Portál kvality a bezpečí

Nemocnice a zdravotnická zařízení podporující zdraví; Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH)

 

Pojem „podpora zdraví“ byl definován v roce 1986 v Ottawské chartě (viz příloha č. 1), a to jako „proces umožňující lidem zvyšovat kontrolu nad svým zdravím a neustále je zlepšovat.
 
S cílem zformovat zásady podpory zdraví do jednotného programu, který by mohl tyto zásady a principy systematicky šířit, dala Světová zdravotnická organizace (WHO) vzniknout programu „Nemocnice a zdravotnická zařízení podporující zdraví“ (International Network of Health Promoting Hospitals & Health Promoting Hospitals and Health Services, HPH), jehož cíle byly poprvé formulovány v roce 1988 (v textu jen „Nemocnice podporující zdraví“).
 
Nemocnice sdružené v programu podpory zdraví mají díky programu HPH možnost širší spolupráce a přímé vzájemné výměny zkušeností mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními z různých zemí.
 
 

Program Nemocnice a zdravotnická zařízení podporující zdraví (HPH)

 • podněcuje nemocnice k tomu, aby kladly větší důraz na podporu zdraví a prevenci nemocí a ne pouze na samotné diagnostické a léčebné služby;
 • představuje pro nemocnice nástroj k naplňování cílů zdravotní politiky.
   

Hlavní cíle programu:

 • zlepšovat kvalitu poskytované péče cestou integrace základních strategií podpory zdraví do činnosti a kultury nemocničních zařízení,
 • začlenění koncepce, hodnot a standardů podpory zdraví do organizační struktury a kultury nemocnice,
 • zlepšení zdraví pacientů a zaměstnanců,
 • vytvoření celkově příznivého nemocničního prostředí,
 • navázání aktivní spolupráce s občany.

Program se zaměřuje na pacienty a jejich příbuzné, zdravotnický personál a na vztahy v rámci celého zdravotnického zařízení (s důrazem na danou komunitu) využívá prostředí a situace. Pacienti jsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vnímavější vůči radám a informacím vedoucím ke změně chování ohrožující zdraví. Příklad tzv. rizikového chování je např. kouření, nízká pohybová aktivita, abúzus alkoholu a návykových látek apod.

V rámci programu HPH dochází ve zdravotnických zařízeních též k edukaci zdravotnického personálu, čímž přispívá k rozvoji a podpoře zdraví zdravotnických pracovníků. Tímto mechanismem dochází k posílení zdravotnického personálu na úrovni jednotlivců, kteří pak lépe pracují jako tým, mají nižší úrazovost, jsou psychicky odolnější, apod. Mohou tak poskytovat kvalitní a bezpečnou zdravotní péči o pacienty.

Program HPH je zaváděn jednak konkrétními projekty, ale hlavně jako komplexní systém integrovaný do řízení kvality v organizacích poskytujících zdravotní služby. Pro zajištění implementace programu a usnadnění následných kroků nezbytných pro zlepšení managementu zdravotní péče v každodenní klinické praxi byly vytvořeny, ověřeny a publikovány doporučující metodiky a mezinárodně platné nástroje, které zahrnují:

 1. Pět standardů podpory zdraví – vytvořeny podle kritérií stanovených Mezinárodní společností pro kvalitu ve zdravotnictví (ISQua).

Standardy zahrnují čtyři oblasti:

 • Standard 1: Zásady řízení/managementu
 • Standard 2: Posuzování potřeb pacientů
 • Standard 3: Informování pacientů a opatření na podporu zdraví
 • Standard 4: Podpora zdravého pracovního prostředí
 • Standard 5: Kontinuita a spolupráce
 1. Dva modely pro provádění auditu zdravotnické dokumentace na úrovni jednotlivých pacientů

  1. HPH-DATA
   (9 otázek o zdokumentování potřeb pacienta v oblasti podpory zdraví)

  2. HPH Doct-Act
   (15 mezinárodních kódů pro zdokumentování provedených činností v rámci podpory zdraví)

 

Koordinací toho mezinárodního programu bylo pověřeno kolaborující centrum WHO v Univerzitní nemocnici Bispebjerg v Kodani (WHO Collaborating Centre for Evidence-based Health Promoting in Hospitals Bispebjerg University Hospital). Toto centrum je zároveň součástí mezinárodního sekretariátu HPH a kromě koordinace vykonává následující:

 • pořádá valná shromáždění řídící rady,
 • odpovídá za veškeré aktivity a vystupuje za mezinárodní sekretariát HPH,
 • vede tvorbu komunikačních strategií sítě HPH a podporuje internetové stránky,
 • připravuje a naplňuje hlavní cíle sítě HPH,
 • zajišťuje výzkum.

Jeho výkonnou ředitelkou a vedoucí mezinárodního sekretariátu je prof. Hanne Tønnesen.


Přínos programu pro veřejnost:

 • uplatňování osvěty a podpory zdraví jako účinná prevence chronických onemocnění, které jsou zároveň častou příčinou hospitalizace i úmrtí.

Přínos programu pro ZZ:

 • zkvalitnění péče,
 • zkrácení hospitalizace,
 • snížení počtu komplikací,
 • snížení mortality,
 • snížení nákladů,
 • argumentace pro opatření podpory zdraví ve zdravotnickém zařízení → ovlivnění úspěšnosti chirurgických výkonů a redukce pooperačních komplikací, délka hojení rány u kuřáka/nekuřáka.

 
V rámci programu Nemocnice podporující zdraví a zdravotní služby byla vytvořena tzv. Mezinárodní síť nemocnic a zdravotnických zařízení podporující zdraví. Základy pro její vznik a rozvoj byly položeny v letech 1996 – 1997 Lublaňskou chartou a Vídeňským doporučením (viz příloha č. 2).

 

Mezinárodní síť HPH

 • sdružuje národní či regionální sítě členských států, popř. i jednotlivá zdravotnická zařízení tam, kde nebylo možné takovou síť vytvořit (viz stanovy HPH). Každá národní či regionální síť musí být tvořena minimálně třemi členy. Při splnění tohoto požadavku musí být takováto síť schválena a poté se stává koordinační jednotkou programu HPH na daném území;
 • v současné době čítá Mezinárodní síť HPH (dále též jen „síť“) přes 30 členských států s více než 600 zdravotnických zařízení;
 • řídí se mezinárodně uznávanými principy, zásadami, doporučeními, standardy a na zdraví orientovanými ukazateli pro nemocnice podporující zdraví;
 • jejími členy jsou kromě původního silného Evropského zastoupení také mnohé země z jiných světadílů (např. z Afriky, Austrálie, Severní Ameriky). Příklady neevropských sítí – Kanada-Montreal (2005); Čína, Tchaj-wan (2006) a Kanada-Toronto (2008);
 • požaduje od každého členského zdravotnického zařízení roční poplatek ve výši 200 EUR.

 

Jak získat členství v Mezinárodní síti HPH

Zdravotnické zařízení musí předložit tzv. Letter of Intent (prohlášení o záměru), jehož podpisem se zdravotnické zařízení zavazuje k plnění stanov Mezinárodní sítě HPH (viz příloha č. 4). Dále tak stvrzuje, že bude realizovat zdraví prospěšné aktivity, strategie a v tomto smyslu ovlivní svou politiku. Prohlášení je platné po dobu 4 let od tohoto data. Lze jej neomezeně prodlužovat. Prohlášení podepisuje vždy ředitel/ka zdravotnického zařízení.

 

 

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 07.10.2014

Poslední úprava: 28.05.2019, 11:11