Postup podání stížností na poskytnutí zdravotní péče

V případech, kdy se osoba domnívá, že jí nebyla poskytnuta náležitá zdravotní péče nebo došlo k prodlení v poskytnutí kvalitní nezbytné péče, eventuálně jí byla potřebná zdravotní péče odmítnuta, má nepopiratelné právo podat stížnost. Pokud je osoba nespokojena s chováním lékaře nebo jeho přístupem, považuje podávané informace za nedostačující, nebo má dokonce podezření na zanedbání povinné péče, případně pochybení při operacích, může si také stěžovat.

Jak postupovat při podání stížnosti

Podání stížnosti obvykle bývá jedním z posledních kroků v situaci, kdy nejste spokojeni se způsobem poskytování zdravotní péče nebo s jejími výsledky. Je ale vhodné vyčerpat všechny ostatní možnosti, jak vzniklou situaci napravit. Může se stát, že příčinou problémů je jen drobné nedorozumění, nedostatečná schopnost či v horším případě neochota zdravotnických pracovníků vysvětlit vše dostatečně podrobně. Drobnější problémy je nejvhodnější řešit osobní návštěvou, a to co nejdříve.

Jestliže jste nespokojeni se zdravotní péčí, je žádoucí probrat námitky s ošetřujícím lékařem, námitky je povinen vyslechnout rovněž vedoucí lékař – primář oddělení, jakož i pracovníci vrcholového managementu (ředitel či jeho náměstci).

Jedná-li se o závažnější případy, je efektivnější, abyste podali písemnou stížnost, což vám zaručí obdržení písemné odpovědi v odpovídajícím termínu. Podání stížnosti může být také uskutečněno formou telefonátu, zasláním faxu či prostřednictvím elektronické pošty.

Podle zákona o zdravotních službách se stížnost podává poskytovateli, proti kterému směřuje, tedy lékaři, nebo vedoucímu zdravotnického zařízení. Pokud osoba, která podala stížnost, s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb, tj. ve většině případů Krajskému úřadu, v jehož správním obvodu zdravotnické zařízení nachází.

Při podezření na odborné pochybení lékaře nebo neetické jednání, můžete podat stížnost na Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou komoru či jinou profesní organizaci. Česká lékařská komora, stejně jako ostatní profesní organizace, coby garanti odbornosti, jsou povinny se vaším podnětem zabývat.

Zákon o zdravotních službách neupravuje výslovně možnost podat stížnost ke zdravotní pojišťovně, to však nevylučuje její podání. Zdravotní pojišťovna se může pochybením zabývat, pokud má s příslušnou nemocnicí, klinikou či lékařem uzavřenu smlouvu. Prostřednictvím svého revizního lékaře pojišťovna prověří odůvodněnost léčebného procesu se zvláštním zřetelem na jeho průběh a předepisování léků a zdravotních služeb, zda poskytnutá péče odpovídá péči vyúčtované zdravotní pojišťovně, zda byly vyúčtovány pouze potřebné výkony a služby a zda druh poskytnuté zdravotní péče odpovídá zdravotnímu stavu pacienta.

Příslušné orgány, u kterých lze podat stížnost

I.    Poskytovatel zdravotních služeb, tj. lékař, vedoucí lékař, ředitel, apod. Poskytovatel stížnost prověří a zašle pacientovi své vyjádření. Stížnost musí být vyřízena do 30, nejdéle do 60 dnů ode dne jejího obdržení.

II.    Příslušný správní orgán, který dotčenému poskytovateli zdravotních služeb vydal oprávnění k poskytování zdravotních služeb (krajské úřady, Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany, pokud jsou zřizovatelem poskytovatele). Tomuto správnímu orgánu se podává stížnost v případech nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

III.    Na     Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou komoru či jinou profesní organizaci, která vyřizuje stížnosti týkající se pochybností v odborném postupu či podezření, že lékař postupoval neeticky.

Stěžovat si lze na neetické nebo neodborné jednání lékaře do jednoho roku od doby, kdy k němu došlo. Stížnost nemusí podat samotný poškozený pacient, ale kdokoli (např. příbuzný). Stížnost musí být písemná a měla by být vyřízena do šesti (6) měsíců od jejího přijetí.
Jestliže pacient nesouhlasí s tím, jak byla jeho stížnost vyřízena, může podat do patnácti (15) dnů od obdržení rozhodnutí revizní komise námitku, o níž následně rozhoduje Čestná rada České lékařské komory. Proti jejímu rozhodnutí se ještě může odvolat lékař, proti kterému je řízení vedeno, nebo pověřený člen revizní komise.

IV.    Zdravotní pojišťovna, pokud má s příslušnou nemocnicí, klinikou či lékařem uzavřenu smlouvu, zejména v případech, kdy je třeba prověřit odůvodněnost léčebného procesu se zvláštním zřetelem na jeho průběh a předepisování léků a zdravotních služeb, zda poskytnutá péče odpovídá péči vyúčtované zdravotní pojišťovně, zda byly vyúčtovány pouze potřebné výkony a služby a zda druh poskytnuté zdravotní péče odpovídá zdravotnímu stavu pacienta. Na zdravotní pojišťovnu je také možno se obrátit jde-li o řešení situací, kdy lékař či jiný pracovník odmítl provést zdravotní výkon, který spadá do hrazené péče.

Vyřízení stížnosti se řídí správním řádem, jenž stanoví její vyřízení nejdéle do 60 dnů.

Informace o stránce

Publikováno: 31.10.2012

Poslední úprava: 18.12.2012, 13:34