Portál kvality a bezpečí

Zpracování a výchozí validace sady národních ukazatelů výkonnosti a kvality zdravotní péče

Zpracování a výchozí validace sady národních ukazatelů výkonnosti a kvality zdravotní  péče

Garant: Odbor zdravotních služeb
 
Jak jsme informovali na této stránce na počátku tohoto roku, v průběhu prvního čtvrtletí 2008 byly očekávány výsledky výše zmíněného projektu. Projekt byl uzavřen a my zde předkládáme velmi stručný přehled jeho výstupů. Projekt přináší první návrh sady ukazatelů výkonnosti a kvality, které prošly testováním sestávajícím se sběru reálných dat, posouzení statistických výsledků a užitečnosti ukazatele. Navržené a testované ukazatele byly vybírány dle zadání projektu s podmínkou, aby byly měřitelné ze stávajících datových zdrojů, především z dat dostupných zdravotním pojišťovnám a ÚZIS a byly použitelné pro nemocnice akutní péče. Z pohledu dlouhodobých cílů se jedná o úplný začátek, který měl za úkol ověřit možnosti využití metodiky vývoje ukazatelů navržené dle zkušeností a postupů AHRQ (Agency for Healthcare Research and Quality). Budoucí Národní sada ukazatelů bude mít mnohem širší spektrum ukazatelů a bude se opírat i o nový sběr dat. Měla by však být budována s využitím metodik ověřených v tomto projektu. Od této chvíle uvítáme jakékoliv podněty pro konkrétní ukazatele vhodné pro české zdravotnictví a to z jakýchkoliv oborů, nebo oblastí zdravotní péče včetně péče neodkladné, ošetřovatelské a dalších.
 
Publikaci níže citované Metodiky validace a testování ukazatelů v tzv. „životním cyklu“ ukazatelů připravujeme a naleznete ji rovněž v této složce. Základní informace o ukončení projektu
Dne 15.4.2008 byly odevzdány následující konkrétní výstupy:
·         Dokumenty Závěrečné zprávy projektu
·         Registr Národních ukazatelů výkonnosti a kvality péče
·         Databáze s testovanými ukazateli na serveru pro kvalitu péče MZd. Z konkrétního obsahu zprávy vyjímáme to nejpodstatnější:
·         Návrh sady konkrétních ukazatelů (základ Národní sady ukazatelů výkonnosti a kvality péče)
o       výkonnosti (47 ukazatelů, z toho 41 základních, ostatní doplňkové) a
o       ukazatelů kvality (19 ukazatelů) pro akutní lůžkovou péči.
Ukazatele jsou přesně matematicky definovány, jsou popsány výsledky jejich testování a podmínky jejich používání. Je možné zahájit jejich bezprostřední používání ve „zkušebním provozu“, například pro účely řízení nemocnic. Tím bude dále možno posuzovat jejich skutečnou validitu. Pokrývají zatím pouze část možného širokého spektra ukazatelů, jedná se o první krok, na který musí navázat další. Seznam ukazatelů je v příloze.
·         Registr ukazatelů, který umožňuje strukturovaným způsobem přistupovat k velkému množství dokumentů, které souvisejí s detailním popisem a testováním jednotlivých ukazatelů. Navrhujeme jej dále používat pro vývoj dalších ukazatelů i jako nástroj komunikace mezi experty a především jako nástroj veřejné prezentace (pro začátek ale doporučujeme, aby to byla prezentace pro užší odbornou veřejnost).
·         Metodika validace a testování ukazatelů v tzv. „životním cyklu“ ukazatelů, který by měl zajistit vysokou kvalitu a věrohodnost měření. Metodika vychází z mezinárodně akceptovaných metodik AHRQ, je pouze poněkud přizpůsobena našim podmínkám.
·         Soubor doporučení k dalšímu postupu, z nichž za nejpodstatnější považujeme následující:
o       Rozhodnout o instituci, která by zajistila další vývoj a testování ukazatelů. Instituce musí být vybavena (byť zprostředkovanou) pravomocí zařazení ukazatele do Národní sady ukazatelů a veřejného vyhlášení informace o tomto zařazení
o       Bude-li akceptována metodika „životního cyklu“, urychleně ji upřesnit podle provozních dispozic výše uvedené instituce a pak je možné ji vydat i v metodickém dokumentu ministerstva
o       Pokračovat ve vývoji dalších ukazatelů z jiných oblastí hodnocení výkonnosti a kvality (chronická onemocnění, ukazatele zaměřené na hodnocení procesu péče a další)
o       Významným faktorem rozvoje dalších ukazatelů je fakt, že je třeba začít i se sběrem nových dat specifických pro hodnocenou problematiku, to znamená vývoj nových datových setů (pro onkologii, intenzivní péči a další). Dosavadní práce se dle svého zadání omezila pouze na data dnes dostupná v informačních systémech provozovaných na národní úrovni („administrativní“ data)
o       Soubor doporučení týkajících se zlepšování vstupních dat a to především v následujících dvou oblastech:
§        Vykazování diagnóz (školení, metodické návody, výstupy TF05)
§        Odstranění nekonzistentností a jiných nedostatků v metodikách VZP a ÚZIS
 
Výše uvedené a další výstupy jsou detailně popsány v objemných dokumentech. K této krátké zprávě přikládáme dva seznamy otestovaných ukazatelů výkonnosti a kvality, které navrhujeme do Národní sady ukazatelů.
  Aktuální využívání výstupů projektu
Výstupy jsou postupně diskutovány s odbornými společnostmi a jsou v praxi testovány v některých krajích a fakultních nemocnicích. Cílem je zjistit prakticky jejich použitelnost a užitečnost. Další očekávaný postup
Práce na vývoji Národní sady ukazatelů výkonnosti a kvality péče pokračují nyní v rámci projektu TA04 (Vytvoření komplexního souhrnu vědomostí a dovedností v oblasti informační infrastruktury pro podporu nakupování zdravotních služeb), který obsahuje také kapitolu zaměřenou na vývoj nových ukazatelů kvality. Zde se bude jednat již také o návrhy nových datových rozhraní pro sběr nových dat, která jsou specifická pro hodnocení kvality péče.
 
V této fázi očekáváme stanovisko Zadavatele především k dosavadním výstupům a metodice validace a testování ukazatelů, protože existuje celá řada dalších návrhů ukazatelů, které se postupně objevují při jednáních s odbornými společnostmi, zástupci zdravotních pojišťoven a poskytovatelů péče. Tyto ukazatele by bylo možné poměrně velmi rychle validovat a otestovat a tak navrženou základní sadu rozšířit.
 
Cílovým stavem bude legislativní zakotvení procesu vývoje ukazatelů a jejich veřejné vydávání.
 
Prosíme všechny zájemce o tuto problematiku, aby svoje podněty pro další kandidáty na ukazatele výkonnosti a kvality péče posílali na adresu suchy@sopr.cz
 
Za autory práce MUDr. Miloš Suchý
V Plzni dne 11.6.2008 
 
 
Výstupy z projektu  - viz příloha níže

Nástroje stránky

Informace o stránce

Publikováno: 28.01.2013

Poslední úprava: 28.01.2013, 13:19