 5 Účel: Pro Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha.

-----------------------------------------------------------------

V:   WYETH-AYERST, Spojené státy americké. CODE: 50313  TRECATOR-SC  TBL 100X250mg IS:  Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik) ATC: J04AD03 Datum: 27.01.1999 Počet balení: 3 Účel:  Pro FN  Bulovka, Praha  8 -  klinika pneumologie  a hrudní chirurgie 3.LF FN.

-----------------------------------------------------------------

 

 

 

Seznam výjimek z registrace udělených MZ ČR v období:

březen 1999

 

V:   3M HEALTH CARE LIMITED, Velká Británie. CODE: 53966  TAMBOCOR 100  TBL 50X100mg IS:  Antiarrythmica ATC: C01BC04 Datum: 24.03.1999 Počet balení: 8 Účel: Pro Nemocici Šumperk s.r.o.

-----------------------------------------------------------------

V:   CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD, TOKYO, Japonsko. CODE: 88138  PICIBANIL 1 KE  INJ SIC 20LAHV+SOLV IS:  Immunopraeparata ATC: J07AX Datum: 18.03.1999 Počet balení: 1 Účel: Pro FN Hradec Králové - oddělení dětské chirurgie.

-----------------------------------------------------------------

V:   IMMUNO AG, VÍDEŇ, Rakousko. CODE: 50421  FACTOR IX (HUMAN) IMMUNO 600 IU  INJ 1X600UT IS:  Anticoagulantia (fibrinolytica, antifibrinol.) ATC: B02BD05 Datum: 24.02.1999 Číslo šarže: 05D1597L s označením "Pro klinické použití". Počet balení: 200 Účel:  Pro  BAXTER  IMMUNO  s.r.o.,  Praha.  Přípravek je vyroben z lidské krve. Přípravek podléhá povinnému hlášení SÚKL.

-----------------------------------------------------------------

V:   JANSSEN PHARMACEUTICA, BEERSE, Belgie. CODE: 59440  SPORANOX INJ.PRO INF.  INF 1X25ml/250mg IS:  Infundibilia ATC: J02AC02 Datum: 05.03.1999 Počet balení: 14 Účel:  Pro  Nemocnici  České  Budějovice  - Anestez.-resuscitační oddělení.

-----------------------------------------------------------------

V:   MADAUS AG, KÖLN, Spolková republika Německo. CODE: 31341  LEGALON SIL  INJ SIC 4X350mg IS:  Hepatica ATC: A05BA03 Datum: 04.03.1999 Počet balení: 50 Účel: Pro Naturprodukt CZ  s.r.o., Havířov. Použití přípravku při otravách   muchomůrkou   hlíznatou   pro   ambulantní  a  ústavní zdravotnická zařízení.

-----------------------------------------------------------------

V:   MARCOFINA LABORATOIRES, Francie. CODE: 51400  TRIACANA  TBL 100X0.35mg IS:  Hormona (léčiva s hormonální aktivitou) ATC: H03AA04 Datum: 01.03.1999 Počet balení: 10 Účel: Pro FN Hradec Králové - II. interní klinika.

-----------------------------------------------------------------

V:   N.V.ORGANON, OSS, Nizozemí. CODE: 2356   CORTROSYN  INJ SIC 10X250rg+SO. IS:  Hormona (léčiva s hormonální aktivitou) ATC: H01AA02 Datum: 17.02.1999 Počet balení: 10 Účel:  Pro  Organon  s.r.o.,   Praha  -  vyhrazeno  zdravotnickým zařízením ambulantní a ústavní  péče. Organon s.r.o., na vyžádání SÚKL, předloží atesty všech dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   NORDMARK ARZNEIMITTEL GMBH,  UETERSEN,  Spolková  republika      Německo. CODE: 85750  KALINOR  TBL EFF 15 IS:  Soli a ionty pro p.o. i parent.aplikaci

ATC: A12BA Datum: 01.03.1999 Počet balení: 40 Účel: Pro Nemocnici České Budějovice - II. interní oddělení.

-----------------------------------------------------------------

V:   PARKE-DAVIS GMBH - BERLIN,   FREIBURG,   Spolková  republika      Německo. CODE: 20971  KETANEST 10mg/ml  INJ 10X5ml/50mg IS:  Anaesthetica (celková) ATC: N01AX03 Datum: 01.03.1999 Počet balení: 2500 Účel:  Pro  INTERCHEMIA  Praha  s.r.o.  - vyhrazeno zdravotnickým zařízením ambulantní a ústavní  péče. INTERCHEMIA Praha s.r.o. na vyžádání SÚKL, předloží atesty všech dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   SANOFI WINTHROP, AMBARES, Francie. CODE: 11854  DESURIC  TBL 60X100mg IS:  Antirheumatica, antiphlogistica, antiuratica ATC: M04AB03 Datum: 02.03.1999 Počet balení: 900 Účel:  Pro  Institut  klinické  a  experimentální medicíny, Praha - pro Kliniku kardiologie IKEM.  IKEM, na vyžádání SÚKL, předloží atesty všech dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   SANOFI WINTHROP INC., Spojené státy americké. CODE: 23505  PRIMAQUINE  TBL 100X15mg IS:  Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik) ATC: P01BA03 Datum: 11.03.1999 Počet balení: 1 Účel: Pro FN Královské Vinohrady - Klinika geografické medicíny.

-----------------------------------------------------------------

V:   SCHWARZ PHARMA AG, MONHEIM, Spolková republika Německo. CODE: 21221  NIPRUSS  INJ SIC 5X60mg IS:  Hypotensiva ATC: C02DD01 Datum: 17.02.1999

Počet balení: 1500 Účel: Pro SCHWARZ PHARMA AG,  Praha 6 -  vyhrazeno zdravotnickým zařízením  ústavní  péče.  SCHWARZ  PHARMA  AG, na vyžádání SÚKL, předloží atesty všech dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   SHS INTERNATIONAL, LIVERPOOL, Velká Británie. CODE: 59977  NEOCATE  PLV 1X400g IS:  Diaetetica ATC: V06 Datum: 01.03.1999 Počet balení: 10 Účel: Pro Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 4.

-----------------------------------------------------------------

V:   SHS INTERNATIONAL, LIVERPOOL, Velká Británie. CODE: 59977  NEOCATE  PLV 1X400GM IS:  Diaetetica ATC: V06 Datum: 08.03.1999 Počet balení: 80 Účel: Pro  VFN Praha -  Klinika dětského a  dorostového lékařství a Ústav dědičných poruch metabolismu.

-----------------------------------------------------------------

V:   SHS INTERNATIONAL, LIVERPOOL, Velká Británie. CODE: 59977  NEOCATE  PLV 1X400g Počet balení: 20 CODE: 53233  SERAVIT  PLV 1X200g Počet balení: 40 IS:  Diaetetica ATC: V06 Datum: 09.03.1999 Účel: Pro Výzkumný ústav zdraví dítěte, Brno.

-----------------------------------------------------------------

V:   SIGMATAU LABS., Itálie. CODE: 94146  CARNITENE  TBL 10X1000mg IS:  Cardiaca ATC: A16AA01 Datum: 24.03.1999 Počet balení: 19 Účel: Pro VFN Praha - Ústav dědičných metabolických poruch.

-----------------------------------------------------------------

V:   SMITHKLINE BEECHAM, Spojené státy americké. CODE: 53556  DEXEDRINE  TBL 100X5mg IS:  Sympathomimetica ATC: N06BA02 Datum: 16.03.1999 Počet balení: 10

Účel: Pro FN Olomouc - Neurologická klinika.  Poznámka: Pozor! Léková závislost 6.

-----------------------------------------------------------------

V:   SPOFA A.S.,PRAHA, Česká republika. CODE: 64824  NARKAMON 1% INJ.  INJ 10X10ml/100mg IS:  Anaesthetica (celková) ATC: N01AX03 Datum: 08.03.1999 Počet balení: 10000 Účel: Pro  SPOFA a.s., Praha -  vyhrazeno zdravotnickým zařízením ústavní a ambulantní péče. SPOFA  a.s., Praha, na  vyžádání SÚKL, předloží atesty všech dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

 

Seznam výjimek z registrace udělených MZ ČR v období:

duben 1999

 

V:   BOEHRINGER INGELHEIM ESPAŇA S.A., BARCELONA, Španělsko. CODE: 1500   PERSANTIN  INJ 5X2ml/10mg IS:  Vasodilatantia ATC: B01AC07 Datum: 22.04.1999 Počet balení: 3550 Účel: Pro BOEHRINGER INGELHEIM s.r.o., Praha 2. Použití přípravku je   vyhrazeno   níže   uvedeným   zdravotnickým   zařízením  při zátěžových testech u dg. infarktu myokardu:

- Odd. nukleár.mediciny FN U sv.Anny Brno (200 bal.)  - Odd. nukleár.mediciny FN Plzeň (60 bal.)  - Odd.  nukleár.mediciny  FN  Královské  Vinohrady,  Praha (1.631   bal.)  - Odd. nukleár.mediciny FN Plzeň-Lochotín (100 bal.)  - Odd. nukleár.mediciny nemocnice Frýdek-Místek (250 bal.)  - Odd. nukleár.mediciny nemocnice Chomutov (100 bal.)  - Odd. nukleár.mediciny FN Motol, Praha (20 bal.)  - Odd. nukleár.mediciny NsP Klatovy (20 bal.)  - IKEM Praha (15 bal.)  - Odd. nukleár.mediciny Masarykovy městské nemocnice Jilemnice   (4 bal.)  - Odd. nukleár.mediciny FNsP Ostrava-Poruba (1000 bal.)  - Odd. nukleár.mediciny FN Hradec Králové (50 bal.)  - Odd. nukleár.mediciny Státní Slezské nemocnice Opava (50 bal.)  - Odd. nukleár.mediciny nemocnice Tanvald (50 bal.)  BOEHRINGER  INGELHEIM, s.r.o.  na vyžádání  SÚKL předloží  atesty všech dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   BRISTOL-MYERS SQUIBB CO., NEW YORK, Spojené státy americké. CODE: 92026  LYSODREN  TBL 100X500mg IS:  Cytostatica ATC: L01XX Datum: 20.04.1999 Počet balení: 5 Účel: Pro FN Ostrava - Interní klinika FN Ostrava - Poruba.

-----------------------------------------------------------------

V:   ELI LILLY AND CO.LTD, BASINGSTOKE, Velká Británie. CODE: 8786   CYCLOSERINE  CPS 100X250mg IS:  Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik)

ATC: J04AB01 Datum: 23.04.1999 Počet balení: 2 Účel:  Pro FN  Bulovka, Praha  8 -  Klinika pneumologie  a hrudní chirurgie 3.LF UK.

-----------------------------------------------------------------

V:   LEDERLE ARZNEIMITTEL, Spolková republika Německo. CODE: 92010  ARTANE 5mg  TBL 100X5mg IS:  Antiparkinsonica ATC: N04AA01 Datum: 31.03.1999 Počet balení: 11 Účel: Pro praktického lékaře pro dospělé, Hranice.

-----------------------------------------------------------------

V:   LIPOSOME TECHNOLOGY INC., Spojené státy americké. CODE: 44142  ABELCET  INJ 10X20ml/100mg IS:  Antibiotica (proti mikrob. a virovým infekcím)

ATC: J02AA01 Datum: 16.04.1999 Počet balení: 3 Účel: Pro Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha.

-----------------------------------------------------------------

V:   MERCK SHARP & DOHME, NEW JERSEY, Spojené státy americké.

CODE: 59895  LYOVAC COSMEGEN  INJ SIC 1X0.5mg IS:  Cytostatica ATC: L01DA01 Datum: 31.03.1999 Počet balení: 9 Účel: Pro Radioterapeutickou kliniku FN Ostrava - Poruba.

-----------------------------------------------------------------

V:   PASTEUR MERIEUX CONNAUGHT AUSTRIA GMBH, Rakousko.

CODE: 54517  IPSER EUROPE PASTEUR (ANTIVEN.)  INJ 1X5ml IS:  Immunopraeparata ATC: J06AA03 Datum: 16.04.1999 Počet balení: 200 Účel:  Pro firmu  Milan Jetmar  - DENTICO.  Použití je  vyhrazeno zdravotnickým  zařízením ambulantní  a ústavní  péče v přípradech zabránění  otravy  jedem  po  uštknutí  zmijí.  Firma  Dentico na vyžádání SÚKL předloží atesty všech dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   PROMONTA LUNDBECK ARZNEIMITTEL GMBH & CO., HAMBURG, Spolková republika Německo. CODE: 86752  LEVOTHYM  CPS 100X100mg IS:  Antidepressiva ATC: N06AX01 Datum: 06.04.1999 Počet balení: 8 Účel: Pro FN Královské Vinohrady,  Praha - Klinika dětí a dorostu (ambulance metabolických poruch).

-----------------------------------------------------------------

V:   SANOFI WINTHROP INC., Spojené státy americké. CODE: 23505  PRIMAQUINE  TBL 100X15mg IS:  Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik) ATC: P01BA03 Datum: 12.04.1999 Počet balení: 1 Účel: Pro Nemocnici s poliklinikou v Mostě.

-----------------------------------------------------------------

V:   SHS INTERNATIONAL, LIVERPOOL, Velká Británie. CODE: 59977  NEOCATE  PLV 1X400g IS:  Diaetetica ATC: V06 Datum: 19.04.1999 Počet balení: 5 Účel:  Pro Fakultní  Thomayerovu nemocnici  - JIP novorozeneckého oddělení.

-----------------------------------------------------------------

V:   SQUIBB-VON HEYDEN GMBH, Spolková republika Německo. CODE: 40186  AMPHO-MORONAL 100mg/ml  SUS 1X50ml/5g IS:  Antimycotica (lokální i celková) ATC: A01AB04 Datum: 19.04.1999 Počet balení: 240 Účel: Pro IKEM Praha - Klinika transplantační chirurgie.

-----------------------------------------------------------------

V:   WYETH-AYERST, Spojené státy americké. CODE: 50313  TRECATOR-SC  TBL 100X250mg IS:  Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik) ATC: J04AD03 Datum: 23.04.1999 Počet balení: 3 Účel:  Pro FN  Bulovka, Praha  8 -  Klinika pneumologie  a hrudní chirurgie 3.LF UK.

-----------------------------------------------------------------

 

 

Seznam výjimek z registrace udělených MZ ČR v období:

květen 1999

 

V:   BRITANNIA PHARMACEUTICALS LTD, REDHILL, Velká Británie. CODE: 54393  BRITAJECT 10mg/ml  INJ 5X2ml/20mg Počet balení: 180 CODE: 54394  BRITAJECT 10mg/ml  INJ 5X5ml/50mg Počet balení: 180 IS:  Emetica ATC: N04BC07 Datum: 04.05.1999 Účel: Pro VFN Praha - Neurologická klinika 1.LF UK.

-----------------------------------------------------------------

V:   ELI LILLY AND CO.LTD, BASINGSTOKE, Velká Británie. CODE: 8786   CYCLOSERINE  CPS 100X250mg IS:  Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik)

ATC: J04AB01 Datum: 14.05.1999 Počet balení: 25 Účel: Pro FN Hradec Králové - Klinika TRN.

-----------------------------------------------------------------

V:   FARMITALIA CARLO ERBA, Itálie. CODE: 94596  TAKUS  INJ SIC 1X2ml/40rg IS:  Diagnostica ATC: V04CC Datum: 13.05.1999 Počet balení: 110

Účel: Pro Pharmacia  & Upjohn s.r.o., Praha s  tím, že použití je vyhrazeno IKEM, Praha (Transplantcentrum  IKEM - 50 bal., Klinika hepatogastroenterologie IKEM - 40 bal., Klinika diabetologie IKEM - 20  bal.). Pharmacia  & Upjohn  s.r.o., Praha  na vyžádání SÚKL předloží atesty všech dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   HEYL CHEM.-PHARMAZEUT.FABRIK GMBH & CO.KG, BERLIN, Spolková republika Německo. CODE: 83300  SULFADIAZIN-HEYL  TBL 40X500mg IS:  Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik) ATC:  J01EC02 Datum: 13.05.1999 Počet balení: 5 Účel: Pro FN Hradec Králové - infekční klinika.

-----------------------------------------------------------------

V:   LES LABORATOIRES THISSEN, BRAINE-L ALLEUD, Belgie. CODE: 46799  ELOXATIN  INF SIC 1X100mg IS:  Cytostatica ATC: L01XA03 Datum: 14.05.1999 Počet balení: 16 Účel: Pro FN Hradec Králové - oddělení klinické hematologie.

-----------------------------------------------------------------

V:   MERCK SHARP & DOHME LTD, NEW JERSEY, Spojené státy americké.

CODE: 95121  MUSTARGEN  INJ 4X10mg IS:  Cytostatica ATC: L01AA05 Datum: 13.05.1999 Počet balení: 13 Účel:  Pro Masarykův  onkologický ústav,  Brno s  tím, že použití přípravku je  vyhrazeno k léčbě  mladých pacientů s  vyléčitelnou formou  maligního  lymfogranulonu.  Masarykův  onkologický ústav, Brno  na vyžádání  SÚKL  předloží  atesty všech  dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko. CODE: 92159  LAMPRENE  TBL 100X100mg IS:  Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik) ATC: J04AK Datum: 14.05.1999 Počet balení: 25 Účel: Pro FN Hradec Králové - Klinika TRN.

-----------------------------------------------------------------

V:   RHÔNE-POULENC RORER, SPECIA, MONTROUGE, Francie. CODE: 41261  NOZINAN  TBL 100X25mg IS:  Antipsychotica (neuroleptica) ATC: N05AA02 Datum: 14.05.1999 Počet balení: 9 Účel: Pro  Lékárnu Salus pro Nemocnici  Šternberk - Psychiatrické oddělení.

-----------------------------------------------------------------

V:   SEVAC A.S., PRAHA, Česká republika. CODE: 01263   NORGA I.M.SEVAC  INJ 10X1.9ml Číslo šarže: 030298, 020198, 040698, 050698, 060698. Počet balení:  celkem 3867

 

CODE: 01262   NORGA I.M.SEVAC  INJ 1X1.9ml Číslo šarže: 040698, 070798. Počet balení: celkem 13965 IS:  Immunopraeparata ATC: J06BA01 Datum: 29.04.1999 Účel: Pro SEVAC a.s. - doprodej zásob.

-----------------------------------------------------------------

V:   SHS INTERNATIONAL, LIVERPOOL, Velká Británie. CODE: 59977  NEOCATE  PLV 1X400g IS:  Diaetetica ATC: V06 Datum: 03.05.1999 Počet balení: 30 Účel: Pro FN Olomouc - Dětská klinika.

-----------------------------------------------------------------

V:   SHS INTERNATIONAL, LIVERPOOL, Velká Británie. CODE: 59977  NEOCATE  PLV 1X400g IS:  Diaetetica ATC: V06 Datum: 06.05.1999 Počet balení: 10 Účel: Pro Fakultní  Thomayerovu nemocnici- Novorozenecké oddělení JIP/2.dětské odd.

-----------------------------------------------------------------

V:   SIGMA-TAU, Itálie. CODE: 94146  CARNITENE  TBL 10X1000mg IS:  Cardiaca ATC: A16AA01 Datum: 07.05.1999 Počet balení: 7 Účel: Pro VFN Praha - Ústav dědičných metabolických poruch.

-----------------------------------------------------------------

 

Seznam výjimek z registrace udělených MZ ČR v období:

červen 1999

 

V:   BAKER NORTON PHARMACEUTICALS INC., Spojené státy americké. CODE: 11922  NEUTRA-PHOS  PLV 100sáčky(P+NA+K) IS:  Soli a ionty pro p.o. i parent.aplikaci

ATC: A12CX Datum: 02.06.1999 Počet balení: 24 Účel: Pro VFN Praha - Ústav dědičných metabolických poruch.

-----------------------------------------------------------------

V:   F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD, BASILEJ, Švýcarsko. CODE: 58186  NATULAN  CPS 50X50mg IS:  Cytostatica ATC: L01XB01 Datum: 22.06.1999 Počet balení: 24 Účel: Pro   Lékárnu  FN  Hradec  Králové   -  oddělení  klinické       hematologie. Lékárna na vyžádání SÚKL předloží atesty všech       dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   FERRING AB, MALMÖ, Švédsko. CODE: 57567  DECAPEPTYL DEPOT  INJ SIC 3.75mg+SOLV. IS:  Cytostatica ATC: L02AE04 Datum: 18.06.1999 Počet balení: 500 Účel: Pro  Ferring-Léčiva  a.s.   Praha.  Použití  přípravku  je       vyhrazeno zdravotnickým zařízením:  - dět. klinika Č. Budějovice,  - nemocnice u sv.Jiří, - FN Ostrava Poruba, - FP Praha Karlovo nám., - nemocnice Ústí n.L., - ONsP Znojmo, - FN Brno, - FDN Brno, - DK FN Olomouc, - FN Motol Praha, - Zdrav.zař. Sokolov.

-----------------------------------------------------------------

V:   IMMUNO AG, VÍDEŇ, Rakousko. CODE: 91307  PARTOBULIN-INJECT  INJ 1X1ml/250rg IS:  Immunopraeparata ATC: J06BB01 Datum: 25.09.1998 Počet balení: 10000

Účel: Pro  Baxter  Immuno  s.r.o.,  Praha.  Použití přípravku je       vyhrazeno zdravotnickým zařízením ústavní péče.

-----------------------------------------------------------------

V:   LES LABORATOIRES THISSEN, BRAINE-L` ALLEUD, Belgie. CODE: 46799  ELOXATIN  INF SIC 1X100mg IS:  Cytostatica ATC: L01XA03 Datum: 14.06.1999 Počet balení: 16 Účel: Pro FN Hradec Králové - oddělení klinické hematologie.

-----------------------------------------------------------------

V:   LIPOSOME TECHNOLOGY INC., Spojené státy americké. CODE: 44142  ABELCET  INJ 10X20ml/100mg IS:  Antibiotica (proti mikrob. a virovým infekcím) ATC: J02AA01 Datum: 25.05.1999 Počet balení: 5 Účel: Pro Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha.

-----------------------------------------------------------------

V:   MINERVA PHARMACEUTICAL S.A., ATHENS, Řecko. CODE: 56476  OXYMETHOLONE MINERVA  TBL 100X50mg IS:  Hormona (léčiva s hormonální aktivitou) ATC: A14AA05 Datum: 01.06.1999 Počet balení: 6 Účel: Pro FN Motol - II.dětská klinika.

-----------------------------------------------------------------

V:   N.V.ORGANON, OSS, Nizozemí. CODE: 2199   CORTROSYN  INJ 1X0.25mg+2ml

IS:  Hormona (léčiva s hormonální aktivitou) ATC: H01AA02 Datum: 26.05.1999 Počet balení: 300 Účel: Pro  Organon  s.r.o.,   Praha  -  vyhrazeno  zdravotnickým       zařízením ambulantní a ústavní  péče. Organon s.r.o., Praha       na  vyžádání SÚKL  předloží atesty  všech dovezených  šarží       přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   ORPHAN EUROPE, Francie. CODE: 57692  CYSTAGON 50mg  CPS 50mg Počet balení: 30 CODE: 57693  CYSTAGON 150mg  CPS 150mg Počet balení: 15 IS: Antacida (včetně ulcerosních léčiv) ATC: A16AA04 Datum: 14.06.1999 Účel: Pro FN Motol - I.dětská klinika.

-----------------------------------------------------------------

V:   PASTEUR MÉRIEUX SERUMS & VACCINS, LYON, Francie. CODE: 83330  IPSER EUROPE PASTEUR(ANTIVEN.)  INJ 1X5ml IS:  Immunopraeparata ATC: J06AA03 Datum: 14.06.1999 Číslo šarže: N 5126 Počet balení: 600 Účel: Pro JK TRANDING s.r.o.,  Karlovy Vary. Použití je vyhrazeno       zdravotnickým   zařízením   ambulantní   a   ústavní   péče       v případech  zabránění otravy jedem  po uštknutí zmijí.  JK       TRANDING  s.r.o.  na  vyžádání  SÚKL  předloží atesty všech       dovezených šarží přípravku. CODE: 86403 TYPHIM VI(TYPHOIDE POLYS.VACC.) INJ 1X0.5ml/DÁV.+STŘ. IS:   Immunopraeparata ATC:  J07AP03 Datum: 14.06.1999 Číslo šarže: P1046 Počet balení: 4000 Účel: Pro  JK TRADING s.r.o.,  Karlovy Vary použití  je vyhrazeno       zařízením  hygienické  služby   a  zdravotnickým  zařízením       ambulantní a  ústavní péče , která  provádějí očkování osob       odjíždějících do zahraničí. JK TRANDING  s.r.o. na vyžádání SÚKL  předloží atesty všech       dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, AMBARES, Francie. CODE: 56462  DESURIC  TBL 60X100mg IS:  Antirheumatica, antiphlogistica, antiuratica ATC: M04AB03 Datum: 22.06.1999 Počet balení: 6 Účel: Pro lékárnu Profarma, Jablonec nad Nisou.

-----------------------------------------------------------------

V:   SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, AMBARES, Francie. CODE: 56462  DESURIC  TBL 60X100mg IS:  Antirheumatica, antiphlogistica, antiuratica ATC: M04AB03 Datum: 26.05.1999 Počet balení: 6 Účel: Pro Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha.

-----------------------------------------------------------------

V:   SCHWARZ PHARMA AG, MONHEIM, Spolková republika Německo. CODE: 21221  NIPRUSS  INJ SIC 5X60mg IS:  Hypotensiva ATC: C02DD01 Datum: 02.06.1999 Počet balení: 2000 Účel: Pro  firmu SCHWARZ PHARMA  AG, Praha. Použití  je vyhrazeno       zdravotnickým  zařízením ústavní  péče. SCHWARZ  PHARMA AG       Praha  na vyžádání  SÚKL předloží  atesty všech dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   SHS INTERNATIONAL, LIVERPOOL, Velká Británie. CODE: 53233  SERAVIT  PLV 1X200g Počet balení: 5 CODE: 59977  NEOCATE  PLV 1X400g Počet balení: 60 IS:  Diaetetica ATC: V06 Datum: 16.06.1999 Účel: Pro Výzkumný ústav zdraví dítěte, Brno.

-----------------------------------------------------------------

V:   SHS INTERNATIONAL, LIVERPOOL, Velká Británie. CODE: 59977  NEOCATE  PLV 1X400g IS:  Diaetetica ATC: V06 Datum: 01.06.1999 Počet balení: 60 Účel: Pro FN Motol - Klinika dětské chirurgie.

-----------------------------------------------------------------

V:   SQUIBB-VON HEYDEN GMBH, Spolková republika Německo. CODE: 40186  AMPHO-MORONAL 100mg/ml  SUS 1X50ml/5g IS:  Antimycotica (lokální i celková) ATC: A01AB04 Datum: 26.05.1999 Počet balení: 110 Účel: Pro IKEM Praha -  Klinika transplantační chirurgie. IKEM na       vyžádání  SÚKL  předloží   atesty  všech  dovezených  šarží       přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   SWISS SERUM AND VACCINE INSTITUTE, Švýcarsko. CODE: 83426  VIVOTIF BERNA  CPS 3 ATC: J07AP02 Číslo šarže: 015270.08 Počet balení: 600 CODE: 12546  OROCHOL BERNA  PLV POR A+B(sáčky) ATC: J07AE Číslo šarže: 015234.02 Počet balení: 400 IS:  Immunopraeparata Datum: 23.06.1999 Účel: Pro JK TRADING s.r.o., Karlovy Vary. Použití  je vyhrazeno       zařízením  hygienické  služby   a  zdravotnickým  zařízením       ambulantní a  ústavní péče , která  provádějí očkování osob       odjíždějících do zahraničí.

-----------------------------------------------------------------

V:   THE RESEARCH FOUNDATION FOR MICROBIAL DISEASES, Japonsko. CODE: 54228  J.E.VAX-proti japonské encefal.  INJ SIC 3X1dávka IS:  Immunopraeparata

ATC: J07BA02 Datum: 23.06.1999 Číslo šarže: EJN 169 Počet balení: 100 Účel: Pro JK TRADING s.r.o., Karlovy Vary. Použití  je vyhrazeno       zařízením  hygienické  služby   a  zdravotnickým  zařízením ambulantní a  ústavní péče , která  provádějí očkování osob       odjíždějících do zahraničí.

-----------------------------------------------------------------

 

Seznam výjimek  z registrace udělených  MZ ČR v  období:

červenec 1999

 

V:   DR.F.KÖHLER CHEMIE GMBH, Spolková republika Německo. CODE: 83589  4-DMAP  INJ 5X5ml/250mg ATC: V03AB27 Počet balení: 2 CODE: 23449  NATRIUMTHIOSULFAT 10%  INJ 5X10ml/1g ATC: V03AB06 Počet balení: 2 IS:  Antidota, detoxicantia Datum: 19.07.1999 Účel:  Pro  FN  Královské   Vinohrady  -  Klinika  anesteziologie a resuscitace pro osoby léčené na otravu kyanidy.

-----------------------------------------------------------------

V:   FRESENIUS AG, BAD HOMBURG, Spolková republika Německo. CODE: 53749  CAPTIMER 100  DRG 50X100mg IS:  Expectorantia, mucolytica ATC: R05CB12 Datum: 29.06.1999 Počet balení: 6 Účel:  Pro Polikliniku  Jindřichův Hradec  - Odd. int.-nefrolol.- sonografické. Podmínka:  MZ  ČR  žádá  ke  dni  3.10.1999  zprávu,  která  bude obsahovat doplňující informace.

-----------------------------------------------------------------

V:   ICN GALENIKA, Jugoslávie. CODE: 96223  STREPTOMYCIN SULPHATE  INJ SIC 50X1g IS:  Antibiotica (proti mikrob. a virovým infekcím) ATC: J01GA01 Datum: 13.07.1999 Číslo šarže: 452196 Počet balení: 829 (Exp. 1/2000). Účel:   Pro   ICN   Czech   Republic   a.s.,   Roztoky   u  Prahy - vyhrazeno zdravotnickým zařízením ambulantní a ústavní péče.

-----------------------------------------------------------------

V:   INSTITUTO GRIFOLS S.A., BARCELONA, Španělsko. CODE: 57669  PASTEUR.HUM.IMMUNOGL.GRIFOLS 16  INJ 5X2ml IS:  Immunopraeparata ATC: J06BA Datum: 19.07.1999 Počet balení: 50000 Účel: Pro  GRIFOLS s.r.o., Praha.  Žadatel předloží atesty  všech dovezených šarží SÚKL. Poznámka: Vyrobeno z lidské krve.

-----------------------------------------------------------------

V:   MERCK SHARP & DOHME LTD, NEW JERSEY, Spojené státy americké. CODE: 59895  LYOVAC COSMEGEN  INJ SIC 1X0.5mg IS:  Cytostatica ATC: L01DA01 Datum: 13.07.1999 Počet balení: 50 Účel: Pro Okresní nemocnici Jičín - Radioterapeutické oddělení.

-----------------------------------------------------------------

 

Seznam výjimek z registrace udělených MZ ČR v období:

srpen 1999

 

V:   BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM AM RHEIN,  Spolková republika Německo.CODE: 1308   ALUPENT  TBL 100X20mg IS:  Bronchodilatantia, antiasthmatica  ATC: R03CB03 Datum: 28.07.1999 Počet balení: 15 Účel: Pro FN Hradec Králové - II.interní klinika.

-----------------------------------------------------------------

V:   BRISTOL-MYERS SQUIBB CO., NEW YORK, Spojené státy americké. CODE: 92026  LYSODREN  TBL 100X500mg IS:  Cytostatica ATC: L01XX Datum: 20.08.1999 Počet balení: 30 Účel: Pro VFN Praha - III. interní klinika.

-----------------------------------------------------------------

V:   DR.F.KOHLER CHEMIE, Spolková republika Německo. CODE: 83589  4-DMAP  INJ 5X5ml/250mg IS:  Antidota, detoxicantia ATC: V03AB27 Datum: 02.08.1999 Počet balení: 5 Účel: Pro  pracovní lékařku a.s.Kaučuk Kralupy  nad Vltavou - pro osoby po otravách kyanidy, kyanovodíkem a nitrily.

-----------------------------------------------------------------

V:   FUJISAWA IRELAND LIMITED, KILLORGLIN, Irsko. CODE: 59943  PROGRAF  CPS 100X1mg IS:  Immunopraeparata ATC: L04AA05 Datum: 28.07.1999 Počet balení:3 Účel: Pro Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2.

-----------------------------------------------------------------

V:   LIFEHEALTH  LIM.,   NEWCASTLE  UPON   TYNE,  Spojené   státy      americké. CODE: 58347  TETRABENAZINE TABLETS  TBL 112X25mg IS:  Antipsychotica (neuroleptica) ATC: N05AK01 Datum: 09.08.1999 Počet balení: 27 Účel: Pro VFN Praha - Neurologická klinika.

-----------------------------------------------------------------

V:   MERCK SHARP & DOHME LTD, NEW JERSEY, Spojené státy americké. CODE: 59895  LYOVAC COSMEGEN  INJ SIC 1X0.5mg IS:  Cytostatica ATC: L01DA01 Datum: 28.07.1999 Počet balení: 16 Účel: Pro FN U Svaté Anny, Brno - oddělení radiační onkologie.

-----------------------------------------------------------------

V:   MERCK SHARP & DOHME LTD, NEW JERSEY, Spojené státy americké. CODE: 87671  INDOCID  INJ SIC 3X1mg IS:  Antirheumatica, antiphlogistica, antiuratica ATC: M01AB01 Datum: 05.08.1999 Počet balení: 300 Účel:  Pro  MERCK  SHARP  &  DOHME  IDEA  INC.,  Praha. Vyhrazeno zdravotnickým zařízením - perinatologickým centrům (PC):

- PC VFN, Neonatologické oddělení  s JIRP Gyn.-por. kliniky 1.LF,   Praha 2 - 40 bal.

- PC FN  Motol, Neonatologické oddělení s  JIRP Gyn.-por. kliniky   2.LF, Praha 5 - 20 bal.

- PC ÚPMD, Praha 4 - 30 bal.

- PC Nemocnice České Budějovice, Neonatologické oddělení s JIRP -   20 bal.

- PC FN Plzeň, Neonatologické oddělení s  JIRP - 25 bal.

- PC FN Hradec Králové, Neonatologické oddělení s  JIRP - 25 bal.

- PC Masarykovy nemocnice Ústí n.Labem, Neonatologické oddělení s   JIRP - 15 bal.

- PC Nemocnice Most, Neonatologické oddělení s  JIRP - 20 bal.

- PC Fakultní porodnice Brno, Neonatologické oddělení s JIRP -   35 bal.

- PC FN Olomouc, Neonatologické oddělení s JIRP - 25 bal.

- PC Baťovy  nemocnice Zlín, Neonatologické oddělení  s JIRP -   20 bal.

- PC FN Ostrava, Neonatologické oddělení  s JIRP - 25 bal.

Spol.  Merck Sharp  & Dohme  Idea Inc.,  Praha, na vyžádání SÚKL, předloží atesty všech dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   PASTEUR MERIEUX SERUMS & VACCINS, LYON, Francie. CODE: 86403 TYPHIM VI(TYPHOIDE POLYS.VACC.) INJ 1X0.5ml/DÁV.+STŘ. IS:  Immunopraeparata ATC: J07AP03 Datum: 24.08.1999 Počet balení: 3000 Účel:  Pro  JK  Trading  s.r.o.,  Karlovy  Vary  s podmínkami, že použití  přípravku  je  vyhrazeno  zařízením  hygienické služby a zdravotnickým zařízením ambulantní péče, která provádějí očkování osob odjíždějících do zahraničí. Spol. JK TRADING, Karlovy Vary, na vyžádání SÚKL, předloží atesty všech dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   RHÔNE-POULENC RORER, BELLON, MONTROUGE, Francie. CODE: 58346  CERUBIDINE  INJ SIC 10X20mg+SOL. IS:  Cytostatica ATC: L01DB02 Datum: 02.08.1999 Počet balení: 3 Účel: Pro FN Brno - I.dětská interní a onkologická klinika.

-----------------------------------------------------------------

V:   SCHERING-PLOUGH CENTRAL EAST AG, LUCERNE, Švýcarsko. CODE: 92111  PROGLICEM  TBL 100X100mg IS:  Varia I ATC: V03AH01 Datum: 02.08.1999 Počet balení: 10 Účel: Pro Polikliniku II, Hradec Králové.

-----------------------------------------------------------------

V:   SEVAPHARMA A.S., PRAHA, Česká republika. CODE: 1195   GASEA  INJ 1X20ml/25KU IS:  Immunopraeparata ATC: J06AA05 Datum: 28.07.1999 Číslo šarže: 01-0799 Počet balení: 100 dávek Účel: Pro výrobce SEVAPHARMA a.s., Praha.

------------------------------------------------------

 

Seznam výjimek z registrace udělených MZ ČR v období: září 1999

 

V:   BAXTER HEALTHCARE S.A., CASTLEBAR, COUNTY MAYO, Irsko. CODE: 49464  EXTRANEAL  SOL 5X2000ml Počet balení:144 CODE: 49465  EXTRANEAL  SOL 4X2500ml Počet balení: 46 IS:  Varia I ATC: B05D Datum: 20.09.1999 Účel:  Pro BAXTER-IMMUNO  s.r.o., Praha  v souvislosti  s léčením pacientů na  I.interní klinice VFN, Praha,  I.interní klinice FN, Plzeň, Hemodialyzačním  odd. Nemocnice Na  Homolce. Baxter Immuno s.r.o., Praha  na vyžádání SÚKL předloží  atesty všech dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   BRITANNIA PHARMACEUTICALS LTD, REDHILL, Velká Británie. CODE: 54393  BRITAJECT 10mg/ml  INJ 5X2ml/20mg Počet balení: 20 CODE: 54394  BRITAJECT 10mg/ml  INJ 5X5ml/50mg Počet balení: 20 IS:  Emetica ATC: N04BC07 Datum: 14.09.1999 Účel: Pro VFN Praha, Neurologická klinika 1.LF UK.

-----------------------------------------------------------------

V:   CENTEON PHARMA GMBH, VÍDEŇ, Rakousko. CODE: 83782  FAKTOR IX P CENTEON 600 I.U.  INJ SIC 600UT+SOLV. IS:  Anticoagulantia (fibrinolytica, antifibrinol.) ATC: B02BD04 Datum: 30.08.1999 Číslo šarže: 10U184 Počet balení: 40 Účel:  Pro  II.dětskou  kliniku  FN  Motol.  Přípravek  může  být adjustován v německém jazyce.

-----------------------------------------------------------------

 

V:   CENTEON PHARMA GMBH, MARBURG, Spolková republika Německo. CODE: 58413  BERIRAB (HUMAN RABIES IMMUNOGL.)  INJ 1X5ml/750UT IS:  Immunopraeparata ATC: J06BB05 Datum: 16.09.1999 Počet balení: 3 Účel:  Pro  FN  Bulovka  Praha  8  - Antirabické centrum infekční kliniky.

-----------------------------------------------------------------

V:   COOPERATIVA FARMACEUTICA, MILANO, Itálie. CODE: 95142  THIOLA  TBL 30X250mg IS:  Expectorantia, mucolytica ATC: R05CB12 Datum: 15.09.1999 Počet balení: 12 Účel:  Pro   FN  Hradec  Králové   -  Ústav  klinické   biochemie a diagnostiky.

-----------------------------------------------------------------

V:   ELI LILLY AND CO.LTD, BASINGSTOKE, Velká Británie. CODE: 8786   CYCLOSERINE  CPS 100X250mg IS:  Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik) ATC: J04AB01 Datum: 30.08.1999 Počet balení: 1 Účel:  Pro FN  Bulovka, Praha  8 -  Klinika pneumologie  a hrudní        chirurgie.

-----------------------------------------------------------------

V:   F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD, BASILEJ, Švýcarsko. CODE: 58186  NATULAN  CPS 50X50mg IS:  Cytostatica ATC: L01XB01 Datum: 31.08.1999 Počet balení: 3 Účel: Pro  FN Hradec Králové -  oddělení klinické hematologie. FN na   vyžádání  SÚKL   předloží  atesty   všech  dovezených  šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   FUJISAWA IRELAND LIMITED, KILLORGLIN, Irsko. CODE: 59943  PROGRAF  CPS 100X1mg IS:  Immunopraeparata ATC: L04AA05 Datum: 01.09.1999 Počet balení: 5 Účel: Pro Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2.

-----------------------------------------------------------------

V:   GRÜNENTHAL GMBH, STOLBERG, Spolková republika Německo. CODE: 58411  THALIDOMID GRÜNENTHAL 100mg  TBL 1000X100mg IS:  Cytostatica ATC: L04AX02 Datum: 02.09.1999 Počet balení: 2 Účel: Pro FN Motol -  transplantační jednotka II.dětské kliniky s podmínkami, že 1) FN v Motole na  vyžádání SÚKL předloží atesty všech dovezených    šarží přípravku. 2) Ošetřující  lékař  pacientů,  uvedených  na  seznamu výjimky,    předloží  před zahájením  léčby k  podpisu rodičům  (zákonnému    zástupci)  pacientů  písemný  informovaný  souhlas, který bude    obsahovat   základní   informace    o   přípravku   THALIDOMID    "GRÜNENTHAL"  100 mg  a  o  jeho možných  nežádoucích účincích    a dále upozornění, že tento  přípravek není v ČR zaregistrován    a ve  světě nebylo použití  tohoto léčiva u  daného onemocnění    ještě uznáno státními autoritami. 3) Ošetřující lékař pacientů,  uvedených na seznamu výjimky, bude    průběžně  předkládat  SÚKL   hlášení  o  případných  závažných    nežádoucích účincích přípravku. 4) Ošetřující  lékař  pacientů,  uvedených  na  seznamu výjimky,    předloží  1x ročně  SÚKL (v  kopii Ministerstvu zdravotnictví)    informace o používání tohoto přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE, Belgie. CODE: 59440  SPORANOX INJ.PRO INF.  INF 1X25ml/250mg IS:  Infundibilia ATC: J02AC02 Datum: 17.09.1999 Počet balení: 20 Účel: Pro FN Brno - Oddělení dětské onkologie.

-----------------------------------------------------------------

V:   MERCK GMBH, WIEN, Rakousko. CODE: 58410  AGAFFIN  GEL 1X500ml IS:  Laxantia ATC: A06AB08 Datum: 30.08.1999 Počet balení: 40 Účel:  Pro   Ústřední  vojenskou  nemocnici   -  Anesteziologické a resuscitační oddělení.

-----------------------------------------------------------------

V:   ORPHAN EUROPE, Francie. CODE: 57328  BUPHENYL  PLV 1X250g IS:  Diaetetica ATC: A16AX Datum: 09.09.1999 Počet balení: 10 Účel: Pro VFN - Ústav dědičných metabolických poruch.

-----------------------------------------------------------------

V:   RHÔNE-POULENC RORER, BELLON, MONTROUGE, Francie. CODE: 58346  CERUBIDINE  INJ SIC 10X20mg+SOL. IS:  Cytostatica ATC: L01DB02 Datum: 31.08.1999 Počet balení: 30 Účel: Pro  FN Hradec Králové -  oddělení klinické hematologie. FN na   vyžádání  SÚKL   předloží  atesty   všech  dovezených  šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   RHÔNE-POULENC RORER, BELLON, Francie. CODE: 58346  CERUBIDINE  INJ SIC 10X20mg+SOL. IS:  Cytostatica  ATC: L01DB02 Datum: 02.09.1999 Počet balení: 1 Účel:  Pro  FN  Ostrava  -  Klinika  dětského lékařství (Stanice hematologie  a  hematoonkologie).  FN  na  vyžádání  SÚKL předloží atesty všech dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   RHÔNE-POULENC RORER, BELLON, Francie. CODE: 58346  CERUBIDINE  INJ SIC 10X20mg+SOL. IS:  Cytostatica ATC: L01DB02 Datum: 13.09.1999 Počet balení: 2 Účel:  FN  Ostrava  -  Klinika  dětského  lékařství (Stanice hematologie  a  hematoonkologie).  FN  na  vyžádání  SÚKL předloží atesty všech dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   RHÔNE-POULENC RORER, BELLON, Francie. CODE: 58346  CERUBIDINE  INJ SIC 10X20mg+SOL. IS:  Cytostatica ATC: L01DB02 Datum: 21.09.1999 Počet balení: 2 Účel: Pro  Lékárnu Masarykovy nemocnice  Ústí nad Labem  - Dětská klinika.  Lékárna na  vyžádání SÚKL  předloží atest  dodané šarže přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   SCHERING AG, BERLIN, Spolková republika Německo. CODE: 23507  PRIMOBOLAN S  TBL 50X25mg IS:  Hormona (léčiva s hormonální aktivitou) ATC: A14AA04 Datum: 21.09.1999 Počet balení: 10 Účel: Pro FN Plzeň - kliniku chorob dětských.

-----------------------------------------------------------------

V:   SHS INTERNATIONAL, LIVERPOOL, Velká Británie. CODE: 95176  M-AM 2  PLV 1X400g IS:  Diaetetica ATC: V06DD Datum: 31.08.1999 Počet balení: 15 Účel: Pro VFN - Ústav dědičných metabolických poruch.

-----------------------------------------------------------------

V:   SHS INTERNATIONAL, LIVERPOOL, Velká Británie. CODE: 59977  NEOCATE  PLV 1X400g IS:  Diaetetica ATC: V06 Datum: 06.09.1999 Počet balení: 20 Účel: Pro Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Písek.

-----------------------------------------------------------------

V:   SIGMATAU, Itálie. CODE: 94146  CARNITENE  TBL 10X1000mg IS:  Cardiaca ATC: A16AA01 Datum: 30.08.1999 Počet balení: 70 Účel: Pro VFN Praha - Ústav dědičných metabolických poruch.

-----------------------------------------------------------------

V:   TORREX PHARMA GMBH, Spolková republika Německo. CODE: 50314  BREVIBLOC 10mg/ml  INJ 5X10ml/100mg Počet balení: 50  CODE: 58412  BREVIBLOC 250mg/ml  INJ 1X10ml/2.5g Počet balení: 90 IS:  Antiarrythmica ATC: C07AB09 Datum: 16.09.1999 Účel:  Pro  Torrex  Pharma  s.r.o.,  Praha.  Použití je vyhrazeno kardiochirurgickým centrům zdravotnických  zařízení ústavní péče. Torrex  Pharma s.r.o.,  Praha  na  vyžádání SÚKL  předloží atesty všech dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------                               atesty všech dovezených

V:   WYETH-AYERST, Spojené státy americké. CODE: 50313  TRECATOR-SC  TBL 100X250mg IS:  Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik) ATC: J04AD03 Datum: 30.08.1999 Počet balení: 3 Účel:  Pro FN  Bulovka, Praha  8 -  Klinika pneumologie  a hrudní chirurgie.

-----------------------------------------------------------------

 

Seznam výjimek z registrace udělených MZ ČR v období: říjen 1999

 

V:   3M HEALTHCARE  LTD,  LEICESTERSHIRE,   LOUGHBOROUGH,  Velká      Británie. CODE: 53966  TAMBOCOR 100  TBL 50X100mg IS:  Antiarrythmica ATC: C01BC04 Datum: 05.10.1999 Počet balení: 8 Účel: Pro Nemocnici Šumperk s.r.o. - dětské oddělení.

-----------------------------------------------------------------

V:   BERCO-ARZNEIMITTEL, Spolková republika Německo. CODE: 66844  NITRAMYL  INH 6X0.1ml IS:  Antidota, detoxicantia ATC: V03AB22 Datum: 05.10.1999

Počet balení: 200 Účel: Pro  PHOENIX lékárenský velkoobchod  a.s., Praha s  tím, že přípravek je vyhrazen jako  antidotum při otravě kyanidy. PHOENIX  lékárenský  velkoobchod  a.s.,  Praha  na  vyžádání SÚKL předloží atesty všech dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   BRISTOL-MYERS SQUIBB CO., NEW YORK, Spojené státy americké. CODE: 92026  LYSODREN  TBL 100X500mg IS:  Cytostatica ATC: L01XX Datum: 01.10.1999 Počet balení: 6 Účel: Pro VFN Praha - Onkologická klinika.

-----------------------------------------------------------------

V:   BRISTOL-MYERS SQUIBB CO., NEW YORK, Spojené státy americké. CODE: 92026  LYSODREN  TBL 100X500mg IS:  Cytostatica ATC: L01XX Datum: 18.10.1999 Počet balení: 5 Účel: Pro FN Ostrava - interní klinika.

-----------------------------------------------------------------

V:   CENTEON PHARMA GMBH, MARBURG, Spolková republika Německo. CODE: 62653  BERINERT P CENTEON 500 I.U.  INJ SIC 1X500UT+SOL. IS:  Varia I Datum: 20.10.1999 Číslo šarže: 15162111A Počet balení: 20 Účel:  Pro   CENTEON  PHARMA  GmbH  -   přípravek  je  adjustován v německém   jazyce   pro   oddělení   alergologie  a  imunologie zdravotnických zařízení ústavní a ambulantní péče.

-----------------------------------------------------------------

V:   CHIRON BEHRING GMBH  &  CO.,  MARBURG,  Spolková  republika      Německo. CODE: 56186 ADSORBED DIPHTH.VACC.BEH.ADULTS INJ 1X0.5ml/2UT/DÁV. IS:  Immunopraeparata  ATC: J07AF01  Datum: 27.09.1999  Číslo šarže: 028022A  Počet balení: 600  Účel:   Pro  JK   TRADING  s.r.o.,   Karlovy  Vary   -  vyhrazeno zařízením hygienické služky a  zdravotnickým zařízením ambulantní a ústavní péče pro očkování při odjezdu do ciziny.

-----------------------------------------------------------------

V:   ELI LILLY AND CO.LTD, BASINGSTOKE, Velká Británie.  CODE: 8786   CYCLOSERINE  CPS 100X250mg  IS:  Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik)  ATC: J04AB01  Datum: 21.10.1999  Počet balení: 3  Účel: Pro FN Bulovka - Klinika pneumologie a hrudní chirurgie.

-----------------------------------------------------------------

V:   FUJISAWA GMBH, Spolková republika Německo.  CODE: 58442  PROGRAF 1mg  CPS 50X1mg  Počet balení: 2000  CODE: 58443  PROGRAF 5mg  CPS 50X5mg  Počet balení: 200  IS:  Immunopraeparata   ATC: L04AA05  Datum: 22.09.1999  Účel:   Pro   zástupce   firmy    Fujisawa   GmbH   -   vyhrazeno transplantačním  centrům, pacientům  po transplantaci  jater nebo ledviny.  Zástupce  firmy Fujisawa  GmbH na  vyžádání SÚKL  předloží atesty všech dovezených šarží přípravků.

-----------------------------------------------------------------

V:   FUJISAWA GMBH, Spolková republika Německo.  CODE: 58442  PROGRAF 1mg  CPS 50X1mg  Počet balení: 30  CODE: 58443  PROGRAF 5mg  CPS 50X5mg  Počet balení: 30  IS:  Immunopraeparata  ATC: L04AA05  Datum: 08.10.1999  Účel: Pro FN Motol -  pro III. chirurgickou kliniku (pro pacienty po transplantaci plic).

-----------------------------------------------------------------

V:   HEYL CHEM.-PHARMAZEUT.FABRIK GMBH &  CO.KG, BERLIN, Spolková      republika Německo.  CODE: 83301  SULFADIAZIN-HEYL  TBL 80X500mg  IS:  Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik)  ATC: J01EC02  Datum: 18.10.1999  Počet balení: 5  Účel: Pro  FN Na Bulovce  - III. klinika  infekčních a tropických nemocí. Lékárna  FN Na  Bulovce na  vyžádání SÚKL  předloží atesty  všech dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   IMTIX SANGSTAT, Francie.  CODE: 58576  LYMPHOGLOBULINE  INJ 1X5ml

IS:  Immunopraeparata  ATC: L04AA  Datum: 29.09.1999  Počet balení: 10  Účel: Pro  FN Motol - I.dětská  klinika.  FN  v Motole  na vyžádání  SÚKL předloží  atesty všech dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE, Belgie.  CODE: 59440  SPORANOX I.V.INJ.PRO INF.  INF 1X25ml/250mg  IS:  Infundibilia  ATC: J02AC02  Datum: 27.09.1999.  Počet balení: 20  Účel: Pro FN Brno - Oddělení dětské onkologie.

-----------------------------------------------------------------

V:   LABORATOIRES SANDOZ, Francie.  CODE: 92174  PHOSPHORE SANDOZ  TBL EFF 20X750mg  IS:  Soli a ionty pro p.o. i parent.aplikaci  ATC: A12CX  Datum: 07.10.1999

Počet balení: 46  Účel: Pro VFN - Klinika dětského a dorostového lékařství.

-----------------------------------------------------------------

V:   LABORATOIRES SANDOZ, Francie.  CODE: 92174  PHOSPHORE SANDOZ  TBL EFF 20X750mg  IS:  Soli a ionty pro p.o. i parent.aplikaci  ATC: A12CX  Datum: 18.10.1999

Počet balení: 20  Účel: Pro VFN Praha - Klinika dětského a dorostového lékařství.

-----------------------------------------------------------------

V:   MARION MERRELL DOW GMBH, BERLIN, Spolková republika Německo.  CODE: 23363  CHININUM DIHYDROCHLORIC.BUCHLER  INJ 10X1ml/250mg  IS:  Analgetica, antipyretica  ATC: N02BG  Datum: 20.10.1999  Počet balení: 2  Účel: Pro  FN Brno - Klinika  dětských infekčních nemoci.  Lékárna FN  Brno na vyžádání  SÚKL předloží atest  dovezené šarže přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   MERCK SHARP & DOHME B.V., HAARLEM, Nizozemí.  CODE: 59948  STOCRIN 200mg  CPS 90X200mg  IS:  Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik)  ATC: J05AG03  Datum: 30.09.1999  Počet balení: 80  Účel: Pro MERCK SHARP & DOHME  IDEA INC., Praha s tím, že použití přípravku je vyhrazeno  - AIDS centru FN Bulovka (40 balení)  - AIDS centru FN Brno (15 balení)  - AIDS centru FN Ostrava (10 balení)  - AIDS centru FN Plzeň (15 balení).  MERCK SHARP  & DOHME IDEA  INC., Praha na  vyžádání SÚKL předloží atesty všech dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   NUTRICIA, Velká Británie.  CODE: 57436  LT-AM 2  PLV 1X400g  IS:  Diaetetica

ATC: V06DD  Datum: 08.10.1999  Počet balení: 3  Účel: Pro VFN Praha - Ústav dědičných metabolických poruch.

-----------------------------------------------------------------

V:   PASTEUR MÉRIEUX SÉRUMS & VACCINS, LYON, Francie.  CODE: 69193  ACT-HIB VACCINE  INJ SIC 1+0.5ml SOL.  IS:  Immunopraeparata  ATC: J07AG  Datum: 27.09.1999  Počet balení: 4000  Účel:   Pro  JK   TRADING  s.r.o.,   Karlovy  Vary   -  vyhrazeno zdravotnickým zařízením ústavní a ambulantní péče.

-----------------------------------------------------------------

V:   PHARMACIA & UPJOHN N.V./S.A., PUURS, Belgie.  CODE: 97501  ZANOSAR  INJ SIC 1X1g  IS:  Cytostatica  ATC: L01AD04  Datum: 27.09.1999  Počet balení: 6  Účel: Pro FN U Svaté Anny v Brně - Oddělení radiační onkologie.

-----------------------------------------------------------------

V:   PHARMAX LTD, BEXLEY, KENT, Velká Británie.  CODE: 59491  SAVENTRINE IV 2mg/2ml  INJ 10X2ml/2mg  IS:  Sympathomimetica  ATC: C01CA02  Datum: 27.09.1999

Počet balení: 500  Účel:  Pro firmu  Milan Jetmar   - DENTICO,  Praha 8  - vyhrazeno zdravotnickým zařízením ambulantní a ústavní péče. Firma  Milan Jetmar  - DENTICO  na vyžádání  SÚKL předloží atesty všech dovezených šarží přípravků.

-----------------------------------------------------------------

V:   R.P.SCHERER GMBH, EBERBACH, Spolková republika Německo.  CODE: 58256  ROCALTROL 0.50mcg  CPS 30X0.50rg  IS:  Vitamina, vitagena  ATC: A11CC04  Datum: 08.10.1999  Počet balení: 14000  Účel: Pro Roche s.r.o., Praha -  EFA vnější obal - anglický text, příbalová informace  v češtině.  Roche  s.r.o.,  Praha  na  vyžádání  SÚKL  předloží  atesty všech dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   RHÔNE-POULENC RORER, BELLON, MONTROUGE, Francie.  CODE: 58346  CERUBIDINE  INJ SIC 10X20mg+SOL.  IS:  Cytostatica  ATC: L01DB02  Datum: 27.09.1999  Počet balení: 2  Účel:  Pro FN  Olomouc -  Dětská klinika. Lékárna  FN  Olomouc  na  vyžádání  SÚKL  předloží  atesty  všech dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   RHÔNE-POULENC RORER, BELLON, MONTROUGE, Francie.  CODE: 58346  CERUBIDINE  INJ SIC 10X20mg+SOL.  IS:  Cytostatica  ATC: L01DB02  Datum: 06.10.1999  Počet balení: 4  Účel: pro FN Brno - I. dětská interní a onkologická klinika.

-----------------------------------------------------------------

V:   RHÔNE-POULENC RORER, BELLON, MONTROUGE, Francie.  CODE: 58346  CERUBIDINE  INJ SIC 10X20mg+SOL.  IS:  Cytostatica  ATC: L01DB02  Datum: 18.10.1999  Počet balení: 3  Účel:  Pro FN  Ostrava -  Klinika dětského  lékařství.  Lékárna  FN  Ostrava  na  vyžádání  SÚKL  předloží  atesty  všech dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   SHS INTERNATIONAL, LIVERPOOL, Velká Británie.  CODE: 59977  NEOCATE  PLV 1X400g  IS:  Diaetetica  ATC: V06  Datum: 01.10.1999  Počet balení: 70  Účel: Pro FN Hradec Králové - Dětská klinika.

-----------------------------------------------------------------

V:   SHS INTERNATIONAL, LIVERPOOL, Velká Británie.  CODE: 59977  NEOCATE  PLV 1X400g  IS:  Diaetetica  ATC: V06  Datum: 18.10.1999  Počet balení: 60  Účel: Pro FN Motol - Klinika dětské chirurgie.

-----------------------------------------------------------------

V:   SIGMATAU LABS., Itálie.  CODE: 94146  CARNITENE  TBL 10X1000mg  IS:  Cardiaca  ATC: A16AA01  Datum: 08.10.1999  Počet balení: 5  Účel: Pro VFN Praha - Ústav dědičných metabolických poruch.

-----------------------------------------------------------------

V:   SMITHKLINE BEECHAM PHARMACEUT., BRENTFORD, MIDDLESEX, Velká      Británie.  CODE: 58575  DIBENYLINE  CPS 100X10mg  IS:  Sympatholytica ATC: C04AX02  Datum: 18.10.1999  Počet balení: 4  Účel: Pro VFN Praha - II.interní klinika 1.LF UK.

-----------------------------------------------------------------

V:   THISSEN LABORATOIRES, BRAINE-L'ALLEUD, Belgie.  CODE: 46799  ELOXATIN  INF SIC 1X100mg  IS:  Cytostatica  ATC: L01XA03  Datum: 24.09.1999  Počet balení: 112  Účel: Pro FN Hradec Králové - oddělení klinické hematologie.

-----------------------------------------------------------------

V:   THISSEN LABORATOIRES, BRAINE-L'ALLEUD, Belgie.  CODE: 46799  ELOXATIN  INF SIC 1X100mg  IS:  Cytostatica  ATC: L01XA03  Datum: 18.10.1999  Počet balení: 16  Účel: Pro FN Hradec Králové - oddělení klinické  hematologie.  Lékárna FN Hradec Králové na  vyžádání SÚKL předloží atesty všech dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   WYETH-AYERST, Spojené státy americké.  CODE: 50313  TRECATOR-SC  TBL 100X250mg  IS:  Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik)  ATC: J04AD03  Datum: 21.10.1999  Počet balení: 4  Účel: Pro FN Bulovka - Klinika pneumologie a hrudní chirurgie.

-----------------------------------------------------------------

 

Seznam výjimek  z registrace udělených  MZ ČR v  období:

listopad 1999

 

V:   3M HEALTHCARE  LTD,  LEICESTERSHIRE,   LOUGHBOROUGH,  Velká      Británie.  CODE: 53966  TAMBOCOR 100  TBL 50X100mg  IS:  Antiarrythmica  ATC: C01BC04  Datum: 10.11.1999  Počet balení: 365  Účel:  Pro  IKEM  Praha   -  Klinika  kardiologie  (antiarytmické oddělení). IKEM  na vyžádání SÚKL předloží  atesty všech dodaných šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   BRISTOL-MYERS SQUIBB CO., NEW YORK, Spojené státy americké.  CODE: 92026  LYSODREN  TBL 100X500mg  IS:  Cytostatica  ATC: L01XX  Datum: 10.11.1999

Počet balení: 36  Účel:  Pro FN  Hradec  Králové  - oddělení  klinické hematologie. Lékárna FN na vyžádání SÚKL  předloží atesty všech dodaných šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   BRISTOL ARZNEIMITTEL GMBH, MÜNCHEN,  PL.REGENSBURG, Spolková      republika Německo.  CODE: 58644  FLUDROCORTISON SQUIBB  TBL 100X0.1mg  IS:  Hormona (léčiva s hormonální aktivitou)  ATC: H02AA02  Datum: 12.11.1999  Počet balení: 2000  Účel:   Pro  BRISTOL   -   MYERS   SQUIBB,  s.r.o.   -  vyhrazeno zdravotnickým  zařízením  ambulantní  a  ústavní  péče u pacientů s adrenogenitálním   syndromem   s   vysokými   solnými  ztrátami a u  pacientů s  Addisonovou  chorobou.  BRISTOL -  MYERS SQUIBB, s.r.o.  na vyžádání  SÚKL  předloží  atesty všech  dodaných šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   CENTEON PHARMA GMBH, MARBURG, Spolková republika Německo.  CODE: 20821  HUMAN-ALBUMIN 20% CENTEON  INF 1X10ml/2g  IS:  Substitutio sanguinis (a krevní deriváty)  ATC: B05AA01  Datum: 15.11.1999  Číslo šarže: 615941C  Počet balení: 200  Druh  obalu: Balení přípravku je adjustovano v německém jazyce.

Účel: Pro CENTEON PHARMU GmbH o.s.,  Praha 10 - pro použití ve FN Brno na novorozeneckém oddělení.

-----------------------------------------------------------------

V:   ELI LILLY AND CO.LTD, BASINGSTOKE, Velká Británie.  CODE: 8786   CYCLOSERINE  CPS 100X250mg  IS:  Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik)

ATC: J04AB01  Datum: 10.11.1999  Počet balení: 10  Účel: Pro Odborný léčebný ústav TRN Janov, Mirošov.

-----------------------------------------------------------------

V:   ETAPHARM GES.M.B.H., WIEN, Rakousko.  CODE: 57899  ETARETIN  INJ 5X1ml/5mg  IS:  Ophthalmologica  Datum: 03.11.1999  Počet balení: 4  Účel: Pro  MEDICAMENTA a.s, Vysoké  Mýto. Tato firma  na vyžádání SÚKL předloží atesty všech dodaných šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   FARMITALIA S.P.A., MILANO, Itálie.  CODE: 94596  TAKUS  INJ SIC 1X2ml/40rg  IS:  Diagnostica  ATC: V04CC  Datum: 10.11.1999  Počet balení: 100  Účel: Pro  firmu PHARMACIA &  UPJOHN s.r.o. -  vyhrazeno pro III. interní kliniku FN v Brně - Bohunicich.

-----------------------------------------------------------------

V:   GRÜNENTHAL GMBH, STOLBERG, Spolková republika Německo.  CODE: 58411  THALIDOMID GRÜNENTHAL 100mg  TBL 1000X100mg  IS:  Cytostatica  ATC: L04AX02  Datum: 26.10.1999  Počet balení: 2  Účel: Pro  zástupce spol. GRÜNENTHAL GmbH, Praha -  s podmínkami uvedenými na povolení výjimky.

-----------------------------------------------------------------

V:   HEUMANN PHARMA GMBH, NÜRNBERG, Spolková republika Německo. CODE: 92166  NORPACE RETARD  TBL OBD 100X150mg  IS:  Antiarrythmica  ATC: C01BA03  Datum: 18.11.1999  Počet balení: 4  Účel: Pro Internu 101, Praha 9.

-----------------------------------------------------------------

V:   JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE, Belgie.  CODE: 59440  SPORANOX I.V.INJ.PRO INF.  INF 1X25ml/250mg  IS:  Infundibilia  ATC: J02AC02  Datum: 12.11.1999  Počet balení: 20  Účel: Pro FN Brno - Oddělení dětské onkologie.

-----------------------------------------------------------------

V:   MERCK SHARP & DOHME LTD, NEW JERSEY, Spojené státy americké.  CODE: 59895  LYOVAC COSMEGEN  INJ SIC 1X0.5mg  IS:  Cytostatica  ATC: L01DA01

Datum: 22.11.1999  Počet balení: 270  Účel: Pro FN  Brno -  Oddělení dětské  onkologie. Lékárna  FN na vyžádání SÚKL předloží atesty všech dodaných šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   N.V.ORGANON, OSS, Nizozemí.  CODE: 2199   CORTROSYN  INJ 1X0.25mg+2ml

IS:  Hormona (léčiva s hormonální aktivitou)  ATC: H01AA02  Datum: 17.11.1999  Počet balení: 300  Účel: Pro  firmu ORGANON s.r.o.  Praha - vyhrazeno  zdravotnickým zařízením ambulantní  a ústavní péče. ORGANON  s.r.o. na vyžádání SÚKL předloží atesty všech dodaných šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko.  CODE: 92159  LAMPRENE  TBL 100X100mg  IS:  Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik)  ATC: J04AK  Datum: 10.11.1999  Počet balení: 2  Účel: Pro Odborný léčebný ústav TRN Janov, Mirošov.

-----------------------------------------------------------------

V:   NOVARTIS PHARMA AG, BASILEJ, Švýcarsko.  CODE: 58652  LIORESAL INTRATHEKAL  INJ 1X5ml/10mg  IS:  Myorelaxantia  Datum: 25.11.1999   Počet balení: 3

Účel: Pro  FN Olomouc -  Neurochirurgická klinika. Lékárna  FN na vyžádání SÚKL předloží atesty všech dodaných šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   ORPHAN EUROPE, Francie.  CODE: 57329  NTBC  CPS 60X5mg  IS:  Diaetetica

Datum: 04.11.1999  Počet balení: 35  Účel: Pro VFN Praha- Ústav dědičných metabolických poruch.

-----------------------------------------------------------------

V:   RHÔNE-POULENC RORER, BELLON, MONTROUGE, Francie.  CODE: 58346  CERUBIDINE  INJ SIC 10X20mg+SOL.  IS:  Cytostatica  ATC: L01DB02  Datum: 27.10.1999  Počet balení: 2  Účel: Pro   FN   Královské   Vinohrady   -   Oddělení  klinické hematologie. Lékárna  FN na vyžádání SÚKL  předloží atesty dodané šarže přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   RHÔNE-POULENC RORER, BELLON, MONTROUGE, Francie.  CODE: 58346  CERUBIDINE  INJ SIC 10X20mg+SOL.  IS:  Cytostatica  ATC: L01DB02  Datum: 01.11.1999  Počet balení: 2  Účel:   Pro   FN   Plzeň    -   Hematologické   oddělení   dětské kliniky. Lékárna FN na vyžádání SÚKL předloží atesty dodané šarže přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   RHÔNE-POULENC RORER, BELLON, MONTROUGE, Francie.  CODE: 58346  CERUBIDINE  INJ SIC 10X20mg+SOL.  IS:  Cytostatica  ATC: L01DB02  Datum: 01.11.1999  Počet balení: 8  Účel:  Pro FN  Brno -  Oddělení dětské  onkologie. Lékárna  FN na vyžádání SÚKL předloží atesty všech dodaných šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   RHÔNE-POULENC RORER, BELLON, MONTROUGE, Francie.  CODE: 58346  CERUBIDINE  INJ SIC 10X20mg+SOL.  IS:  Cytostatica  ATC: L01DB02  Datum: 10.11.1999  Počet balení: 1  Účel:  Pro FN  Olomouc -  Dětská klinika.  Lékárna FN na vyžádání SÚKL předloží atesty dodané šarže přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   RHÔNE-POULENC RORER, BELLON, MONTROUGE, Francie.  CODE: 58346  CERUBIDINE  INJ SIC 10X20mg+SOL.  IS:  Cytostatica  ATC: L01DB02  Datum: 10.11.1999  Počet balení: 20  Účel:  Pro FN  Motol -  Dětská onkologická  klinika a  II. dětská klinika.  Lékárna  FN  na  vyžádání  SÚKL  předloží  atesty všech dodaných šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   RHÔNE-POULENC RORER, BELLON, MONTROUGE, Francie.   CODE: 58346  CERUBIDINE  INJ SIC 10X20mg+SOL.  IS:  Cytostatica  ATC: L01DB02  Datum: 19.11.1999  Počet balení: 1  Účel: Pro FN  Olomouc -  Dětská klinika.  Lékárna FN na vyžádání SÚKL předloží atesty všech dodaných šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   ROBERTS PHARMACEUTICAL CORP., Spojené státy americké.  CODE: 58645  AGRYLIN  CPS 100X0.5mg  IS:  Anticoagulantia (fibrinolytica, antifibrinol.)  ATC: B01AC14  Datum: 26.10.1999  Počet balení: 12  Účel: Pro Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2.

-----------------------------------------------------------------

V:   SEVAC A.S., PRAHA, Česká republika.   CODE: 68969  ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC  INF 1X100ml(LAHV.)  CODE: 93787  ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC  INF 1X100ml(NTS)  CODE: 98146  ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC  INJ 1X20ml  CODE: 93792  ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC  INJ 1X50ml  CODE: 98147  ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC  INJ 5X1ml  CODE: 98148  ALBUMIN LIDSKY SP 5% SEVAC  INF 1X100ml  CODE: 75089  ALBUMIN LIDSKY SP 5% SEVAC  INF 1X250ml  IS:  Substitutio sanguinis (a krevní deriváty)  ATC: B05AA01  Platné od: 15.11.1999   do: 31.05.1900  Číslo šarže: šarže uvedené v příloze výjimky.  Počet balení: uvedený v příloze výjimky.  Účel: Doprodej zásob.

-----------------------------------------------------------------

V:   SHS INTERNATIONAL, LIVERPOOL, Velká Británie.  CODE: 59977  NEOCATE  PLV 1X400g  IS:  Diaetetica  ATC: V06  Datum: 10.11.1999  Počet balení: 60  Účel: Pro Nemocnici Písek - dětské oddělení.

-----------------------------------------------------------------

V:   SHS-GESELLSCHAFT FÜR KLIN.ERNAHRUNG MBH, HEILBRONN, Spolková      republika Německo.  CODE: 76521  PT-AM2-PHENYLALAN.-TYROSIN FREE  PLV 1X400g  IS:  Diaetetica  ATC: V06CA  Datum: 15.11.1999  Počet balení: 150   Účel: Pro Výzkumný ústav zdraví dítěte, Brno.

-----------------------------------------------------------------

V:   SWISS SERUM AND VACCINE INSTITUTE, Švýcarsko.  CODE: 58643  CHOLERA VACCINE BERNA  INJ 1X5ml  IS:  Immunopraeparata  ATC: J07AE01  Datum: 19.11.1999  Číslo šarže: 015345.01   Počet balení: 10  Účel:   Pro  JK   TRADING  s.r.o.   -  vyhrazeno   zdravotnickému zařízení,  které  provádí   očkování  zaměstnanců  České  námořní plavby.

-----------------------------------------------------------------

V:   THISSEN LABORATOIRES, BRAINE-L'ALLEUD, Belgie.  CODE: 46799  ELOXATIN  INF SIC 1X100mg  IS:  Cytostatica  ATC: L01XA03  Datum: 10.11.1999  Počet balení: 32  Účel:  Pro FN  Hradec  Králové  - oddělení  klinické hematologie. Lékárna FN na vyžádání SÚKL  předloží atesty všech dodaných šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Oprava

u  následujícího přípravku opravujeme velikost balení:

V:   INSTITUTO GRIFOLS S.A., BARCELONA, Španělsko. CODE: 57669  PASTEUR.HUM.IMMUNOGL.GRIFOLS 16  INJ 1X2ml  IS:  Immunopraeparata  ATC: J06BA  Datum: 19.07.1999  Počet balení: 50000  Účel: Pro  GRIFOLS s.r.o., Praha.  Žadatel předloží atesty  všech dovezených šarží SÚKL.  Poznámka: Vyrobeno z lidské krve.

-----------------------------------------------------------------

 

 

Seznam výjimek  z registrace udělených  MZ ČR v  období:

prosinec 1999

 

V:   BAKER NORTON PHARMACEUTICALS, INC., Spojené státy americké.  CODE: 11922  NEUTRA-PHOS  PLV 100sáčky(P+NA+K)  IS:  Soli a ionty pro p.o. i parent.aplikaci

ATC: A12CX  Datum: 02.12.1999  Počet balení: 289  Účel: Pro VFN Praha 2 - Ústav dědičných metabolických poruch.

-----------------------------------------------------------------

V:   FRESENIUS KABI  DEUTSCHLAND   GMBH,  BAD  HOMBURG, Spolková      republika Německo.  CODE: 53749  CAPTIMER 100  DRG 50X100mg  IS:  Expectorantia, mucolytica  ATC: R05CB12  Datum: 06.12.1999  Počet balení: 8  Účel:  Pro odborného  lékaře (viz  povolení výjimky)  poliklinika Jindřichův Hradec.

-----------------------------------------------------------------

V:   GRUPPO LEPETIT S.P.A., Itálie.  CODE: 58674  CALCORT 6  TBL 100X6mg

IS:  Hormona (léčiva s hormonální aktivitou)  ATC: H02AB13  Datum: 26.11.1999  Počet balení: 12  Účel: pro FN Motol, Praha 5 - Ústav imunologie.

-----------------------------------------------------------------

V:   HERMAL KURT HERRMANN, REINBECK B.HAMBURG, Spolková republika      Německo.  CODE: 83430  CAROTABEN  CPS 100X25mg  IS:  Dermatologica  ATC: 02BB01  Datum: 01.12.1999  Počet balení: 25  Účel: Pro VFN Praha 2 - Ústav dědičných metabolických chorob.

-----------------------------------------------------------------

V:   MEAD JOHNSON NUTR.GROUP, BRISTOL-MYERS SQUIBB, Nizozemí.

CODE: 57433  PREGESTIMIL  PLV 1X450g  IS:  Diaetetica  ATC: V06DB  Datum: 03.12.1999  Počet balení: 25  Účel: Pro VFN Praha 2 - Ústav dědičných metabolických poruch. 

-----------------------------------------------------------------

V:   MEPHA PHARMA AG, AESCH - BASEL, Švýcarsko.  CODE: 10138  BIOTINE-MEPHA  TBL 100X2.5mg  IS:  Vitamina, vitagena  ATC: A11HA05  Datum: 02.12.1999

Počet balení: 80  Účel: Pro VFN Praha 2 - Ústav dědičných metabolických poruch.

-----------------------------------------------------------------

V:   MERCK SHARP & DOHME LTD, NEW JERSEY, Spojené státy americké.

CODE: 59895  LYOVAC COSMEGEN  INJ SIC 1X0.5mg  IS:  Cytostatica  ATC: L01DA01

Datum: 29.11.1999  Počet balení: 400  Účel: Pro FN  Motol, Praha 5 - klinika  dětské onkologie. Lékárna FN  na  vyžádání  SÚKL   předloží  atesty  všech  dodaných  šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   MERCK KGaA, DARMSTADT, Spolková republika Německo.  CODE: 54493  AQUO-CYTOBION 500  INJ 5X1ml/500rg  IS:  Vitamina, vitagena  ATC: B03BA03 Datum: 01.12.1999  Počet balení: 115  Účel: Pro VFN Praha 2 - Ústav dědičných metabolických poruch.

-----------------------------------------------------------------

V:   MILUPA GMBH & CO.KG, FRIEDRICHSDORF/TS., Spolková republika      Německo.  CODE: 58676  TYR 2  PLV 1X500g  IS:  Diaetetica  Datum: 03.12.1999  Počet balení: 60  Účel: Pro Výzkumný ústav zdraví dítěte, Brno.

-----------------------------------------------------------------

V:   NUTRICIA, ZOETERMEER, Nizozemí.  CODE: 59825  MCT OIL  OLE 1X500ml

IS:  Diaetetica  ATC: V06DX  Datum: 30.11.1999  Počet balení: 59  Účel: Pro VFN Praha 2 - Ústav dědičných metabolických poruch.

-----------------------------------------------------------------

V:   ORPHAN EUROPE, Francie.  CODE: 57328  BUPHENYL  PLV 1X250g  IS:  Diaetetica  ATC: A16AX  Datum: 01.12.1999  Počet balení: 16  Účel: Pro VFN Praha 2 - Ústav dědičných metabolických poruch.

-----------------------------------------------------------------

V:   SANOFI WINTHROP, GENTILLY CEDEX, Francie.  CODE: 57851  ELOXATIN 100mg  INJ SIC 1X100mg  IS:  Cytostatica  ATC: L01XA03  Datum: 03.12.1999  Počet balení: 16  Účel:  Pro FN  Hradec  Králové  - oddělení  klinické hematologie. Lékárna FN na vyžádání SÚKL předloží atesty všech dodaných šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

V:   SHS INTERNATIONAL, LIVERPOOL, Velká Británie.  CODE: 57330  GTO OIL  OLE 1X1000ml  Počet balení: 24  CODE: 57331  LORENZOS OIL  OLE 1X710ml  Počet balení: 60  ATC: V06DX  CODE: 59824  E-AM 3  PLV 1X400g  Počet balení: 47  CODE: 58675  E-AM 2  PLV 1X400g  Počet balení: 12  Datum: 30.11.1999  CODE: 95176  M-AM 2  PLV 1X400g  Počet balení: 30  Datum: 03.12.1999  CODE: 95211  LEU-AM 2  PLV 1X400g  Počet balení: 8  Datum: 06.12.1999  CODE: 59826  IMTV-AM 2  PLV 1X400g Počet balení: 14  ATC: V06DD  IS:  Diaetetica  Datum: 03.12.1999  Účel: Pro VFN Praha 2 - Ústav dědičných metabolických poruch.

-----------------------------------------------------------------

V:   SHS-GESELLSCHAFT FÜR KLIN.ERNAHRUNG MBH, HEILBRONN, Spolková      republika Německo.  CODE: 76521  PT-AM2-PHENYLALAN.-TYROSIN FREE  PLV 1X400g  IS:  Diaetetica  ATC: V06CA  Datum: 06.12.1999  Počet balení: 25  Účel: Pro VFN Praha 2 - Ústav dědičných metabolických poruch.

-----------------------------------------------------------------

V:   SIGMATAU LABS., Itálie.  CODE: 94146  CARNITENE  TBL 10X1000mg  IS:  Cardiaca  ATC: A16AA01  Datum: 06.12.1999  Počet balení:543  Účel: Pro VFN Praha 2 - Ústav dědičných metabolických poruch.

-----------------------------------------------------------------

V:   TEVA GROUP,  PHARMACEUTICAL  &  CHEMICAL  INDUST.,  NETANYA,      Izrael.  CODE: 53491  COPAXONE  INJ SIC 28X20mg+SOL.  IS:  Psychostimulantia (nootropní léč., analeptika)  ATC: L04AA07  Datum: 01.12.1999  Druh  obalu: 650  Účel:  Pro  firmu  Hoechst  Marion  Roussel  s.r.o.,  Praha  10  - vyhrazeno pro pracoviště uvedená na povolení výjimky.  Hoechst Marion Roussel s.r.o., Praha 10 na vyžádání SÚKL předloží atesty všech dovezených šarží přípravku.

-----------------------------------------------------------------

OPRAVA

U následujícího přípravku dochází k opravě platnosti výjimky.

V:   SEVAC A.S., PRAHA, Česká republika.

CODE: 68969  ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC  INF 1X100ml(LAHV.)

CODE: 93787  ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC  INF 1X100ml(NTS)

CODE: 98146  ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC  INJ 1X20ml

CODE: 93792  ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC  INJ 1X50ml

CODE: 98147  ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVAC  INJ 5X1ml

CODE: 98148  ALBUMIN LIDSKY SP 5% SEVAC  INF 1X100ml

CODE: 75089  ALBUMIN LIDSKY SP 5% SEVAC  INF 1X250ml

IS:  Substitutio sanguinis (a krevní deriváty)  ATC: B05AA01  Platné od: 15.11.1999   do: 31.05.2000   Číslo šarže: šarže uvedené v příloze výjimky.  Počet balení: uvedený v příloze výjimky.  Účel: Doprodej zásob.

 

 

Seznam výjimek z registrace udělených MZ ČR v období: leden 2000

 

V:      APOTEX INC., TORONTO (WESTON, ONTARIO), Kanada CODE:   58739   APO-TRIHEX 2 mg tbl 100x2mg  IS:     Antiparkinsonica  ATC:    N04AA01    Datum:  20.1.2000  Počet balení:   30  Účel:   Pro VFN - Neurologická klinika.

------------------------------------------------------

V:      MERCK KGAA, DARMSTADT, Spolková republika Německo  CODE:   54493   AQUO-CYTOBION 500       inj 5x1ml/500rg  IS:     Vitamina, vitagena  ATC:    B03BA03

Datum:  31.12.99  Počet balení:   20  Účel:   Pro VFN - Ústav dědičných metabolických poruch.

------------------------------------------------------

V:      BRITANNIA PHARMACEUTICALS LTD, REDHILL, Velká Británie  CODE:   54393   BRITAJECT 10mg/ml       inj 5x2ml/20mg  IS:     Emetica  ATC:    N04BC07  Datum:  7.1.2000  Počet balení:   500  Účel:   Pro FN U Svaté  Anny, Brno - I.neurologická klinika.

-------------------------------------------------------

V:      BRITANNIA PHARMACEUTICALS LTD, REDHILL, Velká Británie  CODE:   54394   BRITAJECT 10mg/ml       inj 5x5ml/50mg  IS:     Emetica  ATC:    N04BC07 Datum:  7.1.2000  Počet balení:   500  Účel:   Pro FN U Svaté Anny, Brno - I.neurologická klinika.

-------------------------------------------------------

V:      SIGMATAU LABS., Itálie  CODE:   94146   CARNITENE       tbl 10x1000mg  IS:     Cardiaca  ATC:    A16AA01  Datum:  4.1.2000  Počet balení:   150  Účel:   Pro VFN - Ústav dědičných metabolických poruch.

-------------------------------------------------------

V:      SIGMATAU LABS., Itálie  CODE:   94146   CARNITENE  tbl 10x1000mg  IS:     Cardiaca  ATC:    A16AA01  Datum:  7.1.2000  Číslo šarže:  Počet balení:   220  Účel:   Pro VFN - Ústav dědičných metabolických poruch.

--------------------------------------------------------

V:      SIGMATAU LABS., Itálie  CODE:   94146   CARNITENE tbl 10x1000mg  IS:     Cardiaca  ATC:    A16AA01  Datum:  21.1.2000  Počet balení:   30  Účel:   Pro VFN - Ústav dědičných metabolických poruch.

--------------------------------------------------------

V:      SIGMATAU LABS., Itálie  CODE:   94146   CARNITENE tbl 10x1000mg  IS:     Cardiaca  ATC:    A16AA01  Datum:  27.1.2000  Počet balení:   65  Účel:  Pro   Nemocnici  Havlíčkův  Brod  -   Dětská  a  dorostová neurologie a psychiatrie.

--------------------------------------------------------

V:      SIGMATAU LABS.,, Itálie  CODE:   94146   CARNITENE tbl 10x1000mg  IS:     Cardiaca  ATC:    A16AA01  Datum:  31.12.99  Počet balení:   19  Účel:   Pro VFN - Ústav dědičných metabolických poruch.

---------------------------------------------------------

V:      SIGMATAU LABS.,, Itálie  CODE:   94146   CARNITENE  tbl 10x1000mg  IS:     Cardiaca  ATC:    A16AA01  Datum:  25.1.2000  Počet balení:   10  Účel:   Pro VFN - Ústav dědičných metabolických poruch.

----------------------------------------------------------

V:      RHONE-POULENC RORER, BELLON, MONTROUGE, Francie  CODE:   58738   CERUBIDINE      inj sic 1x20mg+solv  IS:     Cytostatica  ATC:    L01DB02  Datum:  7.1.2000  Počet balení:   4  Účel:   Pro FN Olomouc - Dětská klinika.

----------------------------------------------------------

V:      RHONE-POULENC RORER, BELLON, MONTROUGE, Francie  CODE:   58738   CERUBIDINE      inj sic 1x20mg+solv  IS:     Cytostatica  ATC:    L01DB02  Datum:  31.1.2000  Počet balení:   4  Účel:   Pro FN Olomouc- Hemato-onkologická klinika.

----------------------------------------------------------

V:      RHONE-POULENC RORER, BELLON, MONTROUGE, Francie  CODE:   58346   CERUBIDINE      inj sic 10x20mg+sol  IS:     Cytostatica  ATC:    L01DB02  Datum:  5.1.2000  Počet balení:   5  Účel:   Pro FN Brno - I.dětská interní a onkologická klinika.

----------------------------------------------------------

V:      RHONE-POULENC RORER, BELLON, MONTROUGE, Francie  CODE:   58346   CERUBIDINE      inj sic 10x20mg+sol  IS:     Cytostatica  ATC:    L01DB02  Datum:  12.1.2000  Počet balení:   1  Účel:   Pro FN Plzeň - Hematologické  oddělení dětské kliniky.

-----------------------------------------------------------

V:      RHONE-POULENC RORER, BELLON, MONTROUGE, Francie  CODE:   58346   CERUBIDINE      inj sic 10x20mg+sol  IS:     Cytostatica  ATC:    L01DB02  Datum:  27.1.2000  Počet balení:   2  Účel:   Pro FN Hradec Králové - Hemato-onkologické oddělení        dětské kliniky.

------------------------------------------------------------

V:      RHONE-POULENC RORER, BELLON, MONTROUGE, Francie  CODE:   58346   CERUBIDINE      inj sic 10x20mg+sol  IS:     Cytostatica  ATC:    L01DB02  Datum:  20.1.2000  Počet balení:   2  Účel:   Pro FN Královské Vinohrady - Oddělení klinické        hematologie.

-------------------------------------------------------------

V:      RHONE-POULENC RORER, BELLON, MONTROUGE, Francie  CODE:   58346   CERUBIDINE      inj sic 10x20mg+sol  IS:     Cytostatica  ATC:    L01DB02  Datum:  31.1.2000  Počet balení:   2  Účel:   Pro FN Královské Vinohrady - Oddělení klinické hematologie.

-------------------------------------------------------------

V:      MERCK SHARP & DOHME LTD, NEW JERSEY, Spojené státy americké  CODE:   2602    COSMEGEN inj 1x0.5mg  IS:     Cytostatica  ATC:    L01DA01  Datum:  27.1.2000  Počet balení:   14  Účel:   Pro FN Hradec Králové - Hemato-onkologické oddělení         dětské kliniky.

-------------------------------------------------------------

V:      ELI LILLY AND CO.LTD, BASINGSTOKE, Velká Británie  CODE:   8786    CYCLOSERINE     cps 100x250mg  IS:     Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik)  ATC:    J04AB01  Datum:  30.10.99  Počet balení:   5  Účel:   Pro FN Bulovka, Praha 8 - Klinika pneumologie a hrudní chirurgie.

-------------------------------------------------------------

V:      SANOFI WINTHROP, GENTILLY CEDEX, Francie  CODE:   57851   ELOXATIN 100 mg inj sic 1x100mg  IS:     Cytostatica  ATC:    L01XA03  Datum:  31.1.2000  Počet balení:   32  Účel:   Pro FN Hradec Králové - Klinika onkologie a radioterapie.

-------------------------------------------------------------

V:      SHS INTERNATIONAL, LIVERPOOL, Velká Británie  CODE:   57435   ILV-AM 2        plv 1x400g  IS:     Diaetetica  ATC:    V06D  Datum:  25.1.2000  Počet balení:   9  Účel:   Pro VFN - Ústav dědičných metabolických poruch.

-------------------------------------------------------------

V:      NUTRICIA, Velká Británie  CODE:   58733   ILV-AM 3  plv 1x400g IS:     Diaetetica  ATC:    V06D  Datum:  5.1.2000  Počet balení:   4  Účel:   Pro VFN - Ústav dědičných metabolických poruch.

-------------------------------------------------------------

V:      SHS INTERNATIONAL, LIVERPOOL, Velká Británie  CODE:   57437   IMTV-AM 1  plv 1x400g  IS:     Diaetetica  ATC:    V06DD  Datum:  31.12.99  Počet balení:   10  Účel:   Pro VFN - Ústav dědičných metabolických poruch.

-------------------------------------------------------------

V:      SHS INTERNATIONAL, LIVERPOOL, Velká Británie  CODE:   57438   LEU-AM 3        plv 1x400g  IS:     Diaetetica  ATC:    V06DD  Datum:  6.1.2000  Počet balení:   32

Účel:   Pro VFN - Ústav dědičných metabolických poruch.

-------------------------------------------------------------

V:      BRISTOL-MYERS SQUIBB CO., NEW YORK, Spojené státy americké  CODE:   92026   LYSODREN  tbl 100x500mg  IS:     Cytostatica  ATC:    L01XX  Datum:  14.1.2000

Počet balení:   10  Účel:   Pro VFN - Onkologická klinika.

-------------------------------------------------------------

V:      BRISTOL-MYERS SQUIBB CO., NEW YORK, Spojené Státy Americké  CODE:   92026   LYSODREN  tbl 100x500mg  IS:     Cytostatica  ATC:    L01XX  Datum:  27.1.2000

Počet balení:   6  Účel:   Pro FN Ostrava - Interní klinika.

-------------------------------------------------------------

V:      NUTRICIA, ZOETERMEER, Nizozemí  CODE:   59825   MCT OIL ole 1x500ml

IS:     Diaetetica  ATC:    V06DX  Datum:  25.1.2000  Počet balení:   12  Účel:   Pro VFN - Ústav dědičných metabolických poruch.

--------------------------------------------------------------

V:      NUTRICIA, ZOETERMEER, Nizozemí  CODE:   59825   MCT OIL ole 1x500ml

IS:     Diaetetica  ATC:    V06DX  Datum:  31.12.99  Počet balení:   6  Účel:   Pro VFN - Ústav dědičných metabolických poruch.

--------------------------------------------------------------

V:      F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD, BASILEJ, Švýcarsko  CODE: 58186   NATULAN cps 50x50mg  IS:     Cytostatica  ATC:    L01XB01  Datum:  20.1.2000  Počet balení:   12  Účel:   Pro FN Hradec Králové - Oddělení klinické hematologie.

--------------------------------------------------------------

V:      F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD, BASILEJ, Švýcarsko  CODE: 58186   NATULAN cps 50x50mg  IS:     Cytostatica  ATC:    L01XB01  Datum:  27.1.2000  Číslo šarže:  Počet balení:   500  Účel:   Pro PHOENIX Lékárenský velkoobchod a.s. -- obchodní centrum Brno - Černovice.

---------------------------------------------------------------

V:      SHS INTERNATIONAL, LIVERPOOL, Velká Británie  CODE: 59977   NEOCATE plv 1x400g  IS:     Diaetetica  ATC:    V06  Datum:  30.12.99  Počet balení:   10 Účel:   Pro VFN - Klinika dětského a dorostového lékařství.

----------------------------------------------------------------

V:      SHS INTERNATIONAL, LIVERPOOL, Velká Británie  CODE: 59977   NEOCATE plv 1x400g  IS:     Diaetetica  ATC:    V06  Datum:  12.1.2000  Počet balení:   25

Účel:   Pro FN Olomouc - Dětská klinika.

----------------------------------------------------------------

V:      SHS INTERNATIONAL, LIVERPOOL, Velká Británie  CODE: 59977   NEOCATE plv 1x400g  IS:     Diaetetica  ATC:    V06  Datum:  13.1.2000  Počet balení:   60

Účel:   Pro FN Motol  - Klinika dětské chirurgie.

---------------------------------------------------------------

V:      ROSCH & HANDEL, VIDEN, Rakousko  CODE:   57319   OROACID tbl 100  IS:     Digestiva, adsorbentia, acida  ATC:    A09A  Datum:  30.12.99  Počet balení:   20  Účel:   Pro MUDr. Rakovou - praktickou lékařku Černošice.

 

V:      SWISS SERUM AND VACCINE INSTITUTE BERNE, BERN, Švýcarsko  CODE:   12546   OROCHOL BERNA   plv por a+b(sacky)  IS:     Immunopraeparata  ATC:    J07AE  Datum:  27.1.2000  Číslo šarže:    0154335.01  Počet balení:   800  Účel:   Pro JK TRADING s.r.o. - vyhrazeno zařízením hygienické služby+zdravotnickým zařízením - provádění očkování osob odjíždějících do ciziny.

-----------------------------------------------------------------

V:      MEAD JOHNSON NUTR.GROUP, BRISTOL-MYERS SQUIBB, Nizozemí CODE:   57433   PREGESTIMIL     plv 1x450g  IS:     Diaetetica  ATC:    V06DB  Datum:  4.1.2000  Počet balení:   52  Účel:   Pro VFN - Ústav dědičných metabolických poruch.

-----------------------------------------------------------------

V:      GRUNENTHAL GMBH, STOLBERG, Spolková republika Německo  CODE: 58411   THALIDOMID GRUNENTHAL 100 mg    tbl 1000x100mg  IS: Cytostatica  ATC:    L04AX02  Datum:  30.12.99  Počet balení:   2  Účel:   Pro zástupce spol. Grünenthal GmbH, Praha - s podmínkami  uvedenými na povolení výjimky.

------------------------------------------------------------------

V:      WYETH-AYERST, Spojené Státy Americké  CODE:   50313   TRECATOR-SC     tbl 100x250mg  IS:     Chemotherapeutica (včetně tuberkulostatik)  ATC:    J04AD03  Datum:  30.10.99  Počet balení:   5  Účel:   Pro FN Bulovka - Klinika pneumologie a hrudní chirurgie.

------------------------------------------------------------------

V:      SWISS SERUM AND VACCINE INSTITUTE BERNE, BERN, Švýcarsko CODE:   83426   VIVOTIF BERNA   cps 3  IS:     Immunopraeparata  ATC:    J07AP02  Datum:  27.1.2000  Číslo šarže:    015444.01  Počet balení:   500  Účel:   Pro JK TRADING s.o.r. - vyhrazeno zaříz.hygienické služby+zdrav.zařízením - provádění očkování osob odjíždˇ.do ciziny.

------------------------------------------------------------------

V:      NYCOMED AMERSHAM PLC., LITTLE CHALFONT, Velká Británie  CODE:   59955   14C AMINOPYRIN  IS:     Diagnostica  ATC:  Datum:  3.1.2000  Platí do:       31.12.2000  Počet balení:  Účel:   Léčivá látka je určená pro provádění dechových testů v diagnostice funkce jater a GIT v IKEM, Praha.

-------------------------------------------------------------------

V:      NYCOMED AMERSHAM PLC., LITTLE CHALFONT, Velká Británie  CODE:   59956   14C UREA  IS:     Diagnostica  ATC:  Datum:  3.1.2000  Platí do:       31.12.2000  Počet balení: Účel:  Léčivá  látka  je  určená  pro  provádění  dechových testů v diagnostice funkce jater a GIT v IKEM, Praha.

-------------------------------------------------------------------