Portál kvality a bezpečí

Národní sada indikátorů kvality zdravotní péče

 

1. dubna 2013 byl spuštěn sběr indikátorů kvality zdravotní péče v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví (dále jen MZ). Jedná se o první minimální sadu souměřitelných indikátorů kvality zdravotní péče, která má jasnou a vhodnou metodiku.

Do této chvíle nebyla v ČR systematicky zveřejňována žádná data týkající se kvality poskytované zdravotní péče. Nicméně řada poskytovatelů zdravotních služeb participuje v jednom či více systémech řízení kvality a bezpečí.
 

Iniciace projektu

Požadavky na zajištění kvality a bezpečí při poskytování zdravotních služeb velmi detailně formulovala Rada EU v Doporučení Rady o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí - 2009/C 151/01 (dále jen „Doporučení Rady“) a naposledy dne 15. 11. 2012 Evropská komise ve Zprávě o provádění Doporučení Rady“.

MZ, v návaznosti na toto Doporučení Rady, deklarovalo zájem o hodnocení kvality poskytované zdravotní péče prostřednictvím objektivních měřitelných indikátorů kvality. K tomu, aby se kvalita poskytované zdravotní péče mohla hodnotit, bylo však zapotřebí vytvořit systém sběru kvalitních dat z kvalitních zdrojů.

Proto na podzim 2011 MZ zmapovalo veškeré aktivity, které byly v rámci tvorby indikátorů zdravotní péče v ČR do té doby realizovány, a na základě jejich zhodnocení vedení MZ stanovilo nový postup pro jejich řešení.

MZ oslovilo některé přímo řízené organizace o poskytnutí indikátorů, které jsou v jejich nemocnicích již rutině sledovány. Dalším zdrojem pro získání potřebných podkladů byly zejména výstupy z pracovní skupiny Evropské komise pro kvalitu a bezpečí, pracovní skupiny projektu OECD indikátory kvality zdravotní péče, kde sběr indikátorů kvality je jedno z hlavních témat projednávání. MZ poté sestavilo návrh možných indikátorů kvality, který se následně stal výchozím podkladem pro vypracování prvního seznamu indikátorů kvality v ČR.

Tento první seznam prošel jednak vnitřním připomínkovým řízení na půdě MZ, ale i vnějším, kde se k návrhu seznamu indikátorů vyjadřovaly odborné společnosti.

V návaznosti na zahraniční zdroje byl pro další dopracování návrhu výčtu indikátorů včetně metodiky pro sběr ukazatelů, resp. dat potřebných pro jejich výpočet, MZ osloven o spolupráci ÚZIS ČR.

Poté byly navržené indikátory včetně metodiky ověřeny v pilotním projektu (červenec – říjen 2012), do kterého MZ záměrně vybralo zástupce z „velkých“ fakultních nemocnic (VFN Praha, FN Plzeň, FN Hradec Králové) a zástupce z „malých“ městských nemocnic (Nemocnice Břeclav a Nemocnice Nové Město na Moravě).

Po skončení pilotní projektu MZ zorganizovalo dva informativní semináře 18. 2. 2013 a 25. 3. 2013 pro poskytovatele zdravotních služeb. Účelem seminářů bylo předání informací o zavedení národní sady indikátorů kvality a jejího sběru, jako součást Národního systému hlášení nežádoucích událostí.

Výsledkem výše uvedených aktivit je vytvoření první minimální sady souměřitelných indikátorů kvality zdravotní péče včetně metodiky – více informací nejdete zde.

Indikátory kvality zdravotní péče slouží ke sledování kvality lůžkové zdravotní péče a anonymnímu srovnávání jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb.

Cílem MZ je tuto sadu dále rozvíjet a rozšiřovat o další nové speciální dodatečné sběry. V rámci této první minimální sady nebyly zatím schváleny indikátory pro psychiatrické léčebny.

 

Sběr indikátorů kvality zdravotní péče

Je zapracován do Národního systému hlášení nežádoucích událostí (dále jen NSHNU), který od 1. 1. 2013 spadá do gesce ÚZIS ČR. Více informací nejdete na zde.

První sběr indikátorů, včetně dat ve vymezeném rozsahu pro výpočet indikátorů v souladu s metodikou v rámci Národního systému hlášení nežádoucích událostí probíhá od 1. 4. - 30. 6. 2013 v přímo řízených organizacích MZ.

 

Aktualizace - říjen 2013

V říjnu 2013 došlo na základě pokynu pana ministra MUDr. Martina Holcáta, MBA ke změně způsobu sběru indikátorů kvality zdravotní péče na národní úrovni s tím, že ÚZIS nadále pokračuje ve sběru dat pro vyhodnocení kvality poskytovaných zdravotních služeb. Je postupováno podle metodiky uveřejněné na webu ÚZIS ČR, sběr dat je však i pro přímo řízené organizace dobrovolný.

Všichni poskytovatelé zdravotních služeb se zájmem o sledování kvality poskytovaných zdravotních služeb podle jednotných pravidel mohou národní indikátory kvality nadále používat na dobrovolné bázi, a to včetně výpočtu souměřitelných ukazatelů se skrytou identitou.

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 14.02.2013

Poslední úprava: 14.10.2014, 13:02